Wyszukiwanie

biegli

Liczba znalezionych aktów: 126.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2250 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów
Dz.U. 2023 poz. 1936 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Dz.U. 2023 poz. 1015 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2022 poz. 2640 obowiązujący Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 2312 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Dz.U. 2022 poz. 1302 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2022 poz. 991 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów
Dz.U. 2021 poz. 1598 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 218 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich
Dz.U. 2020 poz. 1415 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2020 poz. 989 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2020 poz. 311 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie kwoty przekazywanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na pokrycie kosztów niektórych zadań realizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów
Dz.U. 2019 poz. 2321 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu
Dz.U. 2019 poz. 2217 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1571 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1421 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2019 poz. 1028 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2019 poz. 347 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym
Dz.U. 2018 poz. 2243 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
Dz.U. 2018 poz. 2193 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1308 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 4/17
Dz.U. 2017 poz. 2396 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów
Dz.U. 2017 poz. 2055 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego
Dz.U. 2017 poz. 2049 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym
Dz.U. 2017 poz. 2048 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie sposobu wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego
Dz.U. 2017 poz. 1089 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1749 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2016 poz. 1402 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym
Dz.U. 2016 poz. 1263 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości
Dz.U. 2016 poz. 1221 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego
Dz.U. 2016 poz. 1000 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
Dz.U. 2015 poz. 2280 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu sprawowania nadzoru nad opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów
Dz.U. 2015 poz. 1011 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
Dz.U. 2014 poz. 1730 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów
Dz.U. 2014 poz. 1611 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów
Dz.U. 2014 poz. 768 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
Dz.U. 2014 poz. 654 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego
Dz.U. 2014 poz. 391 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów
Dz.U. 2013 poz. 758 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski
Dz.U. 2013 poz. 518 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2013 poz. 508 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym
Dz.U. 2013 poz. 251 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów
Dz.U. 2012 poz. 1101 obowiązujący Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 569 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2012 r. sygn. akt SK 24/11
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 389 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2011 r. sygn. akt SK 13/08
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 883 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Dz.U. 2010 nr 16 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 36 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1739 uchylony Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym
Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1583 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649 uchylony Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 747 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1883 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Dz.U. 2007 nr 173 poz. 1218 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 849 obowiązujący Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym
Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 133 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2155 obowiązujący Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie
Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1895 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2062 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1021 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie poddawania badaniom lub dokonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 641 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.
Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1569 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1568 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1541 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 809 obowiązujący Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 566 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 181 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 10 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 776 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 774 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 199 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie biegłych z listy wojewody.
Dz.U. 1998 nr 122 poz. 806 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1998 r. w sprawie biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Dz.U. 1994 nr 31 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1992 nr 38 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 357 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 364 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1990 nr 48 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 405 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 335 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 112 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 154 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1983 nr 64 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1983 r. w sprawie wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 283 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1982 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1977 r. w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 254 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.
Dz.U. 1968 nr 10 poz. 52 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.
Dz.U. 1959 nr 57 poz. 345 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1959 r. o biegłych sądowych.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 445 uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1949 nr 15 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. o należnościach świadków, biegłych (tłumaczów) i stron w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1945 nr 33 poz. 197 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. o należnościach świadków, biegłych (tłumaczów) i stron w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 944 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o należnościach świadków, biegłych (tłumaczów) i stron w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1930 nr 39 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach świadków, biegłych i tłumaczów w sprawach karnych.
Dz.U. 1929 nr 77 poz. 580 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 10 listopada 1929 r. o należnościach świadków, biegłych i tłumaczów w sprawach karnych.
Dz.U. 1929 nr 77 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrznych o opłatach za czynności lekarzy i chemików, jako biegłych sądowych.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 389 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 25 czerwca 1929 r. o należnościach świadków, biegłych i tłumaczów w sprawach karnych.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 383 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie formy zapewnienia w postępowaniu karnem przez świadków, biegłych, tłumaczów i przysięgłych zgodnego z prawem spełnienia ich obowiązku.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrznych o opłatach za czynności lekarzy i chemików, jako biegłych sądowych.
Dz.U. 1925 nr 74 poz. 518 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 23 marca 1925 r. o dietach i kosztach podróży lekarzy, jako znawców sądowych, w województwach poznańskiem i pomorskiem i w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1925 nr 26 poz. 173 Ustawa z dnia 19 lutego 1925 r. o normowaniu diet i kosztów podróży lekarzy, jako znawców sądowych, w województwach: poznańskiem, pomorskiem i w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 58 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Zdrowia Publicznego oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie tymczasowego podwyższenia wynagrodzenia sądowych znawców lekarzy w postępowaniu karnem.
M.P. 2017 poz. 1108 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego na rok 2018
M.P. 2011 nr 71 poz. 707 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2008 nr 93 poz. 801 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
M.P. 2005 nr 63 poz. 870 wygaśnięcie aktu Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 6 września 2005 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
M.P. 2005 nr 4 poz. 36 wygaśnięcie aktu Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
M.P. 2003 nr 54 poz. 851 wygaśnięcie aktu Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 października 2003 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
M.P. 2002 nr 53 poz. 739 wygaśnięcie aktu Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 września 2002 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
M.P. 2001 nr 43 poz. 700 wygaśnięcie aktu Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 4 września 2001 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
M.P. 1995 nr 2 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kwalifikacji oraz trybu nadawania uprawnień biegłym w zakresie ochrony przyrody.
M.P. 1993 nr 21 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie kwalifikacji oraz trybu nadawania uprawnień biegłym w zakresie ochrony przyrody.
M.P. 1985 nr 30 poz. 203 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 1985 r. w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1982 nr 21 poz. 185 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych.
M.P. 1981 nr 27 poz. 236 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1981 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od wynagrodzeń emerytów i rencistów z tytułu wykonywania czynności biegłego.
M.P. 1981 nr 3 poz. 9 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1974 nr 1 poz. 8 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1973 r. w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1930 nr 27 poz. 47 Obwieszczenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
M.P. 1930 nr 22 poz. 41 Obwieszczenie Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie
M.P. 1930 nr 20 poz. 37 Obwieszczenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy.