Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-05-12
Data wydania:
2014-03-14
Data wejścia w życie:
2014-05-27
Uwagi:
Art. 1 pkt 9 lit. b i d oraz pkt 40, 45-47, 49 i 50 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2014 r.; 2) art. 1: a) pkt 6 lit. b w zakresie art. 9 ust. 2d pkt 3, b) pkt 9 lit. a tiret pierwsze, c) pkt 29 w zakresie art. 36a ust. 4 pkt 1 w odniesieniu do Ochotniczych Hufców Pracy i art. 36d ust. 2 pkt 3 lit. b, d) pkt 78 w zakresie art. 106a ust. 5 pkt 1, e) pkt 81 lit. a w zakresie art. 109 ust. 2c, f) pkt 81 lit. c - wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.; 3) art. 7 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (12)
Akty uznane za uchylone (15)
Odesłania (13)
Akty zmieniające (1)