Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-12-18
Data wydania:
2009-11-20
Data wejścia w życie:
2010-01-01
Uwagi:
art. 1 pkt 7 w zakresie art. 400f ust. 10 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r., art. 1 pkt 12 lit. e, pkt 14, pkt 18 i pkt 20 lit. c wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. art. 402 ust. 1b i 11 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawa tracą moc z dniem 1stycznia 2011 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (15)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (1)
Dyrektywy europejskie (1)