Wyszukiwanie

świadczenia osobiste i rzeczowe

Liczba znalezionych aktów: 75.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 2397 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2022 r. na rzecz obrony Państwa
Dz.U. 2019 poz. 2507 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2020 r. na rzecz obrony Państwa
Dz.U. 2015 poz. 1919 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2016 r. na rzecz obrony Państwa
Dz.U. 2005 nr 138 poz. 1155 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2006 r. na rzecz obrony
Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1229 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
Dz.U. 1993 nr 85 poz. 397 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1993 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
Dz.U. 1992 nr 18 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491 uchylony Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1990 nr 80 poz. 469 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie przekazywania na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez osoby fizyczne i niektóre osoby prawne oraz odszkodowań w tych sprawach.
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 376 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie świadczeń na rzecz utrzymania ruchu kolei w okresie trudnych warunków zimowych.
Dz.U. 1989 nr 52 poz. 310 uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 207 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 74 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulujących zasady działania przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 73 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń zawierających wymóg przedkładania zaświadczeń.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 239 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 33 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.
Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 269 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o funduszu gminnym i funduszu miejskim.
Dz.U. 1984 nr 7 poz. 31 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 200 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu urzędu Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej.
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przed powodzią.
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju.
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie przekazywania dla potrzeb obrony Państwa środków transportowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i niektórych osób prawnych.
Dz.U. 1977 nr 23 poz. 98 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1977 r. w sprawie wart przeciwpożarowych.
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. w sprawie ochrony przed powodzią.
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 106 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie przekazania niektórych spraw do właściwości naczelników gmin oraz prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i ich organów.
Dz.U. 1971 nr 31 poz. 283 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 138 obowiązujący Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o zmianie dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
Dz.U. 1964 nr 10 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie świadczeń na rzecz utrzymania dróg publicznych.
Dz.U. 1962 nr 20 poz. 90 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o drogach publicznych.
Dz.U. 1961 nr 53 poz. 297 uznany za uchylony Ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej.
Dz.U. 1959 nr 48 poz. 294 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 sierpnia 1959 r. w sprawie norm wynagradzania za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1959 nr 27 poz. 167 uchylony Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o utrzymaniu czystości i porządku w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1955 nr 11 poz. 66 obowiązujący Dekret z dnia 11 marca 1955 r. o zmianie dekretu z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 135 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 czerwca 1954 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
Dz.U. 1954 nr 29 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie wynagradzania szkód poniesionych w związku z udziałem w akcji zwalczania klęsk żywiołowych.
Dz.U. 1953 nr 37 poz. 158 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
Dz.U. 1953 nr 23 poz. 93 obowiązujący Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 420 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego i Finansów z dnia 29 września 1950 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na cele powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 256 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
Dz.U. 1950 nr 13 poz. 125 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. w sprawie zmiany dekretu o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 89 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej, Poczt i Telegrafów oraz Leśnictwa w sprawie zwolnienia niektórych kategorii posiadaczy gospodarstw rolnych od obowiązku świadczeń z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 384 wygaśnięcie aktu Dekret z dnia 22 października 1947 r. w sprawie uprawnień obywateli polskich, powołanych w latach 1941 - 1945 r. przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do świadczeń osobistych.
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 320 obowiązujący Dekret z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1939 nr 90 poz. 580 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 31 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.
Dz.U. 1939 nr 83 poz. 535 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o asygnatach na wypłatę wynagrodzenia za pobrane zwierzęta pociągowe, wozy, pojazdy mechaniczne i rowery.
Dz.U. 1939 nr 81 poz. 529 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1939 r. w sprawie wykonania ustawy o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych.
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 451 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Opieki Społecznej o rejestracji osób obowiązanych do świadczeń osobistych.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 354 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 14 czerwca 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o świadczeniach osobistych.
Dz.U. 1939 nr 48 poz. 309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1939 r. o obowiązku rejestracji i dostarczania danych do celów świadczeń osobistych.
Dz.U. 1939 nr 48 poz. 308 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o osobistych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Spraw Wewnętrznych o określeniu przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych w związku z powszechnym obowiązkiem świadczeń rzeczowych.
Dz.U. 1939 nr 32 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Skarbu o samopomocy rolnej.
Dz.U. 1927 nr 51 poz. 456 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1921 nr 33 poz. 201 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 1 kwietnia 1921 r. w sprawie częściowej zmiany niemieckiej ustawy o świadczeniach wojennych z dnia 13 czerwca 1873 r.
Dz.U. 1921 nr 23 poz. 128 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 27 stycznia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie świadczeń posiadaczy koni dla potrzeb odbudowy.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 401 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 32 poz. 264 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych.
M.P. 1991 nr 5 poz. 34 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
M.P. 1990 nr 46 poz. 349 uchylony Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie przekazywania na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez instytucje państwowe, podmioty gospodarcze i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze i społeczne.
M.P. 1981 nr 30 poz. 276 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju w czasie obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1973 nr 19 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 kwietnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na usługi przewozowe, powoływanie do obowiązkowego świadczenia usług przewozowych oraz ich organizowania i wykonywania.
M.P. 1964 nr 73 poz. 345 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 października 1964 r. w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na usługi przewozowe, powoływania do obowiązkowego świadczenia usług przewozowych oraz ich organizowania i wykonywania.
M.P. 1953 nr 113 poz. 1483 uznany za uchylony Zarządzenie nr 33 Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1953 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
M.P. 1945 nr 14 poz. 49 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o objęciu obowiązkiem świadczeń rzeczowych wyrobów, stanowiących przedmiot monopolu zapałczanego
M.P. 1939 nr 203 poz. 507 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych o obowiązku przystąpienia do Związku Elektrowni Polskich w Warszawie przedsiębiorstw, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających lub rozdzielających energię elektryczną w celu zawodowego jej zbytu oraz o nadaniu temu Związkowi charakteru organiczacji przymusowej w rozumieniu art. 53 ust.(2) ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych.
M.P. 1939 nr 203 poz. 506 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie utworzenia Wojennej Naczelnej Organizacji Przemysłu Węglowego.
M.P. 1939 nr 203 poz. 505 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o powołaniu Wojennej Naczelnej Organizacji Hutnictwa Żelaznego.
M.P. 1939 nr 203 poz. 497 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o powołaniu Wojennego Związku Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1939 nr 172 poz. 416 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Komunikacji o określeniu kategoryj osób podlegających obowiązkowi rejestracji do świadczeń osobistych w przemyśle i rzemiośle.