Wyszukiwanie

Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna

Liczba znalezionych aktów: 20.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 769 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.
Dz.U. 2000 nr 24 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń, przydzielania częstotliwości oraz dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1185 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 740 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom.
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 333 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1996 nr 56 poz. 256 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych.
Dz.U. 1996 nr 31 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe.
Dz.U. 1995 nr 117 poz. 564 uchylony Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o łączności.
Dz.U. 1995 nr 60 poz. 310 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 42 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 211 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.
Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Dz.U. 1986 nr 25 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 1986 r. w sprawie maszyn i urządzeń technicznych wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, podlegających obowiązkowi zgłoszenia Państwowej Inspekcji Radiowej.
M.P. 1997 nr 78 poz. 741 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 13 października 1997 r. w sprawie ewidencji sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.
M.P. 1996 nr 54 poz. 492 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 16 sierpnia 1996 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń i dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.
M.P. 1995 nr 42 poz. 490 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 25 lipca 1995 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargu na wydanie koncesji i zezwolenia na budowę sieci, przydział częstotliwości i wykonywanie usług cyfrowej radiokomunikacji ruchomej lądowej według standardu GSM w paśmie 900 MHz.
M.P. 1993 nr 29 poz. 315 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie ewidencji sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.