Wyszukiwanie

Niemcy

Liczba znalezionych aktów: 289.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 359 obowiązujący Traktat w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawarty między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzony w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.
Dz.U. 2021 poz. 2215 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.
Dz.U. 2021 poz. 1232 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r., oraz jego zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r.
Dz.U. 2018 poz. 1403 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 590 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 2010 r w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 r.
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 589 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisana w Warszawie dnia 16 września 2004 r.
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1710 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r. podpisana w Neuhardenberg dnia 11 kwietnia 2006 r.
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1709 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r. podpisana w Neuhardenberg dnia 11 kwietnia 2006 r.
Dz.U. 2004 nr 132 poz. 1416 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec
Dz.U. 2002 nr 78 poz. 708 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowenii, republiki Austrii, Republiki Finlandii, Cesarstwa Japonii i Republiki Greckiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia gąbczastej encefalopatii bydła.
Dz.U. 2002 nr 60 poz. 547 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1342 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Republiki Irlandzkiej.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1028 obowiązujący Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów.
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 572 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec.
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 531 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r.
Dz.U. 1998 nr 107 poz. 673 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudniania pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec.
Dz.U. 1998 nr 92 poz. 585 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, sporządzonej w Warszawie dnia 23 lipca 1997 r.
Dz.U. 1998 nr 92 poz. 584 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, sporządzona w Warszawie dnia 23 lipca 1997 r.
Dz.U. 1998 nr 85 poz. 541 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 826 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 825 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych, sporządzona w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 824 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu polskiej drogi krajowej 274 i niemieckiej drogi federalnej B97 oraz o budowie mostu granicznego w rejonie Gubinka i Guben, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 823 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu polskiej drogi krajowej 274 i niemieckiej drogi federalnej B97 oraz o budowie mostu granicznego w rejonie Gubinka i Guben, sporządzona w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 822 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu autostrad oraz o budowie i przebudowie mostu granicznego w rejonie Olszyny i Forstu, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 821 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu autostrad oraz o budowie i przebudowie mostu granicznego w rejonie Olszyny i Forstu, sporządzona w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec.
Dz.U. 1995 nr 137 poz. 678 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu austostrad w rejonie Świecka i Frankfurtu nad Odrą, sporządzonej w Słubicach dnia 23 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 137 poz. 677 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu autostrad w rejonie Świecka i Frankfurtu nad Odrą, sporządzona w Słubicach dnia 23 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 542 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy i wzajemnej pomocy administracji celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 541 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy i wzajemnej pomocy administracji celnych, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 107 poz. 515 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o ułatwieniach w odprawie granicznej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 107 poz. 514 uchylony Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o ułatwieniach w odprawie granicznej, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 488 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zatrudnienia pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i językowych (pracowników-gości), sporządzonej w Warszawie w dniu 7 czerwca 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 487 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zatrudnienia pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i językowych (pracowników-gości), sporządzona w Warszawie w dniu 7 czerwca 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 476 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzonej w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 475 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie Umowy z dnia 31 stycznia 1990 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzona w Warszawie w dniu 8 grudnia 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 474 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzona w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 334 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Niemiec o połączeniu autostrad oraz budowie urządzeń odprawy granicznej dla nowego przejścia granicznego w rejonie Zgorzelca i Gorlitz, sporządzonej w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 333 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Niemiec o połączeniu autostrad oraz budowie urządzeń odprawy granicznej dla nowego przejścia granicznego w rejonie Zgorzelca i Gorlitz, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 30 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 1993 r. w sprawie wejścia w życie Układu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o dalszym ułatwieniu obrotu prawnego na podstawie Konwencji Haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonego w Warszawie dnia 14 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 30 poz. 110 obowiązujący Układ między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o dalszym ułatwieniu obrotu prawnego na podstawie Konwencji Haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej procedury cywilnej, sporządzony w Warszawie dnia 14 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 3 poz. 13 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, sporządzonej w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.
Dz.U. 1994 nr 3 poz. 12 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, sporządzona w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 14 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 14 poz. 56 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 14 poz. 55 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisanego w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r.
Dz.U. 1992 nr 14 poz. 54 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisany w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r.
Dz.U. 1991 nr 108 poz. 469 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 8 grudnia 1990 r.
Dz.U. 1991 nr 108 poz. 468 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Warszawie dnia 8 grudnia 1990 r.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 454 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o ratyfikacji traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 337 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 117 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r.
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 116 uchylony Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 234 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich w Zatoce Pomorskiej, podpisanej w Berlinie dnia 22 maja 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 233 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich w Zatoce Pomorskiej, podpisana w Berlinie dnia 22 maja 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 13 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych do Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o "Dziele Przyjaźni młodzieży Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej", sporządzonego we Wrocławiu dnia 24 czerwca 1988 r.
Dz.U. 1989 nr 13 poz. 69 wygaśnięcie aktu Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o "Dziele Przyjaźni młodzieży Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej", sporządzony we Wrocławiu dnia 24 czerwca 1988 r.
Dz.U. 1982 nr 21 poz. 151 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1982 r. w sprawie wejścia w życie podpisanej w Berlinie dnia 9 grudnia 1981 r. Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie wykonania Konwencji o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzonej w Berlinie dnia 19 maja 1978 r.
Dz.U. 1982 nr 21 poz. 150 wygaśnięcie aktu Umowa podpisana w Berlinie dnia 9 grudnia 1981 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie wykonania Konwencji o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzonej w Berlinie dnia 19 maja 1978 r.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu sporządzonego w Warszawie dnia 24 października 1979 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 18 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Protokół sporządzony w Warszawie dnia 24 października 1979 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 18 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 7 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1980 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Berlinie dnia 5 czerwca 1980 r.
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 6 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Berlinie dnia 5 czerwca 1980 r.
Dz.U. 1978 nr 6 poz. 18 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1978 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, sporządzonej w Warszawie dnia 14 grudnia 1973 r.
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 6 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 1978 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republice Demokratycznej, podpisanego w Warszawie dnia 24 lutego 1977 r.
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 5 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republice Demokratycznej.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 181 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1977 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej, podpisanej w Bonn dnia 11 czerwca 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 180 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 143 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie, Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 142 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 135 obowiązujący Porozumienie o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych, sporządzone w Moskwie dnia 13 lipca 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 25 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Berlinie dnia 28 maja 1977 r.
Dz.U. 1977 nr 25 poz. 104 wygaśnięcie aktu Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Berlinie dnia 28 maja 1977 r.
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 102 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym, podpisanej w Warszawie dnia 9 października 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 101 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym, podpisana w Warszawie dnia 9 października 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 15 poz. 92 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Berlinie dnia 12 listopada 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 15 poz. 91 wygaśnięcie aktu Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisana w Berlinie dnia 12 listopada 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r., sporządzonego w Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 80 wygaśnięcie aktu Protokół do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r., sporządzony w Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r.
Dz.U. 1975 nr 31 poz. 164 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 18 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1975 nr 31 poz. 163 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 18 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podpisanej w Warszawie dnia 14 grudnia 1973 r.
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 1 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podpisana w Warszawie dnia 14 grudnia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 251 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 25 kwietnia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 250 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 203 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie przyznania statkom rybackim Niemieckiej Republiki Demokratycznej prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, podpisanej w Szczecinie dnia 19 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 202 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie przyznania statkom rybackim Niemieckiej Republiki Demokratycznej prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, podpisana w Szczecinie dnia 19 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 361 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisanej w Berlinie dnia 25 lutego 1972 r.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 360 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisana w Berlinie w dniu 25 lutego 1972 r.
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 207 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 25 lutego 1972 r., do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w zakresie żeglugi na wodach granicznych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 1969 r.
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 206 wygaśnięcie aktu Protokół podpisany w Warszawie dnia 25 lutego 1972 r. do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w zakresie żeglugi na wodach granicznych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 1969 r.
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 168 wygaśnięcie aktu Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków, podpisany w Warszawie dnia 7 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 14 października 1971 r., do Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Protokół podpisany w Warszawie dnia 14 października 1971 r. do Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r.
Dz.U. 1972 nr 4 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 1972 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie wspólnej kontroli ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 4 poz. 20 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie wspólnej kontroli ruchu granicznego, podpisana w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 4 poz. 19 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie komunikacji, podpisanego w Berlinie dnia 16 lipca 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 4 poz. 18 wygaśnięcie aktu Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie komunikacji, podpisany w Berlinie dnia 16 lipca 1971 r.
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 307 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1971 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o wzajemnych podróżach obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r.
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 306 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o wzajemnych podróżach obywateli obu państw, podpisana w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r.
Dz.U. 1970 nr 21 poz. 171 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1970 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o stosunkach prawnych na wspólnej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Berlinie dnia 28 października 1969 r.
Dz.U. 1970 nr 21 poz. 170 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o stosunkach prawnych na wspólnej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Berlinie dnia 28 października 1969 r.
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 67 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1970 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w zakresie żeglugi na wodach granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 maja 1969 r.
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 66 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w zakresie Żeglugi na wodach granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 15 maja 1969 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1969 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o rozgraniczeniu szelfu kontynentalnego w Morzu Bałtyckim, sporządzonej w Berlinie dnia 29 października 1968 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 106 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o rozgraniczeniu szelfu kontynentalnego w Morzu Bałtyckim, sporządzona w Berlinie dnia 29 października 1968 r.
Dz.U. 1965 nr 49 poz. 304 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1965 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, podpisanej w Berlinie dnia 11 marca 1965 r.
Dz.U. 1965 nr 49 poz. 303 uznany za uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych podpisana w Berlinie dnia 11 marca 1965 r.
Dz.U. 1959 nr 7 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1957 r.
Dz.U. 1959 nr 7 poz. 38 wygaśnięcie aktu Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisana w Warszawie dnia 25 listopada 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 51 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 51 poz. 246 uchylony Umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej podpisana w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 27 poz. 115 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 27 poz. 114 wygaśnięcie aktu Umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych podpisana w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r.
Dz.U. 1952 nr 53 poz. 347 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i zatwierdzających Aktu o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami, podpisanego we Frankfurcie nad Odrą dnia 27 stycznia 1951 r.
Dz.U. 1952 nr 53 poz. 346 obowiązujący Akt o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami, podpisany we Frankfurcie nad Odrą dnia 27 stycznia 1951 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1951 r.).
Dz.U. 1951 nr 49 poz. 357 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Tymczasowym Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie ochrony roślin, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1950 r.
Dz.U. 1951 nr 49 poz. 356 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Tymczasowym Niemieckiej Republiki Demokratycznej dotycząca współpracy w dziedzinie ochrony roślin, podpisana w Warszawie dnia 23 czerwca 1950 r.
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 132 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o ratyfikacji aktu o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami, podpisanego we Frankfurcie nad Odrą dnia 27 stycznia 1951 r.
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lutego 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisanego w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r.
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 106 obowiązujący Układ między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisany w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1950 r.).
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 465 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o ratyfikacji Układu między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisanego w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 357 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o ratyfikacji umowy dodatkowej do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 348 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie granicznego odcinka rzeki Drwęcy.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 155 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień umowy dodatkowej do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 108 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji umowy gospodarczej z dnia 1 lipca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką
Dz.U. 1938 nr 98 poz. 658 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 25 kwietnia 1938 r. dotyczącego zmiany punktu 1 załącznika A układu polsko-niemieckiego z dnia 22 grudnia 1926 r. o wydaniu akt.
Dz.U. 1938 nr 98 poz. 657 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 25 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany punktu 1 załącznika A układu polsko-niemieckiego z dnia 22 grudnia 1926 r. o wydaniu akt.
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 574 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 października 1938 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej wraz z protokołem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 552 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 października 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie niektórych postanowień umowy gospodarczej z dnia 1 lipca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką wraz z protokołem końcowym, protokołem posiedzenia, układem w sprawie płatności za obroty towarowe (rozrachunkowym) oraz protokołem końcowym do umowy gospodarczej i układu rozrachunkowego.
Dz.U. 1938 nr 62 poz. 478 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie niektórych postanowień umowy gospodarczej z dnia 1 lipca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką wraz z protokołem końcowym, protokołem posiedzenia, układem w sprawie płatności za obroty towarowe (rozrachunkowym) oraz protokołem końcowym do umowy gospodarczej i układu rozrachunkowego.
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 406 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1938 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 28 czerwca 1937 r. w sprawie utworzenia Komisji Likwidacyjnej Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich oraz w sprawie zlikwidowania wspólnego normalnotorowego taboru towarowego Kolei Górnośląskich.
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 405 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 28 czerwca 1937 r. w sprawie utworzenia Komisji Likwidacyjnej Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich oraz w sprawie zlikwidowania wspólnego normalnotorowego taboru towarowego Kolei Górnośląskich.
Dz.U. 1938 nr 51 poz. 397 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych protokołu z dnia 30 lipca 1936 r. o interpretacji art. X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r., dotyczącego kwestyj finansowych.
Dz.U. 1938 nr 51 poz. 396 wygaśnięcie aktu Protokół o interpretacji artykułu X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r., dotyczącego kwestyj finansowych, podpisany w Brukseli dnia 30 lipca 1936 r.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 264 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia dodatkowego z dnia 29 listopada 1937 r. do umowy o przedłużeniu umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 252 Oświadczenie rządowe z dnia 1 kwietnia 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanej w Hamburgu dnia 8 lipca 1937 r. drugiej umowy uzupełniającej umowę między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisaną w Berlinie dnia 27 marca 1926 r.
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 251 wygaśnięcie aktu II Konwencja uzupełniająca umowę między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej komunikacji kolejowej z dnia 27 marca 1926 r., podpisana w Hamburgu dnia 8 lipca 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 223 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 r. o mieniu byłych niemieckich osób prawnych prawa publicznego, których obszar działania został przecięty granicą państwową.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 122 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 18 lipca 1936 r. dotyczącego uzupełnienia umowy gospodarczej między Polską a Niemcami z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 121 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych trzeciego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego dnia 21 grudnia 1936 r.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych drugiego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego dnia 19 października 1936 r.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 20 lutego 1937 r. w sprawie przedłużenia umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 118 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1938 r. o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wzajemnego uznawania świadectw sprawności technicznej dla statków powietrznych i silników lotniczych, podpisanego w Warszawie w dniu 2 lipca 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 102 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wzajemnego uznawania świadectw sprawności technicznej dla statków powietrznych i silników lotniczych, podpisane w Warszawie dnia 2 lipca 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 610 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie porozumienia dodatkowego z dnia 29 listopada 1937 r. do umowy o przedłużeniu umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 549 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i wejścia w życie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 1937 r., uzupełniającej umowę polsko-niemiecką z dnia 27 marca 1926 r. o wzajemnej komunikacji kolejowej.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 548 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, uzupełniająca umowę polsko-niemiecką z dnia 27 marca 1926 r. o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisana w Warszawie dnia 2 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 393 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji podpisanej w Warszawie dnia 20 lutego 1937 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie przedłużenia umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 275 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1937 r. w sprawie uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej wraz z protokołem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 251 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyfikacji trzeciego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego w Warszawie dnia 21 grudnia 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 168 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji drugiego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego w Warszawie dnia 19 października 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 167 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 18 lipca 1936 r., dotyczącego uzupełnienia umowy gospodarczej między Polską a Niemcami z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 14 poz. 93 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanej w Warszawie dnia 20 lutego 1937 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie przedłużenia umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 stycznia 1937 r. w sprawie czynności związanych z wykonywaniem układu rozrachunkowego niemiecko-polskiego.
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 4 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1936 r. w sprawie wejścia w życie polsko-niemieckiego porozumienia o uregulowaniu stosunków prawnych waloryzacyjnych, podpisanego w Warszawie, dnia 17 października 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 3 wygaśnięcie aktu Polsko-Niemieckie porozumienie w sprawie uregulowania stosunków prawnych waloryzacyjnych, podpisane w Warszawie dnia 17 października 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem z jednej strony a Rzeszą Niemiecką z drugiej o wykupie obligacji zachodnio-pruskich, podpisanego w Berlinie wraz z protokołem końcowym dnia 10 listopada 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Układ między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wykupu obligacji zachodniopruskich, podpisany w Berlinie dnia 10 listopada 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 658 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień trzeciego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego w Warszawie dnia 21 grudnia 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 572 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień drugiego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego w Warszawie dnia 19 października 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 68 poz. 491 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 18 lipca 1936 r., dotyczącego uzupełnienia umowy gospodarczej między Polską a Niemcami z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 41 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, podpisanej w Warszawie dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 603 wygaśnięcie aktu Protokół między Polską a Niemcami w sprawie normalizacji wzajemnych stosunków gospodarczych, podpisany wraz z załączonem do niego Porozumieniem o przewozie zwierząt, części zwierząt i przetworów zwierzęcych, w Warszawie dnia 7 marca 1934 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 601 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej wymianie towarowej, podpisane w Warszawie dnia 11 października 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 83 poz. 512 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, podpisanej w Warszawie dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 426 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 sierpnia 1935 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1935 nr 53 poz. 342 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w formie wymiany not z dni 15 i 31 grudnia 1933 r., z dni 15 i 31 stycznia, 14 i 15 lutego, 28 lutego i 2 marca 1934 r., dotyczących przedłużenia porozumienia celnego między Polską a Niemcami z dnia 14 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1934 nr 74 poz. 701 Porozumienie celne między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w formie wymiany not z dnia 14 października 1933 r., 31 października 1933 r., 15 listopada 1933 r. i 30 listopada 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 366 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1934 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 299 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Polską a Niemcami, podpisanej w Berlinie dnia 14 lutego 1933 r. o zmianie przepisów wykonawczych, rozdział X konwencji między Niemcami a Polską i W. M. Gdańskiem, w sprawie wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec z dnia 21 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 265 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w formie wymiany not z dnia 14 października, 31 października, 15 listopada i 30 listopada 1933 r.
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 260 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Polską a Niemcami o przewozie więźniów między Prusami Wschodniemi i pozostałą częścią Niemiec przez Polskę i obszar Wolnego Miasta Gdańska, podpisanej wraz z dwoma załącznikami w Berlinie dnia 13 lutego 1933 r.
Dz.U. 1934 nr 16 poz. 131 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 1934 r. w sprawie funduszów Mieszanego Trybunału Rozjemczego polsko-niemieckiego w Paryżu.
Dz.U. 1934 nr 16 poz. 125 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych deklaracji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o niestosowaniu przemocy, podpisanej w Berlinie dnia 26 stycznia 1934 r.
Dz.U. 1934 nr 16 poz. 124 wygaśnięcie aktu Deklaracja między Polską a Niemcami o niestosowaniu przemocy, podpisana w Berlinie dnia 26 stycznia 1934 r.
Dz.U. 1934 nr 15 poz. 118 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o żegludze powietrznej, podpisanej w Berlinie dnia 28 sierpnia 1929 r.
Dz.U. 1934 nr 15 poz. 117 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o żegludze powietrznej, podpisana w Berlinie, dnia 28 sierpnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 772 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Polską a Niemcami o małym ruchu granicznym, podpisanej wraz z protokółem końcowym oraz załącznikami I i II w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 771 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisana w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 1932 r.).
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 695 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1933 r. w sprawie złożenia przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 678 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Niemcami w formie wymiany not z dnia 15 grudnia 1931 r. o stosowaniu tytułu I konwencji polsko-niemieckiej z dnia 22 czerwca 1922 r., dotyczącej kopalń Górno-Śląskich, do terenów, będących przedmiotem umowy między Skarbem Państwa Polskiego a Preussische Bergwerks-und-Hutten-Aktiengesellschaft z dnia 18 lipca 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 677 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie stosowania tytułu I konwencji polsko-niemieckiej z dnia 22 czerwca 1922 r. o kopalniach Górno-Śląskich, podpisane w Warszawie dnia 15 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 523 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 69 poz. 513 wygaśnięcie aktu Układ między Rządami Polskim i Niemieckim, dotyczący zaprzestania działalności Mieszanego Trybunału Rozjemczego niemiecko-polskiego, podpisany w Paryżu dnia 1 grudnia 1931 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 1932 r.).
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 488 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej w Berlinie, dnia 11 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 487 wygaśnięcie aktu Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisana w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 354 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy o ułatwieniach w komunikacji kolejowej między Prusami Wschodniemi a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar Wolnego Miasta Gdańska i resztę Niemiec oraz w komunikacji kolejowej między resztą Niemiec a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar Wolnego Miasta Gdańska i Prusy Wschodnie, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 21 listopada 1930 r.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 353 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w komunikacji kolejowej między Prusami Wschodniemi a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar Wolnego Miasta Gdańska i resztę Niemiec oraz w komunikacji kolejowej między resztą Niemiec a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar Wolnego Miasta Gdańska i Prusy Wschodnie, podpisana w Berlinie dnia 21 listopada 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1933 nr 39 poz. 316 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1933 r. w sprawie zmiany Regulaminu Procesowego Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego, przewidzianego w polsko-niemieckiej Konwencji Górnośląskiej, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
Dz.U. 1933 nr 33 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1933 r. w sprawie zwinięcia i otwarcia niektórych punktów przejściowych na polsko-niemieckiej granicy.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 169 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 kwietnia 1931 r. w sprawie uregulowania roszczeń obywateli polskich do niemieckich zakładów ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczeń na życie, wymienionych w art. 21 polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego z dnia 5 lipca 1928 r.
Dz.U. 1933 nr 3 poz. 17 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji układu między Rządami Polskim a Niemieckim, dotyczącego zaprzestania działalności Mieszanego Trybunału Rozjemczego niemiecko-polskiego, podpisanego w Paryżu dnia 1 grudnia 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 2 poz. 11 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej wraz z protokółem końcowym oraz załącznikami I i II w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 2 poz. 10 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Niemcami w formie wymiany not z dnia 15 grudnia 1932 r. o stosowaniu tytułu I konwencji polsko-niemieckiej z dnia 22 czerwca 1922 r., dotyczącej kopalń górnośląskich, do terenów, będących przedmiotem umowy między Skarbem Państwa Polskiego a Preussische Bergwerks-und-Hutten-Aktiengesellschaft z dnia 18 lipca 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 527 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1932 r. w sprawie konwencji między Polską a Niemcami, podpisanej w Berlinie dnia 15 lipca 1922 r. celem uzupełnienia konwencji między Polską, Niemcami i Wolnem Miastem Gdańskiem, dotyczącej wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec, podpisanej w Paryżu dnia 21 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 526 wygaśnięcie aktu Konwencja dodatkowa między Polską a Niemcami dotycząca wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi i resztą Niemiec, podpisana w Berlinie dnia 15 lipca 1922 r.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 184 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji umowy polsko-niemieckiej o ułatwieniach w komunikacji kolejowej między Prusami Wschodniemi a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar W. M. Gdańska, i resztę Niemiec oraz w komunikacji kolejowej między resztą Niemiec a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar W. M. Gdańska i Prusy Wschodnie, - podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 21 listopada 1930 r.
Dz.U. 1932 nr 13 poz. 82 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lutego 1932 r. o wykonaniu porozumienia polsko-niemieckiego, podpisanego w Warszawie dnia 31 października 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 861 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej konwencji między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1931 nr 90 poz. 705 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego, podpisanego w Warszawie, dnia 31 października 1929 r. wraz z protokółem końcowym ad art. II porozumienia.
Dz.U. 1931 nr 59 poz. 477 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Polską a Niemcami w sprawie rybołówstwa na bieżących i stojących wodach granicznych, podpisanego w Berlinie dnia 10 grudnia 1927 r.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 266 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o żegludze powietrznej, podpisanej w Berlinie dnia 28 sierpnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 265 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu między Polską a Niemcami w sprawie rybołówstwa na bieżących i stojących wodach granicznych, podpisanego w Berlinie dnia 10 grudnia 1927 r.
Dz.U. 1931 nr 33 poz. 235 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 kwietnia 1931 r. w sprawie uregulowania roszczeń obywateli polskich do niemieckich zakładów ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczeń na życie, wymienionych w art. 21 polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego z dnia 5 lipca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 228 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 marca 1931 r. o sprostowaniu błędu w tekście polsko-niemieckiej konwencji górnośląskiej, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 227 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 marca 1931 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej konwencji między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1931 nr 24 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę i W.M. Gdańsk, Wielką Brytanję i Irlandję Północną, Holandję, Niemcy, Belgję, i Bułgarję w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu 27 listopada 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 19 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiego układu w sprawie uregulowania stosunków prawnych Niemieckiego Zakładu Listów Zastawnych w Poznaniu, podpisanego wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 19 poz. 110 wygaśnięcie aktu Układ polsko-niemiecki w sprawie uregulowania stosunków prawnych Niemieckiego Zakładu Listów Zastawnych w Poznaniu, podpisany w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 19 poz. 109 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiego układu w sprawie kas oszczędności, podpisanego wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 19 poz. 108 wygaśnięcie aktu Układ polsko-niemiecki w sprawie kas oszczędności, podpisany w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 19 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego, podpisanego wraz z protokółami końcowemi w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 19 poz. 106 wygaśnięcie aktu Polsko-Niemiecki układ waloryzacyjny, podpisany w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 11 poz. 55 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu z Niemcami o uregulowaniu stosunków prawnych Niemieckiego Zakładu Listów Zastawnych w Poznaniu, podpisanego w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych.
Dz.U. 1931 nr 11 poz. 54 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji polsko-niemieckiego układu w sprawie kas oszczędności, podpisanego wraz z protokółem końcowem i protokółem obrad końcowych w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 11 poz. 53 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego, podpisanego wraz z protokółami końcowemi w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r.
Dz.U. 1930 nr 72 poz. 576 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Irlandji, Niemiec, Kuby i Grecji Międzynarodowej Konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1930 nr 72 poz. 573 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Luksemburga i Niemiec Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w marynarce, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 roku w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1930 nr 71 poz. 570 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy: Francji, Luksemburga, Niemiec, Grecji i Irlandji Międzynarodowej Konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1930 nr 55 poz. 463 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Polsko-Niemieckiego w sprawie przejęcia rejestrów stanu cywilnego, podpisanego w Berlinie dnia 27 października 1926 roku.
Dz.U. 1930 nr 55 poz. 462 wygaśnięcie aktu Układ Polsko-Niemiecki w sprawie przejęcia rejestrów stanu cywilnego, podpisany w Berlinie dnia 27 października 1926 r.
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 440 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Niemiecki Konwencji, dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genui w roku 1920.
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 293 Oświadczenie rządowe z dnia 1 kwietnia 1930 r. w sprawie decyzji Rady Ligi Narodów, dotyczącej rezerw ubezpieczenia górniczego na obszarze Górnego Śląska, odstąpionym Polsce przez Niemcy, a wydanej na mocy art. 312 Traktatu Pokoju między Państwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 375 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1929 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Polsko-Niemieckiego Układu w sprawie używania i utrzymywania Głębokiej Sztolni Fryderyka, podpisanego w Berlinie dnia 7 grudnia 1927 roku.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 374 wygaśnięcie aktu Polsko-niemiecki układ w sprawie używania i utrzymywania Głębokiej Sztolni Fryderyka, podpisany w Berlinie dnia 7 grudnia 1927 r. (zatwierdzony uchwałą Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r.).
Dz.U. 1929 nr 21 poz. 212 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 lutego 1929 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Polską a Niemcami o administracji odcinków rzek Noteci (Netze) i Głdy (Kuddow), stanowiących granicę, jak również o żegludze po tych odcinkach, podpisanej w Pile dnia 14 marca 1925 roku.
Dz.U. 1928 nr 8 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu polsko-niemieckiego, podpisanego w Berlinie dnia 24 stycznia 1927 r. o wykonaniu art. 312 Traktatu Wersalskiego z dnia 28 czerwca 1919 r.
Dz.U. 1928 nr 8 poz. 52 wygaśnięcie aktu Układ polsko-niemiecki podpisany w Berlinie dnia 24 stycznia 1927 r. o wykonaniu art. 312 Traktatu Wersalskiego z dnia 28 czerwca 1919 r.
Dz.U. 1928 nr 4 poz. 25 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy sporządzony w Poznaniu dnia 27 października 1928 r. do polsko-niemieckiego protokółu w przedmiocie otwarcia dróg celnych i innych przejść przez granicę polsko-niemiecką, podpisanego w Poznaniu dnia 2 grudnia 1925 r.
Dz.U. 1928 nr 4 poz. 24 wygaśnięcie aktu Protokół w przedmiocie otwarcia dróg celnych i innych przejść przez polsko-niemiecką granicę, podpisany w Poznaniu dnia 2 grudnia 1925 r.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 877 wygaśnięcie aktu Układ pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rzeszy Niemieckiej w sprawie pomocy dla pozbawionych zarobku i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1927 nr 22 poz. 168 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji umowy polsko-niemieckiej o obopólnej odprawie celnej i paszportowej, oraz w sprawie ruchu kolejowego w Korzeniowie, podpisanej w Berlinie dnia 16 czerwca 1926 roku.
Dz.U. 1926 nr 65 poz. 384 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 65 poz. 383 wygaśnięcie aktu Konwencja między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisana w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 1 poz. 8 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 grudnia 1924 r. w sprawie ratyfikacji układu polsko-niemieckiego o obrocie prawnym, podpisanego w Warszawie dnia 5 marca 1924 roku.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 455 Protokuł wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Polsko-Niemieckiego w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego, podpisanego w Genewie dnia 15 maja 1922 roku.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 454 wygaśnięcie aktu Układ między Polską a Niemcami w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego.
M.P. 2024 poz. 232 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 marca 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy (Interreg VI-A) Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk)
M.P. 2023 poz. 423 Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszej okupacji niemieckiej
M.P. 2022 poz. 1176 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2022 r. nr 110.37.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 902 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej
M.P. 2022 poz. 239 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2022 r. nr 110.3.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 41 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie budowy nowego granicznego obiektu mostowego w rejonie Kostrzyna nad Odrą i Küstrin-Kietz, podpisaną w Berlinie dnia 27 września 2019 r.
M.P. 2021 poz. 40 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie budowy nowego granicznego obiektu mostowego w rejonie Kostrzyna nad Odrą i Küstrin-Kietz, podpisana w Berlinie dnia 27 września 2019 r.
M.P. 2018 poz. 962 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową ramową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy obronnej, podpisaną w Warszawie dnia 21 czerwca 2011 r.
M.P. 2015 poz. 807 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Polska - Niemcy/Saksonia
M.P. 2013 poz. 952 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie artykułu 4 ustęp 2, artykułu 10 ustęp 2, 5 i 8 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", stanowiących integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
M.P. 2013 poz. 951 obowiązujący Porozumienie z dnia 9 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie artykułu 4 ustęp 2, artykułu 10 ustęp 2, 5 i 8 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", stanowiących integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
M.P. 2012 poz. 701 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-66-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 207 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianą Załącznika Finansowego do Umowy w Sprawie Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki pomiędzy Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, międzynarodową instytucją finansową, założoną na podstawie traktatu, a Ministerstwem Transportu i Komunikacji Królestwa Norwegii, Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Transportu Królestwa Danii, Ministerstwem Spraw Gospodarczych i Komunikacji Republiki Estońskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Finlandii w imieniu Rządu Republiki Finlandii, Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Transportu Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Szwecji, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi
M.P. 2012 poz. 206 obowiązujący Zmiana Załącznika Finansowego do Umowy w Sprawie Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki pomiędzy Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, międzynarodową instytucją finansową, założoną na podstawie traktatu, a Ministerstwem Transportu i Komunikacji Królestwa Norwegii, Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Transportu Królestwa Danii, Ministerstwem Spraw Gospodarczych i Komunikacji Republiki Estońskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Finlandii w imieniu Rządu Republiki Finlandii, Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Transportu Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Szwecji, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi
M.P. 2012 poz. 22 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Gwarancyjną między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich oraz Umową o Zarządzanie Zaległymi Należnościami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulującą procedury obsługi płatności i refundacji zgodnie z Gwarancjami Państw Członkowskich na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego
M.P. 2012 poz. 21 obowiązujący Umowa Gwarancyjna między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich oraz Umowa o Zarządzanie Zaległymi Należnościami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulująca procedury obsługi płatności i refundacji zgodnie z Gwarancjami Państw Członkowskich na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego
M.P. 2011 nr 92 poz. 952 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisaną w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r.
M.P. 2011 nr 92 poz. 951 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisana w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r.
M.P. 2011 nr 13 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2011 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową w Sprawie Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki pomiędzy Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, międzynarodową instytucją finansową, założoną na podstawie traktatu, a Ministerstwem Transportu i Komunikacji Królestwa Norwegii, Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Transportu Królestwa Danii, Ministerstwem Spraw Gospodarczych i Komunikacji Republiki Estońskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Finlandii w imieniu Rządu Republiki Finlandii, Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Transportu Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Szwecji, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi, podpisaną w Warszawie dnia 21 października 2010 r.
M.P. 2011 nr 13 poz. 137 obowiązujący Umowa w Sprawie Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki pomiędzy Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, międzynarodową instytucją finansową, założoną na podstawie traktatu, a Ministerstwem Transportu i Komunikacji Królestwa Norwegii, Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Transportu Królestwa Danii, Ministerstwem Spraw Gospodarczych i Komunikacji Republiki Estońskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Finlandii w imieniu Rządu Republiki Finlandii, Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec, Minister-stwem Transportu Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Szwecji, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi, podpisana w Warszawie dnia 21 października 2010 r.
M.P. 2010 nr 18 poz. 186 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 4 grudnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I - Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
M.P. 2010 nr 18 poz. 185 obowiązujący Porozumienie z dnia 4 grudnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I - Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
M.P. 2009 nr 72 poz. 911 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, o wymianie informacji i doświadczeń oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, podpisaną w Warszawie dnia 30 lipca 2009 r.
M.P. 2009 nr 72 poz. 910 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, o wymianie informacji i doświadczeń oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej podpisana w Warszawie dnia 30 lipca 2009 r.
M.P. 2005 nr 5 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2005 nr 5 poz. 49 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2004 nr 39 poz. 688 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Kostrzyn - Kietz
M.P. 2004 nr 39 poz. 687 obowiązujący Porozumienie z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Kostrzyn - Kietz
M.P. 2004 nr 39 poz. 686 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 2004 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2004 nr 39 poz. 685 obowiązujący Porozumienie z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2004 nr 39 poz. 684 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 2004 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 19 lutego 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Łęknica - Bad Muskau do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2004 nr 39 poz. 683 obowiązujący Porozumienie z dnia 19 lutego 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Łęknica - Bad Muskau do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2004 nr 39 poz. 678 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2004 r. w sprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych w Niemczech
M.P. 2003 nr 43 poz. 648 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w sprawie Collegium Polonicum w Słubicach, sporządzonej w Warszawie dnia 2 października 2002 r.
M.P. 2003 nr 43 poz. 647 obowiązujący Umowa między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w sprawie Collegium Polonicum w Słubicach, sporządzona w Warszawie dnia 2 października 2002 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 296 obowiązujący Porozumienie między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wspólnych projektów pilotażowych w dziedzinie ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej w celu zmniejszenia transgranicznych zanieczyszczeń środowiska.
M.P. 2001 nr 21 poz. 329 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. z okazji 10-lecia podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.
M.P. 2001 nr 16 poz. 267 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
M.P. 1999 nr 26 poz. 405 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1999 r. o sprostowaniu błędów.
M.P. 1999 nr 9 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 1999 r. o wszczęciu postępowania antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny filmów rentgenowskich pochodzących z Republiki Federalnej Niemiec.
M.P. 1995 nr 64 poz. 703 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 1 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych.
M.P. 1991 nr 36 poz. 262 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1991 r. w sprawie traktatów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn 17 czerwca 1991 r., oraz o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisanego w Warszawie 14 listopada 1990 r.
M.P. 1991 nr 36 poz. 261 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1991 r. w sprawie ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisanego w Warszawie 14 listopada 1990 r.
M.P. 1935 nr 265 poz. 331 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 18 listopada 1935 r. L. D. IV. 32406/3/35 w sprawie wyjaśnienia niektórych punktów umowy gospodarczej polsko - niemieckiej z dnia 4 listopada 1935 r.
M.P. 1935 nr 264 poz. 327 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 listopada 1935 r. w sprawie specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko - niemieckiego.
M.P. 1935 nr 264 poz. 326 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 18 listopada 1935 r. L. D. IV. 32501/2/35 o specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko - niemieckiego.
M.P. 1934 nr 65 poz. 101 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania postanowień zawartych z rozdziale III (Ułatwienia rzeczowe) umowy polsko-niemieckiej o ułatwieniach w małym ruchu granicznym z dnia 22 grudnia 1931 r.