Wyszukiwanie

gospodarka materiałowa

Liczba znalezionych aktów: 106.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 650 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 329 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie sposobu podziału oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji do spółdzielni mieszkaniowych w 1994 r.
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 457 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 25 ust. 4 i art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej.
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 507 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 1991 r. w sprawie wykładni art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej
Dz.U. 1991 nr 10 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1989 nr 1 poz. 2 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 109 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 11 maja 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1987 r. w sprawie opłat wnoszonych przez jednostki gospodarcze z tytułu nieprzestrzegania normatywów zużycia surowców i materiałów, a także zakazów produkcji wyrobów i stosowania materiałów, paliw oraz technologii wyrobów i świadczenia usług.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
Dz.U. 1985 nr 50 poz. 262 uchylony Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1982 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1978 nr 2 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1978 r. w sprawie statusu wojewody.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej.
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 71 uznany za uchylony Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Materiałowej.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1974 nr 23 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie przekazania niektórych spraw do właściwości naczelników gmin oraz prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i ich organów.
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania oraz składu Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 84 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 lutego 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.
Dz.U. 1966 nr 45 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1966 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1962 nr 46 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.
M.P. 1991 nr 19 poz. 139 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za marzec 1991 r.
M.P. 1991 nr 16 poz. 109 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1991 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie ustalenia norm ilościowych zużycia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych przez kombatantów i inne osoby uprawnione.
M.P. 1990 nr 49 poz. 374 uznany za uchylony Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ograniczeń w poborze mocy elektrycznej i paliw gazowych w latach 1991-1995.
M.P. 1990 nr 47 poz. 354 uznany za uchylony Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1990 r. w sprawie zlikwidowania Inspektoratu Gospodarki Materiałowej.
M.P. 1990 nr 3 poz. 27 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 23 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 224 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.
M.P. 1989 nr 44 poz. 353 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 186 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.
M.P. 1989 nr 24 poz. 190 obowiązujący Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 21 lipca 1989 r. w sprawie dodatkowych opłat za paliwa i energię zużyte w ilościach przekraczających limit.
M.P. 1989 nr 20 poz. 142 uchylony Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 12 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami, paliwami i środkami transportu.
M.P. 1989 nr 20 poz. 135 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.
M.P. 1989 nr 18 poz. 124 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 maja 1989 r. w sprawie racjonalizacji użytkowania energii i paliw w gospodarce narodowej.
M.P. 1989 nr 3 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 26 stycznia 1989 r. w sprawie wyznaczenia jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami, paliwami i środkami transportu.
M.P. 1988 nr 37 poz. 342 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.
M.P. 1988 nr 27 poz. 240 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 sierpnia 1988 r. w sprawie zakazu stosowania niektórych materiałów i paliw do produkcji określonych wyrobów i świadczenia usług oraz zakazu produkcji wyrobów i stosowania technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych.
M.P. 1988 nr 25 poz. 216 uznany za uchylony Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.
M.P. 1988 nr 20 poz. 176 uchylony wykazem Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. w sprawie stosowania w jednostkach gospodarczych systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii.
M.P. 1988 nr 16 poz. 132 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.
M.P. 1988 nr 10 poz. 88 uchylony Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 25 lutego 1988 r. w sprawie wyznaczenia jednostek opracowujących projekty centralnych bilansów, jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami oraz jednostek prowadzących dystrybucję towarów importowanych.
M.P. 1988 nr 10 poz. 86 uznany za uchylony Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.
M.P. 1988 nr 5 poz. 52 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.
M.P. 1987 nr 38 poz. 336 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 17 grudnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakazu stosowania niektórych materiałów i paliw do produkcji określonych wyrobów i świadczenia usług oraz zakazu produkcji wyrobów i stosowania technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych.
M.P. 1987 nr 37 poz. 308 uchylony Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.
M.P. 1987 nr 36 poz. 304 obowiązujący Uchwała nr 170 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie zmiany niektórych uchwał regulujących zasady wynagradzania pracowników przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1987 nr 26 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie ustalenia wykazu przedsiębiorstw realizujących w sposób trwały eksportową produkcję wyrobów przetworzonych.
M.P. 1987 nr 18 poz. 152 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 6 czerwca 1987 r. w sprawie zakazu stosowania niektórych materiałów i paliw do produkcji określonych wyrobów i świadczenia usług oraz zakazu produkcji wyrobów i stosowania technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych.
M.P. 1987 nr 17 poz. 143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 8 maja 1987 r. w sprawie ustalenia listy wyrobów przetworzonych, obiektów i usług przeznaczonych na eksport, których produkcja objęta jest gwarancją zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
M.P. 1987 nr 5 poz. 40 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 29 stycznia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.
M.P. 1987 nr 3 poz. 24 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 5 stycznia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozszerzenia prawa pierwokupu w odniesieniu do odprzedaży papieru gazetowego oraz papieru i kartonu do druku, pisania i rysowania w latach 1986 i 1987.
M.P. 1986 nr 35 poz. 268 uchylony Uchwała nr 203 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.
M.P. 1986 nr 25 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 12 sierpnia 1986 r. w sprawie ograniczenia zakresu obowiązkowego pośrednictwa jednostek obrotu.
M.P. 1986 nr 17 poz. 109 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 6 czerwca 1986 r. w sprawie dodatkowych opłat za energię elektryczną i paliwa gazowe pobrane ze wspólnych sieci w ilości przekraczającej limit.
M.P. 1986 nr 17 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 30 maja 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów.
M.P. 1986 nr 11 poz. 73 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie rozszerzenia prawa pierwokupu w odniesieniu do odprzedaży papieru gazetowego oraz papieru i kartonu do druku, pisania i rysowania w latach 1986 i 1987.
M.P. 1986 nr 3 poz. 17 uchylony Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1986 r. w sprawie stosowania w przedsiębiorstwach państwowych systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii.
M.P. 1985 nr 22 poz. 164 uchylony Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.
M.P. 1985 nr 2 poz. 14 uchylony wykazem Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.
M.P. 1985 nr 2 poz. 12 uchylony Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stosowania w przedsiębiorstwach państwowych eksperymentalnego systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców i materiałów.
M.P. 1984 nr 19 poz. 133 uchylony Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie funduszu surowców wtórnych.
M.P. 1984 nr 13 poz. 96 uchylony Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej z dnia 11 maja 1984 r. w sprawie opłat dodatkowych za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych.
M.P. 1984 nr 10 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 10 marca 1984 r. w sprawie ustalenia listy paliw, energii i surowców, za których oszczędność osiągniętą w wyniku realizacji poczynań modernizacyjnych przyznaje się jednostkom gospodarczym ulgę w podatku dochodowym.
M.P. 1984 nr 10 poz. 67 uchylony wykazem Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.
M.P. 1984 nr 5 poz. 42 uchylony Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie sprzedaży benzyn silnikowych odbiorcom prywatnym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1984 nr 2 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów.
M.P. 1983 nr 38 poz. 223 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 18 listopada 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.
M.P. 1983 nr 38 poz. 218 uchylony Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1983 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.
M.P. 1983 nr 37 poz. 206 uchylony wykazem Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.
M.P. 1983 nr 36 poz. 202 uchylony Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. w sprawie utworzenia centralnego funduszu oszczędnościowego paliw, energii, surowców i materiałów.
M.P. 1983 nr 35 poz. 195 uchylony Uchwała nr 130 Rady Ministrów z dnia 7 października 1983 r. w sprawie stosowania w przedsiębiorstwach państwowych eksperymentalnego systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców i materiałów.
M.P. 1983 nr 32 poz. 178 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 września 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.
M.P. 1983 nr 18 poz. 106 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej i Finansów z dnia 13 maja 1983 r. w sprawie ustalenia listy paliw, energii i surowców, za których oszczędność osiągniętą w wyniku realizacji poczynań modernizacyjnych przyznaje się jednostkom gospodarczym ulgę w podatku dochodowym.
M.P. 1983 nr 14 poz. 82 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 13 kwietnia 1983 r. w sprawie opłat dodatkowych za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych.
M.P. 1983 nr 11 poz. 58 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 15 marca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania energii cieplnej.
M.P. 1983 nr 8 poz. 48 uchylony Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie funduszu surowców wtórnych.
M.P. 1983 nr 2 poz. 14 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 stycznia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.
M.P. 1983 nr 1 poz. 9 uchylony Uchwała nr 280 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.
M.P. 1982 nr 16 poz. 127 uchylony Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1982 r. w sprawie utworzenia Inspektoratu Gospodarki Materiałowej.
M.P. 1982 nr 10 poz. 73 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 marca 1982 r. w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.
M.P. 1981 nr 15 poz. 123 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 15 czerwca 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.
M.P. 1981 nr 12 poz. 91 uchylony Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1981 r. w sprawie opłat za energię elektryczną pobieraną w domach letniskowych.
M.P. 1978 nr 30 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Górnictwa, Energetyki i Energii Atomowej, Hutnictwa oraz Komunikacji z dnia 21 sierpnia 1978 r. w sprawie norm ubytków naturalnych paliw stałych.
M.P. 1978 nr 16 poz. 56 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.
M.P. 1978 nr 16 poz. 55 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie warunków dostarczania energii elektrycznej.
M.P. 1977 nr 28 poz. 139 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 26 października 1977 r. w sprawie limitowania poboru mocy elektrycznej w zakładach przemysłowych gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1977 nr 18 poz. 104 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 4 lipca 1977 r. w sprawie warunków dostarczania energii cieplnej.
M.P. 1977 nr 12 poz. 72 uchylony Zarządzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej z dnia 4 maja 1977 r. w sprawie dysponowania mocą urządzeń elektroenergetycznych w krajowym systemie elektroenergetycznym.
M.P. 1976 nr 34 poz. 150 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 4 sierpnia 1976 r. w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.
M.P. 1971 nr 52 poz. 339 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 13 października 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1970 nr 29 poz. 244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 sierpnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1970 nr 9 poz. 79 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 13 marca 1970 r. w sprawie dysponowania mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej oraz rozdzielania paliw gazowych.
M.P. 1969 nr 17 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy węgla i brykietów z węgla w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1966 nr 52 poz. 254 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 26 września 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1964 nr 62 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zasad przyłączania do wspólnej sieci urządzeń do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw gazowych.
M.P. 1963 nr 82 poz. 398 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 21 września 1963 r. zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1963 nr 68 poz. 341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 16 kwietnia 1963 r. zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1958 nr 6 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy koksu i półkoksu.
M.P. 1957 nr 83 poz. 499 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 30 września 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1955 nr 40 poz. 389 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 kwietnia 1955 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1954 nr 119 poz. 1678 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1948 nr 34 poz. 143 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji w sprawie sposobu rozliczania się młynów z otrzymanego do przemiału zboża.