Position PDFStatus Title
Dz.U. 1918 nr 23 poz. 76 Dekret w przedmiocie objęcia zarządu wymiaru sprawiedliwości w b.zaborze austrjackim.
Dz.U. 1918 nr 22 poz. 75 Dekret Naczelnika Państwa w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 74 uchylony Dekret Naczelnika Państwa o zmianach w ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 73 Dekret w przedmiocie złagodzenia niektórych kar, wymierzonych przez byłe sądy okupacyjne niemieckie.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 72 akt jednorazowy Dekret w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego warszawskiego.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 71 Dekret w przedmiocie uzupełnienia i zmiany przepisów tymczasowych o moratorjum w okręgu sądu apelacyjnego lubelskiego.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 70 Dekret tymczasowy w sprawie utworzenia straży granicznej.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 69 Dekret tymczasowy w sprawie utworzenia państwowego urzędu zakupu artykułów pierwszej potrzeby.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 68 uchylony Dekret w przedmiocie ochrony majątku nieobecnych właścicieli.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 67 uchylony Dekret w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 66 uchylony Dekret tymczasowy o Urzędzie Patentowym.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 65 Dekret tymczasowy o stabilizacji i wynagrodzeniu nauczycieli szkół powszechnych.
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 64 Dekret o przekazaniu krajowemu sądowi wyższemu w Krakowie niektórych funkcji Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 63 uchylony Dekret o przedłużeniu niektórych terminów prekluzyjnych przy wyborach do Sejmu Ustawodawczego.
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 62 uchylony Dekret w przedmiocie przepisów tymczasowych o moratorjum mieszkaniowem dla pozostających bez pracy.
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 61 Dekret w przedmiocie przyznania magistratowi m. Łodzi kredytu w wysokości 7.000.000 mk.
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 60 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie tymczasowych etatów dla urzędników Kancelarji Cywilnej Naczelnika Państwa.
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 59 Dekret w przedmiocie utworzenia Kancelarji Cywilnej Naczelnika Państwa.
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 58 uchylony Dekret o wyborach do Rad Miejskich na terenie b. Królestwa Kongresowego.
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 57 Dekret w przedmiocie niektórych zmian w Kodeksie Karnym i Ustawie Postępowania Karnego.
Dz.U. 1918 nr 19 poz. 56 Ustawa Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej
Dz.U. 1918 nr 19 poz. 55 uchylony Dekret w przedmiocie utworzenia Urzędu Rozdzielczego w celu centralizacji zamówień rządowych.
Dz.U. 1918 nr 19 poz. 54 Dekret o wyjęciu z pod mobilizacji osób, pełniących służbę przy władzach i urzędach państwowych i publicznych.
Dz.U. 1918 nr 19 poz. 53 uchylony Przepisy o organizacji Milicji Ludowej.
Dz.U. 1918 nr 19 poz. 52 uchylony Dekret o utworzeniu Ministerstwa Sztuki i Kultury.
Dz.U. 1918 nr 19 poz. 51 uchylony Dekret o tymczasowej ordynacji wyborczej do Sejmików Powiatowych.
Dz.U. 1918 nr 19 poz. 50 uchylony Dekret w przedmiocie obrony ludności przed lichwą wojenną.
Dz.U. 1918 nr 18 poz. 49 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie roty przysięgi dla urzędników i sędziów.
Dz.U. 1918 nr 18 poz. 48 uchylony Dekret o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego
Dz.U. 1918 nr 18 poz. 47 uchylony Dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego.
Dz.U. 1918 nr 18 poz. 46 uchylony Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego.
Dz.U. 1918 nr 17 poz. 45 uchylony Ustawa Tymczasowa o płacy nauczycieli publicznych szkół elementarnych.
Dz.U. 1918 nr 17 poz. 44 Dekret o sekwestrze surowców, półfabrykatów i towarów.
Dz.U. 1918 nr 17 poz. 43 uchylony Dekret o sekwestrze zakładów przemysłowych.
Dz.U. 1918 nr 17 poz. 42 uchylony Dekret o 8-mio godzinnym dniu pracy.
Dz.U. 1918 nr 17 poz. 41 Dekret Naczelnika Państwa o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej.
Dz.U. 1918 nr 17 poz. 40 Dekret naczelnego dowódcy Józefa Piłsudskiego z dnia 14 listopada.
Dz.U. 1918 nr 17 poz. 39 Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie rozwiązania Rady Regencyjnej i przekazania Najwyższej Władzy Państwowej naczelnemu dowódcy wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu.
Dz.U. 1918 nr 17 poz. 38 Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie przekazania naczelnego dowództwa wojsk polskich brygadjerowi Józefowi Piłsudskiemu.
Dz.U. 1918 nr 16 poz. 37 Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie zarządu sprawami komunalnymi na terenie c. i k. wojskowego Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego.
Dz.U. 1918 nr 16 poz. 36 uznany za uchylony Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury.
Dz.U. 1918 nr 15 poz. 35 uchylony Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie dóbr donacyjnych
Dz.U. 1918 nr 15 poz. 34 Dekret w przedmiocie tworzenia armji narodowej
Dz.U. 1918 nr 15 poz. 33 Dekret Rady Regencyjnej o organizacji władz na obszarze c. i k. Generalnego Gubernatorstwa Lubelskieego
Dz.U. 1918 nr 14 poz. 32 Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w sprawie wypuszczenia pożyczki państwowej
Dz.U. 1918 nr 14 poz. 31 Dekret Rady Regencyjnej o utworzeniu Ministerstwa Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej i Ministerstwa Ochrony Pracy
Dz.U. 1918 nr 14 poz. 30 Dekret o utworzeniu Ministerstw: Spraw Zewnętrznych, Spraw Wojskowych, Komunikacji i Aprowizacji
Dz.U. 1918 nr 13 poz. 29 Dekret w przedmiocie ustanowienia urzędu Szefa Sztabu Wojsk Polskich
Dz.U. 1918 nr 13 poz. 28 uchylony Tymczasowa ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej
Dz.U. 1918 nr 13 poz. 27 Dekret o przystąpieniu do formowania narodowej armji regularnej
Dz.U. 1918 nr 13 poz. 26 uznany za uchylony Dekret w przedmiocie objęcia przez Radę Regencyjną władzy zwierzchniej nad wojskiem
Dz.U. 1918 nr 13 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Rady Ministrów w przedmiocie ustanowienia Komisji Ziemskich Okręgowych
Dz.U. 1918 nr 12 poz. 24 Dekret w przedmiocie tymczasowego wykonywania władzy ustawodawczej
Dz.U. 1918 nr 12 poz. 23 Orędzie Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego
Dz.U. 1918 nr 11 poz. 22 uchylony Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, w przedmiocie przepisów tymczasowych o Urzędach Ziemskich
Dz.U. 1918 nr 10 poz. 21 uchylony Ustawa tymczasowa o ochronie lokatorów
Dz.U. 1918 nr 9 poz. 20 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie przedłużenia terminu wstrzymania eksmisji
Dz.U. 1918 nr 9 poz. 19 Ustawa o przedłużeniu terminu wstrzymania eksmisji lokatorów
Dz.U. 1918 nr 8 poz. 18 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wstrzymania eksmisji
Dz.U. 1918 nr 8 poz. 17 wygaśnięcie aktu Ustawa o wstrzymaniu eksmisji lokatorów
Dz.U. 1918 nr 7 poz. 16 uchylony Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie Przepisów tymczasowych o notarjacie
Dz.U. 1918 nr 6 poz. 15 uznany za uchylony Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie uzupełnienia przepisów dla woźnych
Dz.U. 1918 nr 6 poz. 14 Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie zmiany art. 9 Przepisów tymczasowych o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskiem
Dz.U. 1918 nr 6 poz. 13 Reskrypt Rady Regencyjnej z dnia 11 czerwca 1918 r. oraz Tymczasowe przepisy służbowe dla urzędników państwowych i Tabela płac urzędników państwowych
Dz.U. 1918 nr 5 poz. 12 Przepisy wykonawcze do reskryptu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie utworzenia Królewsko-Polskiego Sądu Okręgowego w Zamościu
Dz.U. 1918 nr 5 poz. 11 Reskrypt Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie utworzenia Król. Polskiego Sądu Okręgowego w Zamościu
Dz.U. 1918 nr 5 poz. 10 Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie przepisów dla komorników
Dz.U. 1918 nr 5 poz. 9 Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie doręczania wezwań oraz zawiadomień w sprawach cywilnych przez magistraty i wójtów gmin
Dz.U. 1918 nr 5 poz. 8 Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego o utworzeniu Ministerstwa Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy
Dz.U. 1918 nr 4 poz. 7 uznany za uchylony Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie przepisów dla woźnych
Dz.U. 1918 nr 4 poz. 6 Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie przysięgi dla ministrów, urzędników, sędziów i adwokatów
Dz.U. 1918 nr 3 poz. 5 uznany za uchylony Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie zmiany dyzlokacji sądów
Dz.U. 1918 nr 3 poz. 4 Dekret o powiększeniu liczby Sędziów Śledczych
Dz.U. 1918 nr 3 poz. 3 Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie przepisów tymczasowych o moratorjum w okręgu sądu apelacyjnego lubelskiego
Dz.U. 1918 nr 2 poz. 2 uznany za uchylony Ustawa o Radzie Stanu Królestwa Polskiego
Dz.U. 1918 nr 1 poz. 1 Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem.