Wyszukiwanie

gospodarka uspołeczniona

Liczba znalezionych aktów: 73.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 549 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego za I kwartał 1992 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1992 r.
Dz.U. 1991 nr 46 poz. 202 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 118 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1991 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu skapitalizowania w 1991 r. odsetek od kredytów mieszkaniowych.
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 80 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 56 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1991 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 30 września 1990 r. o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 3 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego za styczeń 1991 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1991 r.
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 505 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 1990 r. o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 57 poz. 338 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992 oraz rozporządzenie w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w komunikacji samochodowej i w transporcie samochodowym.
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów kosztów i strat uznanych za nieuzasadnione przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 183 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1983 r. w sprawie zakazu nieuzasadnionego podwyższania cen umownych wyrobów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych, wytwarzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 177 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1981 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 148 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 1981 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 105 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1979 nr 24 poz. 145 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1979 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy.
Dz.U. 1979 nr 22 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Finansów z dnia 30 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 81 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg handlowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1978 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1977 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi i zespołami rolników indywidualnych, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 lutego 1976 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie ubezpieczenia społecznego osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 231 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. zmieniająca ustawę o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 223 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1975 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na niektóre należności budżetowe od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz właściwości organów do udzielania ulg w spłacie, zaniechania ustalania oraz umarzania tych należności.
Dz.U. 1975 nr 37 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi oraz z zespołami rolników indywidualnych, będącymi posiadaczami rachunków w bankach spółdzielczych.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 310 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1974 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych.
Dz.U. 1974 nr 17 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1974 nr 2 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych.
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Finansów z dnia 28 września 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1971 r. w sprawie form rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1992 nr 6 poz. 44 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze budżetowej oraz w sferze produkcji materialnej w 1991 r.
M.P. 1992 nr 5 poz. 35 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w styczniu 1992 r.
M.P. 1992 nr 5 poz. 34 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1991 r. i w drugim półroczu 1991 r.
M.P. 1992 nr 5 poz. 33 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1991 r. i w czwartym kwartale 1991 r.
M.P. 1992 nr 5 poz. 32 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w czwartym kwartale 1991 r.
M.P. 1992 nr 2 poz. 14 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w grudniu 1991 r.
M.P. 1992 nr 2 poz. 12 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 stycznia 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w grudniu 1991 r.
M.P. 1991 nr 33 poz. 248 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej we wrześniu 1991 r.
M.P. 1991 nr 32 poz. 235 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 października 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki we wrześniu 1991 r.
M.P. 1991 nr 29 poz. 216 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 września 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w sierpniu 1991 r.
M.P. 1991 nr 26 poz. 188 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 sierpnia 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lipcu 1991 r.
M.P. 1991 nr 26 poz. 187 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sferze budżetowej oraz w sferze produkcji materialnej w I półroczu 1991 r.
M.P. 1991 nr 19 poz. 140 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w maju 1991 r.
M.P. 1991 nr 17 poz. 115 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w I kwartale 1991 r. oraz przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 11 poz. 78 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1991 nr 9 poz. 70 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 marca 1991 r. w sprawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lutym 1991 r.
M.P. 1991 nr 6 poz. 39 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w 1990 r. i w II półroczu 1990 r.
M.P. 1991 nr 5 poz. 35 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w 1990 r. i w IV kwartale 1990 r. oraz przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 3 poz. 16 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 stycznia 1991 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1990 r.
M.P. 1991 nr 3 poz. 15 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 stycznia 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w grudniu 1990 r.
M.P. 1990 nr 42 poz. 331 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w III kwartale 1990 r. i przewidywanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 38 poz. 303 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 października 1990 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki we wrześniu 1990 r.
M.P. 1990 nr 30 poz. 245 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 sierpnia 1990 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w II kwartale 1990 r. i przewidywanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 27 poz. 218 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lipca 1990 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w czerwcu 1990 r.
M.P. 1990 nr 26 poz. 208 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 1990 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w II półroczu 1989 r.
M.P. 1989 nr 26 poz. 213 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 sierpnia 1989 r. w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej i sferze produkcji materialnej w pierwszym półroczu 1989 r.
M.P. 1989 nr 3 poz. 34 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie wysokości wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w 1988 r.
M.P. 1989 nr 3 poz. 32 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 lutego 1989 r. w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w 1988 r.
M.P. 1984 nr 21 poz. 142 akt jednorazowy Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1984 r. uchylająca uchwałę w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę.
M.P. 1983 nr 10 poz. 54 uchylony Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę.
M.P. 1982 nr 27 poz. 246 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 listopada 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 26 poz. 236 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1982 r. w sprawie zasad obliczania oraz trybu zwrotu podatku obrotowego przy sprzedaży przez niektóre jednostki gospodarki uspołecznionej produktów i usług na eksport w latach 1982 i 1983.
M.P. 1982 nr 23 poz. 206 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 września 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 20 poz. 175 uchylony wykazem Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1982 r. w sprawie dodatkowych zachęt do zwiększania produkcji w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 6 poz. 36 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 stycznia 1982 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1981 nr 22 poz. 204 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie Ministra Finansów w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1980 nr 31 poz. 177 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1980 nr 17 poz. 82 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1980 nr 3 poz. 12 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1979 nr 16 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1979 nr 2 poz. 12 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1978 nr 18 poz. 63 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1977 nr 9 poz. 60 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.