Wyszukiwanie

Inspekcja Pracy

Liczba znalezionych aktów: 57.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2013 poz. 1414 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. 2012 poz. 1265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. 1997 nr 72 poz. 453 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 129 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1969 r.
Dz.U. 1997 nr 72 poz. 452 obowiązujący Konwencja nr 129 dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1969 r.
Dz.U. 1997 nr 72 poz. 451 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjętej w Genewie dnia 11 lipca 1947 r.
Dz.U. 1997 nr 72 poz. 450 obowiązujący Konwencja nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjęta w Genewie dnia 11 lipca 1947 r.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 353 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1989 nr 25 poz. 136 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 marca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie siedzib i terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy.
Dz.U. 1986 nr 12 poz. 70 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe.
Dz.U. 1985 nr 54 poz. 276 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 162 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw określających uprawnienia związków zawodowych.
Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1985 nr 4 poz. 15 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 279 Uchwała Rady Państwa z dnia 27 października 1983 r. w sprawie trybu wykonywania przez Państwową Inspekcję Pracy czynności kontrolnych oraz obowiązków zakładów pracy w tym zakresie.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 203 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie niektórych przepisów z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1983 nr 35 poz. 163 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy.
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 83 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy.
Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1982 nr 41 poz. 273 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 271 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 125 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1981 nr 12 poz. 59 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 19 marca 1981 r. w sprawie siedzib i terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23 uchylony Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1979 nr 15 poz. 97 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 220 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie postępowania przed inspektorami pracy o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Dz.U. 1974 nr 27 poz. 157 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 94 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny.
Dz.U. 1928 nr 89 poz. 782 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Rolnictwa z dnia 26 września 1928 r. w sprawie zmiany podziału terytorjalnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1927 nr 67 poz. 590 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. o inspekcji pracy.
Dz.U. 1926 nr 82 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie rozporządzeń, dotyczących podziału na okręgi i obwody inspekcji pracy.
Dz.U. 1923 nr 42 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie podziału terytorjum Ziemi Wileńskiej i województw: białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego na okręgi i obwody inspekcji pracy, oraz w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 17 lutego 1921 r. w przedmiocie nowego podziału b. Królestwa Kongresowego i b. obwodu białostockiego na okręgi i obwody inspekcji pracy stosownie do podziału tego obszaru na województwa i starostwa.
Dz.U. 1923 nr 30 poz. 188 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 12 marca 1923 r. w przedmiocie podziału b. dzielnicy pruskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy stosownie do podziału tego obszaru na województwa i starostwa.
Dz.U. 1922 nr 96 poz. 885 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1922 r. o urządzeniu tymczasowem inspekcji pracy na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 662 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretów o inspekcji pracy oraz o pracowniczych związkach zawodowych na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 345 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 18 maja 1921 r. w przedmiocie terytorjalnego podziału województw Krakowskiego, Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego na obwody Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1921 nr 23 poz. 131 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 17 lutego 1921 r. w przedmiocie nowego podziału b. Królestwa Kongresowego i b. Obwodu Białostockiego na okręgi i obwody pracy, stosownie do podziału tego obszaru na województwa i starostwa.
Dz.U. 1920 nr 23 poz. 125 uchylony Ustawa z dnia 2 marca 1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów obowiązującej na obszarze b. dzielnic austrjackich ustawy z dnia 17 czerwca 1883 r. o ustanowieniu inspektorów przemysłowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 91 Przepisy tymczasowe o wynagrodzeniu urzędników inspekcji pracy.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 90 uchylony Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy.
M.P. 1988 nr 9 poz. 73 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 stycznia 1988 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony pracy".
M.P. 1987 nr 38 poz. 321 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. w sprawie zachowania przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy szczególnych uprawnień nabytych uprzednio z tytułu pracy w górnictwie.
M.P. 1987 nr 6 poz. 44 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1985 nr 43 poz. 277 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1985 nr 23 poz. 171 Uchwała Rady Państwa z dnia 10 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad powoływania składu Rady Ochrony Pracy.
M.P. 1983 nr 36 poz. 201 Uchwała Rady Państwa z dnia 27 października 1983 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1983 nr 34 poz. 188 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 października 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1983 nr 23 poz. 128 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy.
M.P. 1983 nr 23 poz. 127 Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie pierwszych wyborów społecznych inspektorów pracy.
M.P. 1983 nr 1 poz. 3 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.