Wyszukiwanie

komornicy

Liczba znalezionych aktów: 713. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 377 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach komorniczych
Dz.U. 2024 poz. 334 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2024 poz. 174 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego
Dz.U. 2024 poz. 132 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2023 poz. 2697 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy
Dz.U. 2023 poz. 2634 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminów i zakresów spraw, w których komornicy sądowi mogą dokonywać doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej
Dz.U. 2023 poz. 2519 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową
Dz.U. 2023 poz. 1860 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1691 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych
Dz.U. 2023 poz. 1635 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
Dz.U. 2023 poz. 1576 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub o wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, lub zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, lub zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie
Dz.U. 2023 poz. 1568 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wykonanie postanowienia zobowiązującego osobę stosującą przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
Dz.U. 2023 poz. 1363 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego
Dz.U. 2023 poz. 1357 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach komorniczych
Dz.U. 2023 poz. 999 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego
Dz.U. 2023 poz. 921 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Dz.U. 2023 poz. 614 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 590 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych
Dz.U. 2023 poz. 500 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym
Dz.U. 2023 poz. 442 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej
Dz.U. 2023 poz. 242 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego
Dz.U. 2023 poz. 217 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2023 poz. 2 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym
Dz.U. 2022 poz. 2744 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2022 poz. 2709 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy
Dz.U. 2022 poz. 2707 obowiązujący Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 2224 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych
Dz.U. 2022 poz. 1844 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2022 r. w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową
Dz.U. 2022 poz. 1301 obowiązujący Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
Dz.U. 2022 poz. 1168 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych
Dz.U. 2022 poz. 247 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym
Dz.U. 2022 poz. 110 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą
Dz.U. 2022 poz. 40 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym
Dz.U. 2021 poz. 2323 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej
Dz.U. 2021 poz. 2282 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników
Dz.U. 2021 poz. 1694 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego
Dz.U. 2021 poz. 1090 obowiązujący Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 898 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą
Dz.U. 2021 poz. 850 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych
Dz.U. 2021 poz. 495 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego
Dz.U. 2021 poz. 210 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach komorniczych
Dz.U. 2020 poz. 2319 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą
Dz.U. 2020 poz. 2184 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2020 r. sygn. akt P 6/19
Dz.U. 2020 poz. 2072 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 2022 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą
Dz.U. 2020 poz. 1781 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej
Dz.U. 2020 poz. 1628 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Dz.U. 2020 poz. 365 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 288 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 121 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych
Dz.U. 2019 poz. 2521 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą
Dz.U. 2019 poz. 2363 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach komorniczych
Dz.U. 2019 poz. 2070 obowiązujący Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1769 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Straż Marszałkowską przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
Dz.U. 2019 poz. 1469 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1321 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych
Dz.U. 2019 poz. 1265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 898 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego
Dz.U. 2019 poz. 855 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą
Dz.U. 2019 poz. 551 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
Dz.U. 2019 poz. 538 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
Dz.U. 2019 poz. 332 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy
Dz.U. 2019 poz. 259 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzania kontroli kancelarii komorniczej
Dz.U. 2019 poz. 216 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Dz.U. 2019 poz. 55 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
Dz.U. 2019 poz. 52 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2019 poz. 28 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2019 poz. 27 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie nadawania numerów porządkowych kancelariom komorniczym
Dz.U. 2018 poz. 2536 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego
Dz.U. 2018 poz. 2517 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
Dz.U. 2018 poz. 2513 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego
Dz.U. 2018 poz. 2486 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi sądowemu
Dz.U. 2018 poz. 2457 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą
Dz.U. 2018 poz. 2455 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych
Dz.U. 2018 poz. 2449 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego
Dz.U. 2018 poz. 2444 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez komorników sądowych
Dz.U. 2018 poz. 2434 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą
Dz.U. 2018 poz. 2431 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru informacji składanej przez komornika sądowego do urzędu skarbowego o uzyskanych oraz podlegających przekazaniu opłatach egzekucyjnych
Dz.U. 2018 poz. 2428 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą
Dz.U. 2018 poz. 2424 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej
Dz.U. 2018 poz. 2408 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych
Dz.U. 2018 poz. 2407 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego programu aplikacji komorniczej oraz zakresu przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej
Dz.U. 2018 poz. 2398 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy
Dz.U. 2018 poz. 2372 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym
Dz.U. 2018 poz. 2336 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru identyfikatora komornika sądowego
Dz.U. 2018 poz. 2319 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
Dz.U. 2018 poz. 2307 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika
Dz.U. 2018 poz. 2301 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie komorniczym
Dz.U. 2018 poz. 2296 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika
Dz.U. 2018 poz. 2287 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika
Dz.U. 2018 poz. 2244 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Dz.U. 2018 poz. 1443 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1309 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2018 poz. 771 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
Dz.U. 2018 poz. 770 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych
Dz.U. 2018 poz. 398 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 2296 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy
Dz.U. 2017 poz. 1910 uchylony Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2017 poz. 1452 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1343 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r. sygn. akt P 63/14
Dz.U. 2017 poz. 1277 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2017 poz. 173 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej
Dz.U. 2017 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 2261 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 2081 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia
Dz.U. 2016 poz. 1822 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2016 poz. 1663 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy
Dz.U. 2016 poz. 1421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu i cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika
Dz.U. 2016 poz. 1417 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym
Dz.U. 2016 poz. 1263 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości
Dz.U. 2016 poz. 1205 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości
Dz.U. 2016 poz. 1138 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2016 poz. 415 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
Dz.U. 2016 poz. 370 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych
Dz.U. 2016 poz. 82 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego
Dz.U. 2016 poz. 46 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego
Dz.U. 2015 poz. 2165 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej
Dz.U. 2015 poz. 1890 uchylony Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
Dz.U. 2015 poz. 1830 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1701 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia
Dz.U. 2015 poz. 1670 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2015 r. sygn. akt P 3/14
Dz.U. 2015 poz. 1646 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
Dz.U. 2015 poz. 1643 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku
Dz.U. 2015 poz. 1561 uchylony Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2015 poz. 1367 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego
Dz.U. 2015 poz. 1311 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1224 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1174 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania
Dz.U. 2015 poz. 1045 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 790 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2015 poz. 624 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2015 poz. 472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych
Dz.U. 2015 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie trybu postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych
Dz.U. 2015 poz. 267 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego
Dz.U. 2015 poz. 218 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2014 poz. 1925 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz przewodniczącego i członków zespołu do przygotowywania pytań testowych oraz zadań pisemnych na egzamin konkursowy i komorniczy
Dz.U. 2014 poz. 1920 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego
Dz.U. 2014 poz. 1710 uchylony Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2014 poz. 1625 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
Dz.U. 2014 poz. 993 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 448 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówień na wydrukowanie i doręczenie pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą oraz zadań na egzamin komorniczy
Dz.U. 2014 poz. 264 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego
Dz.U. 2014 poz. 181 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
Dz.U. 2014 poz. 101 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2014 poz. 32 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy
Dz.U. 2013 poz. 1673 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz przewodniczącego i członków zespołu do przygotowywania pytań testowych oraz zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy
Dz.U. 2013 poz. 1657 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego
Dz.U. 2013 poz. 1521 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego
Dz.U. 2013 poz. 1513 uchylony Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2013 poz. 1427 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2013 r. sygn. akt SK 14/11
Dz.U. 2013 poz. 1078 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego
Dz.U. 2013 poz. 829 obowiązujący Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
Dz.U. 2013 poz. 427 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2013 poz. 350 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2013 r. sygn. akt SK 12/11
Dz.U. 2013 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego
Dz.U. 2013 poz. 161 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 2013 r. sygn. akt K 1/11
Dz.U. 2012 poz. 1544 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
Dz.U. 2012 poz. 1328 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2012 r. sygn. akt SK 34/09
Dz.U. 2012 poz. 867 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2012 r. sygn. akt K 14/10
Dz.U. 2012 poz. 759 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2012 r. sygn. akt P 13/11
Dz.U. 2012 poz. 541 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia
Dz.U. 2012 poz. 512 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 2012 r. sygn. akt SK 4/10
Dz.U. 2012 poz. 424 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt SK 21/11
Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1646 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 44/09
Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1381 obowiązujący Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 231 poz. 1376 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1366 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1636 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r. sygn. akt K 20/08
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1419 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt P 44/07
Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1038 uchylony Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 496 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 495 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 228 uchylony Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1805 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1777 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję
Dz.U. 2009 nr 105 poz. 879 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2009 r. sygn. akt SK 5/09
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 687 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 2009 r. sygn. akt K 21/08
Dz.U. 2009 nr 37 poz. 296 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2009 r. sygn. akt SK 34/07
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 252 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania
Dz.U. 2009 nr 26 poz. 156 obowiązujący Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1664 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania
Dz.U. 2008 nr 166 poz. 1035 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej
Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1007 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 793 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
Dz.U. 2008 nr 43 poz. 261 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie trybu postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych
Dz.U. 2008 nr 40 poz. 238 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania dyscyplinarnego wobec komorników oraz asesorów i aplikantów komorniczych
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 184 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz zespołu egzaminacyjnego do przygotowania pytań na egzaminy konkursowy
Dz.U. 2008 nr 23 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskiwania, sporządzania oraz przekazywania przez organy Policji informacji o zainteresowanym objęciem stanowiska komornika sądowego oraz kandydacie na stanowisko asesora komorniczego i aplikanta komorniczego oraz wzoru kwestionariusza tej informacji
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 19 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1804 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1803 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wzoru identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1802 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1801 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1800 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie określenia trybu i sposobu działania zespołu egzaminacyjnego, zgłaszania propozycji pytań przez Krajową Radę Komorniczą i rady izb komorniczych oraz przygotowywania pytań na egzaminy konkursowy i komorniczy
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1799 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1450 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2007 r. w sprawie udzielania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne asysty komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1012 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 769 obowiązujący Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 288 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. akt P 22/06
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1191 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 949 uchylony Ustawa z dnia 24 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2006 nr 84 poz. 585 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2006 r. sygn. akt P 18/05
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2242 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 796 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2005 r. sygn. akt P 6/04
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 732 uchylony Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 215 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lutego 2005 r. sygn. akt SK 62/03
Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2356 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2067 obowiązujący Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2004 nr 156 poz. 1640 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 469 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2326 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2077 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2003 r. sygn. akt K 5/02
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1884 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 września 2003 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 361 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2003 r. sygn. akt K 28/02
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 357 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu sprawozdania z działalności komornika
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania
Dz.U. 2002 nr 27 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1452 obowiązujący Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy i asystowania komornikowi przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1069 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 821 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 554 obowiązujący Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 315 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu i sposobu ich przekazywania.
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 770 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu egzaminu komorniczego, trybu postępowania komisji egzaminacyjnej i wysokości wynagrodzenia jej członków.
Dz.U. 1998 nr 158 poz. 1043 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 1998 r. sygn. akt K. 41/97.
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 uchylony Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 577 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.
Dz.U. 1994 nr 15 poz. 51 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 7 poz. 25 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.
Dz.U. 1993 nr 35 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych, przeznaczonych na podwyżki w państwowej sferze budżetowej w 1993 r.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1991 nr 92 poz. 411 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza.
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 393 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania.
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 264 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1991 nr 45 poz. 200 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 528 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 369 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1986 nr 9 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 86 obowiązujący Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 241 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 13 uchylony Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1983 nr 55 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Finansów z dnia 15 września 1983 r. w sprawie kosztów zabezpieczenia i wykonania kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych.
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 54 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 33 obowiązujący Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 82 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1981 r. w sprawie sporządzania i przesyłania informacji podatkowych przez sądy i państwowe biura notarialne.
Dz.U. 1981 nr 7 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1981 r. w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1978 nr 17 poz. 79 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 234 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 308 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Dz.U. 1974 nr 39 poz. 231 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1974 nr 27 poz. 157 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1971 r. o taksie za czynności komorników.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie o komornikach.
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1970 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez pocztę.
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1969 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z niektórych rachunków bankowych.
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego.
Dz.U. 1968 nr 10 poz. 52 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.
Dz.U. 1966 nr 38 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1966 r. w sprawie określenia mienia rolniczych spółdzielni produkcyjnych, które nie podlega egzekucji sądowej.
Dz.U. 1966 nr 21 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1966 r. w sprawie określenia przedmiotów, należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej.
Dz.U. 1965 nr 54 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1965 r. w sprawie egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego.
Dz.U. 1965 nr 15 poz. 113 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1965 r. o sprostowaniu błędów w ustawie Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1964 nr 47 poz. 323 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 1964 r. w sprawie egzekucji z lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 297 obowiązujący Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 66 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1960 r. o komornikach.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1939 r. o zmianie rozporządzenia o komornikach.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 1939 r. o uzupełnieniu taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1936 nr 45 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1936 r. o stroju urzędowym komorników sądowych.
Dz.U. 1936 nr 35 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1936 r. o taksie za czynności komorników.
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 93 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1935 r. o stroju urzędowym komorników sądowych.
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji publicznej ruchomości w postępowaniu upadłościowem.
Dz.U. 1934 nr 24 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1934 r. w sprawie zmiany instrukcji dla komorników.
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 154 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1932 r. o komornikach komisoryjnych na obszarze sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu i sądu okręgowego w Katowicach.
Dz.U. 1931 nr 69 poz. 565 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1931 r. o władzy mianującej i trybie mianowania komorników sądów grodzkich w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 403 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1930 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników sądów powiatowych (grodzkich) w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1929 nr 29 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1929 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na zaliczone do III kategorji stanowiska komorników sądów grodzkich w okręgach sądu okręgowego w Katowicach.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. w sprawie przekazania innym organom niektórych czynności Policji Państwowej, przewidzianych w postępowaniu sądowem na obszarze, na którym obowiązuje ustawa o postępowaniu cywilnem z 1877 r.
Dz.U. 1929 nr 15 poz. 129 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1929 r. o wynagrodzeniu sekretarzy sądowych i urzędników kancelaryjnych jako komorników w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie za wykonywanie czynności egzekucyjnych.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 942 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. w sprawie komorników w sądach grodzkich.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 689 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. o taksie dla komorników sądowych.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1136 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany taksy dla komorników sądowych.
Dz.U. 1923 nr 85 poz. 664 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmiany taksy dla komorników sądowych.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1027 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1922 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do opłat notarjuszów, adwokatów i komorników sądowych, tudzież do kosztów sądowych w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 659 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie zmiany taksy dla komorników sądowych.
Dz.U. 1921 nr 13 poz. 73 Ustawa z dnia 21 stycznia 1921 r. o podwyższeniu kosztów sądowych i opłat notarjuszów, adwokatów i komorników sądowych w byłej dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 450 uchylony Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. o taksie dla komorników sądowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 12 poz. 131 uchylony Dekret w przedmiocie taksy dla komorników sądowych.
Dz.U. 1918 nr 5 poz. 10 Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie przepisów dla komorników
M.P. 2023 poz. 15 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym komornikom sądowym usługi związanej z zajęciem nadpłaty, zwrotem podatku oraz zbiegiem egzekucji sądowej i administracyjnej
M.P. 2022 poz. 1113 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym usług związanych z udostępnianiem komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową
M.P. 2018 poz. 1284 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1266 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1265 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1264 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1259 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1256 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1252 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1251 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1250 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1229 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1228 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1227 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1226 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1225 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1209 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1206 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1205 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1204 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1203 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1202 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1157 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1156 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1155 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1101 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1092 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1086 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1077 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1055 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1032 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 939 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 938 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 937 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 932 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 890 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 875 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 874 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 851 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 850 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 849 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 834 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 833 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 757 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 756 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 755 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 753 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 720 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 719 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 718 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 717 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 715 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 655 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 550 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 549 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 548 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 547 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 510 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 509 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 501 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 500 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 499 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 498 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 480 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 479 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 468 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 447 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 446 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 351 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 350 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 349 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 348 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 347 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 290 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 286 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 285 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 200 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 198 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 189 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 149 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 148 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 138 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 137 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 136 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 135 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 104 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 31 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 30 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 2 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1211 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1210 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1196 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1195 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1194 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1193 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1192 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1155 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1154 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1153 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1148 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1147 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1124 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1123 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1122 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1121 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1110 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1016 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1005 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 997 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 996 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 990 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 972 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 966 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 965 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 962 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 961 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 948 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 943 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 942 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 934 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 918 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 917 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 906 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 897 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 881 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 880 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 879 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 878 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 877 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 861 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 860 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 844 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 835 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 789 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 788 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 705 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 689 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 670 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 660 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 629 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 577 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 576 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 509 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 505 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 436 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 435 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 434 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 433 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 402 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 399 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 398 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 393 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 287 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 286 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 279 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 229 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 204 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 188 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 168 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 166 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 57 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 20 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 19 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 18 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 1173 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 1155 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 1154 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 1153 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 1104 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 1010 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 967 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 938 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 895 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 880 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 808 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 807 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 707 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 645 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 644 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 588 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 531 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 513 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 465 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 421 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 240 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 80 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 61 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2015 poz. 1204 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2015 poz. 1169 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2015 poz. 1037 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2015 poz. 1036 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2015 poz. 813 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2015 poz. 764 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego