Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-05-16
Data wydania:
2016-03-18
Data wejścia w życie:
2016-05-31
Uwagi:
1) art. 1 pkt 5, pkt 6 w zakresie art. 85w-85z ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 8 lit. a w zakresie art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 4 wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.; 2) art. 1 pkt 4 i pkt 6 w zakresie art. 85p ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (3)