Wyszukiwanie

doręczenia

Liczba znalezionych aktów: 130.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 172 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wydaniu nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania lub zakazu wstępu, umieszczanego na drzwiach mieszkania w razie niemożności doręczenia ich odpisów osobie stosującej przemoc domową
Dz.U. 2024 poz. 19 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2023 poz. 2764 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym
Dz.U. 2023 poz. 2699 obowiązujący Ustawa z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2023 poz. 2634 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminów i zakresów spraw, w których komornicy sądowi mogą dokonywać doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej
Dz.U. 2023 poz. 2540 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym
Dz.U. 2023 poz. 1860 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1626 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
Dz.U. 2023 poz. 1614 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc domową, wobec której został wydany nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu, pozostawionego w razie niemożności doręczenia korespondencji
Dz.U. 2023 poz. 1607 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc domową, wobec której został wydany nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu, umieszczanego na drzwiach mieszkania wobec niemożności ich doręczenia
Dz.U. 2023 poz. 1077 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym
Dz.U. 2023 poz. 452 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych
Dz.U. 2023 poz. 285 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2023 poz. 2 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym
Dz.U. 2022 poz. 2794 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2022 poz. 2754 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów
Dz.U. 2022 poz. 2350 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2022 poz. 1457 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2022 poz. 1002 obowiązujący Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych
Dz.U. 2022 poz. 569 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2022 poz. 527 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej
Dz.U. 2022 poz. 247 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym
Dz.U. 2021 poz. 1954 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych
Dz.U. 2021 poz. 1838 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach restrukturyzacyjnych
Dz.U. 2021 poz. 1611 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej
Dz.U. 2021 poz. 1598 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1503 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym
Dz.U. 2021 poz. 1501 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie reklamacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej
Dz.U. 2021 poz. 1202 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie gwarantowanej dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych
Dz.U. 2021 poz. 1176 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych
Dz.U. 2021 poz. 1135 obowiązujący Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2021 poz. 301 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej
Dz.U. 2021 poz. 72 obowiązujący Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 2320 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2020 poz. 1951 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, umieszczanego na drzwiach mieszkania
Dz.U. 2020 poz. 1540 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej
Dz.U. 2020 poz. 819 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2020 poz. 608 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2019 poz. 2196 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2019 r. sygn. akt P 1/18
Dz.U. 2019 poz. 388 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2018 poz. 1083 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2018 r. sygn. akt SK 8/14
Dz.U. 2018 poz. 974 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw
Dz.U. 2018 poz. 553 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2017 poz. 1872 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2017 poz. 1020 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2017 poz. 645 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami
Dz.U. 2017 poz. 349 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw
Dz.U. 2016 poz. 1930 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2016 poz. 1394 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego z użyciem środków komunikacji elektronicznej
Dz.U. 2016 poz. 1391 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2016 poz. 945 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń
Dz.U. 2015 poz. 2330 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw
Dz.U. 2015 poz. 1776 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych
Dz.U. 2015 poz. 1222 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2015 poz. 887 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2015 poz. 82 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2014 poz. 3 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2013 poz. 1350 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 577 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie warunków organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej
Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1277 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1831 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1489 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1535 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 489 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1318 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 września 2002 r. sygn. akt SK. 35/01.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 969 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 15 listopada 1965 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 968 obowiązujący Konwencja o doręczeniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 697 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzynki do doręczania korespondencji, oraz zasad zakładania i użytkowania tych skrzynek.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 401 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 378 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 233 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 435 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 354 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1970 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez pocztę.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy wystawianiu, doręczaniu oraz kontroli orzeczeń i zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1961 r. w sprawie opłat za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1955 r. w sprawie opłat za doręczenie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1953 nr 37 poz. 155 uchylony Dekret z dnia 29 lipca 1953 r. o zmianie ustawy o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.
Dz.U. 1953 nr 22 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1953 r. o taksie za doręczenie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1950 r. o taksie za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 354 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 5 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o ustaleniu wysokości wynagradzania zarządów gminnych za doręczenie wezwań i innych pism urzędowych w postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1947 r. o taksie za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1947 nr 6 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1947 r. o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1945 nr 9 poz. 49 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianie rozporządzenia dotyczącego taksy za doręczenie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1945 nr 9 poz. 48 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianach rozporządzeń w sprawie uiszczenia opłat sądowych i o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 16 Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o doręczeniu pism urzędowych przez gminy.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1937 r. o obowiązku urządzania w domach skrzynek listowych dla doręczania mieszkańcom korespondencji pocztowej.
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 972 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1934 nr 44 poz. 390 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 marca 1932 r. w sprawie opłaty za doręczenia sądowe w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1934 nr 37 poz. 339 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1934 r. w sprawie zastąpienia wyrażenia "law agent" wyrażeniem "solicitor", przy przesyłaniu do Szkocji wniosków o doręczenie lub pism rekwizycyjnych w myśl konwencji między Polską a W. Brytanją o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych.
Dz.U. 1934 nr 10 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 20 września 1933 r. o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o doręczaniu pism sądowych przez organa gminne w postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 548 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 974 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 1932 r. w sprawie doręczania pism sądowych osobom, zamieszkałym zagranicą, oraz osobom, będącym w służbie dyplomatycznej państw obcych, tudzież osobom u nich zamieszkałym.
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 973 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów z dnia 29 grudnia 1932 r. o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 270 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1932 r. w sprawie opłaty za doręczenia sądowe w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 383 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1931 r. dotyczące taksy za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 listopada 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Ministrem Rolnictwa, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Robót Publicznych, Ministrem Pracy i Opieki Społecznej i Ministrem Poczt i Telegrafów, - o ustaleniu wysokości kosztów doręczania przez urzędy gminne i magistraty wezwań i innych pism urzędowych w postępowaniu administracyjnem.
Dz.U. 1930 nr 40 poz. 351 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 maja 1930 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 czerwca 1929 r. o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w sprawach karnych.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 391 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. dotyczące taksy za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 385 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez policję państwową w sprawach karnych.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 384 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 czerwca 1929 r. o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w sprawach karnych.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 268 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1929 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez policję państwową.
Dz.U. 1928 nr 71 poz. 644 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie zastępczego doręczania zwykłych przesyłek listowych.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1019 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1923 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za doręczenie wezwań i zawiadomień na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1926 nr 72 poz. 419 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1923 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za doręczenie wezwań i zawiadomień na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1926 nr 9 poz. 66 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 stycznia 1926 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 lutego 1924 r. w przedmiocie listów za dowodem doręczenia.
Dz.U. 1924 nr 93 poz. 869 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1924 r. o przesunięciu na rok podatkowy 1924 terminu doręczenia nakazów płatniczych podatku dochodowego oraz terminu płatności tegoż podatku.
Dz.U. 1924 nr 20 poz. 221 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 lutego 1924 r. w przedmiocie listów za dowodem doręczenia.
Dz.U. 1923 nr 46 poz. 317 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 kwietnia 1923 r. w sprawie przesyłania przesyłek pocztowych w torbach zamykanych dla adresatów zamieszkałych w pozamiejscowym okręgu doręczeń urzędu pocztowego.
Dz.U. 1923 nr 39 poz. 275 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za doręczanie wezwań i zawiadomień na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1923 nr 33 poz. 218 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1923 r. w sprawie nadawania i doręczania przesyłek poczty lotniczej jako przesyłek pośpiesznych.
Dz.U. 1921 nr 90 poz. 669 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie opłat za doręczanie wezwań i zawiadomień na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 626 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1921 r. o podwyższeniu opłat za doręczenia w sprawach cywilnych na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 75 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 1920 r. o podwyższeniu opłat za doręczenia w sprawach cywilnych na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1918 nr 5 poz. 9 Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie doręczania wezwań oraz zawiadomień w sprawach cywilnych przez magistraty i wójtów gmin
M.P. 1993 nr 58 poz. 537 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 25 października 1993 r. w sprawie doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej.
M.P. 1990 nr 36 poz. 291 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.
M.P. 1989 r nr 23 poz.178 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doręczania kart powołania i wezwań oraz innych dokumentów w sprawach powszechnego obowiązku obrony.
M.P. 1986 nr 31 poz. 226 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 24 października 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doręczania kart powołania i wezwań oraz innych dokumentów w sprawach powszechnego obowiązku obrony.
M.P. 1983 nr 25 poz. 133 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 1983 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.
M.P. 1981 nr 26 poz. 229 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 15 września 1981 r. w sprawie doręczania kart powołania i wezwań oraz innych dokumentów w sprawach powszechnego obowiązku obrony.
M.P. 1970 nr 15 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i postępowania z tymi dokumentami.
M.P. 1969 nr 34 poz. 257 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 1969 r. w sprawie doręczania kart powołania i wezwań imiennych do czynnej służby wojskowej.
M.P. 1954 nr 20 poz. 349 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie zakładania w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.
M.P. 1931 nr 17 poz. 29 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 stycznia 1931 r. o doręczaniu przez pocztę pism urzędowych i wezwań, wysyłanych w postępowaniu administracyjnym