Wyszukiwanie

atesty

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1890 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1570 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1948 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1947 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1946 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności.
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności.
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 362 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłączenie na podstawie certyfikatu zgodności.
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wydawania świadectwa dopuszczenia (atestu) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej.
Dz.U. 1992 nr 31 poz. 135 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie atestowania aparatury i sprzętu medycznego nabywanego przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1989 nr 39 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1989 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów, sporządzonej w Moskwie dnia 14 października 1987 r.
Dz.U. 1989 nr 39 poz. 212 obowiązujący Konwencja o systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów, sporządzona w Moskwie dnia 14 października 1987 r.
M.P. 2020 poz. 1051 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2021
M.P. 1988 nr 32 poz. 291 uznany za uchylony Uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1988 r. w sprawie określenia pełnomocnego organu państwowego zapewniającego uczestnictwo strony polskiej w Systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów.