Wyszukiwanie

kodeks celny

Liczba znalezionych aktów: 57.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 434 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zamknięć urzędowych
Dz.U. 2018 poz. 167 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2016 poz. 1880 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2012 poz. 256 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie tymczasowego stosowania Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.
Dz.U. 2012 poz. 255 obowiązujący Konwencja w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotycząca podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzona w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1675 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r. sygn. akt SK 34/08
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1012 obowiązujący Ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2007 nr 138 poz. 975 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2007 r. sygn. akt P 16/06
Dz.U. 2006 nr 229 poz. 1675 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2006 r. sygn. akt SK 25/05
Dz.U. 2006 nr 21 poz. 165 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r. sygn. akt SK 52/04
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 634 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
Dz.U. 2004 nr 68 poz. 623 obowiązujący Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne
Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Dz.U. 2004 nr 7 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych
Dz.U. 2004 nr 6 poz. 51 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz lnu na potrzeby przemysłu tekstylnego
Dz.U. 2004 nr 6 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1940 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1653 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września z dnia 2003 r. w sprawie zwrotu lub umarzania należności celnych
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1598 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1597 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2003 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od należności celnych przywozowych przy przywozie tych towarów na polski obszar celny
Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1515 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie odsetek wyrównawczych
Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1455 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1156 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1155 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1122 uznany za uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 723 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
Dz.U. 2003 nr 68 poz. 635 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów z zagranicy
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2076 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1887 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i zwrotu kaucji ustanowionej w ramach kontyngentu taryfowego.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1885 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1572 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 515 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów prowadzących działalność medyczną lub naukową, niemającą charakteru handlowego, z wykorzystaniem towarów zwolnionych od cła oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania tego zwolnienia.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1651 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1650 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów umieszczonych w przesyłkach.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1504 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy należących do osób przybywających na polski obszar celny w związku z zawarciem związku małżeńskiego.
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1189 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych
Dz.U. 2001 nr 29 poz. 320 obowiązujący Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami.
Dz.U. 2001 nr 25 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 92 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny i ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1325 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1219 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych.
Dz.U. 2000 nr 85 poz. 954 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 269 obowiązujący Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 891 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których można je stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 890 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, sposobu jego dokumentowania oraz listy towarów, których pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem pochodzenia
Dz.U. 1998 nr 88 poz. 558 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 1998 nr 86 poz. 544 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków i warunków pobierania odsetek wyrównawczych oraz sposobu ich naliczania.
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 477 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 437 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 423 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 422 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów do budowy Systemów Gazociągów Tranzytowych.
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 421 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 420 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1998 nr 44 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych i procedur uproszczonych.
Dz.U. 1998 nr 44 poz. 264 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz kukurydzy siewnej i koncentratu pomidorowego pochodzących z Republiki Węgier.
Dz.U. 1998 nr 27 poz. 154 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, policyjnych, więziennictwa i obsługi granicznej.