Wyszukiwanie

Samopomoc Chłopska

Liczba znalezionych aktów: 38.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 440 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dz.U. 1973 nr 33 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1973 r. w sprawie zasad i trybu przekazania majątku spółdzielni zdrowia zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" wydziałom zdrowia i opieki społecznej prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy oraz niektórych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy oraz niektórych spółdzielni, zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
Dz.U. 1963 nr 46 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 10 października 1963 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
Dz.U. 1947 nr 51 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 24 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zwolnienia spółdzielczych przedsiębiorstw budowlanych: "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane" i "Samopomoc Chłopska" od niektórych warunków co do zabezpieczenia zobowiązań w związku z podejmowaniem się wykonania robót na rzecz Skarbu Państwa.
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 162 akt jednorazowy Dekret z dnia 12 czerwca 1945 r. o przeniesieniu własności resztówek majątków rozparcelowanych na spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej.
Dz.U. 1939 nr 32 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Skarbu o samopomocy rolnej.
M.P. 1982 nr 9 poz. 54 uchylony wykazem Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1982 r. w sprawie gospodarki finansowej spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska", "Społem" Centralnym Związku Spółdzielni Spożywców oraz w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich.
M.P. 1978 nr 27 poz. 95 uchylony wykazem Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1978 r. w sprawie utworzenia w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" funduszu rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego w gminach.
M.P. 1977 nr 3 poz. 24 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1977 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy mleka spożywczego i przetworów mlecznych, zbywanych przez jednostki organizacyjne przemysłu mleczarskiego zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1974 nr 16 poz. 102 uchylony wykazem Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu wewnętrznym.
M.P. 1973 nr 1 poz. 3 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie właściwości organów finansowych do ustalania i poboru podatku obrotowego i podatku dochodowego od gminnych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz podatku scalonego od kółek rolniczych i spółdzielczych ośrodków rolnych zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek Rolniczych.
M.P. 1972 nr 25 poz. 138 uchylony wykazem Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1972 r. w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.
M.P. 1971 nr 24 poz. 155 uchylony Uchwała Nr 77 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1971 r. w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.
M.P. 1965 nr 5 poz. 15 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku obrotowego, od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niektórych zakładów usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1962 nr 73 poz. 339 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1962 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku obrotowego, od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niektórych zakładów usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1961 nr 85 poz. 358 uchylony wykazem Uchwała nr 426 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie przekazania niektórych nieruchomości spółdzielniom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1961 nr 75 poz. 318 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1961 r. w sprawie ulg podatkowych dla spółdzielni i związków spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1960 nr 38 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie utrzymywania minimum zapasów niektórych artykułów spożywczych i przemysłowych w magazynach hurtowni powiatowych związków gminnych spółdzielni oraz w sklepach wiejskich spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1958 nr 18 poz. 116 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1958 r. w sprawie zmiany dopłat z budżetu z tytułu sprzedaży pasz przez zakłady handlu paszami Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" państwowym gospodarstwom rolnym.
M.P. 1958 nr 9 poz. 45 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1957 r. w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym.
M.P. 1957 nr 85 poz. 507 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1957 r. w sprawie zakresu i trybu kontroli funduszu płac, wykonywanej przez Narodowy Bank Polski w stosunku do spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1957 nr 68 poz. 415 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 1957 r. w sprawie dopłat z budżetu z tytułu sprzedaży pasz przez zakłady handlu paszami Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" państwowym gospodarstwom rolnym.
M.P. 1956 nr 100 poz. 1157 uchylony Uchwała nr 757 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zasad realizowania i finansowania niektórych drobnych inwestycji w zakresie mechanizacji i racjonalizacji w spółdzielniach i w związkach spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1956 nr 82 poz. 968 Zarządzenie nr 263 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 1956 r. w sprawie przekazania Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" niektórych szkół zawodowych przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1956 nr 52 poz. 581 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 czerwca 1956 r. w sprawie przekazania Zarządowi Głównemu Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" uprawnień do ustalania niektórych cen zbytu na wyroby i cen na roboty (usługi) o charakterze przemysłowym, wykonywane w zakładach remontowo-montażowych, nadzorowanych przez tę Centralę.
M.P. 1956 nr 26 poz. 370 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 15 listopada 1955 r. w sprawie powołania komisji rozdziału pasz przy Ministerstwie Skupu i jego organach terenowych.
M.P. 1956 nr 6 poz. 48 uchylony Uchwała nr 1036 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie utworzenia rezerw na pokrycie należności z tytułu niedoborów materiałowo-towarowych w przedsiębiorstwach uspołecznionych.
M.P. 1955 nr 80 poz. 953 uchylony wykazem Zarządzenie nr 275 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 1955 r. w sprawie ustalania wykazów przekazanych organizacjom spółdzielczym szkół zawodowych, których absolwenci podlegają przepisom o planowym zatrudnianiu absolwentów, oraz wydawania nakazów pracy przez te organizacje spółdzielcze.
M.P. 1954 nr 54 poz. 740 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 1 czerwca 1954 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych (techników) Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", których absolwenci podlegają w 1954 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1954 nr 26 poz. 410 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 1954 r. w sprawie rozliczania różnic budżetowych powstałych w gminnych spółdzielniach "Samopomoc Chłopska" w związku ze zmianą w fakturowaniu przez dostawców cen zbytu na owies pastewny i mieszankę kłosowo-zbożową z dniem 1 sierpnia 1953 r.
M.P. 1952 nr 61 poz. 930 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 czerwca 1952 r. w sprawie należności za dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład Państwowego Funduszu Ziemi, użytkowanych przez spółdzielnie zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1952 nr 39 poz. 565 uchylony wykazem Uchwała nr 366 Prezydium Rządu z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie przejęcia spółdzielczych ośrodków maszynowych gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" przez państwowe ośrodki maszynowe.
M.P. 1950 nr 112 poz. 1405 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 października 1950 r. w sprawie zwolnienia od handlowego podatku obrotowego niektórych obrotów rolniczych spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1950 nr 26 poz. 281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 grudnia 1949 r. w sprawie udzielania zamówień Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem".
M.P. 1949 nr 38 poz. 534 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 czerwca 1949 r. w sprawie organizacji punktów skupu zboża przez Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1946 nr 53 poz. 95 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 marca 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług położonych przy realizacji reformy rolnej oraz rozwoju i działalności Związków Samopomocy Chłopskiej.