Wyszukiwanie

grunty

Liczba znalezionych aktów: 455.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 261 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Dz.U. 2024 poz. 219 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Dz.U. 2023 poz. 1832 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości
Dz.U. 2023 poz. 1525 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt"
Dz.U. 2023 poz. 1501 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych
Dz.U. 2023 poz. 1197 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Dz.U. 2023 poz. 904 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2023 poz. 412 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Dz.U. 2022 poz. 1495 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2022 poz. 1360 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny
Dz.U. 2022 poz. 1223 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Dz.U. 2021 poz. 2163 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Dz.U. 2021 poz. 1899 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2021 poz. 1558 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Dz.U. 2021 poz. 784 obowiązujący Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 555 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
Dz.U. 2020 poz. 2040 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2020 poz. 1990 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2020 poz. 1165 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ
Dz.U. 2020 poz. 683 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów
Dz.U. 2020 poz. 276 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 2020 poz. 139 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2020 poz. 65 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2019 poz. 2250 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
Dz.U. 2019 poz. 1153 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dz.U. 2019 poz. 916 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2019 poz. 725 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 2019 poz. 270 obowiązujący Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2018 poz. 2204 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2018 poz. 1862 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018
Dz.U. 2018 poz. 1716 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2018 poz. 1615 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2018 poz. 1412 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów
Dz.U. 2018 poz. 121 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2017 poz. 2496 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami
Dz.U. 2017 poz. 1121 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne
Dz.U. 2017 poz. 624 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Dz.U. 2016 poz. 2147 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2016 poz. 1858 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2015 poz. 1774 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2015 poz. 1473 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną
Dz.U. 2015 poz. 782 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2015 poz. 469 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne
Dz.U. 2014 poz. 1444 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną
Dz.U. 2014 poz. 897 obowiązujący Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 2014 poz. 518 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2013 poz. 1551 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Dz.U. 2013 poz. 1222 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz.U. 2013 poz. 712 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego
Dz.U. 2013 poz. 503 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Dz.U. 2012 poz. 1246 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Dz.U. 2012 poz. 540 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 985 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 543 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2010 nr 29 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów
Dz.U. 2010 nr 15 poz. 79 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 334 obowiązujący Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1477 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1412 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2007 nr 173 poz. 1218 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1652 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1023 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 882 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 124 poz. 859 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 84 poz. 582 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 84 poz. 581 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 90 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1649 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1593 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1419 uchylony Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 625 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2005 r. sygn. akt K 30/03
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 81 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej
Dz.U. 2005 nr 7 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2157 obowiązujący Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
Dz.U. 2004 nr 163 poz. 1711 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego
Dz.U. 2004 nr 107 poz. 1138 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 925 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
Dz.U. 2003 nr 200 poz. 1953 obowiązujący Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1711 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1124 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1116 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2036 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1592 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.
Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1074 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie określenia sposobu stwierdzania stanu posiadania mienia przez jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Dz.U. 2002 nr 110 poz. 967 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1646 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1514 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 875 obowiązujący Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych.
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 89 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 29 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1268 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1086 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 355 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali.
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 70 obowiązujący Ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1013 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawek szacunkowych gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 327 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.
Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 647 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 636 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 585 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie wykazu gruntów, które stały się przedmiotem użytkowania wieczystego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, oraz budynków i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach, które stały się własnością Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, będących następnie przedmiotem podziału na podstawie art. 45 ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 493 uznany za uchylony Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości na terenach objętych powodzią z lipca 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 470 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o udzielaniu dotacji z budżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 467 uchylony Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1997 nr 68 poz. 435 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 252 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 82 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 44 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 813 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 775 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 749 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 704 obowiązujący Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1996 nr 131 poz. 617 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych.
Dz.U. 1996 nr 115 poz. 550 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przejmowania składników mienia oraz wierzytelności i zobowiązań jednostek organizacyjnych przejmowanych przez wojewodów.
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 542 obowiązujący Ustawa z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 502 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 414 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 409 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody.
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 405 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.
Dz.U. 1996 nr 85 poz. 390 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 268 obowiązujący Ustawa z dnia 25 kwietnia 1996 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 190 uznany za uchylony Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o udzielaniu dotacji z budżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
Dz.U. 1996 nr 32 poz. 141 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych.
Dz.U. 1996 nr 5 poz. 33 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1995 nr 101 poz. 504 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 486 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
Dz.U. 1995 nr 64 poz. 332 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania autostrady na środowisko, grunty rolne i leśne oraz na dobra kultury objęte ochroną.
Dz.U. 1995 nr 54 poz. 288 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1995 nr 52 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dz.U. 1995 nr 14 poz. 68 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 1995 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1993 nr 31 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1993 r.
Dz.U. 1992 nr 61 poz. 307 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 lipca 1992 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1992 r.
Dz.U. 1981 nr 3 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.
Dz.U. 1977 nr 33 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1977 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 stycznia 1972 r. w sprawie wyłączania gruntów z państwowego gospodarstwa leśnego i włączania gruntów do tego gospodarstwa.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 252 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę Kodeks cywilny.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 95 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 344 uchylony Dekret z dnia 24 września 1947 r. o katastrze gruntowym i budynkowym.
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 382 uchylony Dekret z dnia 6 grudnia 1946 r. - Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1939 nr 49 poz. 314 Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie ustawy o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki oraz gruntów czynszowych w miastach i miasteczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 219 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ustanawianiu prawa zabudowy oraz zbywaniu i zamianie niektórych gruntów państwowych, położonych w obrębie gmin, w których znajdują się polskie porty morskie.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 145 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Klasyfikacyjnej we Frysztacie w województwie śląskim.
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1938 nr 42 poz. 354 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 czerwca 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 303 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o ujawnianiu w księgach hipotecznych własności gruntów pounickich.
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 259 Ustawa z dnia 25 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki oraz gruntów czynszowych w miastach i miasteczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 237 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia i ukończenia prac komisyj klasyfikacyjnych.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 229 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 13 Ustawa z dnia 8 stycznia 1938 r. o sprzedaży gruntu państwowego przy stacji kolejowej w Sarnach.
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 246 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o klasyfikacji gruntów pod wodami.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 223 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o uchyleniu odrębności stanowych.
Dz.U. 1936 nr 62 poz. 453 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 407 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 343 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 maja 1936 r. o klasyfikacji gruntów, pozostających pod zarządem Administracji Lasów Państwowych, a objętych planem urządzenia gospodarstwa leśnego.
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 342 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 maja 1936 r. o klasyfikacji gruntów, stanowiących własność Państwa.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 219 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o uregulowaniu stanu prawnego niektórych gruntów, wywłaszczonych na cele obrony Państwa.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 217 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1936 nr 25 poz. 204 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o odstąpieniu gminie m. Lublina gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 78 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1936 r. o odstąpieniu gminie miasta Torunia na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych wraz ze znajdującemi się na nich państwowemi zabudowaniami.
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 77 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1936 r. o odstąpieniu gminie m. Skarżyska-Kamiennej gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 76 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1936 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1936 nr 1 poz. 2 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 508 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 października 1935 r. o kosztach, związanych z uregulowaniem stanu hipotecznego lub prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców.
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 453 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1935 nr 67 poz. 422 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia prac komisyj klasyfikacyjnych.
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 382 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 sierpnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej.
Dz.U. 1935 nr 52 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.
Dz.U. 1935 nr 39 poz. 274 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1935 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 181 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.U. 1934 nr 99 poz. 902 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Częstochowy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1934 nr 91 poz. 822 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o wykonaniu art. 97 i art. 104 Ordynacji Podatkowej.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 787 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o zamianie i sprzedaży gruntów państwowych w Mościcach.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 786 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o zamianie, sprzedaży i bezpłatnem odstąpieniu niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1934 nr 80 poz. 744 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o zamianie gruntów państwowych w powiecie bialskim, w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Kielc gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 682 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1934 nr 66 poz. 583 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Poznania gruntów na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1934 nr 66 poz. 582 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Lwowa gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1934 nr 51 poz. 476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 242 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o wynagrodzeniu za grunty, wywłaszczane na rzecz gminy.
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 240 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1934 nr 24 poz. 178 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. o zmianie ustawy z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie wykonywania planów parcelacyjnych.
Dz.U. 1934 nr 5 poz. 36 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.
Dz.U. 1934 nr 5 poz. 35 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 23 grudnia 1933 r. w sprawie zakresu stosowania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.
Dz.U. 1934 nr 2 poz. 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o odstąpieniu gminie m. Poznania gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 658 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 656 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o odstąpieniu gruntów państwowych w Bydgoszczy.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 654 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 653 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zamianie gruntów państwowych w Busku.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 652 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży i obciążeniu niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 533 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. o wynagrodzeniu akordowem dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich.
Dz.U. 1933 nr 69 poz. 516 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 sierpnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.U. 1933 nr 64 poz. 482 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 sierpnia 1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyjskiej.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 444 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. Białegostoku gruntów państwowych kolonji "Marczak" na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 415 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat i należności za wykonanie scalenia gruntów.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 357 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. Krakowa gruntu państwowego dla celów regulacji ulicy Włóczków.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 356 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Lublina gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 278 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o uregulowaniu prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województw centralnych i wschodnich.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 267 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o uregulowaniu prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 264 Ustawa z dnia 25 marca 1933 r. o oddaniu niektórych gruntów, przyjętych na własność Państwa.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 250 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki, oraz gruntów czynszowych w miastach i miasteczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 236 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 235 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o zmianie warunków nabycia niektórych rozparcelowanych gruntów państwowych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 187 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o wstrzymaniu eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie wsi i osad na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 185 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sulnowo w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 182 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Grzybno w powiecie chełmińskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 181 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Brody w powiecie tczewskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 167 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 31 lipca 1923 r. o scaleniu gruntów.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 166 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. o uproszczeniach, stosowanych przy regulacji hipotek parcelowanych gruntów państwowych.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 165 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 150 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ogłoszenia na rok 1933 wykazu imiennego gruntów, podlegających przymusowemu wykupowi.
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 149 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. o odstąpieniu gminie miasta Gdyni na własność gruntów państwowych.
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 148 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. o zamianie gruntów państwowych w Poznaniu.
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 119 Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. o sprzedaży gruntu państwowego w gminie Młociny w powiecie warszawskim.
Dz.U. 1933 nr 14 poz. 98 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1933 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 września 1932 r. o odstąpieniu gminie miasta Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1933 nr 6 poz. 39 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1933 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 793 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 31 października 1927 r. o tworzeniu gospodarstw wzorowych przy parcelacji, wykonywanej przez instytucje do parcelacji upoważnione oraz przez właścicieli dóbr parcelowanych.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 787 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 786 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o sprzedaży gruntu państwowego w gminie Blizne, w powiecie warszawskim.
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 721 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 1932 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o uregulowaniu prawa własności gruntów oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województw centralnych i wschodnich.
Dz.U. 1932 nr 77 poz. 693 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 września 1932 r. w sprawie kosztów, związanych z uregulowaniem prawa własności gruntów oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców.
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 587 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o odstąpieniu gminie m. Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 547 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1932 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy terenów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 392 uchylony Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o postępowaniu uproszczonem przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku ze scaleniem w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie.
Dz.U. 1932 nr 31 poz. 316 Ustawa z dnia 12 marca 1932 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 307 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 299 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o sprzedaży niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 97 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Tarpno Folwark w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1932 nr 7 poz. 43 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1932 nr 4 poz. 22 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1932 nr 3 poz. 17 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o sprzedaży gruntów państwowych, znajdujących się w użytkowaniu Liceum Krzemienieckiego.
Dz.U. 1932 nr 3 poz. 15 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych w powiecie oświęcimskim.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 849 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 848 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 830 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży gruntu państwowego w Sopotach.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 829 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o zamianie gruntu państwowego w Prądniku Czerwonym na grunt prywatny w Rakowicach.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 828 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o zamianie gruntów państwowych w Krakowie na grunty gminne oraz grunty i nieruchomości Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 827 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 826 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 825 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 824 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 743 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1931 r. o odstąpieniu gminie m. Dąbrowy Górniczej gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 710 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntu państwowego na Żoliborzu na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na Żoliborzu.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntu państwowego, położonego między ulicami Rakowiecką, Łowicką i Fałata.
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 485 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1931 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu wykonawczem do ustawy o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 346 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o sprzedaży gruntu państwowego w Suwałkach.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 345 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży parceli państwowej w Bronowicach Wielkich, powiecie krakowskim.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 344 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży placu państwowego w Warszawie Towarzystwu "Instytut Społeczny" w Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 343 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży placu państwowego w Baranowicach.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 342 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży placu państwowego w Lubartowie w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 340 uchylony Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o dowodach prawa własności do gruntów scalonych.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 337 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o sprzedaży gruntu państwowego w Warszawie Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 336 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o zamianie i sprzedaży niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1930 nr 69 poz. 553 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych o wysokości opłat notarjalnych związanych ze sprzedażą działek przy parcelacji dokonywanej na mocy ustawy o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1930 nr 51 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 7 czerwca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych w sprawie przeznaczenia i parcelacji gruntów, położonych w sferze interesów mieszkaniowych miast i ośrodków przemysłowo-fabrycznych.
Dz.U. 1930 nr 44 poz. 379 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 1930 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1928 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Krakowa na cele rozbudowy miasta części gruntów pofortecznych.
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 334 Rozporządzenie Ministrów Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o wykonywaniu ustawy o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1930 nr 32 poz. 271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Wilna na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na Antokolu w Wilnie.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 187 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych, Skarbu i Rolnictwa z dnia 7 stycznia 1930 r. o trybie udzielania przez Państwowy Bank Rolny długoterminowych pożyczek amortyzacyjnych w listach zastawnych na kupno gruntu na terenie górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1930 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na stokach Cytadeli w Warszawie.
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 136 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 12 lutego 1930 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 127 Ustawa z dnia 26 lutego 1930 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 lipca 1921 r. w przedmiocie przeznaczenia terenów za cytadelą oraz pasa ziemi wzdłuż ulicy Górnej w Warszawie pod budowę domów, oraz ustaw z dnia 28 lipca 1922 r. i 22 września 1922 r., dotyczących rozszerzenia zakresu działania powołanej wyżej ustawy z dnia 29 lipca 1921 r.
Dz.U. 1930 nr 10 poz. 68 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta części gruntów pasa pofortecznego w Warszawie.
Dz.U. 1930 nr 6 poz. 51 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych, położonych w dzielnicy mieszkaniowej II na polach Bielańskich w Warszawie.
Dz.U. 1929 nr 61 poz. 472 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 5 lipca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Skarbu o państwowej pomocy kredytowej na cele budowlane przy scalaniu gruntów i zamianie gruntów zastępującej scalenie.
Dz.U. 1929 nr 29 poz. 285 wygaśnięcie aktu Układ tymczasowy między Polską a Litwą, dotyczący ułatwień przyznanych mieszkańcom-właścicielom gruntów, położonych po obu stronach linji administracyjnej polsko-litewskiej, przeciętych lub oddzielonych wspomnianą linją, podpisany w Królewcu dnia 7 listopada 1928 roku.
Dz.U. 1929 nr 24 poz. 245 Ustawa z dnia 7 marca 1929 r. o bezpłatnem odstąpieniu gruntu państwowego Towarzystwu Przyjaciół Szkoły Średniej w Kamiennej-Skarżysku.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. w sprawie bezpłatnego odstąpienia gminie m. Krakowa gruntów państwowych na cele rozszerzenia cmentarza Rakowickiego.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 106 Ustawa z dnia 13 lutego 1929 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1928 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 marca 1926 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1929 nr 8 poz. 66 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1929 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1927 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Lwowa gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1929 nr 5 poz. 44 Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. o zamianie gruntów państwowych w W. M. Gdańsku.
Dz.U. 1929 nr 4 poz. 34 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. w sprawie zamiany gruntu państwowego na grunt gminny w Stanisławowie.
Dz.U. 1929 nr 2 poz. 18 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1928 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na b. forcie Dąbrowskiego w Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 94 poz. 832 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1928 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Krakowa na cele rozbudowy miasta części gruntów pofortecznych.
Dz.U. 1928 nr 86 poz. 757 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1928 r. zmieniające § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie odstąpienia gminie m.st. Warszawy gruntów państwowych, położonych pomiędzy ulicami: Filtrową, Raszyńską, Wawelską i Suchą na cele rozbudowy miasta, - § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. w sprawie odstąpienia gminie m.st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na stokach Cytadeli - i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1928 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Przemyśla gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1928 nr 82 poz. 724 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1928 r. w sprawie odstąpienia gminie m.st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych pasa pofortecznego pomiędzy ul. Puławską i Wołoską.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 19 czerwca 1928 r. o rozciągnięciu na obszary gruntowe powyżej 5 ha prawa pierwokupu, przysługującego ogólnie użytecznym przedsiębiorstwom osadniczym na mocy § 4 ustawy osadniczej z dnia 11 sierpnia 1919 r.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 570 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 31 maja 1928 r. o świadczeniach w naturze przy przeprowadzaniu meljoracji na gruntach podlegających przebudowie ustroju rolnego.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 431 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na stokach Cytadeli.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 353 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 344 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o popieraniu meljoracyj rolnych.
Dz.U. 1928 nr 34 poz. 317 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o uprawnieniach służby folwarcznej przy parcelacji w związku z postępowaniem scaleniowem.
Dz.U. 1928 nr 31 poz. 299 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. w sprawie uchylenia przepisów o aktach organizacji ziemskiej.
Dz.U. 1928 nr 31 poz. 295 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. w sprawie sprzedaży gruntu państwowego w Poznaniu.
Dz.U. 1928 nr 31 poz. 293 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1928 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 marca 1926 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1928 nr 31 poz. 291 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1928 r. o zamianie gruntu państwowego w Piotrkowie na grunt gminy miasta Piotrkowa.
Dz.U. 1928 nr 29 poz. 274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1928 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Przemyśla gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1928 nr 25 poz. 215 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lutego 1928 r. o sprzedaży gruntu państwowego w gminie Wilczy, w powiecie przemyskim.
Dz.U. 1928 nr 25 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o zalesieniu gruntów, podlegających obowiązkowi parcelacyjnemu.
Dz.U. 1928 nr 25 poz. 209 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o sprzedaży niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1928 nr 22 poz. 198 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. w sprawie parcelacji gruntów państwowych.
Dz.U. 1928 nr 22 poz. 197 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o państwowej pomocy kredytowej przy zamianie gruntów, zastępującej scalenie.
Dz.U. 1928 nr 16 poz. 125 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. o zmianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1928 nr 16 poz. 124 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. o sprzedaży gruntu państwowego w Baranowiczach.
Dz.U. 1928 nr 2 poz. 10 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 grudnia 1927 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów do budowy kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa.
Dz.U. 1928 nr 2 poz. 8 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o zamianie parceli państwowej na parcelę Towarzystwa Polskiej Bursy Ludowej w Przemyślu.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 982 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 grudnia 1927 r. o zamianie gruntu państwowego w Rawiczu na grunt gminy miasta Rawicza.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 961 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. o zaliczeniu gruntów na poczet wykonania wykazu imiennego na rok 1927 r.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 960 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych, położonych pomiędzy ulicami Filtrową, Raszyńską, Wawelską i Suchą na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1927 nr 106 poz. 908 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o sprzedaży gruntu państwowego przy stacji kolejowej Jędrzejów.
Dz.U. 1927 nr 103 poz. 895 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. w sprawie darowizny gruntu państwowego na rzecz stowarzyszenia pod nazwą "Towarzystwo Domu Żołnierza Polskiego" w Lublinie.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 875 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o sprzedaży gruntu państwowego przy szlaku kolejowym Poznań-Drawski Młyn.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 874 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 825 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1927 r. o zmianie ustępu 10, a) wykazu właścicieli gruntów, stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów na rzecz Skarbu Państwa do budowy kolei Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 824 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o uchyleniu odrębności stanowych.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 807 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1927 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów do budowy kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 805 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sprzedaży, zamianie i darowiźnie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 778 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę stacji Bliżyn, na linji kolejowej Skarżysko-Koluszki.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 777 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. w sprawie zmian w załączniku 2 do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 marca 1926 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów do budowy wąskotorowej kolei żelaznej prywatnej użytku publicznego Wiślica-Cudzynowice i Kazimierza Wilak-Posądza.
Dz.U. 1927 nr 86 poz. 771 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 września 1927 r. o sprzedaży niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 750 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o sprzedaży niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1927 nr 83 poz. 742 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. w sprawie zamiany gruntu państwowego w mieście Stryju na grunt gminy m. Stryja.
Dz.U. 1927 nr 72 poz. 626 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1927 r. o zamianie gruntu państwowego w Rzeszowie.
Dz.U. 1927 nr 65 poz. 576 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. w sprawie ustanowienia prawa zabudowy na gruncie państwowym w Krakowie na rzecz Towarzystwa Bibljoteki i Bratniej Pomocy Medyków Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dz.U. 1927 nr 65 poz. 575 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. o zamianie gruntu państwowego w Katowicach.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 527 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza we wsi Trojaki.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 519 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1927 r. o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy zniesieniu służebności i przy podziale wspólnie użytkowanych gruntów w dobrach ziemskich "Międzyrzec i Witoróż", położonych w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 515 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie sprzedaży placu państwowego w Uniejowie.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 514 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zamianie gruntu państwowego na grunt prywatny w Brzeżanach.
Dz.U. 1927 nr 54 poz. 478 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 czerwca 1927 r. w sprawie czasowego przymusowego zajęcia gruntów na wojskowy plac ćwiczeń garnizonu Kalisz-Szczypiorno.
Dz.U. 1927 nr 49 poz. 439 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1927 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Lwowa gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1927 nr 28 poz. 227 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1927 r. o zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1927 nr 19 poz. 147 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 22 lutego 1922 r. o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy zniesieniu służebności i przy podziale wspólnie użytkowanych gruntów w dobrach ziemskich Ordynacji Zamojskiej, położonych w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1927 nr 16 poz. 119 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lutego 1927 r. o czasowem przymusowem zajęciu gruntów włościan wsi Płyćwia i Maków w pow. skierniewickim i o wywłaszczeniu żwiru i piasku w zajętych gruntach na użytek kolei państwowych.
Dz.U. 1927 nr 14 poz. 108 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1927 r. o zamianie gruntu państwowego w gminie Zarzekowice powiatu tarnobrzeskiego.
Dz.U. 1927 nr 6 poz. 34 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1927 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1928.
Dz.U. 1926 nr 109 poz. 637 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 października 1926 r. o zamianie, sprzedaży i darowiźnie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1926 nr 102 poz. 590 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1926 r. o zmianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1926 nr 92 poz. 533 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1926 r. o zaliczeniu gruntów na poczet wykonania wykazu imiennego na rok 1926.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 355 Ustawa z dnia 10 czerwca 1926 r. o sprzedaży gruntu i budynku kolejowego w Turce nad Stryjem.
Dz.U. 1926 nr 39 poz. 242 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 kwietnia 1926 r. o wywłaszczeniu i czasowem zajęciu gruntów do przebudowy części szlaku kolei Skarżysko-Sobów i do budowy mostu kolejowego na Wiśle pod Sandomierzem.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 215 Ustawa z dnia 31 marca 1926 r. o zamianie gruntu państwowego z nadleśnictwa Hajnówki na grunty mieszkańców wsi Hajnówki w powiecie bielskim województwie białostockiem.
Dz.U. 1926 nr 29 poz. 181 Ustawa z dnia 26 marca 1926 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 170 Ustawa z dnia 3 marca 1926 r. w sprawie zamiany gruntów państwowych, znajdujących się w Zambrowie w województwie białostockiem w powiecie łomżyńskim w gminie Zambrowie, na grunty prywatne, należące do Aleksandra Gregorka, położone tamże.
Dz.U. 1926 nr 1 poz. 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. w sprawie bezpłatnego odstąpienia m. st. Warszawie gruntów państwowych na cele regulacji i budowy ulic: Wawelskiej, Mochnackiego, Mianowskiego, Akademickiej, Supińskiego, Uniwersyteckiej, Glogiera, Korzeniowskiego, Hoffmanowej, Pługa, Raszyńskiej, Filtrowej, i przyległych ulic dotychczas nie posiadających nazwy i domków znajdujących się na tych terenach.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 935 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 18 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie uzupełnienia § 30 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 27 lutego 1924 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 914 Ustawa z dnia 10 grudnia 1925 r. o zamianie sprzedaży i darowiźnie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 802 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1925 r. o wywłaszczeniu gruntu przeznaczonego pod budowę strzelnicy szkolnej dla garnizonu Grodno.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 774 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1925 r. w sprawie bezpłatnego odstąpienia gminie m. Stanisławowa gruntu państwowego w Stanisławowie na cele rozszerzenia ulicy.
Dz.U. 1925 nr 95 poz. 673 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 1925 r. o czasowem przymusowem zajęciu gruntów na rzecz budowy normalnotorowej bocznicy kolejowej od 6 posterunku stacji Warszawa Główna Towarowa do wojskowego lotniska na Okęciu pod Warszawą.
Dz.U. 1925 nr 95 poz. 672 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów na rzecz Skarbu Państwa do budowy kolei Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 666 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu gruntów do budowy kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 665 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu gruntów do budowy kolei elektrycznej Warszawa-Młociny-Łomianki.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 664 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu gruntu w Jabłonnie, przeznaczonego pod rozbudowę ćwiczebnych torów kolejowych wojskowych i dla odbywania popisów wojskowych oddziałów kolejowych.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 663 Ustawa z dnia 16 lipca 1925 r. w przedmiocie ustąpienia Arnoldowi Rosenstielowi 286 m kwadratowych gruntu kolejowego, położonego w województwie poznańskiem przy szlaku kolejowym Poznań-Toruń.
Dz.U. 1925 nr 80 poz. 552 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1925 r. w sprawie bezpłatnego oddania m. st. Warszawie gruntów państwowych na cele regulacji ulic: Suchej, Langiewicza, Wawelskiej, Topolowej i Sędziowskiej.
Dz.U. 1925 nr 79 poz. 549 Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. o zamianie gruntu kolejowego przy st. Węgierskiej-Górce linji Zwardoń-Nowy Sącz na grunt prywatny.
Dz.U. 1925 nr 79 poz. 548 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. w przedmiocie ustąpienia gminie m. Bielska gruntu kolejowego o powierzchni 426 m kwadratowych.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 523 Ustawa z dnia 23 czerwca 1925 r. o zamianie gruntu państwowego w Krakowie na Grzegórzkach na grunt prywatny, wchodzący w skład dóbr Pasternik, a położony w gminach Bronowicach Wielkich i Rząsce.
Dz.U. 1925 nr 73 poz. 506 Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. o zamianie państwowego gruntu kolejowego w Skierniewicach na grunt prywatny.
Dz.U. 1925 nr 73 poz. 505 Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. o zamianie państwowego gruntu kolejowego przy st. Przemyśl na grunt prywatny.
Dz.U. 1925 nr 73 poz. 504 Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. w przedmiocie zamiany państwowego gruntu kolejowego przy stacji Chełmie na grunt prywatny.
Dz.U. 1924 nr 105 poz. 952 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 listopada 1924 r. o wywłaszczeniu gruntów dla urządzenia dojazdu do dworca na stacji kolejowej Zagożdżon.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 881 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 17 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 804 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 września 1924 r. o wywłaszczeniu gruntu pod budowę półkoszarki na linji kolejowej Lublin-Rozwadów.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 795 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 września 1924 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz przebudowy linji kolejowej Lublin-Rozwadów.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 767 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie bezpłatnego odstąpienia m. Puławom 33.333 m kwadratowych gruntu z lasu państwowego "Ruda" pod cmentarz grzebalny.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 763 Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. w przedmiocie ustąpienia na rzecz powiatowego związku komunalnego w Strzelnie 1889 m kwadratowych państwowego gruntu kolejowego.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 762 Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. w przedmiocie zamiany części państwowego gruntu kolejowego w gminie Przybychowo, powiatu obornickiego, w województwie poznańskiem, na grunt, należący do tejże gminy Przybychowo.
Dz.U. 1924 nr 77 poz. 750 Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. w przedmiocie zamiany państwowego gruntu kolejowego na grunt prywatny w Sławnie, powiatu czarnkowskiego.
Dz.U. 1924 nr 75 poz. 743 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie zamiany gruntów fortecznych na komunalne w m. Poznaniu.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 713 Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. w przedmiocie pozbycia, względnie zamiany niektórych gruntów kolejowych, położonych w gminach: Kolibki, Jaszcz, Komorowo i Skurcz.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 712 Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. w przedmiocie zamiany państwowego gruntu kolejowego na grunt gminy Wąsosz w powiecie szubińskim.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 711 Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. w przedmiocie zamiany państwowych gruntów kolejowych w Lisich Kątach pod Grudziądzem, przy stacji Chodecz w województwie warszawskiem i w gminie Ostrzeszów w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 688 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 1924 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa dla budowy stacji kolejowej Jędrzejów.
Dz.U. 1924 nr 26 poz. 260 Ustawa z dnia 27 lutego 1924 r. w przedmiocie sprzedaży gruntu kolejowego na rzecz "Stowarzyszenia Domu Zdrowia pracowników polskich kolei państwowych okręgu stanisławowskiego w Stanisławowie".
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmiany mnożnej dla oznaczenia cen na grunta wykupywane przymusowo przez urzędy ziemskie na obszarze Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 906 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie określenia wysokości państwowego podatku gruntowego na obszarze Ziemi Wileńskiej na rok podatkowy 1922.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 896 Dekret z dnia 20 października 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza i budowy kościoła we wsi Wielączy.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 822 Ustawa z dnia 21 września 1922 r. w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych, b. czynszowników oraz "wolnych ludzi" na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego, wołożyńskiego, wilejskiego, wileńskiego, oszmiańskiego, trockiego, święciańskiego, brasławskiego, duniłowiczowskiego, dziśnieńskiego, lidzkiego i gmin: białowieskiej, masiewskiej oraz suchopolskiej powiatu bielskiego.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 821 Dekret z dnia 9 października 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy państwowej kolei wąskotorowej Staszów-Szczucin.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 812 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze Ziemi Wileńskiej województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: bielskiego, grodzieńskiego, wołkowyskiego, sokólskiego i białostockiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1918 nr 15 poz. 35 uchylony Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie dóbr donacyjnych
M.P. 2011 nr 59 poz. 579 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej
M.P. 2011 nr 58 poz. 578 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna
M.P. 2011 nr 56 poz. 567 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker
M.P. 2011 nr 55 poz. 566 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły
M.P. 2011 nr 52 poz. 561 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby
M.P. 2011 nr 51 poz. 560 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju
M.P. 2011 nr 49 poz. 549 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
M.P. 2011 nr 40 poz. 451 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
M.P. 2011 nr 38 poz. 425 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru
M.P. 2011 nr 37 poz. 424 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft
M.P. 1939 nr 181 poz. 438 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o odstąpieniu gminie m. Gdyni gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta.
M.P. 1939 nr 161 poz. 392 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o odstępieniu gminie król. m. Krakowa gruntu państwowego na ogólne potrzeby miasta.
M.P. 1939 nr 133 poz. 314 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o odstapieniu gminie m. Kielc gruntu państowowego na ogólne potrzeby gminy i na cele budowlano-mieszkaniowe.
M.P. 1937 nr 131 poz. 209 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1937 r. w porozumieniu Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie instrukcji do klasyfikacji gruntów ornych dla podatku gruntowego.
M.P. 1937 nr 90 poz. 125 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o odstępieniu gminie m. st. Warszawy gruntów pańsrtwowych na cele rozbudowy miasta.
M.P. 1937 nr 58 poz. 84 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o odstąpieniu gminie m. Siedlec gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
M.P. 1937 nr 14 poz. 25 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o odstąpieniu gruntu państwowego na ogólne potrzeby gminy m. st. Warszawy.
M.P. 1935 nr 220 poz. 256 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 września 1935 r. o kosztach podróży i dietach członków komisyj kwalifikacyjnych dla klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.
M.P. 1935 nr 7 poz. 9 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Warszawie na cele wojskowe.
M.P. 1935 nr 6 poz. 8 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów we wsiach Zielkowice i Wygoda na cele wojskowe.
M.P. 1935 nr 5 poz. 6 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w powiecie pińskim na cele wojskowe.
M.P. 1935 nr 4 poz. 4 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w lesie Kabackim dóbr Wilanów na cele wojskowe.
M.P. 1935 nr 3 poz. 2 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów we wsi Powursk na cele wojskowe.
M.P. 1934 nr 186 poz. 245 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę drogi w Wilnie.
M.P. 1934 nr 178 poz. 239 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa dla przebudowy kolei wąskotorowej Dukszty - Druja.
M.P. 1934 nr 115 poz. 158 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 maja 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę bocznicy kolejowej użytku publicznego od stacji Druskieniki do Zdrojowiska Druskieniki
M.P. 1934 nr 101 poz. 144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. w sprawie wywłaszczenia na cele wojskowe gruntów w gminie Rudak.
M.P. 1934 nr 87 poz. 129 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei Warszawa-Radom.
M.P. 1934 nr 86 poz. 128 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa na cele wojskowe gruntów folwarku Bruss.
M.P. 1934 nr 85 poz. 127 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa na cele wojskowe gruntów we wsi Sadków i w kolonjach: Nowa Dąbrowa, Długojów Górny i Długojów.
M.P. 1934 nr 73 poz. 111 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 marca 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę drogi łączącej szosę państwową Lida - Nowogródek z koszarami wojskowemi.
M.P. 1934 nr 72 poz. 108 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 marca 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Grajewie na potrzeby wojskowe.
M.P. 1934 nr 28 poz. 43 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów we wsi Mierzwiączka, w powiecie puławskim, na cele wojskowe
M.P. 1934 nr 28 poz. 42 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1934 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1933 r. ustalającej wynagrodzenie za grunt w Suwałkach, wywłaszczony na potrzeby wojskowe
M.P. 1934 nr 10 poz. 16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o wywłaszczeniu gruntu, zajętego pod strzelnicę szkolną w Starogardzie.
M.P. 1934 nr 3 poz. 9 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod przebudowę kolei wąskotorowej Dąbie Kolskie-Sompolno.
M.P. 1934 nr 3 poz. 8 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę stacji kolejowej Krzywda.
M.P. 1933 nr 266 poz. 292 Sprostowanie Redakcji "Monitora Polskiego" do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów dla lotniska w Małaszewiczach.
M.P. 1933 nr 263 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 listopada 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei Warszawa - Radom.
M.P. 1933 nr 262 poz. 290 Zarządzenie Prezydenta Rzeczpospolietj z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Powursku na potrzeby wojskowe.
M.P. 1933 nr 262 poz. 289 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu w Lidzie na cele zakwaterowania wojska.
M.P. 1933 nr 261 poz. 286 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów dla lotniska w Małaszewiczach.
M.P. 1933 nr 185 poz. 219 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę bocznicy kolejowej do koszar wojskowych we Włodzimierzu.
M.P. 1933 nr 183 poz. 216 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntu na rzecz Skarbu Państwa pod budowę mostu na rzecze Zielkówce w Łowiczu.
M.P. 1933 nr 179 poz. 215 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 sierpnia 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Brześciu n. Bugiem na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę koszar 35 pułku piechoty.
M.P. 1933 nr 61 poz. 78 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 marca 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę trójkąta do obracania parowozów na stacji kolejowej Kielce-Herbskie
M.P. 1933 nr 48 poz. 64 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 lutego 1933 r. w sprawie czasowego przymusowego zajęcia gruntów na potrzeby wojskowe
M.P. 1933 nr 37 poz. 49 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1933 r. o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. st. Warszawy gruntu pod rozszerzenie ulicy Polnej.
M.P. 1933 nr 17 poz. 22 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa , w celu przeniesienia części trasy kolei wąskotorowej Miechów- Działoszyce poza obręb wsi Zbigały.
M.P. 1932 nr 287 poz. 335 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 grudnia 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem dla Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach
M.P. 1932 nr 269 poz. 310 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1932 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz gminy Serniki w powiecie lubartowskim.
M.P. 1932 nr 197 poz. 230 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zmianie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę kolei wąskotorowej w Wilnie.
M.P. 1932 nr 117 poz. 147 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Wilnie na cele zakwaterowania wojska.
M.P. 1931 nr 172 poz. 251 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1931 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę drogi obwodowej w Wilnie.
M.P. 1931 nr 169 poz. 244 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1931 r. w sprawie czasowego zajęcia gruntów pod plac ćwiczeń dla garnizonu Różan
M.P. 1931 nr 138 poz. 206 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 czerwca 1931 r. o wywłaszczeniu gruntów na cele rozszerzenia cmentarza grzebalnego rzymsko - katolickiej parafji w Lipniszkach powiatu lidzkiego
M.P. 1931 nr 118 poz. 175 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 maja 1931 r. w sprawie czasowego zajęcia gruntów pod plac ćwiczeń dla garnizonu Mińsk-Mazowiecki
M.P. 1930 nr 287 poz. 403 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę kolejki wąskotorowej w Wilnie
M.P. 1930 nr 283 poz. 389 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę kolei wąskotorowej w Wilnie
M.P. 1930 nr 197 poz. 281 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 sierpnia 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu z majątku Rybiszki w Wilnie na cele zakwaterowania wojska
M.P. 1930 nr 174 poz. 264 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1930 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów na rzecz Skarbu Państwa do budowy kolei Herby - Inowrocław i łącznie z linjami kolejowemi: Warszawa - Kalisz i Kutno - Strzałkowo
M.P. 1930 nr 141 poz. 213 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 czerwca 1930 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę bocznicy normalnotorowej od stacji Wilno-Towarowa do składów Intendentury Wilno przy ul. Legionowej
M.P. 1930 nr 32 poz. 54 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów dla budowy strzelnicy wojskowej w Zbrudzewie w powiecie śremskim, w województwie poznańskim