Wyszukiwanie

Najwyższa Izba Kontroli

Liczba znalezionych aktów: 146.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 285 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2022 poz. 623 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2022 poz. 569 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2020 poz. 2320 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2020 poz. 1200 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2020 poz. 89 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Dz.U. 2019 poz. 1571 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 489 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2018 poz. 1000 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Dz.U. 2018 poz. 362 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Dz.U. 2017 poz. 524 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2016 poz. 2261 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 1808 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Dz.U. 2016 poz. 677 obowiązujący Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1096 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2015 poz. 684 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2015 poz. 142 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r. sygn. akt K 39/12
Dz.U. 2012 poz. 1544 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
Dz.U. 2012 poz. 82 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1429 obowiązujący Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1578 obowiązujący Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
Dz.U. 2010 nr 227 poz. 1482 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1502 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt K 33/07
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1315 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1701 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 549 obowiązujący Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej
Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Dz.U. 2005 nr 171 poz. 1430 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu przygotowania i prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 71 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1291 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 937 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1116 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 966 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 928 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 1998 r. sygn. akt K. 42/97.
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 589 obowiązujący Ustawa z dnia 21 maja 1997 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 obowiązujący Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 402 uchylony Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 315 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 maja 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 86 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Dz.U. 1996 nr 24 poz. 112 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 19 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1996 nr 11 poz. 62 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1993 nr 72 poz. 344 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 22 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.
Dz.U. 1992 nr 56 poz. 274 uchylony Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 221 uchylony Ustawa z dnia 22 maja 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1991 nr 92 poz. 409 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 178 obowiązujący Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym.
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 175 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 82 uchylony Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 81 uchylony Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1979 r. w sprawie zasad i trybu koordynacji działalności organów kontroli, inspekcji i rewizji z działalnością Najwyższej Izby Kontroli.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1979 r. w sprawie ustalenia warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz okręgowych urzędów kontroli.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 169 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania czynności kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1976 nr 28 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o karach pieniężnych i trybu ich nakładania przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Dz.U. 1976 nr 28 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1976 r. w sprawie trybu przeprowadzania czynności kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Dz.U. 1976 nr 20 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1976 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib okręgowych urzędów kontroli.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 90 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i uprawnień inspektorów-rzeczoznawców i inspektorów społecznych Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad wynagradzania inspektorów-rzeczoznawców.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie zasad i trybu koordynacji działalności organów kontroli, inspekcji i rewizji z działalnością Najwyższej Izby Kontroli.
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 66 uchylony Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1976 nr 7 poz. 36 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232 uznany za uchylony Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 689 uchylony Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 21 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1922 nr 4 poz. 31 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwowej z dnia 22 grudnia 1921 r. o utworzeniu izby okręgowej kontroli państwowej w Krakowie.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 183 uchylony Dekret o najwyższej Izbie Kontroli Państwa.
M.P. 2023 poz. 997 obowiązujący Zarządzenie nr 49/2023 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 4 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2020 poz. 994 uchylony Zarządzenie nr 70/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad jej wydawania i wymiany
M.P. 2019 poz. 782 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2019 poz. 781 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2016 poz. 1014 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego
M.P. 2016 poz. 1013 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego
M.P. 2014 poz. 586 uchylony Zarządzenie nr 50/2014 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji służbowych pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad ich wydawania i wymiany
M.P. 2013 poz. 678 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2013 poz. 677 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2012 poz. 1023 obowiązujący Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2012 poz. 32 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 87 poz. 913 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 września 2011 r. w sprawie postępowania kontrolnego
M.P. 2011 nr 86 poz. 900 uchylony Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji służbowych pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad ich wydawania i wymiany
M.P. 2011 nr 79 poz. 803 obowiązujący Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2011 nr 33 poz. 387 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 5 poz. 47 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 50 poz. 573 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2007 nr 48 poz. 564 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2004 nr 24 poz. 411 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie dotyczącym prowadzonych w latach 2001-2003 postępowań koncesyjnych w sprawach rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych
M.P. 2001 nr 23 poz. 397 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 2001 nr 23 poz. 395 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2001 nr 14 poz. 220 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie nierównoprawnego traktowania nadawców radiowych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w związku z realizacją koncesji radiowych.
M.P. 2000 nr 40 poz. 776 uznany za uchylony Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 2000 nr 2 poz. 10 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli państwowej prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.
M.P. 1999 nr 26 poz. 391 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1999 nr 18 poz. 242 uznany za uchylony Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1998 nr 43 poz. 615 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 1998 r. sygn. akt K. 21/98.
M.P. 1998 nr 25 poz. 363 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1997 nr 56 poz. 525 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 1996 r.
M.P. 1996 nr 84 poz. 735 uznany za uchylony Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1996 nr 71 poz. 659 obowiązujący Uchwała Prezydium Sejmu z dnia 5 listopada 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1996 nr 57 poz. 519 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 1996 r. w sprawie upadłości Stoczni Gdańskiej.
M.P. 1996 nr 55 poz. 501 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 1995 r.
M.P. 1995 nr 53 poz. 578 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 6 października 1995 r. w sprawie aplikacji kontrolerskiej.
M.P. 1995 nr 46 poz. 520 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1995 nr 45 poz. 510 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Sejmu z dnia 29 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1995 nr 42 poz. 485 uznany za uchylony Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1995 nr 40 poz. 474 uznany za uchylony Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1995 nr 35 poz. 417 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie należności świadków, biegłych i specjalistów w postępowaniu kontrolnym.
M.P. 1995 nr 31 poz. 364 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1995 nr 30 poz. 347 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1995 nr 27 poz. 321 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1995 nr 17 poz. 211 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie postępowania kontrolnego.
M.P. 1993 nr 13 poz. 89 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1993 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1992 nr 26 poz. 185 akt posiada tekst jednolity Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1992 nr 15 poz. 115 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1992 nr 7 poz. 45 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1991 nr 39 poz. 278 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1991 nr 19 poz. 127 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 1991 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1991 nr 13 poz. 85 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1991 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1991 r.
M.P. 1991 nr 7 poz. 45 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1991 nr 2 poz. 11 akt posiada tekst jednolity Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu
M.P. 1990 nr 2 poz. 8 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 grudnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1990 nr 2 poz. 7 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 listopada 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1983 nr 12 poz. 62 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1983 nr 12 poz. 61 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie odwołania prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1981 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji dyscyplinarnych w Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1981 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz wymaganych kwalifikacji pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1981 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie zasad i trybu współdziałania Najwyższej Izby Kontroli z radami narodowymi.
M.P. 1981 nr 1 poz. 2 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 grudnia 1980 r. o trybie przeprowadzania czynności kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz o zasadach realizacji wyników kontroli.
M.P. 1981 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1980 nr 24 poz. 110 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1973 nr 26 poz. 157 Uchwała Rady Państwa z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego i Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1971 nr 34 poz. 218 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 czerwca 1971 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1971 nr 34 poz. 217 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 czerwca 1971 r. w sprawie odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1971 nr 8 poz. 52 uznany za uchylony Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie realizacji zadań wynikających z materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1969 nr 27 poz. 206 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 czerwca 1969 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1969 nr 27 poz. 205 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 czerwca 1969 r. w sprawie odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.