Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-08-02
Data wydania:
2017-07-07
Data wejścia w życie:
2017-09-02
Uwagi:
1) art. 29 wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2017 r.; 2) art. 7 pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz art. 8 pkt 1 i 2 wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r.; 3) art. 7 pkt 1 lit. a oraz art. 15 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (15)
Akty uznane za uchylone (12)
Dyrektywy europejskie (4)