Wyszukiwanie

Zintegrowany System Kwalifikacji

Liczba znalezionych aktów: 191.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 310 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze handel
Dz.U. 2020 poz. 1306 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy
Dz.U. 2020 poz. 226 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Dz.U. 2019 poz. 2345 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe
Dz.U. 2019 poz. 1803 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
Dz.U. 2019 poz. 1574 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji
Dz.U. 2019 poz. 1448 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo
Dz.U. 2018 poz. 2245 obowiązujący Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 2218 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
Dz.U. 2018 poz. 2153 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Dz.U. 2018 poz. 1821 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2018 r. w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
Dz.U. 2018 poz. 1669 obowiązujący Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. 2018 poz. 650 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2017 poz. 1475 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1268 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport
Dz.U. 2017 poz. 1155 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka
Dz.U. 2017 poz. 986 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Dz.U. 2017 poz. 764 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Dz.U. 2017 poz. 133 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.
Dz.U. 2017 poz. 60 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
Dz.U. 2016 poz. 1687 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy
Dz.U. 2016 poz. 1594 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8
Dz.U. 2016 poz. 1321 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
Dz.U. 2016 poz. 1204 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych
Dz.U. 2016 poz. 1022 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Dz.U. 2016 poz. 1010 obowiązujący Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 915 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5
Dz.U. 2016 poz. 583 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
Dz.U. 2016 poz. 537 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym - poziomy 1-8
Dz.U. 2016 poz. 520 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym - poziomy 1-4
Dz.U. 2016 poz. 498 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
Dz.U. 2016 poz. 64 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Dz.U. 2014 poz. 54 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
Dz.U. 2013 poz. 249 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
Dz.U. 2012 poz. 1001 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 527 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2631 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
M.P. 2022 poz. 581 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wspieranie osób doświadczających kryzysów psychicznych w procesie zdrowienia przez osoby z doświadczeniem psychozy (asystent zdrowienia)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 386 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Realizowanie usług rozwojowych dla organizacji (trener biznesu)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 226 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Kształcenie w zakresie komunikacji z pacjentem i jego bliskimi oraz w zespole terapeutycznym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 26 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 25 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 23 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 21 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 18 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Monter sieci i instalacji sanitarnych - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 1198 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 1197 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 764 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Doradztwo w zakresie planowania nawożenia mineralnego w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 748 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 729 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 685 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montaż i demontaż komponentów typu BGA (BGA - Ball Grid Array)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 684 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie manualne komponentów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 661 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie konfliktami w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 640 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przeprowadzenie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej - lakiernik samochodowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 628 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obsługa platformy do nauczania zdalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 590 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 579 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 564 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 535 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 523 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 474 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczania zdalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 438 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Operator obrabiarek skrawających - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 421 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 420 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 384 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 383 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 382 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 279 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 278 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 277 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 276 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 270 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 265 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 241 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 202 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 201 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 200 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 197 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 196 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 189 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 101 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej składanego wraz z wnioskiem o włączenie tej kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 44 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 43 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących
M.P. 2021 poz. 42 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej
M.P. 2020 poz. 1214 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1210 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1208 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1200 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1194 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1174 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1122 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1121 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1117 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1076 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1075 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1045 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1041 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1038 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1035 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1033 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie i montowanie więźb dachowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1020 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obróbka wstępna warzyw i owoców" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1017 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zmywanie naczyń" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 997 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Piekarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 949 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 5 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 937 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 806 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 559 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 556 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 517 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie deserów restauracyjnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 510 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningu personalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 482 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie potraw grill i barbecue" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 481 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 480 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i wypiekanie pizzy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 380 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie dostępności w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w przygotowaniu potraw" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 335 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie wycieczek górskich" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 318 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 314 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 311 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 310 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 296 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami księgowymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 295 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami płacowymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 294 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wspomaganie obsługi procesów księgowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 289 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 287 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obsługa procesów księgowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 188 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 161 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 160 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 159 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 158 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 141 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningu personalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 122 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 43 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 4 obowiązujący Zarządzenie nr 273 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
M.P. 2019 poz. 1191 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 1176 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 1063 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 października 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 869 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 września 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obsługa w turystyce zdrowotnej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 736 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 729 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Rusznikarz - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 699 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 695 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 687 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 684 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie pracą restauracji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 673 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 588 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 569 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 446 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1279 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1278 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Krawiec - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1277 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1276 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Optyk okularowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1275 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1274 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Fotograf - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1273 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1272 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Elektryk - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1271 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1270 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji potwierdzających przygotowanie do sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego oraz włączenia tych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1269 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1268 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1267 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1258 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Serwis napojów mieszanych i alkoholi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1245 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1243 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - przedstawiciel handlowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1240 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1237 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1220 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1214 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie grafiki komputerowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1211 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Tworzenie witryn internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1201 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1198 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1196 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1190 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1114 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1090 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1079 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1078 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1076 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1075 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 950 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Cukiernik - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 853 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Kosmetyczka - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 852 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Kosmetyczka - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 843 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Glazurnik - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 837 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 836 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 622 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wizażystka/Stylistka - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 621 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wizażystka/Stylistka - Świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 620 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Fryzjer - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 522 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2017 poz. 704 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie stolarki budowlanej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2016 poz. 447 obowiązujący Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji