Wyszukiwanie

księgowość

Liczba znalezionych aktów: 141.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 2451 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane
Dz.U. 2019 poz. 351 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości
Dz.U. 2018 poz. 304 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane
Dz.U. 2013 poz. 330 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości
Dz.U. 2000 nr 113 poz. 1186 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1024 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1997 nr 151 poz. 999 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 438 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia i przekształcenia podmiotów gospodarczych, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia.
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 437 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym.
Dz.U. 1995 nr 71 poz. 356 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 790 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 789 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 788 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 774 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych spółek, których akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone i znajdują się w publicznym obrocie.
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 592 uchylony Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Dz.U. 1994 nr 106 poz. 511 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1994 nr 104 poz. 508 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 457 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1994 nr 9 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1994 nr 4 poz. 17 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 652 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 165 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1993 r. w sprawie wyznaczenia pisma do ogłaszania sprawozdań finansowych.
Dz.U. 1992 nr 103 poz. 523 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1992 nr 99 poz. 496 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1992 nr 96 poz. 476 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 395 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozwiązywania jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej oraz znoszenia stanowisk funkcjonariuszy pożarnictwa.
Dz.U. 1992 nr 13 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie planów kont dla zarządów gmin oraz dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 27 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 559 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 554 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1991 nr 111 poz. 480 uchylony Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 356 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1991 nr 40 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1991 nr 19 poz. 83 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1991 nr 10 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 529 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 1990 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw państwowych, wysokości opłat za weryfikację oraz szczegółowych praw i obowiązków biegłych księgowych.
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 248 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1990 nr 26 poz. 152 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 422 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny środków trwałych
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 74 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulujących zasady działania przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie uznawania środków pracy i innych przedmiotów długotrwałego użytkowania za środki trwałe, zasad aktualizacji ich wyceny oraz zasad i stawek amortyzacji.
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.
Dz.U. 1987 nr 19 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1987 nr 19 poz. 117 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 96 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.
Dz.U. 1985 nr 50 poz. 262 uchylony Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1984 nr 53 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1984 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych i ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przeprowadzania kompleksowej kontroli województw.
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 72 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie amortyzacji majątku trwałego jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji księgowej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych do celów wyodrębnienia dochodu podzielnego z działalności rolniczej roślinnej i zwierzęcej.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 199 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad dokonywania odpisów na zużycie przedmiotów majątkowych przez podatników podatku dochodowego nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 22 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1983 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych organizacji spółdzielczych.
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 26 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie przeprowadzania kontroli finansowej oraz obowiązków kontrolowanych jednostek.
Dz.U. 1983 nr 3 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie głównych księgowych przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 42 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 49 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1978 r. w sprawie zasad dokonywania odpisów na zużycie przedmiotów majątkowych przez podatników podatku dochodowego nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 44 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1975 r. w sprawie uznania "Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 268 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 236 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad i trybu określania kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy dla celów związanych z uprawnieniem do oddzielnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz do ustalenia czasu trwania okresu próbnego.
Dz.U. 1964 nr 17 poz. 101 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 kwietnia 1964 r. w sprawie prowadzenia inwentarza muzealiów.
Dz.U. 1924 nr 61 poz. 612 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 1 lipca 1924 r. w przedmiocie szacowania przedmiotów majątkowych oraz sposobu księgowania przy sporządzaniu bilansów otwarcia w złotych.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 542 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1924 r. o bilansowaniu w złotych oraz określeniu w złotych kapitałów własnych przedsiębiorstw, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
M.P. 2022 poz. 956 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących warunków księgowania wydatków oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027
M.P. 2020 poz. 287 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obsługa procesów księgowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 1996 nr 24 poz. 251 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie organizacji i zasad działania jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej publicznych szkół i placówek prowadzonych przez ministrów i inne organy administracji rządowej.
M.P. 1995 nr 8 poz. 112 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 1995 r. w sprawie przedłużenia okresu archiwizowania dowodów księgowych w bankach.
M.P. 1994 nr 36 poz. 313 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
M.P. 1992 nr 39 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie zwolnienia niektórych podmiotów od obowiązku corocznego badania i ogłaszania sprawozdań finansowych oraz formy i zakresu informacji ujawnionych w tych sprawozdaniach.
M.P. 1992 nr 1 poz. 7 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 grudnia 1991 r. uchylające zarządzenie w sprawie klasyfikacji obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych osób prawnych oraz sprawozdawczości z obrotów gotówkowych, dokonywanych przez osoby prawne z pominięciem ich rachunków.
M.P. 1991 nr 12 poz. 82 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 1991 r. w sprawie współczynników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1991 r.
M.P. 1990 nr 32 poz. 260 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za czerwiec 1990 r.
M.P. 1990 nr 19 poz. 157 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za marzec 1990 r.
M.P. 1989 nr 44 poz. 363 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1989 r. w sprawie współczynników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1990 r.
M.P. 1989 nr 44 poz. 356 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za weryfikację sprawozdań finansowych i stawek wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych.
M.P. 1989 nr 43 poz. 348 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 grudnia 1989 r. w sprawie klasyfikacji obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych osób prawnych oraz sprawozdawczości z obrotów gotówkowych, dokonywanych przez osoby prawne z pominięciem ich rachunków.
M.P. 1988 nr 29 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za weryfikację sprawozdań finansowych i stawek wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych.
M.P. 1988 nr 22 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 1988 r. w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej oraz rachunkowości w państwowych biurach notarialnych.
M.P. 1988 nr 15 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1988 nr 15 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów kont jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1987 nr 19 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za weryfikację sprawozdań finansowych i stawek wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych.
M.P. 1986 nr 35 poz. 270 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz w sprawie planów kont jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 27 poz. 184 uznany za uchylony Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 17 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udokumentowania operacji kasowych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 11 poz. 77 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 108 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1980 r. w sprawie zasad zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych.
M.P. 1986 nr 6 poz. 40 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1985 nr 48 poz. 314 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
M.P. 1985 nr 48 poz. 312 uchylony Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych.
M.P. 1985 nr 16 poz. 126 uznany za uchylony Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1985 nr 15 poz. 119 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
M.P. 1985 nr 12 poz. 95 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1985 r. w sprawie planów kont jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1984 nr 31 poz. 215 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
M.P. 1984 nr 31 poz. 214 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1984 nr 30 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 167 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji jednostek i zakładów budżetowych.
M.P. 1984 nr 23 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1984 r. w sprawie opłat za weryfikację sprawozdań finansowych i stawek wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych.
M.P. 1983 nr 40 poz. 233 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1983 r. w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 22 poz. 124 uznany za uchylony Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie wykonywania kontroli przez organy administracji państwowej.
M.P. 1983 nr 15 poz. 85 uznany za uchylony Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 8 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1983 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli podatkowej w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 21 poz. 185 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych.
M.P. 1982 nr 9 poz. 60 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1981 nr 18 poz. 154 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1981 r. w sprawie uproszczonych zasad ewidencji księgowej w uspołecznionych jednostkach drobnej wytwórczości.
M.P. 1981 nr 3 poz. 9 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1980 nr 29 poz. 160 uchylony Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1980 r. w sprawie zasad zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych.
M.P. 1980 nr 16 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zasad rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1979 nr 2 poz. 14 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1979 r. w sprawie specjalnych kas poborowych w państwowych biurach notarialnych i zakresu czynności tych kas.
M.P. 1975 nr 26 poz. 164 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1975 nr 14 poz. 81 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce".
M.P. 1974 nr 24 poz. 145 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1974 r. w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1974 nr 1 poz. 8 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1973 r. w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1970 nr 33 poz. 261 uznany za uchylony Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1970 r. w sprawie zasad zaliczania środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych.
M.P. 1970 nr 29 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 sierpnia 1970 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych, ich wyceny i inwentaryzacji oraz odpisywaniu ubytków w tych materiałach.
M.P. 1966 nr 68 poz. 325 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Finansów z dnia 2 grudnia 1966 r. w sprawie rozliczania niedoborów i nadwyżek zboża oraz produktów jego przemiału w uspołecznionych młynach gospodarczych.
M.P. 1965 nr 55 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 1965 r. w sprawie rachunkowości stowarzyszeń nie dotowanych z budżetu Państwa.
M.P. 1963 nr 9 poz. 43 uznany za uchylony Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 r. w sprawie trybu współdziałania Państwowej Inspekcji Handlowej z organami kontroli państwowej spółdzielczej i społecznej.
M.P. 1962 nr 63 poz. 301 uchylony wykazem Uchwała nr 235 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie kontroli gospodarki finansowej stowarzyszeń.
M.P. 1961 nr 2 poz. 16 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 8 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów, towarów i wyrobów w uspołecznionych przedsiębiorstwach i zakładach.
M.P. 1954 nr 94 poz. 1033 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1954 r. zmieniające zarządzenie z dnia 8 kwietnia 1953 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów, towarów i wyrobów w uspołecznionych przedsiębiorstwach i zakładach.
M.P. 1954 nr 79 poz. 927 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1954 r. w sprawie dokumentacji płac i rozliczeń za płace z pracownikami w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1953 nr 52 poz. 587 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1953 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów, towarów i wyrobów w uspołecznionych przedsiębiorstwach i zakładach.
M.P. 1932 nr 273 poz. 320 Uzupełnienie listy księgowych, zaprzysiężonych przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Wilnie.
M.P. 1932 nr 193 poz. 226 Uzupełnienie listy księgowych, zaprzysiężonych przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Wilnie.
M.P. 1931 nr 180 poz. 261 Uzupełnienie listy księgowych zaprzysiężonych przy Izbie Przemysłowo- Handlowej w Wilnie
M.P. 1931 nr 15 poz. 27 Lista księgowych zaprzysiężonych przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Wilnie