Wyszukiwanie

atomowe prawo

Liczba znalezionych aktów: 336.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 290 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach
Dz.U. 2024 poz. 267 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych
Dz.U. 2023 poz. 1556 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych
Dz.U. 2023 poz. 1286 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego
Dz.U. 2023 poz. 1173 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe
Dz.U. 2023 poz. 595 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 576 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie szczególnej ochrony niektórych kategorii osób w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach i leczeniu
Dz.U. 2023 poz. 195 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
Dz.U. 2022 poz. 2759 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych
Dz.U. 2022 poz. 2700 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie kategorii oraz kryteriów kwalifikowania ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, działań, które należy podjąć w jednostce ochrony zdrowia po ich wystąpieniu, a także zakresu informacji objętych Centralnym Rejestrem Ekspozycji Niezamierzonych i Narażeń Przypadkowych
Dz.U. 2022 poz. 2683 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych oraz wzoru raportów z ich przeprowadzenia
Dz.U. 2022 poz. 2058 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zakresu programu monitoringu radiacyjnego środowiska opracowywanego i wdrażanego przez jednostki organizacyjne zakwalifikowane do I lub II kategorii zagrożeń
Dz.U. 2022 poz. 1320 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego
Dz.U. 2022 poz. 974 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Dz.U. 2022 poz. 967 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
Dz.U. 2022 poz. 851 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta
Dz.U. 2022 poz. 722 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych
Dz.U. 2022 poz. 487 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego
Dz.U. 2021 poz. 1959 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2021 r. w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych
Dz.U. 2021 poz. 1958 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych
Dz.U. 2021 poz. 1941 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe
Dz.U. 2021 poz. 1920 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych
Dz.U. 2021 poz. 1908 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia
Dz.U. 2021 poz. 1890 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych
Dz.U. 2021 poz. 1725 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych
Dz.U. 2021 poz. 1667 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności
Dz.U. 2021 poz. 1657 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące
Dz.U. 2021 poz. 1577 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego
Dz.U. 2021 poz. 1484 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
Dz.U. 2021 poz. 1086 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych
Dz.U. 2021 poz. 1059 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zakresu analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz formy przedstawiania wniosków z analizy zagrożeń
Dz.U. 2021 poz. 1053 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych
Dz.U. 2021 poz. 817 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji objętych zleceniem na przeprowadzenie ekspozycji pozamedycznych z wykorzystaniem urządzeń radiologicznych związanych z imigracją, oceną wieku osób oraz identyfikacją obiektów ukrytych w ciele ludzkim
Dz.U. 2021 poz. 796 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia
Dz.U. 2021 poz. 784 obowiązujący Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 765 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Dz.U. 2021 poz. 663 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego
Dz.U. 2021 poz. 640 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej
Dz.U. 2021 poz. 627 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące od naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga powiadomienia
Dz.U. 2021 poz. 623 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe
Dz.U. 2021 poz. 393 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny
Dz.U. 2021 poz. 33 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232, wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz wartości wskaźnika stężenia promieniotwórczego, o której przekroczeniu informuje się właściwe organy
Dz.U. 2021 poz. 27 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego
Dz.U. 2020 poz. 2313 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym
Dz.U. 2020 poz. 2303 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych
Dz.U. 2020 poz. 2300 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
Dz.U. 2020 poz. 2247 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rodzajów działań interwencyjnych wprowadzanych w strefie zewnętrznej oraz wartości operacyjnych poziomów interwencyjnych stanowiących podstawę do wprowadzenia w strefie zewnętrznej tych działań
Dz.U. 2020 poz. 2044 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta
Dz.U. 2020 poz. 1624 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 18 września 2020 r. w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz zawartości rocznego planu finansowo-rzeczowego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych"
Dz.U. 2020 poz. 1568 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zlecenia na przeprowadzenie ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem
Dz.U. 2020 poz. 1518 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego
Dz.U. 2020 poz. 1139 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia
Dz.U. 2020 poz. 390 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta
Dz.U. 2020 poz. 284 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1897 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny
Dz.U. 2019 poz. 1792 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe
Dz.U. 2019 poz. 1593 obowiązujący Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Dz.U. 2019 poz. 1495 obowiązujący Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Dz.U. 2018 poz. 2227 obowiązujący Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
Dz.U. 2018 poz. 1415 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 792 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe
Dz.U. 2017 poz. 1782 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.
Dz.U. 2017 poz. 1781 obowiązujący Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.
Dz.U. 2017 poz. 884 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
Dz.U. 2017 poz. 576 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1513 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej
Dz.U. 2016 poz. 1348 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.
Dz.U. 2016 poz. 1347 obowiązujący Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.
Dz.U. 2016 poz. 1343 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe
Dz.U. 2016 poz. 909 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej
Dz.U. 2016 poz. 629 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Dz.U. 2016 poz. 266 obowiązujący Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspektorów dozoru jądrowego
Dz.U. 2016 poz. 28 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych
Dz.U. 2015 poz. 2267 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego
Dz.U. 2015 poz. 2040 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
Dz.U. 2015 poz. 1505 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
Dz.U. 2015 poz. 1355 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności
Dz.U. 2015 poz. 49 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.
Dz.U. 2015 poz. 33 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 1512 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe
Dz.U. 2014 poz. 1162 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe
Dz.U. 2014 poz. 587 obowiązujący Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1136 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych
Dz.U. 2013 poz. 1023 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2013 r. sygn. akt U 5/12
Dz.U. 2013 poz. 1015 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
Dz.U. 2013 poz. 281 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych
Dz.U. 2013 poz. 270 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla etapu likwidacji obiektów jądrowych oraz zawartości raportu z likwidacji obiektu jądrowego
Dz.U. 2012 poz. 1534 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
Dz.U. 2012 poz. 1213 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni jądrowej dokonywanej przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie na eksploatację elektrowni jądrowej
Dz.U. 2012 poz. 1093 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Dz.U. 2012 poz. 1048 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego
Dz.U. 2012 poz. 1043 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego
Dz.U. 2012 poz. 1025 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego
Dz.U. 2012 poz. 1024 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej
Dz.U. 2012 poz. 1022 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej
Dz.U. 2012 poz. 1014 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego
Dz.U. 2012 poz. 861 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych oraz współpracy w zakresie obiektów energetyki jądrowej
Dz.U. 2012 poz. 556 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego
Dz.U. 2012 poz. 471 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej
Dz.U. 2012 poz. 470 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
Dz.U. 2012 poz. 394 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego
Dz.U. 2012 poz. 264 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe
Dz.U. 2012 poz. 43 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny
Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1643 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej
Dz.U. 2011 nr 255 poz. 1532 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2011 r. w sprawie tymczasowego stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.
Dz.U. 2011 nr 255 poz. 1531 obowiązujący Konwencja dotycząca budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzona w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.
Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1310 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1217 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1032 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie połączenia Instytutu Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana oraz Instytutu Energii Atomowej POLATOM
Dz.U. 2011 nr 132 poz. 766 obowiązujący Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 89 poz. 513 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 481 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.
Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
Dz.U. 2011 nr 48 poz. 253 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych
Dz.U. 2011 nr 48 poz. 252 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej
Dz.U. 2011 nr 35 poz. 180 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
Dz.U. 2011 nr 4 poz. 10 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku
Dz.U. 2011 nr 4 poz. 9 obowiązujący Protokół Zmieniający Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzony w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku
Dz.U. 2009 nr 71 poz. 610 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności
Dz.U. 2009 nr 25 poz. 154 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1402 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. w sprawie udzielenia zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1295 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 583 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe
Dz.U. 2008 nr 32 poz. 194 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej, podpisanego w Genewie w dniu 17 grudnia 2004 r., Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, sporządzonego w Genewie dnia 18 marca 2004 r.
Dz.U. 2008 nr 32 poz. 193 obowiązujący Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, sporządzony w Genewie dnia 18 marca 2004 r.
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1311 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych"
Dz.U. 2007 nr 131 poz. 913 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych
Dz.U. 2007 nr 131 poz. 912 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych
Dz.U. 2007 nr 131 poz. 911 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła
Dz.U. 2007 nr 131 poz. 910 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 508 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połączenia Instytutu Energii atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów - POLATOM
Dz.U. 2007 nr 42 poz. 276 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 145 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego przeznaczonego do przerobu lub przechowywania
Dz.U. 2007 nr 4 poz. 29 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 11 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1849 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1737 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1158 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe
Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
Dz.U. 2006 nr 133 poz. 935 obowiązujący Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 883 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności
Dz.U. 2006 nr 85 poz. 592 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
Dz.U. 2006 nr 52 poz. 378 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe
Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1625 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
Dz.U. 2005 nr 21 poz. 173 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej
Dz.U. 2005 nr 20 poz. 169 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2532 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2272 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego
Dz.U. 2004 nr 161 poz. 1689 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1065 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1064 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 988 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 987 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 986 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 985 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 984 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 983 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 982 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych obowiązków dotyczących zabezpieczeń materiałów jądrowych
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 981 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 980 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których działalność związania z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 909 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 632 obowiązujący Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1847 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie o energii promieniowania do 300 keV w celach medycznych
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1548 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1463 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wartości poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawartości substancji promieniotwórczych w skażonych w wyniku zdarzenia radiacyjnego żywności, wodzie pitnej i paszach
Dz.U. 2003 nr 38 poz. 330 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu przez organy dozoru jądrowego
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2098 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie warunków stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz sposobu wykonywania kontroli wewnętrznej nad przestrzeganiem tych warunków.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2094 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2033 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2032 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2030 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2029 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1925 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1851 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1850 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów.
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1817 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na polski obszar celny, wywóz z polskiego obszaru celnego i tranzyt przez ten obszar odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1754 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie warunków przywozu na polski obszar celny, wywozu z polskiego obszaru celnego oraz tranzytu przez ten obszar materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1753 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych.
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1693 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym.
Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1218 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawartości substancji promieniotwórczych w skażonych w wyniku zdarzenia radiacyjnego żywności, wodzie pitnej i paszach.
Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1217 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień dla osób, które mogą być zatrudnione na tych stanowiskach, oraz szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.
Dz.U. 2002 nr 138 poz. 1161 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych.
Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1154 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego.
Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1153 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia.
Dz.U. 2002 nr 111 poz. 969 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1749 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie składu oraz zakresu i trybu działania Rady do Spraw Atomistyki.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1626 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności zapewniającej bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną kraju.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1595 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o współpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporządzonej w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1594 obowiązujący Umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o współpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporządzona w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r.
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 obowiązujący Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 997 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych.
Dz.U. 2001 nr 87 poz. 955 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie materiałów jądrowych podlegających ewidencji.
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 18 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 441 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o ratyfikacji Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego współpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporządzonej w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie warunków wydawania zezwoleń na działalność związaną z wykorzystywaniem energii atomowej.
Dz.U. 1995 nr 104 poz. 515 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 661 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów i zakresu działalności związanej z bezpiecznym wykorzystywaniem energii atomowej dofinansowywanej z budżetu państwa oraz szczegółowych zasad i trybu jej dofinansowywania.
Dz.U. 1994 nr 90 poz. 418 uchylony Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe.
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie nadania statutu Radzie do Spraw Atomistyki.
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zadań i trybu wykonywania państwowego dozoru bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 180 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1987 nr 9 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Państwowej Agencji Atomistyki i Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
Dz.U. 1986 nr 12 poz. 70 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 89 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Państwowej Agencji Atomistyki.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 64 uchylony Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o utworzeniu Państwowej Agencji Atomistyki.
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energetyki i Energii Atomowej.
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 132 uznany za uchylony Dekret z dnia 4 października 1979 r. zmieniający ustawy o urzędzie Ministra Energetyki i Energii Atomowej oraz urzędzie Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1979 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energetyki i Energii Atomowej.
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 67 uchylony Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Energetyki i Energii Atomowej.
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 128 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1973 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Energii Atomowej.
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 88 uchylony Ustawa z dnia 12 kwietnia 1973 r. o utworzeniu Urzędu Energii Atomowej.
Dz.U. 1963 nr 21 poz. 110 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Poprawki przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 roku, zmieniającej pierwsze zdanie artykułu VI, paragrafu A-3 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 21 poz. 109 obowiązujący Poprawka Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 roku, przyjęta w Wiedniu dnia 4 października 1961 r.
M.P. 2024 poz. 193 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1475 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1084 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 3 października 2023 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1019 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, podpisanym w Rockville dnia 15 czerwca 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1018 obowiązujący Porozumienie między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, podpisane w Rockville dnia 15 czerwca 2023 r.
M.P. 2023 poz. 710 akt jednorazowy Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA" umożliwiający jego eksploatację po 2027 r."
M.P. 2023 poz. 559 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 290 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 1082 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2020-2021
M.P. 2022 poz. 879 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 628 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 541 obowiązujący Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 204 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 1051 obowiązujący Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 760 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 415 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 318 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w Upper Marlboro dnia 19 października 2020 r. oraz w Warszawie dnia 22 października 2020 r.
M.P. 2021 poz. 317 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Upper Marlboro dnia 19 października 2020 r. oraz w Warszawie dnia 22 października 2020 r.
M.P. 2021 poz. 169 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy
M.P. 2021 poz. 123 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2020 r.
M.P. 2021 poz. 4 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2016-2019
M.P. 2020 poz. 1070 akt jednorazowy Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 21 października 2020 r. w sprawie aktualizacji "Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym"
M.P. 2020 poz. 1010 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 27 października 2020 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 946 akt jednorazowy Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej"
M.P. 2020 poz. 739 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 179 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1122 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2019 roku
M.P. 2019 poz. 702 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2019 roku
M.P. 2019 poz. 435 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 69 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1014 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2018 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 747 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 453 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 133 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2017 r.
M.P. 2018 poz. 5 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 753 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 422 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 200 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2014-15
M.P. 2017 poz. 59 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 997 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 października 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 715 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 403 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 89 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1092 obowiązujący Uchwała Nr 195 Rady Ministrów z dnia 16 października 2015 r. w sprawie "Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym"
M.P. 2015 poz. 1065 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 października 2015 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2015 r.
M.P. 2015 poz. 651 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2015 r.
M.P. 2015 poz. 378 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2015 r.
M.P. 2015 poz. 138 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2014 r.
M.P. 2014 poz. 949 obowiązujący Uchwała nr 175/2014 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Banku Danych Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
M.P. 2014 poz. 948 obowiązujący Uchwała nr 134/2010 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
M.P. 2014 poz. 944 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2014 roku
M.P. 2014 poz. 580 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2014 r.
M.P. 2014 poz. 503 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej"
M.P. 2014 poz. 502 uchylony Uchwała nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej"
M.P. 2014 poz. 305 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2014 r.
M.P. 2014 poz. 96 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2013 r
M.P. 2013 poz. 849 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 października 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 649 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2013r.
M.P. 2013 poz. 340 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 38 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 792 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 566 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 249 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 31 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 97 poz. 986 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 68 poz. 681 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 33 poz. 393 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 6 poz. 73 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 78 poz. 971 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 49 poz. 668 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 25 poz. 243 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 11 poz. 121 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 68 poz. 887 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 47 poz. 704 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 24 poz. 329 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej w kraju w I kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 5 poz. 61 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 80 poz. 708 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 54 poz. 488 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 34 poz. 310 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2008 r.
M.P. 2007 nr 79 poz. 847 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 października 2007 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2007 r.
M.P. 2007 nr 44 poz. 526 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2007 r.
M.P. 2007 nr 4 poz. 47 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 74 poz. 747 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2006 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 50 poz. 546 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 28 poz. 309 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 4 poz. 79 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 62 poz. 869 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 44 poz. 610 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 25 poz. 364 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie sytuacji radiowej kraju w I kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 5 poz. 69 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 766 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 października 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 32 poz. 578 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 18 poz. 330 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 4 poz. 80 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 50 poz. 788 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 23 października 2003 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 20 poz. 311 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 6 poz. 102 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 49 poz. 716 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 października 2002 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 33 poz. 531 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 16 poz. 275 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2002 r.
M.P. 1997 nr 78 poz. 749 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 13 października 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.
M.P. 1997 nr 73 poz. 698 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 września 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz warunków i trybu nadawania uprawnień koniecznych do ich zajmowania.
M.P. 1997 nr 63 poz. 614 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.
M.P. 1997 nr 59 poz. 570 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 sierpnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ewidencji i kontroli źródeł promieniowania jonizującego.
M.P. 1997 nr 59 poz. 569 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia przypadków, w których działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego nie wymaga zezwolenia.
M.P. 1995 nr 35 poz. 419 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 7 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego i wskaźników pochodnych określających zagrożenie promieniowaniem jonizującym.
M.P. 1994 nr 49 poz. 407 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 2 września 1994 r. w sprawie określenia Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych.
M.P. 1989 nr 18 poz. 125 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 maja 1989 r. w sprawie zasad zaliczania odpadów do odpadów promieniotwórczych oraz ich kwalifikowania i ewidencjonowania, a także warunków ich unieszkodliwiania, przechowywania i składowania.
M.P. 1988 nr 20 poz. 181 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 6 czerwca 1988 r. w sprawie zasad ochrony fizycznej materiałów jądrowych.
M.P. 1988 nr 20 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 1 czerwca 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i zagospodarowania strefy ochronnej wokół obiektu jądrowego.
M.P. 1988 nr 14 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 31 marca 1988 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego i wskaźników pochodnych określających zagrożenie promieniowaniem jonizującym.
M.P. 1988 nr 9 poz. 82 uchylony Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 25 lutego 1988 r. w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.
M.P. 1988 nr 6 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 25 stycznia 1988 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać sprzęt dozymetryczny stosowany w ochronie radiologicznej, oraz wymagań dotyczących ewidencjonowania wyników pomiarów dozymetrycznych.
M.P. 1987 nr 37 poz. 319 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 19 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób eksploatujących obiekty jądrowe.
M.P. 1987 nr 33 poz. 285 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 20 października 1987 r. w sprawie zasad ewidencji i kontroli materiałów jądrowych.
M.P. 1987 nr 27 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 lipca 1987 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz warunków i trybu nadawania uprawnień koniecznych do ich zajmowania.
M.P. 1987 nr 27 poz. 214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 lipca 1987 r. w sprawie zasad ewidencji i kontroli źródeł promieniowania jonizującego.