Wyszukiwanie

hodowla

Liczba znalezionych aktów: 269.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2602 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2024 r.
Dz.U. 2023 poz. 2498 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2023 poz. 1456 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
Dz.U. 2023 poz. 1373 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych
Dz.U. 2023 poz. 371 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2023-2025
Dz.U. 2023 poz. 98 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dz.U. 2023 poz. 9 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie alternatywnej metody identyfikacji koni rasy trakeńskiej
Dz.U. 2022 poz. 2829 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych
Dz.U. 2022 poz. 1947 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2022 poz. 1775 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2022 poz. 1729 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dz.U. 2022 poz. 435 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2022-2024
Dz.U. 2022 poz. 49 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2021 poz. 2361 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania świadectw pokrycia, zaświadczeń o wykonaniu zabiegu sztucznego unasienniania lub zaświadczeń o przeniesieniu zarodków oraz szczegółowego zakresu informacji zawartych w tych dokumentach
Dz.U. 2021 poz. 2241 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej pszczół i stad zwierząt futerkowych przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
Dz.U. 2021 poz. 2114 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2021 poz. 1806 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w sprawozdaniach dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów oraz sposobu składania tych sprawozdań
Dz.U. 2021 poz. 1248 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie księgi hodowlanej dla zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2021 poz. 1227 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie statutu Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
Dz.U. 2021 poz. 589 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2021 poz. 236 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"
Dz.U. 2021 poz. 184 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin
Dz.U. 2021 poz. 36 obowiązujący Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2020 poz. 2250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2020 poz. 1341 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2020 poz. 34 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch
Dz.U. 2019 poz. 1730 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2019 poz. 1603 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.)
Dz.U. 2019 poz. 586 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie morskim
Dz.U. 2019 poz. 519 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum
Dz.U. 2019 poz. 112 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych
Dz.U. 2018 poz. 2003 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
Dz.U. 2018 poz. 1833 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2017 poz. 2132 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2017 poz. 1688 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych
Dz.U. 2017 poz. 1673 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych
Dz.U. 2017 poz. 1670 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych
Dz.U. 2017 poz. 1510 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
Dz.U. 2017 poz. 1486 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
Dz.U. 2017 poz. 1328 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych
Dz.U. 2017 poz. 499 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych
Dz.U. 2017 poz. 127 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
Dz.U. 2016 poz. 2061 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie
Dz.U. 2016 poz. 1989 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2016 poz. 1906 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej
Dz.U. 2016 poz. 1816 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
Dz.U. 2016 poz. 1746 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2016 poz. 919 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2016 poz. 466 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu
Dz.U. 2016 poz. 389 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2016 poz. 141 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych
Dz.U. 2015 poz. 2003 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2016 r.
Dz.U. 2015 poz. 1551 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2015 poz. 1512 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
Dz.U. 2015 poz. 771 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu bydłem i świniami
Dz.U. 2015 poz. 679 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu
Dz.U. 2015 poz. 653 uchylony Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2015 poz. 621 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2015 poz. 308 uchylony Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2015 poz. 222 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
Dz.U. 2014 poz. 1592 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie
Dz.U. 2014 poz. 1552 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2014 poz. 1332 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych
Dz.U. 2014 poz. 705 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu mięsa pozyskanego ze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności
Dz.U. 2014 poz. 317 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2014 poz. 214 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2013 poz. 1381 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym
Dz.U. 2013 poz. 1301 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych
Dz.U. 2013 poz. 690 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2013 poz. 505 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin
Dz.U. 2013 poz. 504 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rozwiązań technicznych, jakie powinny być zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego
Dz.U. 2013 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2013 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 974 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2011 nr 143 poz. 842 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 574 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2011 nr 98 poz. 567 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na 2011 r.
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1671 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1606 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1561 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1157 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
Dz.U. 2010 nr 135 poz. 909 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców
Dz.U. 2010 nr 104 poz. 654 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 480 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb
Dz.U. 2010 nr 56 poz. 344 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
Dz.U. 2010 nr 39 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1775 uchylony Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1620 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
Dz.U. 2009 nr 209 poz. 1610 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2009 nr 118 poz. 993 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w prawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1167 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 792 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 788 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 787 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2008 nr 84 poz. 513 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie rejestrów zwierząt gospodarskich innych niż świnie
Dz.U. 2008 nr 84 poz. 512 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie księgi hodowlanej drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1789 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1646 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 921 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 682 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt
Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1229 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 554 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych
Dz.U. 2006 nr 11 poz. 58 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu bydłem i świniami
Dz.U. 2006 nr 11 poz. 57 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu owcami i kozami
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 602 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt w hodowlach zwierząt laboratoryjnych oraz w jednostkach prowadzących doświadczenia lub testy
Dz.U. 2005 nr 31 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2323 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2225 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych
Dz.U. 2004 nr 215 poz. 2188 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2163 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1707 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny
Dz.U. 2004 nr 156 poz. 1638 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego
Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1512 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu zwierzętami
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1410 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań wobec związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi zwierząt hodowlanych lub ubiegających się o ich otwarcie lub prowadzenie
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1335 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie współpracy ministra właściwego do spraw rolnictwa z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisją Europejską w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zaświadczeń hodowlanych dla przywożonych z terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej zwierząt hodowlanych, nasienia, komórek jajowych i zarodków
Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1177 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1176 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie laboratoriów uprawnionych do przeprowadzania analiz grup i białek krwi lub markerów DNA
Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1150 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 866 uchylony Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2004 nr 72 poz. 655 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 574 uchylony Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie
Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 488 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia określonym podmiotom prowadzenia niektórych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej zwierząt
Dz.U. 2004 nr 9 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2004 nr 4 poz. 24 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie informacji zawartych w programie operacyjnym oraz sposobu jego sporządzania
Dz.U. 2003 nr 174 poz. 1688 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zakresu badań produktów podlegających wpisowi do rejestrów produktów
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 916 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych
Dz.U. 2003 nr 93 poz. 866 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2003 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 726 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2003 nr 77 poz. 685 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 420 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 419 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie powierzenia określonym podmiotom prowadzenia niektórych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej zwierząt
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 356 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie dodatkowych wymagań wobec związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi zwierząt hodowlanych lub ubiegających się o ich otwarcie lub prowadzenie oraz podmiotów ubiegających się o otwarcie lub prowadzenie rejestrów zwierząt hodowlanych
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 298 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wylęgu drobiu
Dz.U. 2003 nr 11 poz. 121 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 55 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt
Dz.U. 2002 nr 222 poz. 1866 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1762 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1141 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1109 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie laboratoriów uprawnionych do przeprowadzania analiz grup krwi.
Dz.U. 2002 nr 107 poz. 943 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion.
Dz.U. 2002 nr 102 poz. 928 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.
Dz.U. 2002 nr 82 poz. 745 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.
Dz.U. 2002 nr 65 poz. 595 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków hodowli i przechowywania organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania, przeznaczonych do celów naukowo-badawczych lub do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1790 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1559 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1438 obowiązujący Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1431 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji.
Dz.U. 2001 nr 20 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1260 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 805 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 753 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na kukurydzę przywożoną z zagranicy na potrzeby produkcji pasz i hodowli drobiu.
Dz.U. 2000 nr 35 poz. 401 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji.
Dz.U. 1999 nr 100 poz. 1176 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania oraz rozliczania tych dotacji w 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 470 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych.
Dz.U. 1999 nr 33 poz. 318 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania oraz rozliczania tych dotacji w 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 60 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 774 uchylony Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1997 nr 92 poz. 568 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1997 r.
Dz.U. 1996 nr 81 poz. 378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1996 r.
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 623 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1994 nr 83 poz. 383 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat w 1994 r. do oprocentowania kredytów bankowych.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
Dz.U. 1992 nr 66 poz. 335 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na restrukturyzację rolnictwa i jego otoczenia oraz na częściowe sfinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w 1992 r. na zaopatrzenie wsi w wodę i poprawę gospodarki wodno-ściekowej.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1991 nr 70 poz. 306 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 lipca 1991 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1991 r.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie celów, zasad i trybu udzielania oraz wysokości stawek dotacji dla rolnictwa w 1990 r.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 lipca 1986 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 306 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie szczególnych warunków przewozu koleją żywych zwierząt.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów z niektórych rodzajów działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1984 r. w sprawie podatku rolnego.
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Dz.U. 1984 nr 20 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1984 r. w sprawie poboru składki za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 listopada 1982 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych.
Dz.U. 1981 nr 8 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 1981 r. w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych.
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 października 1977 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych.
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1977 r. w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych.
Dz.U. 1975 nr 26 poz. 138 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 r. w sprawie utworzenia Centralnej i okręgowych stacji hodowli zwierząt.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 339 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 grudnia 1974 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie zakładów sztucznego wylęgu drobiu.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 lipca 1973 r. w sprawie zwalczania gzawicy bydła.
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 151 uchylony Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o zmianie ustawy o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 29 sierpnia 1971 r. w sprawie świadczeń osób uprawiających rybołówstwo morskie na przeprowadzenie zabiegów hodowlanych na wodach morskich.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 września 1964 r. w sprawie uznawania ogierów za odpowiednie do hodowli oraz warunków utrzymywania młodych ogierów.
Dz.U. 1963 nr 22 poz. 113 uchylony Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o zmianie ustawy o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1963 nr 6 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 grudnia 1962 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych.
Dz.U. 1962 nr 38 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 czerwca 1962 r. w sprawie uznawania buhajów za odpowiednie do hodowli.
Dz.U. 1962 nr 9 poz. 43 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 grudnia 1961 r. w sprawie trybu ustalania wysokości i wypłacania odszkodowań za rozpłodniki padłe w związku z trzebieniem.
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 310 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1959 nr 5 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 stycznia 1959 r. w sprawie prowadzenia krajowych ksiąg koni zarodowych pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej i czystej krwi angloarabskiej.
Dz.U. 1956 nr 49 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 sierpnia 1956 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych oraz rejestru krów wyróżniających się wartością użytkową.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 419 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o nadzorze nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 stycznia 1939 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1938 nr 76 poz. 529 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 września 1938 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1938 nr 48 poz. 382 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1938 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1938 nr 45 poz. 367 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zniesienia zakazu hodowli i utrzymywania gołębi w pasie granicznym na obszarze województw: białostockiego, wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 246 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 marca 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o państwowych zakładach chowu koni i o dostarczaniu ogierów dla hodowli.
Dz.U. 1938 nr 6 poz. 36 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 stycznia 1938 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1937 nr 65 poz. 498 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 sierpnia 1937 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 292 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 maja 1937 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 maja 1937 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 191 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o państwowych zakładach chowu koni i o premiowaniu ogierów.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 54 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 stycznia 1936 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1935 nr 44 poz. 299 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 czerwca 1935 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 252 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 kwietnia 1935 r. wydane co do § 1 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie ustanowienia państwowego stada ogierów w Berdówce.
Dz.U. 1935 nr 20 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 marca 1935 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 349 uchylony Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 53 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 stycznia 1934 r. w sprawie ustalenia okręgów hodowlanych.
Dz.U. 1932 nr 96 poz. 831 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 października 1932 r. w sprawie ustalenia okręgów hodowlanych.
Dz.U. 1931 nr 44 poz. 389 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 lutego 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie premjowania ogierów.
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 lutego 1930 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 100 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 lutego 1930 r. w sprawie zmiany granic okręgów hodowlanych.
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 99 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 lutego 1930 r. w sprawie ustalenia okręgów hodowlanych.
Dz.U. 1927 nr 48 poz. 435 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o państwowych zakładach chowu koni i o premjowaniu ogierów.
Dz.U. 1926 nr 104 poz. 608 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 9 października 1926 r. w sprawie rejestracji klaczy zarodowych.
M.P. 2020 poz. 768 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w latach 2019-2021, podpisaną w Kijowie dnia 8 kwietnia 2020 r.
M.P. 2020 poz. 767 obowiązujący Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w latach 2019-2021, podpisana w Kijowie dnia 8 kwietnia 2020 r.
M.P. 1990 nr 8 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia umownego zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności oraz taryfach składek za ubezpieczenia umowne zwierząt.
M.P. 1989 nr 25 poz. 198 Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 28 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia zmian w taryfach składek za ubezpieczenia umowne zwierząt.
M.P. 1987 nr 13 poz. 121 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej osobom wykonującym polowanie.
M.P. 1987 nr 3 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 grudnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia umownego hodowli i chowu stawowego ryb oraz taryfy składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1985 nr 47 poz. 310 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia umownego zwierząt, drobiu i zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności oraz ogólnych warunków ubezpieczenia pasiek i taryf składek za te ubezpieczenia.
M.P. 1984 nr 1 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 stycznia 1984 r. w sprawie zezwoleń na utrzymywanie młodych buhajów.
M.P. 1983 nr 25 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 czerwca 1983 r. w sprawie rejonizacji hodowli koni.
M.P. 1982 nr 14 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 maja 1982 r. w sprawie uznania ras bydła i ich odmian za odpowiednie do hodowli.
M.P. 1976 nr 44 poz. 215 uchylony wykazem Uchwała nr 244 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich.
M.P. 1976 nr 41 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 25 października 1976 r. w sprawie uznawania ferm zwierząt futerkowych za zarodowe lub reprodukcyjne.
M.P. 1975 nr 6 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie uznawania pasiek za zarodowe i reprodukcyjne.
M.P. 1975 nr 5 poz. 23 uchylony wykazem Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich.
M.P. 1972 nr 25 poz. 139 uchylony wykazem Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich.
M.P. 1972 nr 19 poz. 115 uchylony wykazem Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1972 r. w sprawie dalszego rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich.
M.P. 1970 nr 2 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1970 r. w sprawie zasad i trybu uznawania ferm drobiu za zarodowe i reprodukcyjne oraz uznawania materiału zarodowego drobiu.
M.P. 1969 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 grudnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1969 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 19 grudnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1968 nr 11 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 7 lutego 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1966 nr 2 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 29 grudnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1963 nr 3 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 9 października 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1962 nr 75 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 października 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1961 nr 47 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 czerwca 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1961 nr 38 poz. 178 uznany za uchylony Instrukcja Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 3 maja 1961 r. w sprawie warunków sanitarnych dla hodowli zwierząt futerkowych.
M.P. 1961 nr 29 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 14 marca 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1961 nr 4 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 20 grudnia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 września 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1960 nr 11 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1958 nr 18 poz. 116 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1958 r. w sprawie zmiany dopłat z budżetu z tytułu sprzedaży pasz przez zakłady handlu paszami Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" państwowym gospodarstwom rolnym.
M.P. 1958 nr 14 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 stycznia 1958 r. w sprawie norm ubytku naturalnego siana i słomy oraz owoców ziarnkowych.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 listopada 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1956 nr 26 poz. 370 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 15 listopada 1955 r. w sprawie powołania komisji rozdziału pasz przy Ministerstwie Skupu i jego organach terenowych.
M.P. 1955 nr 93 poz. 1201 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 września 1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli owiec poszczególnych ras i typów.
M.P. 1955 nr 61 poz. 735 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1955 r. w sprawie uznawania buhajów, knurów, tryków i kozłów.
M.P. 1955 nr 51 poz. 528 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 kwietnia 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1953 nr 8 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1932 nr 61 poz. 78 Obwieszczenie Ministerstwa Rolnictwa.
M.P. 1932 nr 61 poz. 77 Obwieszczenie Ministerstwa Rolnictwa.
M.P. 1932 nr 61 poz. 76 Regulamin Komisyj "Polskiej księgi stadnej koni pełnej krwi angielskiej" i "Polskiej księgi stadnej koni wysokiej półkrwi angielskiej".
M.P. 1932 nr 61 poz. 75 Regulamin Komisyj "Polskiej księgi stadnej koni arabskich czystej krwi", "Polskiej księgi stadnej koni arabskich chowanych w czystości krwi", "Polskiej księgi stadnej koni anglo-arabskich czystej krwi" i "Polskiej księgi stadnej koni anglo-arabskich wysokiej półkrwi".