Wyszukiwanie

arbitraż

Liczba znalezionych aktów: 92.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 948 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
Dz.U. 2020 poz. 123 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Dz.U. 2019 poz. 2200 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
Dz.U. 2019 poz. 1647 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
Dz.U. 2019 poz. 491 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników
Dz.U. 2019 poz. 174 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Dz.U. 2018 poz. 399 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Dz.U. 2016 poz. 1710 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
Dz.U. 2015 poz. 355 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji
Dz.U. 2015 poz. 295 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Dz.U. 2001 nr 44 poz. 496 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, podpisanej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1139 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzecząpospolitą Polską Konwencji o koncyliacji i arbitrażu w ramach KBWE, sporządzonej w Sztokholmie dnia 15 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1138 obowiązujący Konwencja o koncyliacji i arbitrażu w ramach KBWE, sporządzona w Sztokholmie dnia 15 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1998 nr 33 poz. 178 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1998 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń dotyczących wyłączenia obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązkowego arbitrażu, które Polska złożyła przy ratyfikacji lub przystąpieniu do niektórych umów międzynarodowych.
Dz.U. 1998 nr 33 poz. 177 akt jednorazowy Akt wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń dotyczących wyłączenia obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązkowego arbitrażu, które Polska złożyła przy ratyfikacji lub przystąpieniu do niektórych umów międzynarodowych.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 324 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. w sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego.
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 236 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 105 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1985 nr 54 poz. 277 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych.
Dz.U. 1983 nr 57 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1983 r. w sprawie postępowania arbitrażowego.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 176 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1982 nr 32 poz. 217 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
Dz.U. 1982 nr 32 poz. 216 uchylony Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1981 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich.
Dz.U. 1978 nr 24 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszaru właściwości okręgowych komisji arbitrażowych.
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r.
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 35 uchylony Międzynarodowa konwencja telekomunikacyjna, sporządzona w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 89 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby do Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 125 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię i Belgię Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 35 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1976 r.
Dz.U. 1975 nr 39 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1975 r. w sprawie postępowania arbitrażowego.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o Państwowym Arbitrażu Gospodarczym.
Dz.U. 1975 nr 23 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości terytorialnej okręgowych komisji arbitrażowych.
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 38 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1974 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r.
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 37 wygaśnięcie aktu Konwencja o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, podpisana w Moskwie dnia 26 maja 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 26 poz. 149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej i okręgowych komisji arbitrażowych oraz pracowników administracyjnych i obsługi okręgowych komisji arbitrażowych.
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych i obsługi Głównej Komisji Arbitrażowej.
Dz.U. 1972 nr 26 poz. 186 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie zniesienia arbitrażu resortowego.
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1966 nr 14 poz. 86 uchylony Ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. o rzecznikach patentowych.
Dz.U. 1965 nr 12 poz. 86 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie przystąpienia Górnej Wolty do Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 40 poz. 271 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 40 poz. 270 obowiązujący Konwencja europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzona w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1962 nr 9 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1962 nr 9 poz. 41 obowiązujący Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 403 uchylony Dekret z dnia 28 września 1949 r. o utworzeniu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego.
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 260 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie przystąpienia Birmanii do protokołu z dnia 24 września 1923 r. o klauzulach arbitrażowych.
Dz.U. 1938 nr 66 poz. 495 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Polskę za W. M. Gdańsk dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 24 września 1923 r. o klauzulach arbitrażowych.
Dz.U. 1937 nr 90 poz. 649 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Indie dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 24 września 1923 r. o klauzulach arbitrażowych.
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 689 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjnego między Polską a Brazylją, podpisanego w Rio de Janeiro dnia 27 stycznia 1933 r.
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 688 obowiązujący Traktat koncyljacyjny między Polską a Brazylją, podpisany w Rio de Janeiro, dnia 27 stycznia 1933 r.
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 615 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu przyjaźni, koncyljacyjnego i arbitrażowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką, podpisanego w Warszawie, dnia 4 stycznia 1932 r.
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 614 obowiązujący Traktat przyjaźni, koncyljacyjny i arbitrażowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką, podpisany w Warszawie, dnia 4 stycznia 1932 r.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 372 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Brazylję dokumentu ratyfikacyjnego protokółu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1932 nr 18 poz. 116 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1932 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, względnie przystąpienia do protokółu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 649 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego protokółu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 648 obowiązujący Protokół o klauzulach arbitrażowych, podpisany w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 372 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji protokółu o klauzulach arbitrażowych, otwartego do podpisu w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu o koncyljacji, postępowaniu sądowem i arbitrażu między Polską a Bułgarją, podpisanego wraz z protokółem dodatkowym w Warszawie dnia 31 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 118 obowiązujący Traktat o koncyljacji, postępowaniu sądowem i arbitrażu między Polską a Bułgarją, podpisany w Warszawie dnia 31 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 15 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu między Polską a Holandją o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji, podpisanego w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 15 poz. 72 obowiązujący Traktat o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji między Polską a Holandją, podpisany w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 13 poz. 59 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjnego między Polską a Chili, podpisanego w Santiago de Chile dnia 19 października 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 13 poz. 58 obowiązujący Traktat koncyljacyjny między Polską a Chili, podpisany w Santiago de Chile dnia 19 października 1929 r.
Dz.U. 1930 nr 39 poz. 347 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o koncyljacji, arbitrażu i postępowaniu sądowem między Polską a Norwegją, podpisanego w Oslo dnia 9 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1930 nr 39 poz. 346 obowiązujący Traktat o koncyljacji, arbitrażu i postępowaniu sądowem między Polską a Norwegją, podpisany w Oslo, dnia 9 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 1 marca 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o koncyljacji, postępowaniu sądowem i arbitrażu między Polską a Hiszpanją, podpisanego w Madrycie dnia 3 grudnia 1928 r.
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 162 obowiązujący Traktat o koncyljacji, postępowaniu sądowem i arbitrażu między Polską a Hiszpanją, podpisany w Madrycie dnia 3 grudnia 1928 roku.
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Koncyljacyjno-Arbitrażowego między Polską a Rumunją, podpisanego w Bukareszcie dnia 24 października 1929 roku.
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 160 obowiązujący Traktat Koncyljacyjno-Arbitrażowy między Polską a Rumunją, podpisany w Bukareszcie dnia 24 października 1929 roku.
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 94 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Królestwem Węgierskiem, podpisanego w Warszawie dnia 30 listopada 1928 roku.
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 93 obowiązujący Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy między Polską a Węgrami, podpisany w Warszawie dnia 30 listopada 1928 roku.
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Arbitrażowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 29 obowiązujący Traktat Arbitrażowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisany w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Koncyljacyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 27 obowiązujący Traktat Koncyljacyjny między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisany w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 562 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Koncyljacyjno-Arbitrażowego między Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisanego w Genewie dnia 18 września 1926 r.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 561 wygaśnięcie aktu Traktat Koncyljacyjno-Arbitrażowy między Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisany w Genewie dnia 18 września 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 548 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie ratyfikacji traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisanego w Genewie dnia 18 września 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 40 poz. 353 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Danją, podpisanego w Kopenhadze dnia 23 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 40 poz. 352 obowiązujący Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy między Polską a Danją, podpisany w Kopenhadze dnia 23 kwietnia 1926 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 1927 r.).
Dz.U. 1927 nr 40 poz. 351 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Austrją, podpisanego w Wiedniu dnia 16 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 40 poz. 350 obowiązujący Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy pomiędzy Polską a Austrją, podpisany w Wiedniu dnia 16 kwietnia 1926 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 1927 r.).
Dz.U. 1927 nr 22 poz. 164 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Austrją, podpisanego w Wiedniu dnia 13 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1925 nr 15 poz. 96 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 stycznia 1925 r. w sprawie ratyfikacji konwencji arbitrażowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, podpisanej w Warszawie dnia 13 listopada 1923 r.
M.P. 1985 nr 37 poz. 254 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 października 1985 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1985 nr 11 poz. 93 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i wysokości stawek wynagrodzeń rzeczoznawców za opracowanie ocen i opinii.
M.P. 1983 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. Regulamin postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego.
M.P. 1982 nr 21 poz. 186 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 sierpnia 1982 r. w sprawie zasad i wysokości stawek wynagrodzeń rzeczoznawców za opracowanie ocen i opinii.
M.P. 1967 nr 42 poz. 201 uchylony wykazem Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1967 r. w sprawie zasad organizacji rzeczoznawstwa.
M.P. 1963 nr 34 poz. 173 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 kwietnia 1963 r. w sprawie ustalania przez Milicję Obywatelską miejsca zamieszkania i miejsca pracy niektórych dłużników Skarbu Państwa, jednostek gospodarki uspołecznionej i organizacji społecznych.