Wyszukiwanie

budownictwo

Liczba znalezionych aktów: 441.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 101 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
Dz.U. 2023 poz. 2442 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2023 poz. 2405 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2023 poz. 1892 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 września 2023 r. w sprawie sposobu wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2023 poz. 1688 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1563 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
Dz.U. 2023 poz. 822 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dz.U. 2023 poz. 746 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie systemu Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane
Dz.U. 2023 poz. 729 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 14 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
Dz.U. 2023 poz. 697 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
Dz.U. 2023 poz. 682 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2023 poz. 291 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U. 2023 poz. 273 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Dz.U. 2022 poz. 2206 obowiązujący Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2022 poz. 1679 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2022 poz. 1620 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dz.U. 2022 poz. 1557 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 503 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U. 2022 poz. 248 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2021 poz. 2458 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
Dz.U. 2021 poz. 2399 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.U. 2021 poz. 2351 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2021 poz. 2280 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2021 poz. 2276 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach
Dz.U. 2021 poz. 2260 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. 2021 poz. 2214 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Dz.U. 2021 poz. 1986 obowiązujący Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U. 2021 poz. 1722 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
Dz.U. 2021 poz. 1686 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki
Dz.U. 2021 poz. 1551 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie
Dz.U. 2021 poz. 1442 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu 17, 18 i 19 lipca 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
Dz.U. 2021 poz. 1390 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Dz.U. 2021 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
Dz.U. 2021 poz. 1243 obowiązujący Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1177 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 2021 poz. 1169 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2021 poz. 741 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U. 2021 poz. 513 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
Dz.U. 2021 poz. 497 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
Dz.U. 2020 poz. 2351 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2020 poz. 2297 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. 2020 poz. 1609 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2020 poz. 1608 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2020 poz. 1333 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2020 poz. 764 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dz.U. 2019 poz. 2164 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. 2019 poz. 1829 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
Dz.U. 2019 poz. 1827 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
Dz.U. 2019 poz. 1805 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Dz.U. 2019 poz. 1696 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Dz.U. 2019 poz. 1448 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo
Dz.U. 2019 poz. 1186 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2019 poz. 1065 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2019 poz. 457 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat
Dz.U. 2019 poz. 266 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
Dz.U. 2019 poz. 244 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich ustalania
Dz.U. 2019 poz. 67 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dz.U. 2018 poz. 2489 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Dz.U. 2018 poz. 2298 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
Dz.U. 2018 poz. 1357 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach
Dz.U. 2018 poz. 1175 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie
Dz.U. 2018 poz. 1172 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia
Dz.U. 2018 poz. 966 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Dz.U. 2018 poz. 963 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U. 2018 poz. 583 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U. 2017 poz. 2285 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2017 poz. 1583 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
Dz.U. 2017 poz. 1547 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
Dz.U. 2017 poz. 711 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie
Dz.U. 2017 poz. 134 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U. 2016 poz. 2271 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport
Dz.U. 2016 poz. 2232 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
Dz.U. 2016 poz. 1968 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
Dz.U. 2016 poz. 1966 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. 2016 poz. 1650 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia
Dz.U. 2016 poz. 1570 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
Dz.U. 2016 poz. 1353 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów
Dz.U. 2016 poz. 1067 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dz.U. 2016 poz. 183 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie
Dz.U. 2015 poz. 2332 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym
Dz.U. 2015 poz. 2256 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji
Dz.U. 2015 poz. 2117 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Dz.U. 2015 poz. 1775 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U. 2015 poz. 1422 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2015 poz. 1194 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
Dz.U. 2015 poz. 376 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
Dz.U. 2015 poz. 300 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"
Dz.U. 2015 poz. 247 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
Dz.U. 2015 poz. 246 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
Dz.U. 2015 poz. 113 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Dz.U. 2014 poz. 1946 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
Dz.U. 2014 poz. 1635 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu i sierpniu 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
Dz.U. 2014 poz. 1381 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
Dz.U. 2014 poz. 1278 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz.U. 2014 poz. 1200 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
Dz.U. 2014 poz. 906 obowiązujący Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2014 poz. 883 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
Dz.U. 2014 poz. 867 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie
Dz.U. 2014 poz. 403 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
Dz.U. 2014 poz. 149 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 14 listopada 2013 r. w miejscowości Janków Przygodzki w gminie Przygodzice
Dz.U. 2013 poz. 1608 obowiązujący Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1599 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii
Dz.U. 2013 poz. 1409 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2013 poz. 1013 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
Dz.U. 2013 poz. 932 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
Dz.U. 2013 poz. 926 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2013 poz. 762 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2013 poz. 758 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski
Dz.U. 2013 poz. 472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
Dz.U. 2013 poz. 376 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi
Dz.U. 2013 poz. 263 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej
Dz.U. 2013 poz. 102 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia
Dz.U. 2013 poz. 47 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
Dz.U. 2012 poz. 951 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 919 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu
Dz.U. 2012 poz. 918 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego
Dz.U. 2012 poz. 911 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które są wydawane świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu
Dz.U. 2012 poz. 608 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
Dz.U. 2012 poz. 560 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U. 2012 poz. 536 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna
Dz.U. 2012 poz. 463 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
Dz.U. 2012 poz. 462 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 685 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2010 nr 149 poz. 996 obowiązujący Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 132 poz. 890 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dz.U. 2010 nr 26 poz. 133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 664 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 575 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 409 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
Dz.U. 2009 nr 21 poz. 112 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii
Dz.U. 2009 nr 21 poz. 111 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii
Dz.U. 2009 nr 19 poz. 101 uchylony Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1470 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności
Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1321 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2008 nr 186 poz. 1149 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1098 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych
Dz.U. 2008 nr 150 poz. 945 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów w budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dz.U. 2008 nr 99 poz. 642 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dz.U. 2008 nr 17 poz. 104 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
Dz.U. 2007 nr 173 poz. 1219 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 940 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dz.U. 2007 nr 4 poz. 29 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. 2006 nr 209 poz. 1544 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2006 nr 134 poz. 946 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska
Dz.U. 2006 nr 86 poz. 594 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz.U. 2006 nr 61 poz. 438 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2006 r. sygn. akt P 16/05
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 301 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej
Dz.U. 2006 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2229 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2198 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2193 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast"
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2153 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym
Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1364 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 158 poz. 1328 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1247 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2500 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2408 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1861 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
Dz.U. 2004 nr 165 poz. 1728 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie wniosku o udzielenie finansowego wsparcia, kryteriów i trybu jego oceny oraz wzoru formularza rozliczenia
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1533 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1387 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1386 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 420 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej
Dz.U. 2004 nr 5 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2280 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2174 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2003 nr 190 poz. 1864 obowiązujący Ustawa z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1736 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1193 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1192 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1191 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 900 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 445 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2003 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej.
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1850 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1635 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1525 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą.
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1315 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaż" w Warszawie.
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1309 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1304 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1130 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 952 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.
Dz.U. 2002 nr 77 poz. 706 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2002 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 367 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 307 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.
Dz.U. 2002 nr 25 poz. 256 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 221 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 170 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1555 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1480 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1104 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1026 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych.
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 906 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 867 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 741 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym.
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 677 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego".
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 676 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego.
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 526 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.
Dz.U. 2001 nr 38 poz. 456 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 207 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2001 r. sygn. akt P. 11/2000.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 124 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 22 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.
Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
Dz.U. 2000 nr 52 poz. 627 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 354 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 332 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.
Dz.U. 2000 nr 16 poz. 214 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2000 r. sygn. akt P. 10/99.
Dz.U. 2000 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.
Dz.U. 1999 nr 46 poz. 459 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego.
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 345 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 153 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 59 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.
Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.
Dz.U. 1998 nr 116 poz. 754 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej.
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.
Dz.U. 1998 nr 43 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej.
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 943 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 726 obowiązujący Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 595 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu.
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 548 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 527 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu.
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 492 uznany za uchylony Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach remontów i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi.
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.
Dz.U. 1996 nr 116 poz. 556 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 491 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Dz.U. 1996 nr 103 poz. 477 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 437 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.
Dz.U. 1996 nr 88 poz. 397 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim.
Dz.U. 1996 nr 66 poz. 325 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na nie przewidziane zmiany organizacyjne w 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 27 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1996 nr 24 poz. 110 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 672 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.
Dz.U. 1995 nr 76 poz. 385 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych.
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 376 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie określenia minimalnego procentowego udziału składników pochodzenia krajowego w eksportowanym produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 271 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 452 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1992 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1991 nr 78 poz. 346 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1990 nr 44 poz. 259 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1990 nr 37 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1986 nr 19 poz. 101 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 13 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika.
Dz.U. 1978 nr 22 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1978 r. w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 330 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1973 r. w sprawie przekazania majątku Przedsiębiorstwa Budownictwa Jednorodzinnego w Warszawie Stołecznemu Związkowi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
Dz.U. 1971 nr 18 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowania za przejęte na własność Państwa tereny budowlane oraz zbywania działek budowlanych na obszarach wsi.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie budownictwa specjalnego.
Dz.U. 1961 nr 40 poz. 208 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1961 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie budownictwa specjalnego.
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1956 nr 5 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.
Dz.U. 1954 nr 51 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali.
Dz.U. 1954 nr 15 poz. 58 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi.
Dz.U. 1954 nr 13 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 84 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 62 dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 83 obowiązujący Konwencja nr 62 w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1949 r.).
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 499 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o ratyfikacji Konwencji (nr 62), dotyczącej przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjętej na XXIII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 420 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi i Komunikacji, Zdrowia oraz Budownictwa z dnia 12 września 1949 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użyciu aparatów natryskowych.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 573 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o udziale lokatorów w kosztach budowy schronów.
Dz.U. 1939 nr 77 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1939 r. o obowiązku urządzania schronów przeciwlotniczych w istniejących budynkach mieszkalnych lub poza ich obrębem.
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1939 r. o nadzorze policyjno-budowlanym nad wykonywanymi robotami budowlanymi na obszarze województwa śląskiego.
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 408 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1939 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa warszawskiego.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1939 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa łódzkiego.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 219 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ustanawianiu prawa zabudowy oraz zbywaniu i zamianie niektórych gruntów państwowych, położonych w obrębie gmin, w których znajdują się polskie porty morskie.
Dz.U. 1939 nr 34 poz. 216 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli.
Dz.U. 1939 nr 31 poz. 207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinie budownictwa przemysłowego.
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 99 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o budowie normalnotorowej kolei Tarnowskie Góry - Zawiercie - Kozłów.
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 98 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o budowie normalnotorowej kolei Skierniewice - Łuków.
Dz.U. 1938 nr 66 poz. 494 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 29 sierpnia 1938 r. - Przepisy dotyczące przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny przy robotach budowlanych na obszarze województwa śląskiego.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1938 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinach regulacji i zabudowania osiedli oraz budownictwa publicznego i prywatnego.
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 47 Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o budowie normalnotorowej kolei Wieliszew - Nasielsk.
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 46 Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o budowie normalnotorowej kolei Szczakowa - Bukowno.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 351 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1937 r. o zwolnieniu od obowiązku ponoszenia kosztów urządzenia ulic i placów, oraz zmniejszeniu i odroczeniu uiszczenia wpłat z tego tytułu.
Dz.U. 1937 nr 45 poz. 346 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów szczegółowych o budowie państwowych budynków kolejowych i budynków kolei prywatnych użyteczności publicznej.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 13 kwietnia 1935 r. o ustalaniu stopy procentowej pożyczek budowlanych.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1934 r. o wprowadzeniu ograniczeń w obszarze warownym Wilno.
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 204 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o świadczeniach w naturze na niektóre cele publiczne.
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 171 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o budowie normalnotorowych kolei: Mława-Ostrołęka, Ziegrz-Wyszków i Nowojelnia-Nowogródek.
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 746 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 września 1934 r. w sprawie wypuszczenia serji II pożyczki budowlanej.
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 683 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1934 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 17 lipca 1934 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy.
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 682 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 444 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. Białegostoku gruntów państwowych kolonji "Marczak" na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 443 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 173 uchylony Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o ulgach dla nowowznoszonych budowli.
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 233 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o uchyleniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 2 marca 1920 r. o organizacji odbudowy technicznej wsi, miast i miasteczek, tudzież rozporządzenia Jenerał Gubernatora Warszawskiego z dnia 1 listopada 1916 r. w przedmiocie komasacji gruntów dla miasta Kalisza.
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 131 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 6 maja 1924 r. o pomocy państwowej na odbudowę budynków, zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działań wojennych.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 849 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 848 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1930 nr 79 poz. 619 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 7 października 1930 r. o wymiarach używanej przy budowie cegły niepalonej.
Dz.U. 1930 nr 65 poz. 514 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. o statystyce budowlanej.
Dz.U. 1930 nr 64 poz. 508 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 września 1930 r. o ulgach podatkowych dla nowowznoszonych budowli.
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 362 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 23 kwietnia 1930 r. o sposobie opracowania planów zabudowania.
Dz.U. 1929 nr 58 poz. 456 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 1929 r. o sporządzaniu i zatwierdzaniu projektów (planów) robót budowlanych i o trybie postępowania przy wydawaniu pozwoleń na budowę i na użytkowanie budynków.
Dz.U. 1928 nr 78 poz. 692 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 11 sierpnia 1928 r. o utworzeniu urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 64 poz. 592 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 maja 1928 r. w sprawie zmian w przepisach o budowie i ruchu na kolejach żelaznych, obowiązujących w okręgach Dyrekcyj Kolei Państwowych w Poznaniu, Gdańsku i Katowicach.
Dz.U. 1928 nr 49 poz. 476 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych i Reform Rolnych z dnia 6 kwietnia 1928 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 3 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.
Dz.U. 1928 nr 22 poz. 196 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o budowie kolei normalnotorowej Woropajewo-Druja.
Dz.U. 1928 nr 16 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. w sprawie budowy kolei Herby - Inowrocław.
Dz.U. 1925 nr 51 poz. 346 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1925 r. o rozbudowie miast.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 492 Ustawa z dnia 6 maja 1924 r. o pomocy państwowej na odbudowę budynków, zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działań wojennych.
Dz.U. 1924 nr 14 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 lutego 1924 r. w sprawie taryfy na przewóz towarów w ruchu tymczasowym na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz.
Dz.U. 1922 nr 34 poz. 280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1922 r. w przedmiocie rozszerzenia mocy obowiązującej rozporządzenia rządu Rzeszy niemieckiej z dnia 15 stycznia 1919 r. o prawie zabudowy na obszar b. dzielnicy pruskiej położony w obrębie b. linji demarkacyjnej.
M.P. 2023 poz. 211 akt jednorazowy Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"
M.P. 2019 poz. 184 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o budowie drogowego mostu granicznego przez potok Jeleśnia między miejscowościami Chyżne i Trstená na polsko-słowackiej granicy państwowej, podpisana w Barwinku dnia 16 lipca 2018 r.
M.P. 2015 poz. 1072 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 22 października 2015 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2015 poz. 614 obowiązujący Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii"
M.P. 2013 poz. 757 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie
M.P. 2013 poz. 524 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2013 r.
M.P. 2011 nr 63 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 10 poz. 89 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020
M.P. 2009 nr 15 poz. 191 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie
M.P. 2006 nr 10 poz. 141 Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2005 nr 28 poz. 394 Oświadczenie rządowe z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem podpisanym w Luksemburgu dnia 7 października 2004 r. do Porozumienia administracyjnego między Ministrem Mobilności Królestwa Belgii, Ministrem Transportu Wielkiego Księstwa Luksemburga, Ministrem Transportu, Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej Królestwa Niderlandów, Ministrem Infrastruktury, Transportu, Zagospodarowania Przestrzennego, Turystyki i Gospodarki Morskiej Republiki Francuskiej, Ministrem Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa Republiki Federalnej Niemiec, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu Irlandii, Sekretarzem Stanu ds. Transportu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Ministrem Transportu Królestwa Hiszpanii w sprawie współpracy pomiędzy służbami kontroli transportu drogowego oraz utworzenia instytucji wprowadzającej w życie tę współpracę, podpisanego w Luksemburgu dnia 5 października 1999 r.
M.P. 2005 nr 28 poz. 393 obowiązujący Protokół do Porozumienia administracyjnego między Ministrem Mobilności Królestwa Belgii, Ministrem Transportu Wielkiego Księstwa Luksemburga, Ministrem Transportu, Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej Królestwa Niderlandów, Ministrem Infrastruktury, Transportu, Zagospodarowania Przestrzennego, Turystyki i Gospodarki Morskiej Republiki Francuskiej, Ministrem Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa Republiki Federalnej Niemiec, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu Irlandii, Sekretarzem Stanu ds. Transportu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Ministrem Transportu Królestwa Hiszpanii w sprawie współpracy pomiędzy służbami kontroli transportu drogowego oraz ustanowienia instytucji wprowadzającej w życie tę współpracę
M.P. 2004 nr 32 poz. 571 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów
M.P. 2004 nr 17 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny cementu pochodzącego z Republiki Białorusi
M.P. 2002 nr 18 poz. 307 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie podatku od towarów i usług w budownictwie.
M.P. 2002 nr 12 poz. 206 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmiany stanowiska negocjacyjnego Polski w obszarze "Podatki" w zakresie stawki podatku od towarów i usług (VAT) w budownictwie.
M.P. 1999 nr 37 poz. 570 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 1999 r.
M.P. 1998 nr 38 poz. 519 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 1998 r. w sprawie budowy Świątyni Opatrzności Bożej.
M.P. 1996 nr 48 poz. 461 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.
M.P. 1995 nr 54 poz. 592 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1995 nr 36 poz. 432 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1995 nr 4 poz. 62 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki, rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 58 poz. 498 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1994 r. zmieniające zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki, rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 12 poz. 102 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1993 nr 28 poz. 298 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1993 nr 2 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1992 nr 24 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1989 nr 14 poz. 106 obowiązujący Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom skierowanym do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług eksportowych.
M.P. 1988 nr 20 poz. 176 uchylony wykazem Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. w sprawie stosowania w jednostkach gospodarczych systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii.
M.P. 1986 nr 19 poz. 136 uchylony Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1986 r. zmieniająca uchwały w sprawie ustanowienia odznak honorowych "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej" oraz "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".
M.P. 1985 nr 18 poz. 142 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie określenia inwestycji polegających na budownictwie, podejmowanych w celu ochrony środowiska, zwolnionych od płacenia kaucji.
M.P. 1985 nr 13 poz. 98 uchylony Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".
M.P. 1984 nr 16 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1984 nr 4 poz. 30 uchylony wykazem Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1984 r. w sprawie przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.
M.P. 1983 nr 18 poz. 102 uchylony wykazem Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1983 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni górniczych oraz wzorów i norm przydziału mundurów górniczych.
M.P. 1983 nr 5 poz. 34 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 lutego 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.
M.P. 1982 nr 33 poz. 296 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie norm amortyzacji budynków.
M.P. 1982 nr 18 poz. 158 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm szacunkowych budynków i mienia podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom oraz norm amortyzacji tych budynków.
M.P. 1981 nr 21 poz. 199 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm szacunkowych budynków i mienia podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom oraz norm amortyzacji tych budynków.
M.P. 1981 nr 9 poz. 71 uchylony wykazem Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozwoju, organizacji i zaopatrzenia budownictwa indywidualnego.
M.P. 1979 nr 29 poz. 153 uchylony Zarządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Górnictwa z dnia 21 listopada 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.
M.P. 1978 nr 23 poz. 78 uchylony wykazem Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie rozwoju, organizacji i zaopatrzenia budownictwa indywidualnego.
M.P. 1978 nr 18 poz. 66 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej, Energetyki i Energii Atomowej oraz Górnictwa z dnia 15 maja 1978 r. w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.
M.P. 1976 nr 15 poz. 70 uchylony Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie gospodarki finansowej przemysłowych i budowlano-montażowych państwowych organizacji gospodarczych objętych planem centralnym.
M.P. 1975 nr 24 poz. 152 uchylony wykazem Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1975 r. w sprawie premiowania za wykorzystanie odpadów przemysłowych z elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.
M.P. 1975 nr 21 poz. 127 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie norm szacunkowych budynków i mienia podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom oraz norm amortyzacji tych budynków.
M.P. 1975 nr 17 poz. 112 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 14 maja 1975 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Budowniczy Huty Katowice", zasad i trybu jej nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia.
M.P. 1975 nr 12 poz. 66 uchylony wykazem Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1975 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Budowniczy Huty Katowice".
M.P. 1974 nr 10 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1973 nr 20 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1971 nr 53 poz. 345 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 października 1971 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia.
M.P. 1971 nr 53 poz. 343 uchylony Uchwała nr 218 Rady Ministrów z dnia 15 października 1971 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".
M.P. 1970 nr 10 poz. 86 uchylony wykazem Uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 23 marca 1970 r. w sprawie dalszego usprawnienia obrotu artykułami zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
M.P. 1969 nr 3 poz. 22 uchylony wykazem Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie szkolenia maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych.
M.P. 1961 nr 79 poz. 332 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 1961 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 274 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie normatywów cykli budowy.
M.P. 1959 nr 52 poz. 250 uchylony wykazem Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1959 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Budowniczy Nowej Huty".
M.P. 1957 nr 3 poz. 18 uchylony wykazem Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 18 września 1954 r. w sprawie szczególnych uprawnień młodzieży górniczej zatrudnionej w kopalniach węgla.
M.P. 1956 nr 93 poz. 1043 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 27 października 1956 r. w sprawie ustanowienia regulaminu odznaki "Budowniczy Huty im. Lenina".
M.P. 1956 nr 88 poz. 1012 uchylony wykazem Uchwała nr 667 Prezydium Rządu z dnia 23 października 1956 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Budowniczy Huty im. Lenina".
M.P. 1954 nr 91 poz. 1014 uchylony wykazem Uchwała nr 654 Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie szczególnych uprawnień młodzieży górniczej zatrudnionej w kopalniach węgla.
M.P. 1948 nr 57 poz. 349 Obwieszczenie Ministra Odbudowy z dnia 12 czerwca 1948 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Ministra Odbudowy z dnia 25 marca 1948 r. o ustaleniu statutu organizacyjnego Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy.
M.P. 1948 nr 35 poz. 146 Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 25 marca 1948 r. o ustaleniu statutu organizacyjnego Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy.
M.P. 1945 nr 21 poz. 65 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Odbudowy i Administracji Publicznej z dnia 19 lipca 1945 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Odbudowy
M.P. 1945 nr 7 poz. 34 Obwieszczenie Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1945 r. o wniosku w sprawie nadania mocy powszechnie obowiązującej układowi zbiorowemu pracy z dnia 20 kwietnia 1945 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy.
M.P. 1939 nr 30 poz. 52 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 stycznia 1939 r. w sprawie przepisów miejscowych o opłatach za czynności wykonywane przez Zarząd Miejski w m. st. Warszawie przy wydawaniu pozwoleń na roboty budowlane i na użytkowanie budynków oraz przy zatwierdzaniu planów parcelacji.
M.P. 1937 nr 108 poz. 159 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 15 kwietnia 1937 r. ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Wągrowca i powiatu wągrowieckiego.
M.P. 1937 nr 107 poz. 157 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 22 marca 1937 r. dla przemysłu budowlanego, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.
M.P. 1937 nr 102 poz. 151 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 24 marca 1937 r. normującej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze pow. wrzesińskiego
M.P. 1937 nr 99 poz. 144 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 kwietnia 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 25 marca 1937 r. ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powiatu międzychodzkiego.
M.P. 1936 nr 144 poz. 256 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaru woj. pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz powiatów szubińskiego i wyrzyskiego z dnia 12 czerwca 1936 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Gdyni z dnia 22,25,27 i 28 maja oraz 6 czerwca 1936 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle budowlanym na terenie miasta Wielkiej Gdyni.
M.P. 1936 nr 131 poz. 238 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 maja 1936 r. o zatwierdzeniu orzeczenia z dnia 18 maja 1936 r. Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. Lwowa
M.P. 1936 nr 129 poz. 235 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1936 r. o zatwierdzeniu orzeczenia z dnia 4 maja 1936 roku Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze Województwa Poznańskiego z wyjątkiem niektórych powiatów.
M.P. 1936 nr 128 poz. 233 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1936 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. Łodzi z dnia 8 maja 1936 r
M.P. 1936 nr 126 poz. 228 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1936 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. Krakowa z dnia 27 kwietnia 1936 r.
M.P. 1936 nr 102 poz. 188 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. st. Warszawy z dnia 7 kwietnia 1936 r.
M.P. 1935 nr 227 poz. 265 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 września 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 17 czerwca 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót brukarskich w Poznaniu i niektórych miejscowościach podmiejskich.
M.P. 1935 nr 213 poz. 240 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 sierpnia 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 11 lipca 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych w mieście Bydgoszczy.
M.P. 1935 nr 209 poz. 234 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 września 1935 r. w sprawie umorzenia gminom wiejskim i powiatowym związkom samorządowym pożyczek na budowę publicznych szkół powszechnych.
M.P. 1935 nr 200 poz. 227 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 18 kwietnia 1935 r, mocy obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na powiat Ostrów, Kępno, Krotoszyn i Jarocin.
M.P. 1935 nr 169 poz. 201 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 14 maja 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych w m. Poznaniu i miejscowościach w umowie wymienionych.
M.P. 1935 nr 103 poz. 136 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1935 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m.st. Warszawy orzeczeniu nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dn. 17 kwietnia 1935 r.
M.P. 1934 nr 176 poz. 237 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 15 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze miasta Torunia.
M.P. 1934 nr 167 poz. 223 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1934 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej dla całego przemysłu budowlanego na obszarze m. st. Warszawy orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 17 lipca 1934 r.
M.P. 1934 nr 167 poz. 222 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. st. Warszawy z dnia 17 lipca 1934 r.
M.P. 1934 nr 140 poz. 188 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 czerwca 1934 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 19 kwietnia 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. Poznania
M.P. 1934 nr 110 poz. 152 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 19 kwietnia 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. Poznania.
M.P. 1933 nr 293 poz. 319 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 18 października 1933 r. mocy obowiązującej dla przemysłu budowlanego w Gdyni.
M.P. 1933 nr 274 poz. 300 Okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr 93 z dnia 6 października 1933 r. w sprawie przepisów o projektowaniu i wykonaniu połączeń spawanych w stalowych konstrukcjach budowlanych.
M.P. 1933 nr 40 poz. 53 Obwieszczenie z dnia 8 lutego 1933 r. w sprawie oblilgacyj 3% premjowej pożyczki Budowlanej, na które padły wygrane w dniu 1 lutego 1933 r.
M.P. 1932 nr 175 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 lipca 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 24 maja 1932 r. mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu budowlanego na obszarze województwa pomorskiego oraz miasta i powiatu Bydgoszcz.
M.P. 1932 nr 172 poz. 204 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 16 marca 1932 r. mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powiatów Ostrów i Odolanów, województwa poznańskiego.
M.P. 1932 nr 150 poz. 189 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 24 maja 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu budowlanego na obszarze województwa pomorskiego oraz miasta i powiatu Bydgoszcz.
M.P. 1932 nr 137 poz. 168 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 16 marca 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powiatów Ostrów i Odolanów województwa poznańskiego
M.P. 1932 nr 100 poz. 129 Zarządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 26 kwietnia 1932 r. w sprawie zatwierdzenia projektów planu zabudowania miasta Zamościa
M.P. 1932 nr 26 poz. 32 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 stycznia 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowy zbiorowej z dnia 30 września 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu budowlanego na obszarze miasta Poznania i innych miejscowości na obszarze województwa poznańskiego, wymienionych w umowie