Wyszukiwanie

kasacja

Liczba znalezionych aktów: 29.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 1423 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2021 r. sygn. akt SK 60/19
Dz.U. 2019 poz. 1255 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt K 8/17
Dz.U. 2018 poz. 1363 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2018 r. sygn. akt SK 3/17
Dz.U. 2016 poz. 1749 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2016 poz. 1243 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 2/15
Dz.U. 2016 poz. 221 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych
Dz.U. 2014 poz. 1556 obowiązujący Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 543 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 22/11
Dz.U. 2011 nr 155 poz. 925 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1307 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 593 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 592 obowiązujący Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2007 nr 20 poz. 116 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 98 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2003 nr 109 poz. 1036 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 12/03
Dz.U. 2003 nr 109 poz. 1035 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 5/03
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 886 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 128 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 717 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 554 obowiązujący Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 551 obowiązujący Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie i ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 545 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radcach prawnych.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 823 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 697 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 499 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1996 nr 70 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 1996 nr 43 poz. 189 obowiązujący Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw.