Wyszukiwanie

doradztwo podatkowe

Liczba znalezionych aktów: 75.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2607 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego
Dz.U. 2023 poz. 1124 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2023 poz. 416 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego
Dz.U. 2022 poz. 593 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2021 poz. 2117 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym
Dz.U. 2021 poz. 1132 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2020 poz. 130 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym
Dz.U. 2019 poz. 1421 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2019 poz. 283 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym
Dz.U. 2018 poz. 2193 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1688 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu
Dz.U. 2018 poz. 1687 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2018 poz. 873 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych
Dz.U. 2018 poz. 723 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2018 poz. 650 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2018 poz. 377 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym
Dz.U. 2017 poz. 1089 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2017 poz. 762 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych
Dz.U. 2016 poz. 2055 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego
Dz.U. 2016 poz. 1972 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1356 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone
Dz.U. 2016 poz. 804 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 794 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym
Dz.U. 2015 poz. 1866 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego
Dz.U. 2015 poz. 1224 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1401 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych
Dz.U. 2014 poz. 768 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
Dz.U. 2011 nr 251 poz. 1505 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego
Dz.U. 2011 nr 41 poz. 213 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym
Dz.U. 2011 nr 31 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1514 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1513 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1493 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1390 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw doradztwa podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego
Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1326 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. sygn. akt K 1/09
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 826 obowiązujący Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1125 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1112 obowiązujący Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób
Dz.U. 2008 nr 130 poz. 829 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 443 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym
Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1674 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 listopada 2007 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
Dz.U. 2007 nr 98 poz. 656 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. sygn. akt K 42/05
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 267 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2006 r. sygn. akt P 21/05
Dz.U. 2005 nr 193 poz. 1616 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 537 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 387 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 66 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 779 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego
Dz.U. 2004 nr 80 poz. 740 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 516 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2075 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2065 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1312 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 504 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1608 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku.
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1106 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.
Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1023 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.
Dz.U. 2002 nr 107 poz. 941 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym.
Dz.U. 2002 nr 107 poz. 940 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.
Dz.U. 2002 nr 9 poz. 86 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym.
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 825 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 597 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 596 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym.
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 474 obowiązujący Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 536 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 101 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania.
Dz.U. 1998 nr 41 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 957 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 791 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1997 r. w sprawie egzaminów na doradcę podatkowego.
Dz.U. 1997 nr 17 poz. 91 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.
Dz.U. 1997 nr 4 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.
Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
M.P. 1999 nr 4 poz. 24 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.