Position PDFStatus Title
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1983 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na sole i estry kwasu azotawego oraz na chlorek acetylu.
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 342 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej.
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 341 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie organizacji i zasad wykonywania kontroli ruchu drogowego.
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określenia zasad ustalania cen regulowanych.
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 339 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 338 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 337 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie rodzajów kosztów i strat uznanych za nieuzasadnione przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 335 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw i w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 334 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1983 nr 74 poz. 333 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1984 z dnia 29 grudnia 1983 r.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 332 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 331 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 330 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 grudnia 1983 r. w sprawie opłat konsularnych.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 328 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1983 r. w sprawie przeprowadzenia w 1984 r. spisu ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 326 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1983 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1984 r.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 324 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów obrony cywilnej województw, miast, dzielnic, gmin oraz miast i gmin.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 323 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 322 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1983 nr 72 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie amortyzacji majątku trwałego jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 71 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1983 nr 71 poz. 318 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 1983 r. o zmianie niektórych ustaw wprowadzających reformę gospodarczą.
Dz.U. 1983 nr 70 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.
Dz.U. 1983 nr 70 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.
Dz.U. 1983 nr 70 poz. 315 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1983 r. w sprawie badań stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.
Dz.U. 1983 nr 70 poz. 314 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 17 grudnia 1983 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin w województwach: bialskopodlaskim, ciechanowskim, chełmskim, częstochowskim, gdańskim, kaliskim, kieleckim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, skierniewickim, suwalskim, słupskim, tarnobrzeskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1983 nr 70 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1983 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
Dz.U. 1983 nr 69 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 9 grudnia 1983 r. w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, szczegółowego wykazu stanowisk oraz zakresu obowiązków, uprawnień i kwalifikacji nauczycieli sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycznymi.
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 310 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1983 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom wykonującym działalność twórczą lub artystyczną.
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 309 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych szkół wyższych.
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 308 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1983 r. w sprawie poboru podatku wyrównawczego od niektórych grup podatników.
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 307 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1983 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim.
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 306 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla niektórych osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 305 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 304 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie melioracji wodnych.
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1983 r. w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych organizowanych w przedsiębiorstwach produkujących na rynek.
Dz.U. 1983 nr 67 poz. 301 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie warunków i kontroli przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1983 nr 66 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 66 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1983 r. w sprawie określenia trybu rejestracji osób prawomocnie skazanych oraz sposobu zbierania w postępowaniu karnym danych dotyczących tych osób, jak również organów obowiązanych do wykonywania tych czynności.
Dz.U. 1983 nr 66 poz. 298 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmianie ustawy o paszportach.
Dz.U. 1983 nr 66 poz. 297 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1983 r. o stanie wyjątkowym.
Dz.U. 1983 nr 65 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 listopada 1983 r. w sprawie zasad wykonywania przez rzemieślników usług kominiarskich oraz zasad i trybu wydawania zezwoleń na wykonywanie rzemiosła kominiarstwa.
Dz.U. 1983 nr 65 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1983 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.
Dz.U. 1983 nr 65 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych.
Dz.U. 1983 nr 65 poz. 293 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. o ustanowieniu Medalu "Za udział w walkach w obronie władzy ludowej".
Dz.U. 1983 nr 64 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1983 r. w sprawie wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii.
Dz.U. 1983 nr 64 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1983 r. w sprawie zasad konwersji części kredytów obrotowych udzielonych przez banki jednostkom gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 64 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników Narodowego Banku Polskiego.
Dz.U. 1983 nr 63 poz. 289 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1983 nr 63 poz. 288 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 1983 nr 63 poz. 287 obowiązujący Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. o zmianie ustawy o amnestii.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 286 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1983 r. w sprawie wykonywania usług hotelarskich, kempingowych i turystycznych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 283 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. w sprawie zmniejszania milicyjnych emerytur i rent inwalidzkich w razie uzyskiwania dochodów z tytułu wynagrodzenia lub z innych źródeł.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 280 akt indywidualny Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 279 Uchwała Rady Państwa z dnia 27 października 1983 r. w sprawie trybu wykonywania przez Państwową Inspekcję Pracy czynności kontrolnych oraz obowiązków zakładów pracy w tym zakresie.
Dz.U. 1983 nr 61 poz. 278 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 listopada 1983 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 1983 r. w sprawie rozliczania z budżetem centralnym wyników przeszacowania zapasów u osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1983 r. w sprawie zakresu roszczeń przysługujących Ministrowi Spraw Wewnętrznych i podległym mu organom w stosunku do funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 274 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1983 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w muzeach martyrologicznych.
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1983 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 272 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 271 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie zasad i trybu częściowego przekazywania majątku byłych związków zawodowych.
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 270 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom akademickim.
Dz.U. 1983 nr 59 poz. 269 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1983 r. w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.
Dz.U. 1983 nr 59 poz. 268 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 17 października 1983 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bielskim, częstochowskim, katowickim, legnickim, olsztyńskim, opolskim, piotrkowskim, słupskim i wałbrzyskim.
Dz.U. 1983 nr 59 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i trybu postępowania Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej oraz terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej.
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 266 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 1983 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 265 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 października 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji niektórych pracowników medycznych.
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1983 r. w sprawie podatku od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy i przez osoby fizyczne oraz od wynagrodzeń adwokatów - członków zespołów adwokackich.
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym oraz mianowanym pracownikom dydaktycznym urlopów dla celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego.
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 261 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i stawek wynagrodzenia twórców dzieł plastycznych oraz umów o wykonanie lub wykorzystanie tych dzieł.
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory.
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania umów o napisanie, tłumaczenie i publiczne wystawianie utworów scenicznych oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory.
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 258 Uchwała Rady Państwa z dnia 6 października 1983 r. o utworzeniu Komisji do Spraw Samorządu Pracowniczego przy Radzie Państwa oraz o zasadach i trybie postępowania oraz orzekania w sprawach należących do jej właściwości.
Dz.U. 1983 nr 57 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych.
Dz.U. 1983 nr 57 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1983 r. w sprawie warunków zatrudnienia oraz zasad awansowania dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej w szkołach wyższych.
Dz.U. 1983 nr 57 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1983 r. w sprawie postępowania arbitrażowego.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 254 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1983 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia dziennikarzom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 251 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1983 r. w sprawie aplikacji radcowskiej.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów dewizowych przez banki na cele rozwoju produkcji eksportowej i usług eksportowych.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 248 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 1983 r. w sprawie przyjęcia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej Konwencji o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1983 r.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 247 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzona w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 246 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 września 1983 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kostaryki o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej, podpisanej w San Jose dnia 31 października 1979 r.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 245 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kostaryki o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej, podpisana w San Jose dnia 31 października 1979 r.
Dz.U. 1983 nr 55 poz. 244 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 września 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Dz.U. 1983 nr 55 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Finansów z dnia 15 września 1983 r. w sprawie kosztów zabezpieczenia i wykonania kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych.
Dz.U. 1983 nr 55 poz. 242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organów właściwych do gospodarowania tym funduszem.
Dz.U. 1983 nr 54 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.
Dz.U. 1983 nr 54 poz. 240 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, podpisanej w Warszawie dnia 3 sierpnia 1982 r.
Dz.U. 1983 nr 54 poz. 239 obowiązujący Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, podpisana w Warszawie dnia 3 sierpnia 1983 r.
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 238 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania świadectwa radiooperatora.
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 237 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 8 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania bursztynem i wyrobami z bursztynu.
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 236 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 8 września 1983 r. w sprawie zasad porównywania poziomów średniego wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w przemyśle uspołecznionym.
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 235 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1983 r. w sprawie uznania Ligi Morskiej za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1983 r. w sprawie zatrudnienia absolwentów.
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 233 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1983 nr 52 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 17 sierpnia 1983 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji księgowej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych do celów wyodrębnienia dochodu podzielnego z działalności rolniczej roślinnej i zwierzęcej.
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nie opłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu.
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 229 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1983 r. w sprawie utworzenia miast w województwach: elbląskim, jeleniogórskim, leszczyńskim, siedleckim i suwalskim.
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przydziału lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 227 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 sierpnia 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kolumbii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Bogocie dnia 10 marca 1981 r.
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 226 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kolumbii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Bogocie dnia 10 marca 1981 r.
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 225 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 sierpnia 1983 r. w sprawie wejścia w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Porozumienia dotyczącego stosowania artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu, sporządzonego w Genewie dnia 12 kwietnia 1979 r.
Dz.U. 1983 nr 50 poz. 224 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 9 sierpnia 1983 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Dz.U. 1983 nr 49 poz. 223 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych.
Dz.U. 1983 nr 49 poz. 222 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 9 sierpnia 1983 r. w sprawie rejestracji statutów izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1983 nr 49 poz. 221 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 9 sierpnia 1983 r. w sprawie rejestracji cechów.
Dz.U. 1983 nr 49 poz. 220 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1983 nr 49 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania przychodów z twórczości lub działalności plastycznej i lutniczej podatkiem od wynagrodzeń.
Dz.U. 1983 nr 48 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 8 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy oraz przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1983 nr 48 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1983 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1983 nr 48 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1983 nr 48 poz. 215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie obowiązkowego pośrednictwa pracy na niektórych terenach oraz obowiązku zatrudnienia na całym terytorium kraju określonych kategorii osób ze względów społecznych.
Dz.U. 1983 nr 47 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 sierpnia 1983 r. w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu postępowania, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz szczegółowych zasad ustalania inwalidztwa.
Dz.U. 1983 nr 47 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych w średnich szkołach medycznych.
Dz.U. 1983 nr 47 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 2 sierpnia 1983 r. w sprawie warunków przydziału lokali użytkowych na pracownie twórców.
Dz.U. 1983 nr 46 poz. 211 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1983 nr 46 poz. 210 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 45 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 lipca 1983 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania w rzemiośle małej poligrafii dla celów handlowych i reklamowych.
Dz.U. 1983 nr 45 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji.
Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1983 r. w sprawie praktyk studenckich.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 204 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 203 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie niektórych przepisów z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 201 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 200 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu urzędu Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 199 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad dokonywania odpisów na zużycie przedmiotów majątkowych przez podatników podatku dochodowego nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od obrotów z działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez osoby fizyczne i prawne mające miejsce zamieszkania lub pobytu albo siedzibę za granicą oraz przez obywateli państw obcych mających kartę stałego pobytu w Polsce.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 197 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie opłacenia podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym posiadających osobowość prawną oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 193 uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 191 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1983 nr 42 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1983 nr 42 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1983 nr 42 poz. 188 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1983 nr 42 poz. 187 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym.
Dz.U. 1983 nr 42 poz. 186 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie ustawy o podatku obrotowym.
Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 183 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1983 r. w sprawie zakazu nieuzasadnionego podwyższania cen umownych wyrobów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych, wytwarzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1983 r. w sprawie określenia zakładów pracy, w których stosuje się szczególne przepisy dotyczące stosunku pracy w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego.
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1983 r. w sprawie określenia przypadków, w których rencistom zaliczonym do III grupy inwalidów przysługują górnicze renty inwalidzkie w wysokości przewidzianej dla II grupy inwalidów.
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 178 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1983 r. w sprawie zniesienia stanu wojennego.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 177 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 176 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 175 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1983 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 172 uchylony Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów.
Dz.U. 1983 nr 37 poz. 171 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 1983 r. o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.
Dz.U. 1983 nr 37 poz. 170 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Bangkoku dnia 8 grudnia 1978 r.
Dz.U. 1983 nr 37 poz. 169 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 grudnia 1973 r.
Dz.U. 1983 nr 37 poz. 168 obowiązujący Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 grudnia 1973 r.
Dz.U. 1983 nr 36 poz. 167 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1983 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej portu morskiego w Łebie.
Dz.U. 1983 nr 36 poz. 166 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie zasad działania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu odwoławczego oraz sprawowania nadzoru nad działalnością tych komisji.
Dz.U. 1983 nr 36 poz. 165 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1983 r. o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz o jego upadłości.
Dz.U. 1983 nr 35 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1983 r. w sprawie przedłużenia kadencji rad nadzorczych zakładu ubezpieczeń społecznych i jego oddziałów.
Dz.U. 1983 nr 35 poz. 163 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy.
Dz.U. 1983 nr 34 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia wykazu produktów i usług luksusowych oraz w sprawie stawek podatku obrotowego od sprzedaży tych produktów i usług.
Dz.U. 1983 nr 34 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1983 nr 33 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 czerwca 1983 r. w sprawie rejestracji upraw maku lekarskiego i wykupu słomy makowej.
Dz.U. 1983 nr 33 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 czerwca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1983 nr 33 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych.
Dz.U. 1983 nr 33 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.
Dz.U. 1983 nr 33 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 155 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 24 maja 1983 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 maja 1983 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 czerwca 1983 r. w sprawie form i zakresu specjalnej opieki zdrowotnej nad kombatantami.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1983 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Ministra Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 149 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o statusie prawnym, przywilejach i immunitetach międzypaństwowych organizacji gospodarczych, działających w określonych dziedzinach współpracy, sporządzonej w Budapeszcie dnia 5 grudnia 1980 r.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 148 obowiązujący Konwencja o statusie prawnym, przywilejach i immunitetach międzypaństwowych organizacji gospodarczych, działających w określonych dziedzinach współpracy, sporządzona w Budapeszcie dnia 5 grudnia 1980 r.
Dz.U. 1983 nr 31 poz. 147 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 31 poz. 146 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących prace na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dz.U. 1983 nr 31 poz. 145 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 30 poz. 144 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Dz.U. 1983 nr 30 poz. 143 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1983 nr 29 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 maja 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1983 nr 29 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1983 nr 29 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie stosowania ograniczeń w zakresie wypłaty emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich.
Dz.U. 1983 nr 29 poz. 139 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 28 poz. 138 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 maja 1983 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego adwokatów - członków zespołów adwokackich.
Dz.U. 1983 nr 28 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1983 r. w sprawie ulgi w podatku dochodowym z tytułu wzrostu produkcji przędzy, skór garbowanych, obuwia gumowego i tekstylno-gumowego.
Dz.U. 1983 nr 28 poz. 136 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej państwowych szkół wyższych.
Dz.U. 1983 nr 27 poz. 135 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 27 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1983 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin.
Dz.U. 1983 nr 27 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 10 maja 1983 r. w sprawie sposobu dokonywania, zabezpieczania, przechowywania, odtwarzania oraz niszczenia zapisów treści rozmów telefonicznych.
Dz.U. 1983 nr 27 poz. 132 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
Dz.U. 1983 nr 27 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 130 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 10 maja 1983 r. w sprawie zasad pobytu nieletnich w zakładach wychowawczych oraz innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowo-wychowawczych.
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad pobytu nieletnich w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej.
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 127 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w schroniskach dla nieletnich.
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w zakładach poprawczych.
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach nieletnich.
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 124 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie wykazu organizacji społecznych uprawnionych do zgłaszania udziału swego przedstawiciela w postępowaniu w sprawach nieletnich.
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie wywiadów środowiskowych przeprowadzanych w sprawach nieletnich.
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 122 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad pobytu nieletnich w milicyjnych izbach dziecka.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 121 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach morskich.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 120 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w pociągach i samolotach komunikacji międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach lotniczych.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 119 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 118 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad ustalania cen napojów alkoholowych oraz trybu rozliczeń przedsiębiorstw gastronomicznych.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 117 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie regulaminów stacjonarnych zakładów lecznictwa odwykowego oraz domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zakładów lecznictwa odwykowego i domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udziału placówek podstawowej opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 113 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach przystosowania społecznego.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 112 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 111 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprawowania kontroli legalności skierowania i przebywania w stacjonarnych zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, oraz warunków, w jakich osoby te przebywają.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 110 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie trybu doprowadzenia osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad finansowania komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 107 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania, składu i szczegółowego zakresu działania komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu przymusowego doprowadzania przez Milicję Obywatelską osób nadużywających alkoholu.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 105 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych.
Dz.U. 1983 nr 24 poz. 103 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 kwietnia 1983 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1983-1985.
Dz.U. 1983 nr 23 poz. 102 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. w sprawie udzielania pomocy nieletnim oraz określenia organu koordynującego działania w zakresie tej pomocy.
Dz.U. 1983 nr 23 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty leśnej.
Dz.U. 1983 nr 23 poz. 100 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 23 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 22 poz. 98 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 23 kwietnia 1983 r. w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł, określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania oraz pierwszeństwa kombatantów w uzyskiwaniu zezwoleń na wykonywanie rzemiosła.
Dz.U. 1983 nr 22 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1983 r. w sprawie terminów płatności podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1983 nr 22 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1983 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych organizacji spółdzielczych.
Dz.U. 1983 nr 22 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Dz.U. 1983 nr 21 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 21 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1983 r. w sprawie wyodrębnienia własności lokali w domach wielomieszkaniowych stanowiących własność osób fizycznych.
Dz.U. 1983 nr 21 poz. 92 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad i sposobu tworzenia ogólnokrajowych organizacji związkowych.
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle papierniczym.
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 90 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach morskich przy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów, apatytów oraz zboża.
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 88 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1983 r. w sprawie czasu pracy trenerów i instruktorów sportu, rehabilitacji ruchowej i odnowy biologicznej, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych kultury fizycznej.
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 87 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1983 r. w sprawie rejestru spółdzielni.
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 86 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1983 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 83 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy.
Dz.U. 1983 nr 18 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 marca 1983 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1983 nr 17 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie wykonywania robót na cele publiczne przez osoby wpisane do wykazu osób uporczywie uchylających się od pracy.
Dz.U. 1983 nr 17 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.
Dz.U. 1983 nr 16 poz. 79 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1983 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 16 poz. 78 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1983 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 77 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie wykazu chorób, z powodu których zasiłek chorobowy nie ulega obniżeniu.
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów.
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 marca 1983 r. w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 74 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: ciechanowskim, konińskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, słupskim, tarnowskim i wałbrzyskim.
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1983 r. w sprawie gospodarowania złotem i platyną.
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oprocentowania i przedterminowych wypłat odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1983 nr 14 poz. 70 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Maroka o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Warszawie dnia 21 maja 1979 r.
Dz.U. 1983 nr 14 poz. 69 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Maroka o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 21 maja 1979 r.
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 68 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego wykazu trucizn i środków szkodliwych.
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1983 r. w sprawie opłat za przekazanie gospodarstwa rolnego następcy rolnika.
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 65 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczania należności za usługi świadczone krajowcom dewizowym za granicą w ramach międzynarodowej pomocy samochodowej.
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 64 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1983 r. w sprawie świadczeń pieniężnych oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla osób wykonujących roboty na cele publiczne.
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 63 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1983 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o radcach prawnych do radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa.
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 62 akt indywidualny Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Dz.U. 1983 nr 12 poz. 61 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Tokio dnia 20 lutego 1980 r.
Dz.U. 1983 nr 12 poz. 60 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Tokio dnia 20 lutego 1980 r.
Dz.U. 1983 nr 12 poz. 59 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równowartości dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.
Dz.U. 1983 nr 12 poz. 58 uchylony Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisane w Sofii dnia 28 października 1977 r.
Dz.U. 1983 nr 11 poz. 57 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 lutego 1983 r. w sprawie zasad tworzenia i zakresu działania zrzeszeń właścicieli i zarządców domów oraz Krajowej Komisji Współpracy Zrzeszeń Właścicieli i Zarządców Domów.
Dz.U. 1983 nr 11 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 lutego 1983 r. w sprawie określenia obowiązków najemcy w zakresie wykonywania drobnych napraw i odnawiania lokalu.
Dz.U. 1983 nr 11 poz. 55 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 54 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 22 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich.
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 52 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 lutego 1983 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bialskopodlaskim, katowickim, kieleckim i leszczyńskim.
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalenia niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 50 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1983 r. w sprawie trybu wyboru oraz zasad działania rad pracowniczych w centralach banków i ich oddziałach.
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 49 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń.
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego.
Dz.U. 1983 nr 9 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1983 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 14 lutego 1983 r. w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wysokości kwot emerytur i rent wolnych od potrąceń i egzekucji.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie najniższych emerytur i rent.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 42 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 41 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczególnej odpowiedzialności porządkowej oraz specjalnego postępowania porządkowego.
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 40 uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 27 stycznia 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 39 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o uznawaniu studiów, dyplomów wyższego wykształcenia i stopni naukowych w państwach regionu Europy, sporządzonej w Paryżu dnia 21 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 38 obowiązujący Konwencja o uznawaniu studiów, dyplomów wyższego wykształcenia i stopni naukowych w państwach regionu Europy, sporządzona w Paryżu dnia 21 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 37 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji celnej w sprawie kontenerów, 1972, sporządzonej w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 36 obowiązujący Konwencja celna w sprawie kontenerów, 1972, sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 34 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków urzędników administracji celnej.
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 33 obowiązujący Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym.
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 32 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 27 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1983 r. w sprawie zakresu stosowania ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw, które w całości lub w części pracują poza granicami kraju.
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 26 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie przeprowadzania kontroli finansowej oraz obowiązków kontrolowanych jednostek.
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 25 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 24 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 1983 r. o przyjęciu załącznika B.3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego powrotnego przywozu towarów w tym samym stanie.
Dz.U. 1983 nr 3 poz. 23 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1983 r. w sprawie zaliczkowego poboru w 1983 r. podatku gruntowego i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz składki na fundusz ubezpieczenia społecznego rolników.
Dz.U. 1983 nr 3 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1983 nr 3 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1983 nr 3 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.
Dz.U. 1983 nr 3 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkolnictwa artystycznego.
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 17 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie określenia szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych.
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 16 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 14 stycznia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wobec pracowników szkół wyższych i studentów zakłócających ład i porządek w okresie zawieszenia stanu wojennego.
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 15 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 1983 r. w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania.
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przed powodzią.
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie przeprowadzania spisów w zakresie statystyki rolniczej i związanych z nimi obowiązków osób fizycznych.
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad szczególnych obliczania i uiszczania podatku dochodowego przez przedsiębiorstwa przemysłu cementowego objęte rachunkiem wyrównawczym cen cementu.
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 11 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń obowiązujących w okresie stanu wojennego.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 10 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu towarów przez niektórych podatników opłacających podatki w formie ryczałtu.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad i trybu obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej w 1983 r.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania majątku byłych zakładowych organizacji związkowych.