Wyszukiwanie

czekowe prawo

Liczba znalezionych aktów: 53.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2016 poz. 462 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo czekowe
Dz.U. 2015 poz. 1830 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 501 obowiązujący Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 1994 nr 58 poz. 239 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1989 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1985 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1983 nr 70 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1983 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1978 nr 12 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1978 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1977 nr 18 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r. o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 150 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Tonga w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz w Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 248 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1971 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1969 r. dotyczące wypowiedzenia przez Malawi Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach, sporządzonej wraz z Protokołem i załącznikami w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 95 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 299 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 1968 r. dotyczące przystąpienia Luksemburga do Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonych w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 76 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 165 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1966 nr 8 poz. 55 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1966 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z protokołem, podpisanej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1965 nr 45 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1965 r. w sprawie sporządzenia protestów weksli przez urzędy pocztowe.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 35 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1965 r. dotyczące przystąpienia Węgier do Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach wraz z Protokołem, Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Belgię Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach wraz z Protokołem, Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji w przedmiocie czeków wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1959 nr 9 poz. 51 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez Austrię Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach wraz z Protokołem, Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji w przedmiocie czeków wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 101 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 1955 r. o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych.
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 344 wygaśnięcie aktu Dekret z dnia 6 września 1951 r. o likwidacji złożonych przed dniem 9 maja 1945 r. depozytów i zastawów oraz przyjętych przed tym dniem do inkasa weksli, czeków i innych dokumentów.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 24 uznany za uchylony Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 32 akt jednorazowy Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużenia terminów prawa wekslowego i czekowego.
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 163 uznany za uchylony Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego.
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 7 uznany za uchylony Dekret z dnia 14 stycznia 1945 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego.
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 489 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na Nowe Hebrydy konwencji z dnia 19 marca 1931 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków.
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg terytoriów brytyjskich konwencji z dnia 19 marca 1931 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków.
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 325 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1938 r. o przyrównaniu we Francji niektórych dni powszednich do ustawowych dni świątecznych zgodnie z konwencją z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie jednolitej ustawy o czekach.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 448 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1937 r. w sprawie uchylenia przez Szwajcarię zastrzeżeń zawieszających skutki ratyfikacji konwencyj wekslowych z dnia 7 czerwca 1930 r. i czekowych z dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 186 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 19 marca 1931 r., dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków oraz złożenia dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 185 obowiązujący Konwencja dotycząca opłaty stemplowej w przedmiocie czeków.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 19 marca 1931 r. o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków oraz złożenia dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 183 obowiązujący Konwencja o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 182 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. o przystąpieniu Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie jednolitej ustawy o czekach i o złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 181 obowiązujący Konwencja w sprawie jednolitej ustawy o czekach.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 625 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1936 r. o niszczeniu odpisów protestów weksli i czeków.
Dz.U. 1936 nr 37 poz. 283 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe.
Dz.U. 1926 nr 44 poz. 268 Ustawa z dnia 22 kwietnia 1926 r. określająca właściwość sądów w sprawach o przestępstwo, przewidziane w art. 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie czekowem.
Dz.U. 1924 nr 100 poz. 927 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie czekowem.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 545 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1924 r. o Pocztowej Kasie Oszczędności.
M.P. 1998 nr 21 poz. 320 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków.
M.P. 1994 nr 6 poz. 54 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie zakresu i warunków wykonywania przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska niektórych czynności bankowych.
M.P. 1992 nr 39 poz. 293 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków.
M.P. 1991 nr 25 poz. 174 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i trybu przeprowadzania za pośrednictwem banków rozliczeń pieniężnych między osobami prawnymi oraz między tymi osobami i innymi podmiotami.
M.P. 1989 nr 38 poz. 302 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i trybu przeprowadzania za pośrednictwem banków rozliczeń pieniężnych między osobami prawnymi oraz między tymi osobami i innymi podmiotami.
M.P. 1989 nr 27 poz. 219 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 sierpnia 1989 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania za pośrednictwem banków rozliczeń pieniężnych między osobami prawnymi oraz między tymi osobami i innymi podmiotami.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1342 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 1952 r. w sprawie zasad postępowania co do złożonych przed dniem 9 maja 1945 r. depozytów oraz przyjętych przed tym dniem do inkasa weksli, czeków i innych dokumentów.