Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-08-06
Data wydania:
2003-06-27
Data wejścia w życie:
2003-09-01
Data uchylenia:
2007-10-05
Uwagi:
art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.; art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy wymienionej w art. 15 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą wchodza w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.; obowiązuje w zakresie art. 31 i 38
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (29)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (2)
Orzeczenie TK (3)
Akty zmieniające (5)
Akty uchylające (1)