Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (2)
Dyrektywy europejskie (1)