Wyszukiwanie

hutnictwo

Liczba znalezionych aktów: 153.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 2216 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
Dz.U. 2020 poz. 284 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 142 poz. 951 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 446 uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
Dz.U. 2005 nr 199 poz. 1646 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2005 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata 2005-2007
Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 755 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie środków budżetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy
Dz.U. 2004 nr 12 poz. 102 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
Dz.U. 2004 nr 10 poz. 89 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu hutniczego
Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1456 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 631 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 601 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 495 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 325 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi
Dz.U. 2003 nr 30 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie uchylenia stosowania tymczasowej opłaty celnej dodatkowej w odniesieniu do niektórych produktów stalowych
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 52 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1800 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1549 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze hutnictwie żelaza i stali.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1490 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1119 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów hutniczych.
Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1118 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia tymczasowej opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych.
Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1117 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.
Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1116 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 2002 nr 53 poz. 470 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 340 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów hutniczych.
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 338 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.
Dz.U. 2002 nr 24 poz. 248 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1693 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1646 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1552 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji.
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1202 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.
Dz.U. 2001 nr 111 poz. 1196 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 918 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 693 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.
Dz.U. 2001 nr 49 poz. 511 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze hutnictwa żelaza i stali.
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 398 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.
Dz.U. 2000 nr 55 poz. 659 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 325 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, ustalania kwot, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 189 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2000 z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy produkcji i przetwarzaniu miedzi.
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 942 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 867 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce.
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 581 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 466 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 341 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce.
Dz.U. 1998 nr 165 poz. 1200 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1998 nr 93 poz. 589 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1071 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.
Dz.U. 1997 nr 27 poz. 149 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na towary przywożone z zagranicy dla potrzeb przemysłu hutniczego.
Dz.U. 1996 nr 150 poz. 712 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 698 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce przywożone z zagranicy dla przemysłu kablowego.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektrotechnicznego.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 769 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 768 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 767 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.
Dz.U. 1995 nr 52 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 725 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 718 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 716 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 714 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 42 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych norm branżowych.
Dz.U. 1994 nr 21 poz. 72 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 592 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1991 nr 37 poz. 164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy przemysłu metalurgicznego, koksowniczego i materiałów ogniotrwałych.
Dz.U. 1990 nr 41 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy przemysłu metalurgicznego, koksowniczego i materiałów ogniotrwałych.
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy przemysłu metalurgicznego, koksowniczego i materiałów ogniotrwałych.
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w kuźniach i odlewniach uspołecznionych zakładów pracy.
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w kontakcie z pyłem azbestu.
Dz.U. 1985 nr 7 poz. 21 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 223 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 130 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1981 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 78 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 czerwca 1981 r. w sprawie określenia czynności zawodowych, których wykonywanie uważa się za zatrudnienie w zespołach formujących szkło.
Dz.U. 1977 nr 29 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 30 sierpnia 1977 r. w sprawie gospodarowania metalami nieżelaznymi.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Hutnictwa.
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 69 uchylony Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa.
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1962 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 grudnia 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.
Dz.U. 1960 nr 24 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Przemysłu Ciężkiego oraz Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 25 marca 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach szkła i zakładach szklarskich.
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 355 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1958 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1953 nr 46 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 30 lipca 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach ołowiu.
Dz.U. 1953 nr 45 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 10 sierpnia 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przerobie miedzi.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 3 września 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach cynku.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 48 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 stycznia 1939 r. o tymczasowym uregulowaniu ubezpieczeń społecznych górników i hutników na ziemiach odzyskanych i włączonych do województwa śląskiego.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ujawnianiu cen przedmiotów powszedniego użytku, o sporządzaniu, posiadaniu w obrocie hurtowym i półhurtowym faktur oraz o przedstawianiu faktur na żądanie władz.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 402 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1937 r. w sprawie regulowania cen wytworów hutniczych na rynku krajowym.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 565 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 grudnia 1935 r. o uregulowaniu cen wytworów hutniczych na rynku krajowym.
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 143 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 lutego 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 647 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie regulowania stosunków w hutnictwie żelaznem i innych metali.
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 398 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy "Polskie Huty Szkła" w Krośnie.
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 239 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów hutniczych, położonych na terenie działania Zarządu Obwodowego Funduszu Bezrobocia w Katowicach.
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 138 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 marca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów hutniczych, położonych na terenie działania Zarządu Obwodowego Funduszu Bezrobocia w Katowicach.
Dz.U. 1930 nr 8 poz. 62 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1929 nr 37 poz. 330 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1929 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 681 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 sierpnia 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1926 nr 74 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 19 lipca 1926 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1924 nr 91 poz. 860 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 października 1924 r. w sprawie przedłużenia czasu pracy w hutach w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 621 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1924 r. w sprawie przedłużenia czasu pracy w hutach w Górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 17 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 1923 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu polsko-niemieckiego, dotyczącego państwowej własności górniczej i hutniczej w polskiej części Górnego Śląska, podpisanego w Opolu dnia 15 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 17 poz. 110 wygaśnięcie aktu Układ polsko-niemiecki w przedmiocie państwowej własności górniczej i hutniczej w polskiej części Górnego Śląska, podpisany w Opolu dnia 15 czerwca 1922 r., zatwierdzony ustawą z dnia 4 sierpnia 1922 r.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1920 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Przemysłu i Handlu spraw, dotyczących górnictwa i hutnictwa, gazownictwa, gospodarki elektrycznością oraz miar i wag na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
M.P. 2020 poz. 43 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2006 nr 68 poz. 702 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych
M.P. 2006 nr 20 poz. 227 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych
M.P. 2005 nr 62 poz. 860 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych
M.P. 2005 nr 22 poz. 339 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych
M.P. 2004 nr 39 poz. 692 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych
M.P. 2004 nr 28 poz. 479 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych
M.P. 2004 nr 18 poz. 320 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego
M.P. 2004 nr 14 poz. 229 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie wykazu hut, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie
M.P. 2003 nr 34 poz. 457 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wykazu hut, którym udzielono w 2002 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie
M.P. 2002 nr 3 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco, pochodzących z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy, klasyfikowanych według kodów PCN: 7208 25 00 0, 7208 37, 7208 40 10 0, 7208 51 99 0, 7208 52 99 0.
M.P. 2002 nr 3 poz. 61 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy.
M.P. 1999 nr 34 poz. 529 uznany za uchylony Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 22 października 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy.
M.P. 1999 nr 23 poz. 342 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach powlekanych.
M.P. 1996 nr 54 poz. 490 obowiązujący Uchwała nr 93 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczególnego trybu zbycia udziałów w niektórych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, których wyłącznym udziałowcem jest Huta Katowice SA.
M.P. 1996 nr 28 poz. 295 uchylony Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.
M.P. 1994 nr 39 poz. 335 uchylony Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.
M.P. 1991 nr 45 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie skróconego czasu pracy pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy nadzorowanych przez Ministra Przemysłu i Handlu.
M.P. 1988 nr 34 poz. 308 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 5 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia taryfy składek za ubezpieczenie umowne ryzyka zakłócenia przebiegu produkcji i ryzyka prowadzenia działalności innowacyjno-wdrożeniowej.
M.P. 1986 nr 30 poz. 215 uznany za uchylony Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 8 października 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1985 nr 30 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 16 września 1985 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych importowanych rud żelaza, manganu i chromu.
M.P. 1985 nr 6 poz. 45 uchylony Uchwała nr 40 Rady Ministrów z dnia 26 marca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie skróconego czasu pracy pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1984 nr 16 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1982 nr 16 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 3 czerwca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu nadawania orderów i odznaczeń.
M.P. 1981 nr 25 poz. 221 uchylony Uchwała nr 203 Rady Ministrów z dnia 14 września 1981 r. w sprawie skróconego czasu pracy pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1981 nr 23 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1981 nr 21 poz. 197 uchylony wykazem Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1981 nr 3 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 26 stycznia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1980 nr 15 poz. 68 uchylony Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1980 r. zmieniająca uchwałę w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1977 nr 35 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 14 grudnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1977 nr 35 poz. 172 uchylony wykazem Uchwała nr 182 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1977 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1977 nr 2 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu nadawania orderów i odznaczeń.
M.P. 1976 nr 28 poz. 123 uchylony Uchwała nr 109 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1976 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1976 nr 26 poz. 114 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży surowców wtórnych metali między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 16 poz. 73 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy wyrobów hutniczych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1974 nr 21 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej z dnia 22 maja 1974 r. w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1974 nr 17 poz. 104 uchylony wykazem Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 r. w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1974 nr 10 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1973 nr 20 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1972 nr 40 poz. 218 uchylony wykazem Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego usprawnienia obrotu artykułami zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
M.P. 1960 nr 22 poz. 106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 6 lutego 1960 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz branżowych warunków dostaw wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.
M.P. 1958 nr 86 poz. 486 uchylony wykazem Zarządzenie nr 220 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1958 r. w sprawie zachowania prawa do niektórych świadczeń przez pracowników resortu przemysłu ciężkiego zwolnionych od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych.
M.P. 1958 nr 6 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy koksu i półkoksu.
M.P. 1955 nr 110 poz. 1446 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 9 listopada 1955 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Hutnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1954 nr 46 poz. 646 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów: Hutnictwa, Handlu Wewnętrznego, Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Kolei z dnia 30 listopada 1953 r. w sprawie zasad i sposobu przyznawania oraz wysokości nagród dla pracowników za ujawnianie w złomie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
M.P. 1954 nr 8 poz. 173 uchylony wykazem Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 stycznia 1954 r. o nadaniu Zakładom Metalurgicznym w Nowej Hucie imienia Włodzimierza Lenina.
M.P. 1938 nr 196 poz. 380 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1938 r. w sprawie opłat na rzecz kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w IV kwartale 1938 r.
M.P. 1936 nr 53 poz. 102 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lutego 1936 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu z dnia 7 grudnia 1935 r. w sprawie wykazu cen wytworów hutniczych na rynku krajowym.
M.P. 1930 nr 69 poz. 107 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 28 lutego 1930 r. o wykazie związków eksportowych uprawnionych do wydawania zaświadczeń w myśl par 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutnicznych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych