Wyszukiwanie

bilanse

Liczba znalezionych aktów: 157.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 527 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
Dz.U. 2023 poz. 1279 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2022 poz. 692 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2021 poz. 250 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2019 poz. 739 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb
Dz.U. 2019 poz. 351 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości
Dz.U. 2017 poz. 1548 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 663 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb
Dz.U. 2015 poz. 163 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2014 poz. 1866 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 2013 poz. 330 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości
Dz.U. 2013 poz. 255 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 480 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb
Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1437 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2009 nr 33 poz. 260 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości
Dz.U. 2008 nr 115 poz. 728 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2007 nr 183 poz. 1308 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2007 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2005 nr 209 poz. 1743 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 266 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2144 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 482 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska
Dz.U. 2003 nr 11 poz. 118 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną
Dz.U. 2002 nr 218 poz. 1835 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego z zagranicą obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.
Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1397 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1839 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1753 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1728 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1674 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1673 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1671 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń.
Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1570 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu.
Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1568 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 177 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 29 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.
Dz.U. 2000 nr 113 poz. 1186 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1287 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1127 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 864 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów realizacji obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa oraz zgłoszeń mienia.
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
Dz.U. 1998 nr 163 poz. 1162 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego.
Dz.U. 1998 nr 163 poz. 1161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych wprowadzanych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, a także terminów ich przekazywania.
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1063 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
Dz.U. 1996 nr 115 poz. 550 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przejmowania składników mienia oraz wierzytelności i zobowiązań jednostek organizacyjnych przejmowanych przez wojewodów.
Dz.U. 1996 nr 2 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych warunków, którym powinna odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
Dz.U. 1995 nr 90 poz. 448 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli.
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 438 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia i przekształcenia podmiotów gospodarczych, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia.
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec.
Dz.U. 1995 nr 71 poz. 355 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Dz.U. 1995 nr 59 poz. 307 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków, zasad podziału i trybu przekazywania dotacji budżetowej na restrukturyzację zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Dz.U. 1995 nr 54 poz. 288 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1995 nr 52 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 18 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 791 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 789 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 774 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych spółek, których akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone i znajdują się w publicznym obrocie.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 703 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 685 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustaw: Prawo budżetowe oraz o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1994 nr 128 poz. 631 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1994 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i memorandum informacyjne.
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 592 uchylony Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Dz.U. 1994 nr 115 poz. 554 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli.
Dz.U. 1994 nr 106 poz. 511 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1994 nr 90 poz. 419 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 80 poz. 368 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 4 poz. 17 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 648 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utracie mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 633 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie zasad podziału nieruchomości i innego mienia, pozostających w zarządzie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zasad, trybu i terminów przejęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji majątku i spraw przechodzących do ich właściwości.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy - Prawo wodne.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 165 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1993 r. w sprawie wyznaczenia pisma do ogłaszania sprawozdań finansowych.
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 127 obowiązujący Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 105 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1993 r. w sprawie szczegółowego trybu inwentaryzacji mienia państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja", zasad podziału i przekazywania tego mienia oraz trybu rozpoznawania spraw spornych.
Dz.U. 1993 nr 18 poz. 82 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1992 nr 20 poz. 78 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1992 nr 13 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie planów kont dla zarządów gmin oraz dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 482 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1991 r. w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.
Dz.U. 1991 nr 111 poz. 480 uchylony Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1991 nr 71 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu.
Dz.U. 1991 nr 63 poz. 270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych.
Dz.U. 1991 nr 45 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie niektórych banków państwowych w spółki akcyjne.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 48 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego za rok 1990.
Dz.U. 1991 nr 10 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1991 nr 6 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1990 r. w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli.
Dz.U. 1934 nr 37 poz. 337 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 20 kwietnia 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zasadach sporządzania bilansów, zamknięć rachunkowych i sprawozdań osób prawnych, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 623 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zasadach sporządzania bilansów, zamknięć rachunkowych i sprawozdań osób prawnych, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 604 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 2 lipca 1932 r. o sposobie prowadzenia rachunków przejściowych różnic kursowych.
Dz.U. 1932 nr 43 poz. 421 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1932 r. o ulgach przy sporządzaniu bilansów przez zakłady ubezpieczeń podlegające nadzorowi Ministra Skarbu.
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 226 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o tymczasowem stosowaniu wyjątkowych zasad bilansowania.
Dz.U. 1930 nr 60 poz. 490 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1930 r. w przedmiocie wprowadzenia zmian do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 października 1929 r. w sprawie sporządzania zamknięć rachunkowych i sprawozdań rocznych oraz zasad szacowania pozycyj bilansowych przez prywatne zakłady ubezpieczeń.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 352 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o przerachowaniu bilansów przedsiębiorstw publicznych i prywatnych.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 402 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1924 r. o bilansowaniu w złotych oraz określeniu w złotych kapitałów własnych przedsiębiorstw, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
Dz.U. 1925 nr 21 poz. 151 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu i Przemysłu i Handlu z dnia 18 lutego 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 1 lipca 1924 r. o szacowaniu przedmiotów majątkowych oraz sposobu księgowania przy sporządzaniu bilansów otwarcia w złotych, oraz zmiany rozporządzenia z dnia 21 września 1924 r. o ustanowieniu komisji dla dokonywania szacunku przedmiotów majątkowych przy sporządzaniu bilansów otwarcia w złotych.
Dz.U. 1924 nr 61 poz. 612 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 1 lipca 1924 r. w przedmiocie szacowania przedmiotów majątkowych oraz sposobu księgowania przy sporządzaniu bilansów otwarcia w złotych.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 542 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1924 r. o bilansowaniu w złotych oraz określeniu w złotych kapitałów własnych przedsiębiorstw, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
M.P. 2022 poz. 741 akt jednorazowy Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej - cofka stopnia wodnego Malczyce"
M.P. 1999 nr 11 poz. 165 obowiązujący Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie zasad i trybu przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do sporządzania sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.
M.P. 1997 nr 83 poz. 825 Obwieszczenie Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 18 listopada 1996 r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
M.P. 1997 nr 78 poz. 740 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania oraz badania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
M.P. 1997 nr 56 poz. 524 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1996 r. i sprawozdania z realizacji polityki pieniężnej w 1996 r. oraz w sprawie bilansu płatniczego Rzeczypospolitej Polskiej w 1996 r.
M.P. 1996 nr 73 poz. 669 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 1996 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do sporządzania sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.
M.P. 1996 nr 71 poz. 662 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1996 r.
M.P. 1996 nr 55 poz. 500 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1995 r. i sprawozdania z realizacji polityki pieniężnej w 1995 r. oraz w sprawie bilansu płatniczego Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r.
M.P. 1996 nr 52 poz. 482 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zakresu obowiązków informacyjnych i publikacyjnych dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi.
M.P. 1996 nr 4 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również określenia wzorów sprawozdań finansowych, wydzielonych w ramach banku organizacyjnie i finansowo wewnętrznych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność maklerską.
M.P. 1996 nr 4 poz. 39 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również określenia wzorów sprawozdań finansowych, podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie.
M.P. 1996 nr 4 poz. 38 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również określenia wzorów sprawozdań finansowych, funduszy powierniczych.
M.P. 1995 nr 46 poz. 519 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie sprawozdania Narodowego Banku Polskiego w 1994 r. i sprawozdania z realizacji polityki pieniężnej w 1994 r. oraz w sprawie bilansu płatniczego Rzeczypospolitej Polskiej w 1994 r.
M.P. 1995 nr 35 poz. 418 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 lipca 1995 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
M.P. 1995 nr 21 poz. 257 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 5 kwietnia 1995 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych innych niż banki jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.
M.P. 1995 nr 12 poz. 151 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie określenia zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.
M.P. 1995 nr 12 poz. 150 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w art. 56 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek emitujących papiery wartościowe dopuszczone lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.
M.P. 1995 nr 2 poz. 16 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1995 r.
M.P. 1994 nr 53 poz. 452 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 31 sierpnia 1994 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości ogłaszania sprawozdań o stanie funduszy powierniczych.
M.P. 1992 nr 39 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie zwolnienia niektórych podmiotów od obowiązku corocznego badania i ogłaszania sprawozdań finansowych oraz formy i zakresu informacji ujawnionych w tych sprawozdaniach.
M.P. 1991 nr 28 poz. 199 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 1991 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1990 r., o bilansie płatniczym Rzeczypospolitej Polskiej za rok 1990, z gospodarki środkami Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki w 1990 r., z wykonania Funduszu Rozwoju Kultury za 1990 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.
M.P. 1990 nr 30 poz. 232 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1989 r. z realizacji planu kredytowego i założeń polityki pieniężno-kredytowej w 1989 r. z wykonania bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności za 1989 r. wraz z oceną sytuacji dochodowej rolników indywidualnych, o bilansie płatniczym RP za rok 1989, z bieżącej obsługi zadłużenia i należności zagranicznych państwa za rok 1989, z wykonania Funduszu Rozwoju Kultury za rok 1989, z gospodarki środkami Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki w 1989 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.
M.P. 1990 nr 10 poz. 73 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1990 r.
M.P. 1990 nr 10 poz. 72 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności na 1990 r.
M.P. 1990 nr 10 poz. 71 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie bilansu płatniczego państwa na 1990 r.
M.P. 1990 nr 3 poz. 27 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 23 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 224 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.
M.P. 1989 nr 42 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.
M.P. 1989 nr 18 poz. 122 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 maja 1989 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1988 r., z realizacji planu kredytowego i założeń polityki pieniężno-kredytowej w 1988 r., z wykonania bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1988 r., o bilansie płatniczym PRL za rok 1988, z gospodarki środkami Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w roku 1988, z wykonania Funduszu Rozwoju Kultury za 1988 r., planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1988 r., z gospodarki środkami Centralnych Funduszy Rozwoju Nauki i Techniki w 1988 r., z przebiegu realizacji w latach 1986-1988 narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990 wraz ze sprawozdaniem statystycznym oraz w sprawie udzielania Rządowi absolutorium.
M.P. 1989 nr 3 poz. 22 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lutego 1989 r. w sprawie planu kredytowego oraz założeń polityki pieniężno-kredytowej na 1989 r.
M.P. 1989 nr 3 poz. 20 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lutego 1989 r. w sprawie bilansu płatniczego państwa na 1989 r.
M.P. 1988 nr 37 poz. 342 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.
M.P. 1988 nr 21 poz. 183 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lipca 1988 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1987 r., planu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1987 r., planu kredytowego w 1987 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1987, z gospodarki środkami Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w roku 1987, z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za 1987 r., planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1987 r., z gospodarki środkami Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki za 1987 r., z przebiegu realizacji w latach 1986 i 1987 narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990 wraz ze sprawozdaniem statystycznym oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.
M.P. 1988 nr 10 poz. 88 uchylony Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 25 lutego 1988 r. w sprawie wyznaczenia jednostek opracowujących projekty centralnych bilansów, jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami oraz jednostek prowadzących dystrybucję towarów importowanych.
M.P. 1988 nr 5 poz. 52 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.
M.P. 1988 nr 2 poz. 7 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 stycznia 1988 r. w sprawie planu kredytowego, bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności oraz założeń polityki pieniężno-kredytowej na 1988 r.
M.P. 1988 nr 2 poz. 6 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 stycznia 1988 r. w sprawie bilansu płatniczego państwa na 1988 r.
M.P. 1986 nr 34 poz. 251 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. o planie kredytowym, bilansie pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założeniach polityki pieniężno-kredytowej na rok 1987.
M.P. 1986 nr 34 poz. 250 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie bilansu płatniczego państwa na 1987 r.
M.P. 1985 nr 46 poz. 292 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1985 r. o planie kredytowym, bilansie pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założeniach polityki pieniężno-kredytowej na rok 1986.
M.P. 1985 nr 46 poz. 291 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1985 r. w sprawie bilansu płatniczego Państwa na 1986 r.
M.P. 1985 nr 22 poz. 164 uchylony Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.
M.P. 1985 nr 21 poz. 159 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 lipca 1985 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1984 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1984 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1984, z przebiegu realizacji w latach 1983 i 1984 narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1983-1985, z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za 1984 r., z wykonania planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1984 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.
M.P. 1984 nr 29 poz. 193 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1984 r. o planie kredytowym, bilansie pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założeniach polityki pieniężno-kredytowej na 1985 r.
M.P. 1984 nr 29 poz. 192 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie bilansu płatniczego Państwa na 1985 r.
M.P. 1984 nr 17 poz. 120 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lipca 1984 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1983 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1983 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1983, z przebiegu wykonania narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1983-1985 w roku 1983, z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za 1983 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.
M.P. 1983 nr 43 poz. 247 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 grudnia 1983 r. o planie kredytowym, bilansie pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założeniach polityki pieniężno-kredytowej na rok 1984.
M.P. 1983 nr 43 poz. 246 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie bilansu płatniczego na 1984 r.
M.P. 1983 nr 25 poz. 132 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 lipca 1983 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1982 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1982 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1982 oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.
M.P. 1982 nr 33 poz. 288 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie bilansu płatniczego na 1983 r.
M.P. 1982 nr 33 poz. 287 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 grudnia 1982 r. o planie kredytowym, bilansie pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założeniach polityki pieniężno-kredytowej na rok 1983.
M.P. 1937 nr 298 poz. 467 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1937 r. w sprawie sporządzania bilansów przez kantory wymiany.
M.P. 1937 nr 297 poz. 466 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1937 r. w sprawie sporządzania bilansów przez banki i domy bankowe.