Wyszukiwanie

komisarz wyborczy

Liczba znalezionych aktów: 142.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 625 Komunikat Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia terminu przekazania przez gminy do Państwowej Komisji Wyborczej danych o wyborcach oraz uaktualnienia przez komisarzy wyborczych opisów granic obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych
Dz.U. 2020 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2020 poz. 827 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Dz.U. 2018 poz. 2070 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Dz.U. 2017 poz. 15 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 154 poz. 916 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi w danych wyborach przepisami prawnymi
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1038 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2125 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2004 nr 25 poz. 219 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2003 nr 57 poz. 507 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2002 nr 50 poz. 455 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 887 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy.
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 817 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 1998 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze, sporządzanego przez pełnomocników komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 782 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 1998 r. w sprawie wynagradzania wojewódzkich komisarzy wyborczych i ich zastępców.
M.P. 2024 poz. 357 akt indywidualny Uchwała nr 214/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Kielcach III
M.P. 2024 poz. 269 akt jednorazowy Uchwała nr 182/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2024 poz. 218 akt indywidualny Uchwała nr 109/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach III
M.P. 2024 poz. 80 obowiązujący Uchwała nr 1/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2023 poz. 1015 obowiązujący Uchwała nr 110/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą
M.P. 2023 poz. 980 obowiązujący Uchwała nr 108/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 850 obowiązujący Uchwała nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego
M.P. 2023 poz. 734 akt indywidualny Uchwała nr 28/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Katowicach II
M.P. 2023 poz. 320 obowiązujący Uchwała nr 17/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze i podziału gmin na stałe obwody głosowania
M.P. 2023 poz. 317 akt indywidualny Uchwała nr 16/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych
M.P. 2023 poz. 312 akt indywidualny Uchwała nr 15/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II
M.P. 2023 poz. 311 akt indywidualny Uchwała nr 14/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
M.P. 2023 poz. 91 akt indywidualny Uchwała nr 3/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Koszalinie I
M.P. 2023 poz. 90 akt indywidualny Uchwała nr 1/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku II
M.P. 2022 poz. 1076 akt indywidualny Uchwała nr 135/2022 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Koszalinie I
M.P. 2021 poz. 683 akt indywidualny Uchwała nr 123/2021 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Koninie II
M.P. 2021 poz. 536 akt indywidualny Uchwała nr 91/2021 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Koninie II
M.P. 2020 poz. 1211 obowiązujący Uchwała Nr 280/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych
M.P. 2019 poz. 789 akt indywidualny Uchwała nr 137/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Katowicach III
M.P. 2019 poz. 788 akt indywidualny Uchwała nr 136/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Katowicach III
M.P. 2019 poz. 755 akt indywidualny Uchwała nr 83/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
M.P. 2019 poz. 570 akt indywidualny Uchwała nr 74/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
M.P. 2019 poz. 251 obowiązujący Uchwała Nr 4/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu komisarzy wyborczych
M.P. 2019 poz. 9 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2018-2023
M.P. 2018 poz. 1000 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2018 poz. 949 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących postępowania przy powoływaniu terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
M.P. 2018 poz. 882 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2018 poz. 880 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2018 poz. 848 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2018 poz. 708 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Katowicach II
M.P. 2018 poz. 556 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego
M.P. 2018 poz. 541 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych
M.P. 2018 poz. 540 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych
M.P. 2018 poz. 531 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komisarza wyborczego w razie czasowej niemożności pełnienia tej funkcji
M.P. 2018 poz. 246 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych
M.P. 2018 poz. 130 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2018-2023
M.P. 2018 poz. 4 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy na kadencję w latach 2017-2022
M.P. 2017 poz. 450 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2017-2022
M.P. 2017 poz. 347 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2017-2022
M.P. 2017 poz. 346 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2017-2022
M.P. 2017 poz. 280 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na kadencję w latach 2017-2022
M.P. 2017 poz. 162 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego we Wrocławiu na kadencję w latach 2017-2022
M.P. 2016 poz. 1125 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018
M.P. 2016 poz. 1008 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2016-2021
M.P. 2016 poz. 162 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Częstochowie na kadencję w latach 2016-2021
M.P. 2016 poz. 11 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Opolu I na kadencję w latach 2016-2021
M.P. 2015 poz. 1249 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Lublinie na kadencję w latach 2015-2020
M.P. 2015 poz. 743 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 672 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 664 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 643 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą
M.P. 2015 poz. 66 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018
M.P. 2014 poz. 1096 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie formy obwieszczenia komisarzy wyborczych o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa
M.P. 2014 poz. 1072 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2014 poz. 1055 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących trybu postępowania w przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego wspomagającego pracę organów wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
M.P. 2014 poz. 1054 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2014 poz. 904 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez komisarzy wyborczych i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r.
M.P. 2014 poz. 674 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2014 poz. 185 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych
M.P. 2013 poz. 722 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013-2018
M.P. 2013 poz. 683 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013-2018
M.P. 2013 poz. 527 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Radomiu na kadencję w latach 2013-2018
M.P. 2013 poz. 526 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Łodzi na kadencję w latach 2013-2018
M.P. 2013 poz. 12 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2013-2018
M.P. 2012 poz. 923 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy na kadencję w latach 2012-2017
M.P. 2012 poz. 485 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2012-2017
M.P. 2012 poz. 482 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku
M.P. 2012 poz. 316 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2012-2017
M.P. 2012 poz. 204 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2012-2017
M.P. 2012 poz. 149 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2012-2017
M.P. 2012 poz. 132 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na kadencję w latach 2012-2017
M.P. 2012 poz. 125 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2012-2017
M.P. 2011 nr 30 poz. 345 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 14 poz. 151 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Częstochowie na kadencję w latach 2011-2016
M.P. 2011 nr 14 poz. 150 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie
M.P. 2011 nr 9 poz. 86 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2010-2014
M.P. 2010 nr 100 poz. 1177 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Opolu I na kadencję w latach 2011-2016
M.P. 2010 nr 94 poz. 1080 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Lublinie na kadencję w latach 2010-2015
M.P. 2010 nr 94 poz. 1079 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Lublinie
M.P. 2010 nr 84 poz. 997 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. i ogłoszenia wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2010 nr 68 poz. 856 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.
M.P. 2010 nr 68 poz. 853 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
M.P. 2009 nr 58 poz. 788 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2006-2010
M.P. 2008 nr 55 poz. 498 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Toruniu na kadencję w latach 2008-2013
M.P. 2008 nr 55 poz. 497 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Poznaniu na kadencję w latach 2008-2013
M.P. 2008 nr 55 poz. 496 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie sprostowania pisowni nazwiska w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2008-2013
M.P. 2008 nr 50 poz. 442 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2008-2013
M.P. 2008 nr 45 poz. 400 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Radomiu na kadencję w latach 2008-2013
M.P. 2008 nr 45 poz. 399 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Łodzi na kadencję w latach 2008-2013
M.P. 2008 nr 45 poz. 398 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Radomiu
M.P. 2008 nr 5 poz. 61 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisarza wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2008-2013
M.P. 2007 nr 92 poz. 1005 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy na kadencję w latach 2007-2012
M.P. 2007 nr 88 poz. 963 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie odwołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze
M.P. 2007 nr 88 poz. 962 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie odwołania Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
M.P. 2007 nr 30 poz. 329 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2007-2012
M.P. 2007 nr 27 poz. 300 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2007-2012
M.P. 2007 nr 18 poz. 215 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą
M.P. 2007 nr 18 poz. 214 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2007-2012
M.P. 2007 nr 15 poz. 173 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na kadencję w latach 2007-2012
M.P. 2007 nr 15 poz. 172 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji wyborczej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Rzeszowie
M.P. 2007 nr 15 poz. 171 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez obwodowe komisje wyborcze, terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2006-2010
M.P. 2007 nr 12 poz. 119 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2007-2012
M.P. 2006 nr 85 poz. 865 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2006 nr 84 poz. 850 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2006 nr 79 poz. 791 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2006 nr 77 poz. 775 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2006 nr 72 poz. 718 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zasad i trybu przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
M.P. 2006 nr 63 poz. 656 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
M.P. 2006 nr 10 poz. 136 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie
M.P. 2006 nr 9 poz. 121 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie
M.P. 2005 nr 83 poz. 1193 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Opolu II
M.P. 2004 nr 6 poz. 114 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych
M.P. 2003 nr 38 poz. 559 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2003-2008
M.P. 2003 nr 38 poz. 558 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Radomiu
M.P. 2003 nr 20 poz. 300 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji 2002-2006 r.
M.P. 2003 nr 5 poz. 66 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) w toku kadencji w latach 2002-2006
M.P. 2002 nr 49 poz. 714 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2002 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa.
M.P. 2002 nr 37 poz. 589 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.
M.P. 2002 nr 15 poz. 250 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2002-2007.
M.P. 2002 nr 13 poz. 226 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego.
M.P. 2002 nr 13 poz. 225 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.
M.P. 1999 nr 24 poz. 363 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 1999 r. w sprawie zmiany wytycznych dla wojewódzkich komisarzy wyborczych, zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w toku kadencji w latach 1998-2002.
M.P. 1999 nr 11 poz. 160 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie wytycznych dla wojewódzkich komisarzy wyborczych, zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich w toku kadencji w latach 1998-2002.
M.P. 1990 nr 12 poz. 91 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie trybu działania Generalnego Komisarza Wyborczego i wojewódzkich komisarzy wyborczych.
M.P. 1938 nr 210 poz. 433 akt indywidualny Pismo Prezydenta Rzeczypospolitej, powołujące p. Adama Chechlińskiego, sędziego Sądu Apelacyjnego, na stanowisko Zastępcy Generalnego Komisarza Wyborczego.
M.P. 1938 nr 210 poz. 432 akt indywidualny Pismo Prezydenta Rzeczypospolitej, powołujące p. Stanisława Giżyckiego, sędziego Sądu Najwyższego, na stanowisko Generalnego Komisarza Wyborczego.