Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-12-31
Data wydania:
2000-12-08
Data wejścia w życie:
2001-01-15
Data obowiązywania:
2001-01-15
Uwagi:
przepisy art. 5 pkt 1-3 oraz art. 6 pkt 1-3,6 i 9 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.; przepis art. 3 ust. 5 pkt c) wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2001 r. i traci moc z dniem 1 stycznia 2002 r.; Z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wchodzą w życie, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą: 1) art. 44 ust. 4 i ust. 5, art. 45 ust. 1a i ust. 4, art. 46 ust. 5, art. 50 ust. 5 i ust. 6, art. 50a, art. 52a-52c, art. 59a, art. 59b, art. 63 ust. 1 pkt 2 i ust. 5, art. 72 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 73 ust. 2 oraz art. 161a ustawy z 1997 r.(Dz.U. Nr 118, poz. 754); 2) art. 36a ust. 1 ustawy z 1997 r. (Dz.U. Nr 118, poz.754) w zakresie dotyczącym osoby prawnej, której udzielono w państwie członkowskim zezwolenia na co najmniej jedną z czynności, o których mowa w art. 52a ust. 1 tej ustawy; 3) art. 63a ustawy z 1997 r. (Dz.U. Nr 118, poz 754) w zakresie dotyczącym emitenta, którego papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu w państwie członkowskim; 4) art. 43, art. 59 oraz art. 112 ust. 2 ustawy z 1998 r. (Dz.U. Nr 155,poz. 1014)
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (1)