Wyszukiwanie

bankowe rachunki dewizowe

Liczba znalezionych aktów: 66.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 196 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Dz.U. 2012 poz. 1149 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 788 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2011 r. sygn. akt K 2/09
Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1119 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1063 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 703 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe.
Dz.U. 1992 nr 72 poz. 360 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1992 nr 20 poz. 78 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 458 uchylony Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 380 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 33 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 1983 nr 63 poz. 288 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. Prawo dewizowe.
M.P. 1997 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
M.P. 1995 nr 37 poz. 446 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski.
M.P. 1995 nr 23 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie sposobu i szczegółowego zakresu stosowania ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski kursów waluty krajowej w stosunku do walut obcych.
M.P. 1995 nr 16 poz. 203 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie sposobu i szczegółowego zakresu stosowania ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski kursów waluty krajowej w stosunku do walut obcych.
M.P. 1995 nr 16 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1995 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych na niektóre czynności obrotu dewizowego dla podmiotów gospodarujących prowadzących działalność w zakresie transportu morskiego i śródlądowego, rybołówstwa morskiego oraz poszukiwawczo-wydobywczą na morzu.
M.P. 1995 nr 16 poz. 197 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
M.P. 1994 nr 66 poz. 590 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1993 nr 32 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1991 nr 46 poz. 328 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie stosowania kursów w złotych walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych oraz jednostek rozrachunkowych.
M.P. 1991 nr 43 poz. 308 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 listopada 1991 r. uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia Bankowi Gospodarki Żywnościowej niektórych czynności bankowych.
M.P. 1991 nr 5 poz. 31 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odsprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1991 nr 5 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1990 nr 1 poz. 3 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1989 nr 34 poz. 264 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1989 r. w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1988 nr 17 poz. 140 Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 czerwca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych osób krajowych fizycznych, prowadzonych w walutach wymienialnych, oraz uchylenia ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.
M.P. 1988 nr 13 poz. 116 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 kwietnia 1988 r. w sprawie powierzenia Bankowi Gospodarki Żywnościowej niektórych czynności bankowych oraz obsługi dewizowej ludności.
M.P. 1987 nr 30 poz. 234 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych osób krajowych fizycznych, prowadzonych w walutach wymienialnych, oraz uchylenia ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.
M.P. 1986 nr 27 poz. 187 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 lipca 1986 r. w sprawie rachunków bankowych osób zagranicznych, prowadzonych w walutach wymienialnych.
M.P. 1986 nr 5 poz. 34 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lutego 1986 r. w sprawie rachunków bankowych podlegających ograniczeniom dewizowym.
M.P. 1984 nr 27 poz. 182 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 listopada 1984 r. w sprawie rachunków bankowych osób krajowych fizycznych, prowadzonych w walutach wymienialnych, oraz uchylenia ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.
M.P. 1983 nr 39 poz. 231 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 listopada 1983 r. w sprawie rachunków bankowych przedsiębiorstw zagranicznych, przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz wysokości oprocentowania wkładów gromadzonych na tych rachunkach.
M.P. 1983 nr 39 poz. 229 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 1983 r. w sprawie zezwolenia dewizowego dla przedsiębiorstw zagranicznych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym.
M.P. 1983 nr 35 poz. 193 uznany za uchylony Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizowania na zasadach eksperymentu przetargów opartych o kryteria efektywności na sprzedaż walut wymienialnych dla przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1983 nr 28 poz. 154 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1983 r. w sprawie uchylenia niektórych ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach państw socjalistycznych.
M.P. 1982 nr 32 poz. 276 uznany za uchylony Uchwała nr 235 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie organizowania na zasadach eksperymentu przetargów opartych o kryteria efektywności na sprzedaż walut wymienialnych dla przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1982 nr 29 poz. 257 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 1982 r. w sprawie oprocentowania lokat terminowych odpisów dewizowych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 24 poz. 214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego oraz Finansów z dnia 30 września 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na sprzedaż w obrocie towarowym z zagranicą dzieł sztuki, instrumentów lutniczych i wyrobów rzemiosła artystycznego.
M.P. 1982 nr 24 poz. 213 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 1982 r. w sprawie wprowadzenia dalszych ułatwień w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunkach walutowych osób fizycznych - krajowców dewizowych.
M.P. 1981 nr 33 poz. 297 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 1981 r. w sprawie czasowego zawieszenia niektórych uprawnień krajowców dewizowych w zakresie obrotu wartościami dewizowymi.
M.P. 1981 nr 22 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego oraz Finansów z dnia 20 sierpnia 1981 r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż w obrocie towarowym z zagranicą dzieł sztuki, instrumentów lutniczych i wyrobów rzemiosła artystycznego.
M.P. 1981 nr 18 poz. 155 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1981 r. w sprawie bankowych rachunków walutowych w walutach wymienialnych dla jednostek drobnej wytwórczości i ich zrzeszeń.
M.P. 1981 nr 17 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1981 r. w sprawie rachunków bankowych dla cudzoziemców dewizowych, prowadzonych w walutach wymienialnych.
M.P. 1981 nr 13 poz. 101 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach wymienialnych.
M.P. 1980 nr 29 poz. 163 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1980 r. w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach wymienialnych.
M.P. 1980 nr 12 poz. 52 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1980 r. w sprawie rachunków walutowych oraz rachunków funduszy dewizowych dla należności z tytułu eksportu osiągnięć naukowych i technicznych oraz usług technicznych.
M.P. 1979 nr 4 poz. 40 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych prowadzonych w walutach państw socjalistycznych.
M.P. 1977 nr 22 poz. 114 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1977 r. w sprawie bankowych rachunków w walutach wymienialnych dla cudzoziemców dewizowych.
M.P. 1976 nr 38 poz. 173 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1976 r. w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych prowadzonych w walutach wymienialnych.
M.P. 1976 nr 38 poz. 172 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1976 r. w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych prowadzonych w walutach państw socjalistycznych.
M.P. 1975 nr 28 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1975 r. w sprawie zezwolenia dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1975 nr 21 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie bankowych rachunków dewizowych dla osób fizycznych krajowców dewizowych.
M.P. 1974 nr 32 poz. 192 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie bankowych rachunków dewizowych w złotych dla osób fizycznych krajowców dewizowych.
M.P. 1974 nr 32 poz. 191 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1974 nr 30 poz. 182 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1974 r. w sprawie zezwolenia dla zespołów adwokackich, adwokatów i Naczelnej Rady Adwokackiej na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi.
M.P. 1973 nr 24 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1972 nr 41 poz. 226 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1972 nr 41 poz. 225 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1972 r. w sprawie bankowych rachunków dewizowych w złotych dla osób fizycznych krajowców dewizowych.
M.P. 1970 nr 11 poz. 95 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1967 nr 70 poz. 343 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1967 nr 70 poz. 342 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - cudzoziemców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1958 nr 51 poz. 298 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1958 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie dla niektórych krajowców dewizowych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1958 nr 38 poz. 222 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1958 r. w sprawie prowadzenia specjalnych rachunków zagranicznych dla przedstawicielstw obcych i pracowników tych przedstawicielstw, będących cudzoziemcami dewizowymi.
M.P. 1939 nr 200 poz. 484 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1939 r. o cofnięciu uprawnień banku dewizowego.
M.P. 1939 nr 198 poz. 480 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1939 r. o cofnięciu uprawnień banków dewizowych.