Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-04-21
Data wydania:
2011-03-18
Data wejścia w życie:
2011-10-01
Uwagi:
art. 1 pkt 68 - 70, pkt 71 w zakresie art. 94b i 94c, pkt 73 - 79, pkt 81 w zakresie art. 103 ust. 2, pkt 106, pkt 147, pkt 154 w zakresie art. 209 ust. 6, art. 4 pkt 1 lit. b i d oraz pkt 2 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.; art. 1 pkt 71 w zakresie art. 94a, pkt 82, pkt 119, pkt 122 w zakresie art. 173 ust. 1 pkt 4 i 5, pkt 127, pkt 129 w zakresie art. 181 ust. 2, pkt 131 lit. b tiret drugie, pkt 133, pkt 144 w zakresie art. 199 ust. 3 i pkt 145 wchodzą w życie z dniem 1 października 2012 r.; art. 20 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.; art. 1 pkt 83 w zakresie art. 105 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.; art. 1 pkt 92 wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. ustawa została zmieniona- uchylono art. 5, który wprowadzał zmianę ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (3)
Akty zmienione (15)
Akty uznane za uchylone (18)
Odesłania (14)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (3)