Wyszukiwanie

Wojskowe Służby Informacyjne

Liczba znalezionych aktów: 24.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2014 poz. 243 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Dz.U. 2008 nr 137 poz. 862 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oświadczeń weryfikacyjnych w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych oraz sposobu ich ewidencjonowania, archiwizowania i udostępniania
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 526 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zakresu informacji o działalności komisji Weryfikacyjnej powołanej w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych, podlegających podaniu do publicznej wiadomości
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 954 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie trybu składania oświadczeń weryfikacyjnych w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych oraz sposobu ich ewidencjonowania, archiwizowania i udostępniania
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 953 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie trybu działania Komisji Weryfikacyjnej w związku z likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1345 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Wojskowe Służby Informacyjne i Żandarmerię Wojskową
Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1582 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie dodatkowego umundurowania, ubioru, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych
Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1496 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Wojskowych Służbach Informacyjnych
Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1495 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1483 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Wojskowym Służbom Informacyjnym informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1450 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1449 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Wojskowe Służby Informacyjne oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskiwanych podczas prowadzenia tej kontroli
Dz.U. 2004 nr 115 poz. 1200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie legitymacji żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 958 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie współdziałania Wojskowych Służb Informacyjnych z odpowiednimi organami, służbami i instrukcjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych
Dz.U. 2004 nr 71 poz. 651 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych
Dz.U. 2004 nr 67 poz. 619 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie znaku Wojskowych Służb Informacyjnych
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych przy użyciu broni palnej
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 477 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania przez żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych środków przymusu bezpośredniego
Dz.U. 2004 nr 46 poz. 442 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania niektórych czynności podejmowanych przez żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1326 uchylony Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 744 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego rozdziału kompetencji oraz zasad współdziałania w zakresie ochrony gospodarki narodowej między Urzędem Ochrony Państwa a Wojskowymi Służbami Informacyjnymi.
M.P. 2007 nr 11 poz. 110 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 44 poz. 656 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu współdziałania oraz szczegółowego rozdziału kompetencji pomiędzy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu i Wojskowe Służby Informacyjne