Wyszukiwanie

kontrola skarbowa

Liczba znalezionych aktów: 213.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 176 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej
Dz.U. 2022 poz. 2486 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej
Dz.U. 2021 poz. 1636 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2021 poz. 1457 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej
Dz.U. 2021 poz. 1234 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej
Dz.U. 2020 poz. 1157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej
Dz.U. 2020 poz. 505 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2020 poz. 262 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2019 poz. 2461 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2019 poz. 1677 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej
Dz.U. 2019 poz. 1380 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
Dz.U. 2019 poz. 1265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 768 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2019 poz. 214 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin
Dz.U. 2019 poz. 160 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2019 poz. 3 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych i obrotu tymi automatami
Dz.U. 2019 poz. 2 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia
Dz.U. 2018 poz. 2547 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2018 poz. 2079 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej
Dz.U. 2017 poz. 2405 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt K 17/14
Dz.U. 2017 poz. 1435 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej
Dz.U. 2017 poz. 1047 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów
Dz.U. 2017 poz. 1004 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych
Dz.U. 2017 poz. 989 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2017 poz. 239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 2272 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia
Dz.U. 2016 poz. 2261 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 1947 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1652 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
Dz.U. 2016 poz. 1165 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 781 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne
Dz.U. 2016 poz. 720 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 437 obowiązujący Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 147 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 2281 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1649 obowiązujący Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1479 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1357 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 788 obowiązujący Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 553 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej
Dz.U. 2015 poz. 211 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1983 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym
Dz.U. 2014 poz. 1911 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego w komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym
Dz.U. 2014 poz. 1421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej
Dz.U. 2014 poz. 1345 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
Dz.U. 2014 poz. 1055 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11
Dz.U. 2014 poz. 243 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Dz.U. 2013 poz. 1145 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej
Dz.U. 2013 poz. 628 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Dz.U. 2013 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
Dz.U. 2013 poz. 186 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy
Dz.U. 2012 poz. 1544 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
Dz.U. 2012 poz. 1528 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
Dz.U. 2012 poz. 1416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
Dz.U. 2012 poz. 1015 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 2012 poz. 894 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości miesięcznego dodatku skarbowego
Dz.U. 2012 poz. 826 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2012 poz. 383 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy
Dz.U. 2012 poz. 362 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin
Dz.U. 2012 poz. 244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1591 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2011 r. sygn. akt SK 15/09
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1439 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r. sygn. akt SK 2/10
Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1371 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1160 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 992 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej
Dz.U. 2011 nr 152 poz. 899 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposobu i trybu współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 540 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi
Dz.U. 2011 nr 71 poz. 376 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kontroli wewnętrznej urzędów kontroli skarbowej
Dz.U. 2011 nr 41 poz. 214 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej
Dz.U. 2011 nr 35 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie oddelegowania inspektora kontroli skarbowej
Dz.U. 2011 nr 22 poz. 115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektoratów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej
Dz.U. 2011 nr 11 poz. 58 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie orzekania o zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1661 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1624 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1582 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie czasu pracy inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1544 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1500 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym, a także wzoru składanego przez nich kwestionariusza osobowego
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1309 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1300 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez inspektorów lub pracowników kontroli skarbowej
Dz.U. 2010 nr 127 poz. 858 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 492 uchylony Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1458 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia sposobu i warunków współdziałania dyrektorów izb celnych oraz naczelników urzędów celnych z terenowymi organami kontroli skarbowej
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1404 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1403 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1318 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 110 poz. 707 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2008 r. sygn. akt K 8/04
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1411 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1207 obowiązujący Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych
Dz.U. 2007 nr 111 poz. 765 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez wywiad skarbowy czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa
Dz.U. 2007 nr 13 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy
Dz.U. 2007 nr 5 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób, przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez innych inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, badania towarów i pobierania ich próbek oraz zdejmowania i ponownego nakładania zamknięć celnych
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1497 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1413 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 470 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 400 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej
Dz.U. 2006 nr 31 poz. 218 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej
Dz.U. 2006 nr 8 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1954 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1537 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1528 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej
Dz.U. 2005 nr 133 poz. 1119 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1110 obowiązujący Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 124 poz. 1042 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2005 r. sygn. akt K 4/04
Dz.U. 2005 nr 22 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2802 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2582 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika wywiadu skarbowego oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2056 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej
Dz.U. 2004 nr 196 poz. 2015 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami kontroli skarbowej, organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej
Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1789 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
Dz.U. 2004 nr 136 poz. 1454 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie broni służbowej i umundurowania pracowników kontroli skarbowej
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1382 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 868 obowiązujący Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o kontroli skarbowej
Dz.U. 2004 nr 71 poz. 647 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wysokości i przyznawania odszkodowania osobom udzielającym pomocy pracownikom wywiadu skarbowego
Dz.U. 2004 nr 66 poz. 607 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 594 obowiązujący Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 494 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy
Dz.U. 2004 nr 8 poz. 65 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2324 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz.U. 2003 nr 225 poz. 2232 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2043 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1939 obowiązujący Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu i niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1449 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1409 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1302 uchylony Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz.U. 2003 nr 133 poz. 1239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1019 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom
Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1008 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
Dz.U. 2003 nr 102 poz. 950 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2003 nr 84 poz. 774 obowiązujący Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 611 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 523 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 410 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek
Dz.U. 2003 nr 34 poz. 287 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania uzupełniającego egzaminu kwalifikacyjnego dla inspektorów kontroli skarbowej
Dz.U. 2003 nr 20 poz. 174 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie broni służbowej i umundurowania inspektorów i pracowników kontroli skarbowej
Dz.U. 2003 nr 20 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 67 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu wydawania funkcjonariuszom finansowych organów dochodzenia i niefinansowych organów dochodzenia upoważnień do wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe oraz szczegółowych zasad ich wymierzania i sposobu uiszczania
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1500 uchylony Ustawa z dnia 27 września 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1387 obowiązujący Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 2002 nr 136 poz. 1147 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
Dz.U. 2002 nr 123 poz. 1057 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika operacyjnego oraz środków, którymi się posługuje przy wykonywaniu zadań służbowych.
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 912 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie legitymowania, zatrzymywania i przeszukania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej oraz ponownego umieszczania zamknięć celnych.
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 911 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 856 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 855 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu gospodarowania oraz rozdysponowania środków i przyznawania nagród dla byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dodatkowych wpływów należności budżetowych lub ujawnienia przestępstw.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 846 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 845 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 844 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi państwowymi, gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 89 poz. 804 obowiązujący Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1708 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1189 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 877 obowiązujący Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej.
Dz.U. 2001 nr 40 poz. 463 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 286 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 143 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2001 r. sygn. akt K. 19/99.
Dz.U. 2000 nr 104 poz. 1103 obowiązujący Ustawa z dnia 12 października 2000 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i ustawy o Inspekcji Celnej w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.
Dz.U. 2000 nr 97 poz. 1057 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 816 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 11 poz. 134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 628 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego niektórym pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej.
Dz.U. 1999 nr 54 poz. 572 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej.
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 995 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej.
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 661 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania odszkodowania przysługującego w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu w czasie udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy pracownikom operacyjnym zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej.
Dz.U. 1998 nr 102 poz. 650 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Dz.U. 1998 nr 44 poz. 261 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie określenia celów specjalnych, na które są wykorzystywane środki budżetowe i mienie państwowe w jednostkach podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, jak również organów, zasad i trybu przeprowadzania kontroli w tym zakresie.
Dz.U. 1997 nr 86 poz. 545 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
Dz.U. 1997 nr 62 poz. 391 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie zasad, wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego niektórym pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej.
Dz.U. 1997 nr 18 poz. 105 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 720 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 132 poz. 621 obowiązujący Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 426 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 106 poz. 511 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1994 nr 33 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej.
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1994 nr 15 poz. 51 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 598 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 356 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1993 r. w sprawie wysokości norm dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia i przewozu spirytusu, wyrobów spirytusowych i ich półproduktów oraz piwa i wyrobów winiarskich.
Dz.U. 1993 nr 69 poz. 333 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów.
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 219 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów kontroli skarbowej utrwalonych za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk oraz magnetycznych nośników informacji.
Dz.U. 1992 nr 87 poz. 442 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie wykładni art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Dz.U. 1992 nr 33 poz. 143 uchylony Ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1937 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej.
Dz.U. 1937 nr 8 poz. 63 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1937 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej.
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 664 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1936 r. o organizacji i zakresie działania kontroli skarbowej.
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1933 r. o organizacji i zakresie działania kontroli skarbowej.
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 465 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1933 r. o organizacji i zakresie działania kontroli skarbowej.
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1930 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej.
Dz.U. 1927 nr 32 poz. 291 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1927 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o przyznaniu specjalnego dodatku mundurowego dla urzędników kontroli skarbowej.
Dz.U. 1926 nr 15 poz. 86 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1926 r. o kontroli skarbowej nad przewozem w kraju spirytusu i wyrobów wódczanych oraz przywozem z zagranicy i wywozem zagranicę spirytusu i wyrobów ze spirytusu.
Dz.U. 1926 nr 1 poz. 11 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o przyznaniu specjalnego dodatku mundurowego dla urzędników kontroli skarbowej.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 576 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości w celu wykonania ustawy z dnia 14 grudnia 1923 r. o uprawnieniach organów wykonawczych władz skarbowych.
Dz.U. 1925 nr 5 poz. 44 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o przyznaniu specjalnego dodatku mundurowego dla urzędników kontroli skarbowej.
Dz.U. 1924 nr 106 poz. 966 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 maja 1924 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej.
M.P. 1997 nr 49 poz. 473 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.
M.P. 1995 nr 61 poz. 687 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie oraz sprzedaż banderol lub wydanie upoważnień do wydawania banderol.
M.P. 1995 nr 53 poz. 579 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.
M.P. 1995 nr 27 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie określenia organów, zasad i trybu przeprowadzania kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
M.P. 1994 nr 35 poz. 298 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.
M.P. 1994 nr 18 poz. 137 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru niektórych podatków i innych należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, oraz warunków tego zaniechania.
M.P. 1994 nr 18 poz. 134 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1994 r. w sprawie zwiększenia dochodów budżetu państwa.
M.P. 1994 nr 14 poz. 106 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie oraz sprzedaż banderol lub wydanie upoważnień do wydania banderol.
M.P. 1992 nr 32 poz. 222 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1992 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.
M.P. 1939 nr 121 poz. 287 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 maja 1939 r. o utworzeniu oddziału rejonu kontroli skarbowej w Stebniku.
M.P. 1939 nr 74 poz. 165 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 marca 1939 r. o ustaleniu właściwości miejscowej i siedzib rejonów kontroli skarbowej oraz ich oddziałów.