Wyszukiwanie

komunalna gospodarka

Liczba znalezionych aktów: 272.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2524 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
Dz.U. 2023 poz. 887 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Dz.U. 2023 poz. 56 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
Dz.U. 2023 poz. 23 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych
Dz.U. 2022 poz. 89 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych
Dz.U. 2021 poz. 779 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
Dz.U. 2021 poz. 679 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej
Dz.U. 2021 poz. 8 obowiązujący Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej
Dz.U. 2020 poz. 1947 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Dz.U. 2019 poz. 1473 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Dz.U. 2019 poz. 712 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej
Dz.U. 2019 poz. 701 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
Dz.U. 2018 poz. 1693 obowiązujący Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1627 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Dz.U. 2018 poz. 1496 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
Dz.U. 2017 poz. 912 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Dz.U. 2017 poz. 827 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej
Dz.U. 2016 poz. 2260 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2016 poz. 1757 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Dz.U. 2016 poz. 573 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej
Dz.U. 2015 poz. 2126 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Dz.U. 2015 poz. 1890 uchylony Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
Dz.U. 2015 poz. 1045 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 257 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych
Dz.U. 2013 poz. 1251 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Dz.U. 2013 poz. 1211 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2013 poz. 228 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Dz.U. 2013 poz. 122 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Dz.U. 2013 poz. 21 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz.U. 2012 poz. 1052 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
Dz.U. 2012 poz. 676 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
Dz.U. 2012 poz. 630 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1547 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami
Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897 obowiązujący Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 128 poz. 727 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego
Dz.U. 2011 nr 118 poz. 687 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Dz.U. 2011 nr 45 poz. 236 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej
Dz.U. 2010 nr 169 poz. 1135 uchylony Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Dz.U. 2010 nr 117 poz. 788 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 686 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2280 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2218 uchylony Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2004 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1937 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 obowiązujący Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2002 nr 212 poz. 1799 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1503 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie podziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej i utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Instytutu Rozwoju Miast.
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1299 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2002 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1087 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 361 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1737 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 obowiązujący Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 23 poz. 295 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Dz.U. 1998 nr 46 poz. 293 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 1998 r. - sygn. akt K. 24/97.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany wskaźnika U.
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
Dz.U. 1996 nr 49 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków.
Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1995 nr 70 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 6 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie kwot na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 550 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 85 i art. 87 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1994 nr 48 poz. 195 uchylony Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 427 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1993 r. w sprawie czasowego zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych.
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 428 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 314 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych.
Dz.U. 1986 nr 23 poz. 113 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1986 nr 4 poz. 27 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 326 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
Dz.U. 1985 nr 25 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1985 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1985 nr 7 poz. 21 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności.
Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 187 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. zmieniająca ustawę o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1984 nr 29 poz. 149 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1984 nr 20 poz. 95 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 88 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1984 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz Centralnego Zarządu Inżynierii Ministerstwa Handlu Zagranicznego.
Dz.U. 1984 nr 10 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 23 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków.
Dz.U. 1984 nr 7 poz. 31 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 20 stycznia 1984 r. w sprawie określenia wykroczeń, na które pracownicy niektórych jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych terenowym organom administracji państwowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 280 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej.
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 172 uchylony Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów.
Dz.U. 1983 nr 16 poz. 78 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1983 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 81 obowiązujący Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 91 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystości i porządku w miastach i wsiach.
Dz.U. 1980 nr 20 poz. 75 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych.
Dz.U. 1979 nr 15 poz. 97 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 122 uchylony Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 282 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 1974 nr 44 poz. 264 uchylony Ustawa z dnia 21 listopada 1974 r. zmieniająca ustawę o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.
Dz.U. 1973 nr 49 poz. 285 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 listopada 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pralniczych.
Dz.U. 1973 nr 45 poz. 270 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 22 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich ogrodach zoologicznych.
Dz.U. 1973 nr 45 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy konserwacji kanałów miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Dz.U. 1973 nr 45 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego.
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.
Dz.U. 1973 nr 23 poz. 136 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 346 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o zmianie ustawy o łączności.
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 342 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.
Dz.U. 1972 nr 47 poz. 299 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych.
Dz.U. 1972 nr 47 poz. 298 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 października 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 210 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Komunikacji oraz Żeglugi z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie postępowania z rzeczami znalezionymi w środkach transportu publicznego oraz w pomieszczeniach i urządzeniach związanych z tym transportem.
Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gazyfikacji bezprzewodowej.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 109 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1971 r. w sprawie nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych w zakładach górniczych.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Żeglugi z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie ulg przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.
Dz.U. 1970 nr 6 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lutego 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w przedsiębiorstwach i zakładach gospodarki komunalnej.
Dz.U. 1970 nr 6 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 17 lutego 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 lutego 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.
Dz.U. 1967 nr 38 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 sierpnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych przedsiębiorstwach komunikacyjnych.
Dz.U. 1962 nr 57 poz. 283 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 października 1962 r. w sprawie kwarantanny roślin.
Dz.U. 1962 nr 46 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.
Dz.U. 1961 nr 8 poz. 48 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności.
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 43 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 czerwca 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania.
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1960 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o samorządzie robotniczym na niektóre przedsiębiorstwa portów morskich, komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz komunikacyjne, a także na przedsiębiorstwa mechanizacji rolnictwa.
Dz.U. 1959 nr 34 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 maja 1959 r. w sprawie korzystania przez funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i członków ich rodzin z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacyjnymi.
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Dz.U. 1957 nr 33 poz. 144 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach komunikacyjnych i geodezyjnych resortu gospodarki komunalnej.
Dz.U. 1956 nr 5 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.
Dz.U. 1953 nr 22 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 414 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 lipca 1939 r. o granicach uchybień obiegowych dla zegarów znajdujących się w miejscach publicznych.
Dz.U. 1939 nr 38 poz. 253 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Komunikacji o specjalnych dopłatach drogowych.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 236 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 31 marca 1939 r. o wykonaniu ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o poprawie finansów związków samorządu terytorialnego i o zmianie ustawy o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1939 nr 3 poz. 10 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Stopnica w powiecie stopnickim województwie kieleckim przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1938 nr 59 poz. 455 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o poprawie finansów związków samorządu terytorialnego i o zmianie ustawy o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 141 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o podatku komunalnym od budynków na obszarze gmin wiejskich.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 352 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o umorzeniu drobnych zaległości w samoistnych daninach komunalnych.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 173 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1937 r. o komunalnych kasach oszczędności.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 646 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie podziału dodatków komunalnych do podatku gruntowego pomiędzy poszczególne rodzaje związków samorządowych.
Dz.U. 1936 nr 62 poz. 454 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 344 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie podziału dodatków komunalnych do podatku gruntowego pomiędzy poszczególne rodzaje związków samorządowych.
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 293 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1936 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o obniżeniu obciążenia daninami komunalnemi i o innych zmianach w finansach komunalnych.
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 159 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Hel w powiecie morskim, województwie pomorskiem, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 544 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o obniżeniu obciążenia daninami komunalnemi i o innych zmianach w finansach komunalnych.
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Jabłonowo I w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Rumja w powiecie morskim, województwie pomorskiem, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1934 nr 46 poz. 400 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 listopada 1932 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 203 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 23 listopada 1932 r. celem wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1933 nr 11 poz. 72 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o kasowości i rachunkowości związków komunalnych.
Dz.U. 1933 nr 11 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sporządzaniu i ustalaniu budżetów związków komunalnych.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 777 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie obniżenia kosztów administracji komunalnej.
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 489 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o zmianie przepisów w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 350 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Wola Duchacka w powiecie wielickim, województwie krakowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 329 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o zmianie przepisów w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 272 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Oleszyce miasto w powiecie lubaczowskim, województwie lwowskiem, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 223 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o zmianie niektórych przepisów ustaw, dotyczących finansów komunalnych.
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 218 Ustawa z dnia 7 marca 1932 r. o przekazywaniu na własność związkom komunalnym gruntów państwowych, zajętych pod drogi wojskowe (forteczne).
Dz.U. 1932 nr 21 poz. 157 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 stycznia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przekazaniu wojewodom oraz wydziałom powiatowym niektórych uprawnień z ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 39 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany § 5 rozporządzenia III Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1924 r. do ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 441 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu z dnia 16 maja 1931 r. o zmianie rozporządzenia I Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1925 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne.
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 296 wygaśnięcie aktu Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o używaniu objektów miejskich dawnej gminy Cieszyna, podpisana w Ołomuńcu dnia 21 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 7 poz. 38 Rozporządzenie IV Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wymiaru samoistnego podatku komunalnego od gruntów państwowych.
Dz.U. 1930 nr 65 poz. 517 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie udzielania związkom komunalnym zapomóg z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Nowy Korczyn w powiecie stopnickim, województwie kieleckiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 38 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie częściowej zmiany przepisów o sporządzaniu i ustalaniu budżetów związków komunalnych.
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 24 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Żmigród Nowy w powiecie jasielskim, województwie krakowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Zembrzyce w powiecie wadowickim, województwie krakowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1928 nr 97 poz. 860 Ustawa z dnia 31 października 1928 r. w sprawie zmiany przepisów ustawy postępowania cywilnego, dotyczących zabezpieczenia powództw i egzekucji wyroków przeciwko związkom komunalnym w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1928 nr 86 poz. 759 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 września 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany § 9 oraz uzupełnienia § 12 rozporządzenia II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1924 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu w celu wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1928 nr 83 poz. 729 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Wielkie Oczy w powiecie jaworowskim, województwie lwowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1928 nr 58 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Prokocim w powiecie krakowskim, województwie krakowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1927 nr 62 poz. 546 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lutego 1927 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, o przekazaniu wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych oraz wydziałom powiatowym, niektórych uprawnień z ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1927 nr 32 poz. 288 Ustawa z dnia 14 marca 1927 r. zmieniająca punkt 3 art. 12 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1927 nr 5 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie wykonania art. 3-go rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1927 nr 3 poz. 19 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Szczucin w powiecie dąbrowskim województwie krakowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1926 nr 119 poz. 689 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1924 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu w celu wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1926 nr 101 poz. 586 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 września 1926 r. w sprawie skrócenia terminu, wyznaczonego do wyrównania należności celnych, omyłkowo niedobranych w swoim czasie, względnie nadmiernie pobranych.
Dz.U. 1926 nr 27 poz. 164 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w celu wykonania art. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1925 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1926 nr 25 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przekazania wojewodom i prezesom izb skarbowych uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu, wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1925 nr 131 poz. 939 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany §§ 1, 2 i 3 rozporządzenia II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1924 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w celu wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych oraz zmiany § 5 rozporządzenia III Ministra Skarbu, celem wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 910 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przekazania wojewodom (delegatowi Rządu w Wilnie) i dyrektorom izb skarbowych uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu, wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1925 nr 32 poz. 231 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1925 r. w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o dostosowaniu uposażenia członków zarządu i pracowników związków komunalnych do uposażenia funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1925 nr 27 poz. 194 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1924 r. w celu wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1925 nr 15 poz. 99 Rozporządzenie I Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1925 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1002 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1924 r. o ustanawianiu delegatów rządowych przy poszczególnych samorządach i innych związkach prawno-publicznych.
Dz.U. 1924 nr 95 poz. 885 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o wprowadzeniu niektórych zmian w ustawie z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 790 Rozporządzenie III Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1924 r. celem wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 733 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 sierpnia 1924 r. o urządzeniu i utrzymywaniu zakładów kąpielowych publicznych.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 719 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o wprowadzeniu niektórych zmian w ustawie z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1924 nr 36 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 kwietnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w przedmiocie przekazania wojewodom (delegatowi Rządu w Wilnie) i dyrektorom izb skarbowych niektórych uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu, wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1924 nr 31 poz. 317 Rozporządzenie II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w celu wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 676 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 sierpnia 1922 r. o granicach uchybień wskazań zegarów, znajdujących się w miejscach publicznych.
Dz.U. 1918 nr 16 poz. 37 Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie zarządu sprawami komunalnymi na terenie c. i k. wojskowego Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego.
M.P. 2023 poz. 503 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
M.P. 2016 poz. 652 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
M.P. 2016 poz. 236 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi
M.P. 2011 nr 62 poz. 589 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
M.P. 2000 nr 41 poz. 802 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr XXIX/372/2000 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 listopada 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu miasta stołecznego Warszawy.
M.P. 1995 nr 20 poz. 251 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr XVII/93/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie przyjęcia statutu miasta stołecznego Warszawy.
M.P. 1994 nr 13 poz. 104 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1993 nr 10 poz. 70 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 1993 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1993 nr 9 poz. 64 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 1993 r. w sprawie podstawowych kierunków prywatyzacji w 1993 r.
M.P. 1992 nr 24 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1991 nr 12 poz. 81 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1991 nr 11 poz. 76 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie ustalenia norm ilościowych zużycia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych przez kombatantów i inne osoby uprawnione.
M.P. 1991 nr 9 poz. 64 uchylony Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 2 marca 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1991 nr 8 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń.
M.P. 1990 nr 49 poz. 375 uchylony Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1987 nr 8 poz. 67 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 10 marca 1987 r. w sprawie zasad ustalania cen za usługi wywozu nieczystości, świadczone przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej na rzecz gospodarki mieszkaniowej.
M.P. 1986 nr 22 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 10 czerwca 1986 r. w sprawie szczegółowych warunków i zasad stosowania równoważnych norm czasu pracy na niektórych stanowiskach pracy.
M.P. 1986 nr 16 poz. 104 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1985 nr 23 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 2 września 1985 r. w sprawie terminów ogrzewania budynków i pomieszczeń.
M.P. 1985 nr 22 poz. 165 uchylony wykazem Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.
M.P. 1985 nr 9 poz. 77 uznany za uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 9 maja 1985 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej".
M.P. 1984 nr 30 poz. 206 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie zakładów budżetowych.
M.P. 1984 nr 28 poz. 187 uchylony Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1984 r. w sprawie funduszu rozwoju wodociągów i kanalizacji w miastach.
M.P. 1984 nr 16 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1984 nr 14 poz. 101 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 marca 1984 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1984 nr 3 poz. 26 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 24 stycznia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej.
M.P. 1984 nr 2 poz. 16 Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 17 stycznia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń z tytułu administracji zleconej budynków mieszkalnych.
M.P. 1984 nr 1 poz. 4 uchylony Uchwała nr 199 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy.
M.P. 1983 nr 32 poz. 178 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 września 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.
M.P. 1983 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 12 stycznia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej.
M.P. 1982 nr 31 poz. 272 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej.
M.P. 1982 nr 31 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie korzystania przez kombatantów z ulgowych przejazdów środkami masowej komunikacji miejskiej.
M.P. 1982 nr 31 poz. 267 uchylony Uchwała nr 260 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1982 r. w sprawie dalszego rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy.
M.P. 1982 nr 30 poz. 258 uchylony Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1982 nr 11 poz. 79 uchylony wykazem Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.
M.P. 1982 nr 10 poz. 73 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 marca 1982 r. w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.
M.P. 1982 nr 9 poz. 62 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 1982 r. w sprawie zakresu obowiązków dozorców domów.
M.P. 1982 nr 8 poz. 51 Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 lutego 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w 1982 r.
M.P. 1978 nr 15 poz. 51 uchylony wykazem Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.
M.P. 1977 nr 17 poz. 99 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 czerwca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji praktyk robotniczych studentów szkół wyższych oraz ponoszenia kosztów związanych z organizacją tych praktyk.
M.P. 1975 nr 33 poz. 207 uznany za uchylony Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 17 października 1975 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej i jednostek gospodarki uspołecznionej z organami administracji celnej oraz świadczeń tych organów i jednostek na rzecz organów administracji celnej.
M.P. 1974 nr 10 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1974 nr 9 poz. 66 uchylony wykazem Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.
M.P. 1973 nr 36 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" oraz trybu jej nadawania.
M.P. 1973 nr 32 poz. 195 uchylony Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1973 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska".
M.P. 1973 nr 20 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1972 nr 49 poz. 262 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 października 1972 r. w sprawie przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego pojazdami komunalnych przedsiębiorstw (zakładów) komunikacyjnych.
M.P. 1972 nr 9 poz. 61 uchylony Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze świadczeń zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
M.P. 1971 nr 50 poz. 320 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 września 1971 r. w sprawie ogólnych warunków sanitarnych przy przewozie środków spożywczych.
M.P. 1971 nr 33 poz. 212 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 5 czerwca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji praktyk robotniczych studentów szkół wyższych oraz ponoszenia kosztów związanych z organizacją tych praktyk.
M.P. 1970 nr 18 poz. 138 uchylony Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1970 r. w sprawie zasad korzystania ze świadczeń zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
M.P. 1970 nr 7 poz. 64 uchylony wykazem Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1970 r. w sprawie organizacji praktyk robotniczych studentów szkół wyższych.
M.P. 1968 nr 36 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 sierpnia 1968 r. w sprawie szczegółowego zakresu, składu i trybu działania komisji koordynacji przewozów.
M.P. 1964 nr 10 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 5 lutego 1964 r. w sprawie skrzyżowania linii kolejowych z liniami tramwajowymi.
M.P. 1963 nr 58 poz. 301 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 lipca 1963 r. w sprawie prowadzenia przez komunalne przedsiębiorstwa (zakłady) komunikacyjne transportu osób i bagażu autobusami na obszarze miast i osiedli.
M.P. 1962 nr 47 poz. 227 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 21 maja 1962 r. w sprawie prowadzenia przez komunalne przedsiębiorstwa komunikacyjne autobusowej komunikacji podmiejskiej.
M.P. 1956 nr 90 poz. 1019 uchylony wykazem Uchwała Nr 655 Prezydium Rządu z dnia 16 października 1956 r. w sprawie oświetlenia ulicznego w miastach i osiedlach.
M.P. 1956 nr 73 poz. 870 uznany za uchylony Uchwała nr 547 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1956 r. w sprawie zniesienia stanowiska Pełnomocnika do Walki z Grzybem Domowym.
M.P. 1955 nr 17 poz. 175 uchylony Uchwała nr 20 Prezydium Rządu z dnia 7 stycznia 1955 r. w sprawie robót na ulicach oraz placach i zieleńcach publicznych w miastach.
M.P. 1954 nr 107 poz. 1422 uchylony wykazem Uchwała nr 684 Prezydium Rządu z dnia 26 października 1954 r. w sprawie poruczenia komórkom gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych załatwiania spraw dotyczących naprawiania szkód górniczych.
M.P. 1936 nr 278 poz. 496 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.D. IV 16980/4/36 z dnia 16 listopada 1936 r. w sprawie wypłaty sum komunalnych
M.P. 1936 nr 187 poz. 349 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 1936 r. w sprawie przepisów miejscowych o zaopatrywaniu ludności w wodę oraz o usuwaniu nieczystości i wód opadowych w mieście stoł. Warszawie
M.P. 1933 nr 116 poz. 154 Instrukcja Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1933 r. , wydana w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa a związkami komunalnymi
M.P. 1930 nr 283 poz. 390 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 1930 r. o zezwoleniu Pomorskiemu Wojewódzkiemu Związkowi Komunalnemu na zaciągnięcie pożyczki obligacyjnej 1 milion złotych w złocie