Wyszukiwanie

kolegia

Liczba znalezionych aktów: 31.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1647 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
Dz.U. 2018 poz. 660 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2018 poz. 570 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych
Dz.U. 2017 poz. 935 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1710 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
Dz.U. 2016 poz. 1543 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych
Dz.U. 2015 poz. 1659 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych
Dz.U. 2015 poz. 1615 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej
Dz.U. 2015 poz. 1266 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1591 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2011 r. sygn. akt SK 15/09
Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1207 obowiązujący Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1020 obowiązujący Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2005 nr 113 poz. 956 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Radu Ministrów z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej pozostałych członków samorządowych kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 544 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych
Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2254 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie rekompensaty za udział w pracach kolegiów orzekających do spraw spornych działających w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1302 uchylony Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1018 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 856 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.
Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 125 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 268 obowiązujący Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o administracji rządowej w województwie.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 844 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1999 r. w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 462 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego.
Dz.U. 1998 nr 123 poz. 807 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 1998 r. w sprawie zwiększenia liczby członków kolegiów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U. 1981 nr 26 poz. 136 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 października 1981 r. o terminie zakończenia kadencji ławników ludowych oraz członków kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1978 nr 16 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 711 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1928 r. w sprawie kolegjów współdziałających w wykonywaniu zadań administracji ogólnej w zakresie administracji pracy i opieki społecznej.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 710 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1928 r. w sprawie utrzymania nadal niektórych kolegjów współdziałających w wykonywaniu zadań administracji ogólnej.
M.P. 1997 nr 21 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.
M.P. 1970 nr 29 poz. 240 uchylony wykazem Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1970 r. w sprawie kolegiów w naczelnych organach administracji państwowej i urzędach centralnych.