Wyszukiwanie

dochód

Liczba znalezionych aktów: 254.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 356 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2024 poz. 122 obowiązujący Ustawa budżetowa na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.
Dz.U. 2023 poz. 2216 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 r. w sprawie stawki uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności za 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 2214 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 r. w sprawie stawki podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności za 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 1112 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018
Dz.U. 2023 poz. 901 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2023 poz. 256 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r.
Dz.U. 2022 poz. 2267 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2022 poz. 1471 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r., wraz z załącznikiem 1 - Konwencją między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek
Dz.U. 2022 poz. 1470 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Sint Maarten Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r.
Dz.U. 2022 poz. 1265 obowiązujący Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 270 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.
Dz.U. 2022 poz. 30 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych
Dz.U. 2021 poz. 2268 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2021 poz. 1672 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2021 poz. 1481 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
Dz.U. 2021 poz. 1296 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Dz.U. 2021 poz. 299 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2021 poz. 190 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.
Dz.U. 2021 poz. 151 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto
Dz.U. 2021 poz. 38 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2020 poz. 1876 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2020 poz. 1401 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
Dz.U. 2020 poz. 1340 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2020 poz. 571 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 542 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2020 poz. 23 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2019 poz. 2522 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2019 poz. 2186 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2019 poz. 2059 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2019 poz. 1951 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2019 poz. 1507 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2019 poz. 1089 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2019 poz. 788 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2019 poz. 525 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. sygn. akt K 18/17
Dz.U. 2019 poz. 198 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 184 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018
Dz.U. 2019 poz. 153 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych
Dz.U. 2018 poz. 2388 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2018 r. sygn. akt K 34/16
Dz.U. 2018 poz. 1774 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018
Dz.U. 2018 poz. 1530 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2018 poz. 1497 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
Dz.U. 2018 poz. 1358 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Dz.U. 2018 poz. 767 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2018 poz. 291 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.
Dz.U. 2017 poz. 2260 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2017 poz. 1931 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017
Dz.U. 2017 poz. 1586 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017
Dz.U. 2017 poz. 1453 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2017 poz. 730 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim
Dz.U. 2017 poz. 580 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2017 poz. 162 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2017 poz. 108 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r.
Dz.U. 2017 poz. 73 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2016 poz. 2298 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017
Dz.U. 2016 poz. 2294 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2016 poz. 1985 obowiązujący Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1853 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016
Dz.U. 2016 poz. 448 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016
Dz.U. 2016 poz. 278 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 239 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2016 poz. 198 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2015 poz. 2294 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016
Dz.U. 2015 poz. 1978 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2015 poz. 1717 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Dz.U. 2015 poz. 1685 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2015 poz. 1470 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2015 poz. 1293 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2015 poz. 1238 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
Dz.U. 2015 poz. 789 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2015 poz. 513 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2015 poz. 163 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2015 poz. 153 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
Dz.U. 2014 poz. 1977 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015
Dz.U. 2014 poz. 1644 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1574 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2014 poz. 1382 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2014 poz. 1186 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
Dz.U. 2014 poz. 1118 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2014 poz. 1115 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2014 poz. 162 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.
Dz.U. 2013 poz. 1609 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2013 poz. 1487 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2013 poz. 169 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.
Dz.U. 2012 poz. 1518 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2012 poz. 1278 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Dz.U. 2012 poz. 421 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2012 poz. 354 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2012 poz. 301 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2012 roku
Dz.U. 2012 poz. 273 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r.
Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1770 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Dz.U. 2011 nr 296 poz. 1758 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1693 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012
Dz.U. 2011 nr 133 poz. 771 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Dz.U. 2011 nr 29 poz. 150 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r.
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1659 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1546 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2010 nr 80 poz. 526 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2010 nr 19 poz. 102 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.
Dz.U. 2009 nr 10 poz. 58 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1429 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2008 nr 115 poz. 728 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2008 nr 88 poz. 539 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2008 nr 19 poz. 117 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1721 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 695 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia niektórych planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2007
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 195 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r.
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 194 wygaśnięcie aktu Umowa w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r.
Dz.U. 2007 nr 15 poz. 90 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1799 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007
Dz.U. 2006 nr 212 poz. 1560 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1529 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2006
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1443 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1380 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. sygn. akt K 30/05
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 976 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 447 obowiązujący Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Dz.U. 2006 nr 35 poz. 244 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r.
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1970 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 861 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2005 r. sygn. akt K 27/04
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 652 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2004 nr 278 poz. 2755 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2406 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Dz.U. 2004 nr 209 poz. 2132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1710 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2004 r. sygn. akt P 14/03
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 556 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 517 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 433 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
Dz.U. 2004 nr 33 poz. 290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Dz.U. 2004 nr 17 poz. 167 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r.
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2284 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2201 obowiązujący Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1770 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1725 uznany za uchylony Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1073 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2003 nr 68 poz. 634 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Dz.U. 2003 nr 46 poz. 395 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 r.
Dz.U. 2003 nr 46 poz. 394 obowiązujący Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, sporządzona w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 r.
Dz.U. 2002 nr 235 poz. 1981 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1826 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1665 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1345 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 436 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Dz.U. 2002 nr 30 poz. 275 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1623 obowiązujący Ustawa z dnia 14 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 55 poz. 574 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001.
Dz.U. 2001 nr 21 poz. 246 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2001 z dnia 1 marca 2001 r.
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 20 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych.
Dz.U. 2000 nr 7 poz. 85 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2000 z dnia 21 stycznia 2000 r.
Dz.U. 1999 nr 17 poz. 154 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 118 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1119 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000.
Dz.U. 1998 nr 150 poz. 983 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000.
Dz.U. 1998 nr 62 poz. 391 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na rok 1999.
Dz.U. 1998 nr 30 poz. 164 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1998 nr 28 poz. 156 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 19 poz. 106 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r.
Dz.U. 1996 nr 19 poz. 87 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1996 z dnia 1 lutego 1996 r.
Dz.U. 1995 nr 27 poz. 141 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 209 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1994 z dnia 25 marca 1994 r.
Dz.U. 1993 nr 14 poz. 64 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1993 z dnia 12 lutego 1993 r.
Dz.U. 1992 nr 50 poz. 229 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1992 z dnia 5 czerwca 1992 r.
Dz.U. 1991 nr 21 poz. 89 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1991 z dnia 23 lutego 1991 r.
Dz.U. 1990 nr 13 poz. 82 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1990 z dnia 23 lutego 1990 r.
Dz.U. 1989 nr 7 poz. 45 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1989 z dnia 15 lutego 1989 r.
Dz.U. 1988 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1988 z dnia 21 stycznia 1988 r.
Dz.U. 1986 nr 46 poz. 225 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1987 z dnia 18 grudnia 1986 r.
Dz.U. 1985 nr 58 poz. 295 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1986 z dnia 23 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1984 nr 59 poz. 303 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1985 z dnia 28 grudnia 1984 r.
Dz.U. 1983 nr 74 poz. 333 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1984 z dnia 29 grudnia 1983 r.
Dz.U. 1982 nr 44 poz. 288 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1983 z dnia 29 grudnia 1982 r.
Dz.U. 1982 nr 20 poz. 148 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1982 z dnia 6 lipca 1982 r.
Dz.U. 1981 nr 4 poz. 19 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1981 z dnia 12 lutego 1981 r.
Dz.U. 1979 nr 28 poz. 162 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1980 z dnia 21 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 158 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Oslo dnia 24 maja 1977 r.
Dz.U. 1978 nr 30 poz. 129 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1979 z dnia 21 grudnia 1978 r.
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 161 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1978 z dnia 17 grudnia 1977 r.
Dz.U. 1976 nr 39 poz. 225 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1977 z dnia 18 grudnia 1976 r.
Dz.U. 1975 nr 44 poz. 225 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1976 z dnia 19 grudnia 1975 r.
Dz.U. 1974 nr 48 poz. 293 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1975 z dnia 17 grudnia 1974 r.
Dz.U. 1973 nr 50 poz. 286 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1974 z dnia 15 grudnia 1973 r.
Dz.U. 1972 nr 52 poz. 337 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1973 z dnia 16 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 312 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1972 z dnia 22 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 259 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1971 z dnia 23 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1969 nr 36 poz. 310 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1970 z dnia 22 grudnia 1969 r.
Dz.U. 1968 nr 47 poz. 338 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1969 z dnia 22 grudnia 1968 r.
Dz.U. 1967 nr 47 poz. 231 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1968 z dnia 20 grudnia 1967 r.
Dz.U. 1966 nr 53 poz. 321 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1967 z dnia 20 grudnia 1966 r.
Dz.U. 1965 nr 53 poz. 331 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1966 z dnia 14 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 303 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1965 z dnia 12 grudnia 1964 r.
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 323 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1964 z dnia 22 grudnia 1963 r.
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 330 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1963 z dnia 22 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1961 nr 60 poz. 334 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1962 z dnia 22 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1960 nr 59 poz. 327 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1961 z dnia 22 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1959 nr 72 poz. 454 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1960 z dnia 21 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1959 nr 16 poz. 89 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1959 z dnia 12 lutego 1959 r.
Dz.U. 1958 nr 16 poz. 69 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1958 z dnia 27 marca 1958 r.
Dz.U. 1957 nr 25 poz. 115 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1957 z dnia 28 kwietnia 1957 r.
Dz.U. 1956 nr 12 poz. 60 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1956 z dnia 26 kwietnia 1956 r.
Dz.U. 1955 nr 15 poz. 82 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1955 z dnia 5 kwietnia 1955 r.
Dz.U. 1954 nr 19 poz. 72 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowana na rok 1954 z dnia 24 kwietnia 1954 r.
Dz.U. 1953 nr 26 poz. 101 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1953 z dnia 27 kwietnia 1953 r.
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 101 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1952 z dnia 28 marca 1952 r.
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 145 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1951 z dnia 23 marca 1951 r.
M.P. 2024 poz. 241 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1359 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie wartości wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie i wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin na rok 2024
M.P. 2023 poz. 1030 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r.
M.P. 2023 poz. 517 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2022 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2023 poz. 305 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2022 r.
M.P. 2022 poz. 913 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.
M.P. 2022 poz. 726 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
M.P. 2022 poz. 534 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2021 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2021 poz. 877 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 510 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2020 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2021 poz. 314 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 190 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
M.P. 2020 poz. 852 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 667 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
M.P. 2020 poz. 408 Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2019 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2020 poz. 330 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 181 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
M.P. 2019 poz. 870 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.
M.P. 2019 poz. 724 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
M.P. 2019 poz. 593 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2018 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2019 poz. 278 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2018 r.
M.P. 2018 poz. 911 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.
M.P. 2018 poz. 328 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2017 r.
M.P. 2017 poz. 884 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.
M.P. 2017 poz. 293 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2016 r.
M.P. 2016 poz. 932 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.
M.P. 2016 poz. 297 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2015 r.
M.P. 2015 poz. 861 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.
M.P. 2015 poz. 385 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2014 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2015 poz. 295 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2014 r.
M.P. 2011 nr 61 poz. 586 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2010 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2009 nr 62 poz. 829 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 r.
M.P. 2003 nr 21 poz. 326 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2003 r.
M.P. 2002 nr 54 poz. 744 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 29 października 2002 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2002 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
M.P. 2001 nr 40 poz. 664 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2001 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
M.P. 2001 nr 10 poz. 163 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2000 r. przypadających na 1 mieszkańca.
M.P. 2000 nr 37 poz. 739 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2000 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
M.P. 2000 nr 2 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1999 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
M.P. 1999 nr 36 poz. 549 uchylony Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1999 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
M.P. 1999 nr 35 poz. 537 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 października 1999 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 1998 r.
M.P. 1998 nr 43 poz. 617 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1998 r. o sprostowaniu błędów.
M.P. 1998 nr 41 poz. 580 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 1998 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego oraz kwot granicznych dochodu w 1998 r.
M.P. 1998 nr 41 poz. 576 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie średnich należnych podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1998 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
M.P. 1998 nr 38 poz. 525 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 października 1998 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 1997 r.
M.P. 1998 nr 15 poz. 229 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 50% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie.
M.P. 1997 nr 83 poz. 826 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 1997 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie oraz kwot granicznych dochodu w 1997 r.