Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-09-03
Data wydania:
2020-08-14
Data wejścia w życie:
2020-12-04
Uwagi:
1) art. 1 pkt 9 lit. e tiret pierwsze oraz pkt 15 i 30, art. 5, art. 7, art. 8 pkt 1 i 2 oraz art. 22 wchodzą w życie z dniem 4 września 2020 r.; 2) art. 1 pkt 33 i pkt 38 lit. e wchodzą w życie 4 października 2020 r.; 3) art. 1 pkt 1, pkt 10 w zakresie art. 73c, pkt 11 lit. c w zakresie art. 74 ust. 2c oraz pkt 14 wchodzą w życie 4 czrewca 2021 r.; 4) art. 1 pkt 10 w zakresie art. 73d wchodzi w życie 4 września 2021 r.; 5) art. 1 pkt 12 w zakresie art. 74b wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.; 6) art. 1 pkt 7, pkt 8 lit. a, lit. b tiret drugie i lit. c, pkt 9 lit. a, c, d oraz lit. e tiret drugie, pkt 13 lit. b, pkt 16 i 17, pkt 18 lit. b oraz c, pkt 20 i 22, pkt 23 lit. a, pkt 24 lit. a tiret drugie i trzecie oraz pkt 28, art. 4 pkt 1 i 2, pkt 4 lit. a oraz pkt 6 lit. a, art. 10-12 oraz art. 28 wchodzą w życie 4 września 2022 r.; 7) art. 1 pkt 19 lit. b-e wchodzą w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.; 8) art. 1 pkt 9 lit. b w zakresie art. 73 ust. 1a oraz pkt 11 lit. c w zakresie art. 74 ust. 2d i 2e wchodzą w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.; 9) art. 1 pkt 24 lit. a tiret czwarte oraz lit. b i pkt 25 lit. a tiret pierwsze oraz lit. b, które wchodzą w życie z dniem wdro-żenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów i gromadzenie w tej ewidencji danych o przekroczeniach terminów, o których mowa w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 19; 10) art. 1 pkt 27, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających generowanie z systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów raportu potwierdzającego dane zgro-madzone w tej ewidencji, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21; 11) art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, pkt 34, 35 i 37, pkt 38 lit. a-d oraz pkt 40-44, art. 2, art. 3, art. 6, art. 8 pkt 3 i 4, art. 9 oraz art. 25 wchodzą w życie z dniem 5 grudnia 2020 r.; 12) art. 1 pkt 21 lit. b oraz art. 4 pkt 3, pkt 4 lit. b-e, pkt 5, pkt 6 lit. b oraz pkt 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przy-jęciu niekompletnego pojazdu, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 23.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Akty uznane za uchylone (46)
Akty wykonawcze (3)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (1)