Wyszukiwanie

koszty sądowe w sprawach cywilnych

Liczba znalezionych aktów: 140.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1860 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 923 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2023 poz. 614 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 403 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 326 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej
Dz.U. 2023 poz. 181 obowiązujący Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 284 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
Dz.U. 2021 poz. 1655 obowiązujący Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1557 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2021 poz. 1167 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2021 poz. 1080 obowiązujący Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 2186 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2020 r. sygn. akt SK 9/17
Dz.U. 2020 poz. 1892 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2020 poz. 807 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2020 r. sygn. akt P 19/16
Dz.U. 2020 poz. 755 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2020 poz. 288 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1802 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1553 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1469 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1131 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania
Dz.U. 2019 poz. 1028 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2019 poz. 785 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2018 poz. 2367 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2018 r. sygn. akt SK 25/16
Dz.U. 2018 poz. 1629 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U. 2018 poz. 1293 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
Dz.U. 2018 poz. 914 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2018 poz. 708 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów
Dz.U. 2018 poz. 536 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej
Dz.U. 2018 poz. 398 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 2180 obowiązujący Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1557 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2017 poz. 1508 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2017 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1574 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2016 poz. 1227 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa
Dz.U. 2016 poz. 948 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2015 poz. 2190 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów
Dz.U. 2015 poz. 1595 obowiązujący Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
Dz.U. 2015 poz. 1587 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2015 poz. 1418 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów
Dz.U. 2015 poz. 1045 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 978 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2015 poz. 957 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2015 poz. 574 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2015 poz. 539 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 4 obowiązujący Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 2 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2014 poz. 1306 obowiązujący Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2014 poz. 1296 obowiązujący Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2014 poz. 1025 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2014 poz. 545 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 12/13
Dz.U. 2014 poz. 528 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2014 poz. 380 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2014 r. sygn. akt SK 53/12
Dz.U. 2014 poz. 366 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2014 poz. 106 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt SK 25/11
Dz.U. 2013 poz. 1476 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej
Dz.U. 2013 poz. 643 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich
Dz.U. 2013 poz. 518 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2013 poz. 429 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2013 r. sygn. akt SK 30/09
Dz.U. 2012 poz. 1101 obowiązujący Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 1015 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 2012 poz. 196 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich
Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1775 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1431 obowiązujący Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 640 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt P 38/08
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1016 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 594 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 419 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 387 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt SK 47/08
Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146 obowiązujący Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 24 poz. 125 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. sygn. akt SK 10/09
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 45 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 44 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1747 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1591 obowiązujący Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1552 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 751 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2009 r. sygn. akt P 87/08
Dz.U. 2009 nr 26 poz. 156 obowiązujący Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1572 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1524 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt P 17/07
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1307 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 33/07
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 873 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2008 r. sygn. akt P 49/07
Dz.U. 2008 nr 110 poz. 706 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2008 r. sygn. akt P 37/07
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1845 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r. sygn. akt P 39/06
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1371 obowiązujący Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 82 poz. 560 obowiązujący Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 123 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2006 nr 231 poz. 1688 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2006 r. sygn. akt P 15/05
Dz.U. 2006 nr 126 poz. 876 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 288 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych
Dz.U. 2006 nr 27 poz. 200 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2006 nr 27 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1954 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1438 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 901 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 609 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2005 r. sygn. akt SK 26/02
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 67 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 obowiązujący Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 843 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 maja 2003 r. sygn. akt P 21/01
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 649 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1955 obowiązujący Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 641 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 2002 nr 9 poz. 88 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1467 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1071 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1069 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1009 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich.
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 635 obowiązujący Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1268 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 554 obowiązujący Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136 obowiązujący Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1038 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 452 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1998 nr 50 poz. 315 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1998 nr 16 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 678 obowiązujący Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 255 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 753 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1996 nr 43 poz. 189 obowiązujący Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 34 poz. 146 uchylony Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 362 uchylony Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 93 uchylony Ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 215 uchylony Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1967 nr 24 poz. 110 uchylony Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1936 r. o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu zapłaty w postępowaniu cywilnem, a należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych.
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1935 r. w sprawie umarzania zaległych w postępowaniu cywilnem a należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych.
Dz.U. 1932 nr 93 poz. 805 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Przepisy o kosztach sądowych.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 554 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów tymczasowych o kosztach sądowych obowiązujących w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 31 marca 1932 r. w sprawie uiszczania opłat i kosztów sądowych w postępowaniu cywilnem.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 677 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. w sprawie kosztów sądowych i opłat notarjuszów w okręgach sądów apelacyjnych: poznańskiego i toruńskiego oraz sądu okręgowego katowickiego.
Dz.U. 1927 nr 55 poz. 482 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o zmianie przepisów tymczasowych o kosztach sądowych.
Dz.U. 1927 nr 38 poz. 344 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1927 r. w sprawie uiszczania opłat sądowych na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Lublinie, Warszawie i Wilnie.
Dz.U. 1925 nr 91 poz. 637 Ustawa z dnia 16 lipca 1925 r. o zmianach w urządzeniu sądownictwa, przepisach postępowania cywilnego i w przepisach o kosztach sądowych, obowiązujących w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1925 nr 32 poz. 223 Ustawa z dnia 31 marca 1925 r. zmieniająca przepisy tymczasowe o kosztach sądowych.
Dz.U. 1924 nr 109 poz. 982 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 15 grudnia 1924 r. w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu dla sędziów pokoju w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu, Toruniu i górnośląskiej części województwa śląskiego.