Wyszukiwanie

izby lekarskie

Liczba znalezionych aktów: 80.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1972 obowiązujący Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych
Dz.U. 2023 poz. 1234 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel
Dz.U. 2023 poz. 218 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej
Dz.U. 2022 poz. 633 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
Dz.U. 2021 poz. 1342 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich
Dz.U. 2021 poz. 711 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
Dz.U. 2020 poz. 2401 obowiązujący Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych
Dz.U. 2020 poz. 2112 obowiązujący Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
Dz.U. 2020 poz. 1291 obowiązujący Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 514 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Dz.U. 2020 poz. 295 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
Dz.U. 2019 poz. 2480 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty
Dz.U. 2019 poz. 965 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich
Dz.U. 2018 poz. 2304 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie
Dz.U. 2018 poz. 168 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich
Dz.U. 2017 poz. 836 obowiązujący Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 2020 obowiązujący Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 522 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich
Dz.U. 2015 poz. 2281 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1066 obowiązujący Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 651 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich
Dz.U. 2014 poz. 1491 obowiązujący Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1247 obowiązujący Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 779 obowiązujący Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 277 poz. 1634 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1326 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. sygn. akt K 1/09
Dz.U. 2010 nr 133 poz. 898 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2010 r. sygn. akt P 28/09
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 884 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 611 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
Dz.U. 2008 nr 136 poz. 857 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2005 nr 226 poz. 1943 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1456 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 885 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 532 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2003 r. sygn. akt K 50/01
Dz.U. 2002 nr 21 poz. 204 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1383 obowiązujący Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 480 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych.
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 103 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie wykładni art. 41 w związku z art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich oraz art. 23a Kodeksu karnego.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 452 uchylony Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 379 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1991 r. w sprawie postępowania dotyczącego pozbawiania prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezdolności do jego wykonywania.
Dz.U. 1990 nr 69 poz. 406 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 194 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenia rejestru lekarzy.
Dz.U. 1990 nr 20 poz. 120 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich.
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 158 uchylony Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 352 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1939 r. o ustanowieniu okręgowych izb lekarskich: poznańskiej i pomorskiej.
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 296 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1938 r. o ustanowieniu okręgowych izb lekarsko-dentystycznych.
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 295 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1938 r. o ordynacji wyborczej do rad okręgowych izb lekarsko-dentystycznych.
Dz.U. 1938 nr 6 poz. 33 uchylony Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o izbach lekarsko-dentystycznych.
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 299 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 kwietnia 1936 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1936 r. wydanem w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o postępowaniu dyscyplinarnem izb lekarskich.
Dz.U. 1936 nr 29 poz. 239 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, o postępowaniu dyscyplinarnem izb lekarskich.
Dz.U. 1934 nr 89 poz. 819 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 września 1934 r. o ordynacji wyborczej do rad okręgowych izb lekarskich.
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 678 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1934 r. o ustanowieniu śląskiej okręgowej izby lekarskiej.
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 275 uchylony Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o izbach lekarskich.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 931 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1925 r. w sprawie utworzenia izby lekarskiej wileńsko-nowogródzkiej.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1061 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 grudnia 1922 r. w przedmiocie wprowadzenia głosowania na listy i proporcjonalności przy pierwszych wyborach do Rady Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej.
Dz.U. 1922 nr 85 poz. 767 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia o utworzeniu Izb Lekarskich.
Dz.U. 1922 nr 70 poz. 628 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 25 lipca 1922 r. o pierwszych wyborach do rad izb lekarskich.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 463 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 17 czerwca 1922 r. w przedmiocie likwidacji Izb Lekarskich we Lwowie i Krakowie.
Dz.U. 1922 nr 41 poz. 353 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 15 marca 1922 r. w przedmiocie utworzenia Izb Lekarskich.
M.P. 2008 nr 38 poz. 342 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r. sygn. akt SK 16/07
M.P. 1991 nr 8 poz. 57 uchylony wykazem Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagród specjalnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
M.P. 1938 nr 248 poz. 564 Ogłoszenie Komisarza Rządowego Izb Lekarsko-Dentystycznych z dnia 25 października 1938 r. w sprawie uprawomocnienia się wyborów do Rady Okręgowej Izby Lekarsko-Dentystycznej w Poznaniu.
M.P. 1938 nr 236 poz. 520 Ogłoszenie Komisarza Rządowego Izb Lekarsko-Dentystycznych z dnia 12 października 1938 r. w sprawie uprawomocnienia się wyborów do Rady Okręgowej Izby Lekarsko-Dentystycznej w Krakowie.
M.P. 1938 nr 232 poz. 511 Ogłoszenie Komisarza Rządowego Izb Lekarsko-Dentystycznych z dnia 5 października 1938 r. o wyniku głosowania do Rady Okręgowej Izby Lekarsko-Dentystycznej w Poznaniu.
M.P. 1938 nr 230 poz. 504 Ogłoszenie Komisarza Rządowego Izb Lekarsko-Dentystycznych z dnia 4 października 1938 r. o uprawomocnieniu się wyborów do rady okręgowej Izby Lekarsko-Dentystycznej w Warszawie
M.P. 1938 nr 226 poz. 495 Ogłoszenie Komisarza Rządowego Izb Lekarsko-Dentystycznych z dnia 28 września 1938 r. w sprawie wyniku głosowania do Rady Okręgowej Izby Lekarsko-Dentystycznej w Wilnie.
M.P. 1938 nr 221 poz. 477 Ogłoszenie Komisarza Rządowego Izb Lekarsko-Dentystycznych z dnia 23 września 1938 r. w sprawie wyniku głosowania do Rady Okręgowej Izby Lekarsko-Dentystycznej w Krakowie
M.P. 1938 nr 217 poz. 464 Ogłoszenie Komisarza Rządowego Izb Lekarsko-Dentystycznych z dnia 19 września w sprawie wyboró do rady Okręgowej Izby Lekarsko-Dentystycznej w Poznaniu.
M.P. 1938 nr 213 poz. 448 Ogłoszenie Komisarza Rządowego Izb Lekarsko-Dentystycznych z dnia 12 września 1938 r. w sprawie wyborów do Rady Okręgowej Izby Lekarsko-Dentystycznej w Wilnie.
M.P. 1938 nr 211 poz. 441 Ogłoszenie Komisarza Rządowego Izb Lekarsko-Dentystycznych z dnia 12 września 1938 r. w sprawie wyniku głosowania do Rady Okręgowej Izby Lekarsko-Dentystycznej w Warszawie.
M.P. 1938 nr 206 poz. 420 Ogłoszenie Komisarza Rządowego Izb Lekarsko-Dentystycznych z dnia 5 września 1938 r. w sprawie wyboró do rady Okręgowej Izby Lekarsko-Dentystycznej w Krakowie.
M.P. 1938 nr 205 poz. 418 Ogłoszenie Komisarza Rządowego Izb Lekarsko-Dentystycznych z dnia 5 września 1938 r. w sprawie wyborów do Rady Okręgowej Izby Lekarsko-Dentystycznej w Warszawie
M.P. 1938 nr 199 poz. 393 Ogłoszenie Komisarza Rządowego Izb Lekarsko-Dentystycznych z dnia 31 sierpnia 1938 r. w sprawie wyborów do Rady Okręgowej Izby Lekarsko-Dentystycznej w Warszawie.
M.P. 1938 nr 199 poz. 392 Instrukcja Komisarza Rządowego Izb Lekarsko-Dentystycznych z dnia 29 sierpnia 1938 r. o sposobie głosowania do rad okręgowych izb lekarsko-dentystycznych.
M.P. 1937 nr 96 poz. 135 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie zmiany statutu Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej w Warszawie.