Wyszukiwanie

Lasy Państwowe

Liczba znalezionych aktów: 26.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 2180 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego
Dz.U. 2019 poz. 2090 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2019 poz. 1538 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego
Dz.U. 2014 poz. 1153 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2014 poz. 936 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego
Dz.U. 2014 poz. 910 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją
Dz.U. 2014 poz. 222 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach
Dz.U. 2013 poz. 1206 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1613 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
Dz.U. 2007 nr 78 poz. 532 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1592 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1432 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodowych oraz strażnicy łowieccy są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 619 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, zasad wynagradzania i stopni służbowych Służby Leśnej oraz szczegółowego trybu nadawania, obniżania i pozbawiania stopni służbowych.
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 451 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargu na sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 450 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 327 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.
Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 639 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1938 r. o ustaleniu okręgów i siedzib dyrekcyj Lasów Państwowych.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1938 r. o ustaleniu okręgów i siedzib dyrekcyj Lasów Państwowych.
Dz.U. 1937 nr 8 poz. 64 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wojskowych o nabywaniu, posiadaniu i noszeniu broni przez niektórych funkcjonariuszów Lasów Państwowych.
Dz.U. 1936 nr 75 poz. 533 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1936 r. o państwowym gospodarstwie leśnym.
M.P. 1934 nr 225 poz. 291 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 września 1934 r. o utworzeniu jednostki organizacyjnej szczególnej pod nazwą "Inspekcja Państwowych Lasów Śląskich".
M.P. 1934 nr 43 poz. 61 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 stycznia 1934 r. w sprawie zasiłku wyrównawczego dla starszych gajowych, gajowych i strażników w administracji lasów państwowych
M.P. 1934 nr 24 poz. 36 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 stycznia 1934 r. o wewnętrznej organizacji Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych
M.P. 1931 nr 117 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 maja 1931 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych