Wyszukiwanie

lasy

Liczba znalezionych aktów: 360.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2779 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
Dz.U. 2023 poz. 2681 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2023 poz. 2222 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej
Dz.U. 2023 poz. 1933 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1688 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1589 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gatunkach obcych
Dz.U. 2023 poz. 1356 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2023 poz. 855 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2023 poz. 803 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych
Dz.U. 2023 poz. 737 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Dz.U. 2023 poz. 672 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej
Dz.U. 2023 poz. 470 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2023 poz. 412 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Dz.U. 2022 poz. 2565 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
Dz.U. 2022 poz. 2391 uchylony Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
Dz.U. 2022 poz. 2329 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dz.U. 2022 poz. 2311 obowiązujący Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy - Kodeks wykroczeń
Dz.U. 2022 poz. 2256 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2022 poz. 2011 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2022 r.
Dz.U. 2022 poz. 1931 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2022 poz. 1726 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej
Dz.U. 2022 poz. 1089 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2022 poz. 1065 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów
Dz.U. 2022 poz. 672 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2022 poz. 514 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dz.U. 2022 poz. 84 obowiązujący Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2021 poz. 2451 uchylony Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
Dz.U. 2021 poz. 1881 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2021 poz. 1718 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych
Dz.U. 2021 poz. 1623 obowiązujący Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych
Dz.U. 2021 poz. 1275 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2021 poz. 1039 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2021 poz. 856 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2021 poz. 784 obowiązujący Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 548 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 2180 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego
Dz.U. 2020 poz. 1463 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2020 poz. 898 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 246 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 148 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Dz.U. 2020 poz. 6 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2019 poz. 2362 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
Dz.U. 2019 poz. 2061 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
Dz.U. 2019 poz. 1910 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1538 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego
Dz.U. 2019 poz. 1396 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2019 poz. 1154 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dz.U. 2019 poz. 1126 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
Dz.U. 2019 poz. 1097 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym
Dz.U. 2019 poz. 995 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 655 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2019 poz. 587 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 585 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 536 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego
Dz.U. 2019 poz. 83 obowiązujący Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach
Dz.U. 2018 poz. 2283 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
Dz.U. 2018 poz. 2129 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2018 poz. 2085 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną
Dz.U. 2018 poz. 1507 obowiązujący Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1479 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1235 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju
Dz.U. 2018 poz. 846 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe (PLH140052)
Dz.U. 2018 poz. 651 obowiązujący Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 650 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2018 poz. 595 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2018 poz. 363 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
Dz.U. 2018 poz. 142 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2017 poz. 2466 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
Dz.U. 2017 poz. 2408 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej
Dz.U. 2017 poz. 2405 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt K 17/14
Dz.U. 2017 poz. 2152 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
Dz.U. 2017 poz. 1122 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
Dz.U. 2017 poz. 788 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2017 poz. 624 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Dz.U. 2017 poz. 520 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2017 poz. 116 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym
Dz.U. 2016 poz. 2260 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2016 poz. 2249 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
Dz.U. 2016 poz. 2134 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1020 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 903 obowiązujący Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 586 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach
Dz.U. 2016 poz. 422 obowiązujący Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2016 poz. 374 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym
Dz.U. 2016 poz. 321 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2015 poz. 2168 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie
Dz.U. 2015 poz. 2143 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
Dz.U. 2015 poz. 2100 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2015 poz. 1425 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykazu, obszarów i map regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego
Dz.U. 2015 poz. 1328 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem pochodzenia
Dz.U. 2015 poz. 1322 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
Dz.U. 2015 poz. 1246 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat
Dz.U. 2015 poz. 1092 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym
Dz.U. 2015 poz. 1070 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów
Dz.U. 2015 poz. 1045 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 953 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2015 poz. 890 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2015 poz. 671 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 655 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2015 poz. 349 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2014 poz. 1876 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
Dz.U. 2014 poz. 1410 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2014 poz. 1271 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat
Dz.U. 2014 poz. 1032 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o lasach
Dz.U. 2014 poz. 936 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego
Dz.U. 2014 poz. 222 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach
Dz.U. 2013 poz. 1670 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2013 poz. 1434 uchylony Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia
Dz.U. 2013 poz. 1424 uchylony Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego
Dz.U. 2013 poz. 1384 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
Dz.U. 2013 poz. 1247 obowiązujący Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1232 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2013 poz. 1206 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego
Dz.U. 2013 poz. 689 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2013 poz. 628 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Dz.U. 2013 poz. 521 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2013 poz. 503 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Dz.U. 2012 poz. 1302 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
Dz.U. 2012 poz. 1278 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Dz.U. 2012 poz. 949 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych
Dz.U. 2012 poz. 689 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia
Dz.U. 2012 poz. 614 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego
Dz.U. 2012 poz. 258 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.
Dz.U. 2012 poz. 257 obowiązujący Międzynarodowa Umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r., sporządzona w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1337 obowiązujący Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 595 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 543 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 170 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 923 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów
Dz.U. 2010 nr 133 poz. 893 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 416 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1751 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 340 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 54 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1613 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1011 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o lasach
Dz.U. 2008 nr 134 poz. 853 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1286 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydania aktów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2007 nr 78 poz. 532 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
Dz.U. 2007 nr 64 poz. 427 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2007 nr 59 poz. 405 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2007 r. sygn. akt K 29/06
Dz.U. 2007 nr 58 poz. 398 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego
Dz.U. 2007 nr 51 poz. 342 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1775 obowiązujący Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1614 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. sygn. akt P 31/05
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1520 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia
Dz.U. 2006 nr 201 poz. 1481 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego
Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1141 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej
Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 645 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania
Dz.U. 2006 nr 82 poz. 573 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 420 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów
Dz.U. 2006 nr 30 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych"
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2152 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2151 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1460 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1315 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości
Dz.U. 2005 nr 144 poz. 1212 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy
Dz.U. 2005 nr 127 poz. 1066 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie
Dz.U. 2005 nr 113 poz. 954 obowiązujący Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 45 poz. 435 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2861 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2554 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2362 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1941 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1929 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1492 obowiązujący Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 929 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez dostawców dokumentacji w zakresie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 928 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania testów leśnego materiału podstawowego
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 894 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 791 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia
Dz.U. 2004 nr 67 poz. 621 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 422 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 272 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy
Dz.U. 2004 nr 20 poz. 191 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2273 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dz.U. 2003 nr 46 poz. 392 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2003 nr 11 poz. 123 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1791 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1659 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1625 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2002 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1592 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1138 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i w nadleśnictwie broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego.
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 981 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 410 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminów płatności.
Dz.U. 2002 nr 42 poz. 372 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie
Dz.U. 2002 nr 12 poz. 121 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Lasów Państwowych ze starostami w zakresie sporządzania planów zalesienia i uproszczonych planów urządzenia lasu, szkoleń, nadzoru nad wykonywaniem prac zalesieniowych oraz dostarczania sadzonek.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1623 obowiązujący Ustawa z dnia 14 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1366 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.
Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1079 uchylony Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody.
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1051 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 764 uchylony Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 761 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym.
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1041 obowiązujący Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 958 obowiązujący Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 80 poz. 902 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2000 r. w sprawie ewidencjonowania i przechowywania broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie.
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 679 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136 obowiązujący Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1096 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 864 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 824 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.
Dz.U. 1999 nr 71 poz. 800 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 497 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 1999 r. sygn. akt P. 10/98
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 484 obowiązujący Ustawa z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 42 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.
Dz.U. 1998 nr 150 poz. 983 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000.
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 777 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 września 1998 r. w sprawie sposobu, zakresu i warunków stosowania środków ochrony roślin w leśnym użytkowaniu gruntów.
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 452 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać specjalistyczne jednostki i inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego.
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 451 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargu na sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 450 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 327 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.
Dz.U. 1998 nr 36 poz. 201 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.
Dz.U. 1998 nr 11 poz. 39 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1079 obowiązujący Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 349 obowiązujący Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania obwodów łowieckich i ustalania czynszu dzierżawnego, udziału przez dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną oraz wzoru umowy dzierżawnej.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 773 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. zmieniająca ustawę o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych.
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 409 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody.
Dz.U. 1996 nr 81 poz. 378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1996 r.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 775 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 338 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planów urządzania lasu.
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 337 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej.
Dz.U. 1983 nr 23 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty leśnej.
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 86 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1983 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 79 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Dz.U. 1981 nr 3 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.
Dz.U. 1978 nr 2 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1978 r. w sprawie statusu wojewody.
Dz.U. 1977 nr 33 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1977 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 108 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1976 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rolników ze zrywki i wywozu drewna z lasów przy użyciu ciągników.
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1974 r. w sprawie zasad sporządzania programu zagospodarowania lasu i jego zatwierdzania.
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lutego 1974 r. w sprawie pomocy w zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności państwa.
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 lutego 1974 r. w sprawie zasad obliczania wartości lasów i gruntów leśnych w hektarach przeliczeniowych użytków rolnych.
Dz.U. 1974 nr 5 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 16 stycznia 1974 r. w sprawie gruntów przeznaczonych do zalesiania.
Dz.U. 1974 nr 2 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1974 r. w sprawie zezwoleń na wyrąb drzew w lasach nie stanowiących własności państwa.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie opłaty leśnej.
Dz.U. 1973 nr 48 poz. 283 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 91 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1973 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, łąk i wrzosowisk.
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1972 r. w sprawie zapobiegania pożarom lasów i obiektów budowlanych powstającym w wyniku wypalania łąk i wrzosowisk.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 stycznia 1972 r. w sprawie wyłączania gruntów z państwowego gospodarstwa leśnego i włączania gruntów do tego gospodarstwa.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 304 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 29 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy zgłaszaniu i dokonywaniu zmian w danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Dz.U. 1955 nr 27 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie trybu postępowania przy zgłaszaniu i dokonywaniu zmian w danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 568 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie lasów nie stanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 429 Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie lasów nie stanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1938 r. o ustaleniu okręgów i siedzib dyrekcyj Lasów Państwowych.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 304 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1938 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 stycznia 1925 r. o zakresie uprawnień dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw przy zawieraniu umów, dotyczących gospodarki w lasach państwowych.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o szkodnictwie leśnym i polnym.
Dz.U. 1936 nr 75 poz. 533 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1936 r. o państwowym gospodarstwie leśnym.
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 406 uchylony Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o zalesianiu niektórych nieużytków.
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 343 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 maja 1936 r. o klasyfikacji gruntów, pozostających pod zarządem Administracji Lasów Państwowych, a objętych planem urządzenia gospodarstwa leśnego.
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 308 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 maja 1936 r. o pasaniu inwentarza i zbieraniu ściółki w lasach państwowych.
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 298 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1936 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o klasyfikacji gruntów pod lasami.
Dz.U. 1934 nr 84 poz. 759 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o urządzaniu i utrzymywaniu pasów ochronnych przeciwpożarowych i zasłon odśnieżnych.
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 330 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1934 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1934 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk w administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o zasiłku wyrównawczym dla prowizorycznych funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1934 nr 8 poz. 67 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1934 nr 8 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk w administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 272 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zagospodarowaniu lasów państwowych.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 778 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagospodarowaniu lasów, niestanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 600 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o zniesieniu Dyrekcji Lasów Państwowych w Bydgoszczy.
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 661 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1930 nr 46 poz. 391 Rozporządzenie IV Ministra Robót Publicznych z dnia 16 czerwca 1930 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Rolnictwa, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, w celu wykonania ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. o poborze daniny lasowej na cele odbudowy kraju.
Dz.U. 1930 nr 25 poz. 222 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1930 r. o umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 887 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 16 listopada 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie określenia, jakie grunty należy uważać za enklawy i półenklawy leśne.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 635 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 21 czerwca 1928 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Rolnictwa, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, w celu wykonania ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. o poborze daniny lasowej na cele odbudowy kraju.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia funkcjonarjuszów niższych dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw, zaliczonych do grup uposażenia: XVII, XVIII I XIX.
Dz.U. 1928 nr 51 poz. 492 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 kwietnia 1928 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 października 1925 r. w sprawie ustalenia wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 373 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. zmieniające rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zagospodarowaniu lasów państwowych.
Dz.U. 1928 nr 21 poz. 179 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagospodarowaniu lasów niestanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1928 nr 17 poz. 145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1928 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji służby techniczno-leśnej w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 641 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. o zmianie postanowień art. art. 25 i 26 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagospodarowaniu lasów niestanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 521 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 lipca 1927 r. o lasach, do których nie mają zastosowania niektóre postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagospodarowaniu lasów niestanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 520 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 lipca 1927 r. o lasach, dla których plan urządzenia gospodarstwa leśnego zastąpiony być może programem gospodarczym.
Dz.U. 1927 nr 57 poz. 504 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagospodarowaniu lasów, niestanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 819 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 października 1925 r. w sprawie ustalenia wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.
Dz.U. 1925 nr 110 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie techniczno-leśnym kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 693 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 2 lipca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia funkcjonarjuszów niższych dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw, zaliczonych do grup uposażenia: XVII, XVIII i XIX.
Dz.U. 1925 nr 12 poz. 87 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1925 r. o zaliczeniu funkcjonarjuszów niższych dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw do poszczególnych grup uposażenia.
Dz.U. 1925 nr 11 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 stycznia 1925 r. o zakresie uprawnień dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw przy zawieraniu umów, dotyczących gospodarki w lasach państwowych.
Dz.U. 1925 nr 9 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o utworzeniu dyrekcyj lasów państwowych.
Dz.U. 1924 nr 119 poz. 1079 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1924 nr 106 poz. 958 uchylony Ustawa z dnia 14 listopada 1924 r. o częściowej zmianie dekretu z dnia 16 stycznia 1919 r. w przedmiocie organizacji urzędów ochrony lasów.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1023 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 5 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmiany norm pieniężnych, wymienionych w punktach c), d), e), f), g), h) § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1920 r. o organizacji i zakresie działania okręgowych zarządów lasów państwowych.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 991 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 listopada 1922 r. w przedmiocie uchylenia na obszarze Ziemi Wileńskiej 5% opłaty skarbowej od sprzedaży i eksploatacji lasów.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 982 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia o organizacji i zakresie działania okręgowych zarządów lasów państwowych.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 848 uchylony Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany ustawy niemieckiej z dnia 14 sierpnia 1876 r., dotyczącej zarządu lasów, należących do gmin i zakładów publicznych.
M.P. 2023 poz. 1117 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie pomocy w ramach płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego, płatności w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 69 lit. a rozporządzenia 2021/2115, wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych realizowanych w ramach art. 69 lit. d rozporządzenia 2021/2115 oraz warunkowości
M.P. 2023 poz. 447 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie obrony polskich lasów
M.P. 2023 poz. 295 Stanowisko Rady Ministrów z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie obrony polskich lasów
M.P. 2018 poz. 460 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z Krajem-Gospodarzem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w sprawie "Las2017" - Wspólnej Konferencji 39. Sesji Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa (EFC) Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz 75. Sesji Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego (COFFI) Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE), która odbędzie się w Warszawie w dniach 9-13 października 2017 roku, podpisaną w Warszawie dnia 5 października 2017 r.
M.P. 2018 poz. 459 obowiązujący Umowa z Krajem-Gospodarzem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w sprawie "Las2017" - Wspólnej Konferencji 39. Sesji Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa (EFC) Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz 75. Sesji Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego (COFFI) Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE), która odbędzie się w Warszawie w dniach 9-13 października 2017 roku, podpisana w Warszawie dnia 5 października 2017 r.
M.P. 2011 nr 59 poz. 579 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej
M.P. 2011 nr 58 poz. 578 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna
M.P. 2011 nr 56 poz. 567 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker
M.P. 2011 nr 55 poz. 566 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły
M.P. 2011 nr 52 poz. 561 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby
M.P. 2011 nr 51 poz. 560 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju
M.P. 2011 nr 49 poz. 549 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
M.P. 2011 nr 40 poz. 451 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
M.P. 2011 nr 38 poz. 425 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru
M.P. 2011 nr 37 poz. 424 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft
M.P. 2009 nr 69 poz. 896 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r.
M.P. 2002 nr 50 poz. 729 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2002 r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 r.
M.P. 1996 nr 18 poz. 220 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1996 r. w sprawie kompleksowej ochrony lasów i racjonalnej gospodarki leśnej.
M.P. 1996 nr 3 poz. 33 uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie zasad ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.
M.P. 1984 nr 26 poz. 177 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 listopada 1984 r. w sprawie zniesienia ochrony obszaru leśnego uznanego za rezerwat przyrody.
M.P. 1939 nr 154 poz. 365 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 czerwca 1939 r. o uznaniu lasów państwowych na obszarze Nadleśnictw Jaworzyna i Zakopane w krakowsko-śląskim okregu Lasów Państwowych za lasy ochronne i o utworzeniu jednostki organizacyjnej szczególnej pod nazwą "Park Przyrody w Tatrach".
M.P. 1937 nr 177 poz. 291 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Rolnictwa I Reform Rolnych z dnia 3 lipca 1937 r. o uchyleniu zarządzeń Ministra Rolnictwa z dnia 22 września 1927 r. w sprawie gatunkowania, pomiaru i oznaczania wartości drewna i innych płodów leśnych oraz obliczania cen najmu i robót wymiarowych (akordowych) przy wyróbce drewna w lasach państwowych i z dnia 9 listopada 1928 r. o zmianie zarządzenia z dnia 22 września 1927 r.
M.P. 1936 nr 226 poz. 398 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1936/37 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego.
M.P. 1935 nr 217 poz. 246 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 września 1935 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1935 nr 121 poz. 153 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 maja 1935 r. o utworzeniu Zarządu Państwowej Destylarni Żywicy w Zagórzu oraz Zarządów Tartaków Państwowych w Bydgoszczy i Parciakach
M.P. 1935 nr 108 poz. 141 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 maja 1935 r. w sprawie przyznania niektórym funkcjonariuszom administracji lasów państwowych prawo bezpłatnego wypasania inwentarza w lasach państwowych.
M.P. 1935 nr 53 poz. 72 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 lutego 1935 r. o utworzeniu Zarządów Tartaków Państwowych w Klewaniu i Kostopolu.
M.P. 1935 nr 8 poz. 11 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach funkcjonariuszów administracji lasów państwowych w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe
M.P. 1935 nr 4 poz. 4 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w lesie Kabackim dóbr Wilanów na cele wojskowe.
M.P. 1934 nr 285 poz. 394 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województwa poleskiego na rok służbowy 1934/35.
M.P. 1934 nr 280 poz. 386 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych i straży leśnej na obszarze województw: stanisławowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego, z wyłączeniem powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1934 nr 253 poz. 330 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 października 1934 r. o utworzeniu Zarządu Zakładów Drzewnych Lasów Państwowych w Hajnówce.
M.P. 1934 nr 253 poz. 329 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 października 1934 r. o utworzeniu Zarządu Fabryki Dykt w Białymstoku.
M.P. 1934 nr 225 poz. 291 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 września 1934 r. o utworzeniu jednostki organizacyjnej szczególnej pod nazwą "Inspekcja Państwowych Lasów Śląskich".
M.P. 1934 nr 150 poz. 201 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przyznania niektórym funkcjonariuszom administracji lasów państwowych prawa opalania swych mieszkań drewnem, otrzymywanym bezpłatnie z lasów państwowych.
M.P. 1934 nr 150 poz. 200 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1934 r. w sprawie wydawania drewna opałowego funkcjonariuszom administracji lasów państwowych.
M.P. 1934 nr 99 poz. 142 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 marca 1934 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych.
M.P. 1934 nr 43 poz. 61 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 stycznia 1934 r. w sprawie zasiłku wyrównawczego dla starszych gajowych, gajowych i strażników w administracji lasów państwowych
M.P. 1934 nr 41 poz. 55 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 lutego 1934 r. o wewnętrznej organizacji dyrekcyj lasów państwowych
M.P. 1934 nr 24 poz. 36 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 stycznia 1934 r. o wewnętrznej organizacji Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych
M.P. 1933 nr 32 poz. 43 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, z wyłączeniem powiatów: Brzozów, Jarosław, Krosno, Kolbuszowa, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Sanok i Tarnobrzeg.
M.P. 1932 nr 258 poz. 293 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 października 1932 r. o utworzeniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictw Zarządu Łąk Państwowych w Czersku.
M.P. 1932 nr 232 poz. 263 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 października 1932 r. o utworzeniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa Zarządu Tartaku Państwowego w Kielcach.
M.P. 1932 nr 232 poz. 262 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 października 1932 r. o utworzeniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa Zarządu Tartaku Państwowego w Delatynie
M.P. 1932 nr 232 poz. 261 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 października 1932 r. o utworzeniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa Zarządu Tartaku Państwowego w Bolechowie.
M.P. 1932 nr 85 poz. 120 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 kwietnia 1932 r. o utworzeniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa Zarządu Tartaku Państwowego w Zagnańsku
M.P. 1932 nr 18 poz. 21 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy straży leśnej na obszarze Województw: Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego z wyłączeniem powiatów: Brzozów, Jarosław, Krosno, Kolbuszowa, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Sanok, Strzyżów i Tarnobrzeg.
M.P. 1932 nr 1 poz. 2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 grudnia 1931 r. o utworzeniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa - Zarządu Tartaku Państwowego w Broszniowie.
M.P. 1931 nr 237 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 października 1931 r. o utworzeniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa Zarządu Tartaku Państwowego w Worochcie.
M.P. 1931 nr 192 poz. 270 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 sierpnia 1931 r. o utworzeniu niezależnego od nadleśnictw Zarządu Kolejek Leśnych okręgu Dyrekcji Lasów Państwowych we Lwowie
M.P. 1931 nr 183 poz. 264 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalającej warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1931/32 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, łódzkiego i białostockiego.
M.P. 1931 nr 117 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 maja 1931 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych
M.P. 1930 nr 273 poz. 371 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 listopada 1930 r. o utworzeniu nadleśnictwa Pobołowice w okręgu Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
M.P. 1930 nr 271 poz. 368 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 listopada 1930r. o utworzeniu nadleśnictwa Ratniańskiego w okręgu Dyrekcji Lasów Państwowych w Łucku
M.P. 1930 nr 265 poz. 360 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 listopada 1930 r. o przeniesieniu siedziby nadleśnictwa Zamoskiego
M.P. 1930 nr 244 poz. 329 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 października 1930 r. o utworzeniu nadleśnictwa Dyminy w okręgu Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
M.P. 1930 nr 166 poz. 253 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 lipca 1930 r. o ustanowieniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa zarządu państwowego tartaku i stolarni w Garbatce
M.P. 1930 nr 165 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 lipca 1930 r. o ustanowieniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa zarządu zakładu doświadczalnego lasów państwowych w Warszawie
M.P. 1930 nr 160 poz. 244 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1930 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na terenie woj. warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego na rok służbowy 1930'31.
M.P. 1930 nr 18 poz. 32 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 stycznia 1930 r. o ustanowieniu niezależnego adminstracyjnie od nadleśnictwa zarządu tartaku państwowego w Zabłociu