Wyszukiwanie

dozorcy

Liczba znalezionych aktów: 12.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 97 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu.
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1984 r. w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 201 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1982 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy oraz przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 91 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystości i porządku w miastach i wsiach.
Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 270 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu.
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1939 r. o umundurowaniu dozorców celnych.
M.P. 1982 nr 9 poz. 62 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 1982 r. w sprawie zakresu obowiązków dozorców domów.
M.P. 1936 nr 55 poz. 107 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 lutego 1936 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej umowie zbiorowej z dnia 14 stycznia 1936 r. dotyczącej warunków płacy i pracy dozorców domowych m. Poznania.
M.P. 1930 nr 18 poz. 33 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy dozorców domów miasta Tarnopola
M.P. 1930 nr 5 poz. 7 wygaśnięcie aktu Umowa Zbiorowa Komisji Polubownej, ustalająca warunki pracy i płacy dozorców domowych m. Białegostoku na rok 1929/30.