Wyszukiwanie

nauczyciele akademiccy

Liczba znalezionych aktów: 207.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 452 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich
Dz.U. 2023 poz. 2822 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Dz.U. 2023 poz. 2702 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Dz.U. 2023 poz. 2293 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Dz.U. 2023 poz. 3 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Dz.U. 2022 poz. 1236 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia
Dz.U. 2022 poz. 574 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. 2021 poz. 2316 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego
Dz.U. 2021 poz. 2138 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
Dz.U. 2021 poz. 1699 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich
Dz.U. 2021 poz. 1635 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich
Dz.U. 2021 poz. 641 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie nagród Ministra Sprawiedliwości dla nauczycieli akademickich
Dz.U. 2021 poz. 79 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego
Dz.U. 2020 poz. 689 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego
Dz.U. 2020 poz. 587 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich
Dz.U. 2020 poz. 549 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich
Dz.U. 2020 poz. 214 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
Dz.U. 2019 poz. 2185 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie nagród Ministra Obrony Narodowej dla nauczycieli akademickich uczelni wojskowych
Dz.U. 2019 poz. 2117 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
Dz.U. 2019 poz. 1648 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Dz.U. 2019 poz. 1150 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich
Dz.U. 2019 poz. 997 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich
Dz.U. 2019 poz. 846 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej dla nauczycieli akademickich
Dz.U. 2019 poz. 419 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Dz.U. 2019 poz. 302 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich
Dz.U. 2018 poz. 1868 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
Dz.U. 2018 poz. 1843 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia
Dz.U. 2018 poz. 1668 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. 2017 poz. 2183 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
Dz.U. 2017 poz. 1572 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych
Dz.U. 2016 poz. 1691 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Dz.U. 2016 poz. 1596 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów
Dz.U. 2016 poz. 1577 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych
Dz.U. 2016 poz. 1462 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
Dz.U. 2015 poz. 1281 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Dz.U. 2015 poz. 1102 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich
Dz.U. 2015 poz. 377 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Dz.U. 2014 poz. 1430 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych
Dz.U. 2014 poz. 1359 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia
Dz.U. 2014 poz. 1303 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych
Dz.U. 2014 poz. 1198 obowiązujący Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 959 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich
Dz.U. 2014 poz. 378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Dz.U. 2013 poz. 904 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2013 r. sygn. akt P 53/11
Dz.U. 2013 poz. 296 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
Dz.U. 2012 poz. 334 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Dz.U. 2012 poz. 131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1236 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1312 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego dotyczącego pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w instytutach badawczych
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1207 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i przebiegu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 773 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Dz.U. 2009 nr 76 poz. 647 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
Dz.U. 2009 nr 44 poz. 357 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich
Dz.U. 2007 nr 139 poz. 978 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
Dz.U. 2007 nr 58 poz. 391 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1817 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1499 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich
Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1048 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia
Dz.U. 2006 nr 139 poz. 990 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu
Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 145 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 826 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 538 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1036 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim.
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 499 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 480 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1183 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej.
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1182 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych.
Dz.U. 2001 nr 103 poz. 1129 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2001 r. sygn. akt SK. 17/2000.
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 924 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 736 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów.
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 542 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 519 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych.
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 185 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2001 r. sygn. akt K. 22/2000.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1004 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu wypłaty wynagrodzenia za wykonywanie czynności zleconych wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy.
Dz.U. 2000 nr 33 poz. 396 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych.
Dz.U. 2000 nr 33 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych.
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 389 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1998 nr 104 poz. 655 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych.
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 590 uchylony Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych.
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 469 uchylony Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1996 nr 79 poz. 372 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1996 nr 20 poz. 91 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek.
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 588 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1995 nr 12 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 655 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 610 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1994 nr 68 poz. 297 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 314 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1992 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1992 nr 62 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 261 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1992 nr 53 poz. 252 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie zasad i trybu oceniania cywilnych nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1992 nr 10 poz. 40 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.
Dz.U. 1991 nr 115 poz. 499 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1991 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491 uchylony Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 99 poz. 440 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1991 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1991 nr 87 poz. 399 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 1991 r. w sprawie wykładni art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1991 nr 87 poz. 396 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o wynagrodzeniach w sferze budżetowej w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 383 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 380 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 353 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Dz.U. 1991 nr 63 poz. 266 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent dla nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie wymiaru, zasad i trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów płatnych dla celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego.
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 160 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki zdrowotnej oraz finansowania tej działalności.
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 97 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania wynagrodzenia za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora.
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 447 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 1990 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1990 nr 68 poz. 401 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385 uchylony Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1990 nr 53 poz. 308 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1990 nr 35 poz. 202 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1990 nr 24 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 38 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 382 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 313 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 267 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 1989 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1989 nr 11 poz. 59 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 128 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom akademickim.
Dz.U. 1987 nr 19 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 149 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1986 r. w sprawie zasad zatrudniania w szkołach wyższych osób nie będących obywatelami polskimi na stanowiskach nauczycieli akademickich oraz ich praw i obowiązków.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 63 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1985 nr 42 poz. 201 uchylony Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1985 nr 27 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 266 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 października 1984 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent z tytułu pracy naukowo-dydaktycznej.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 238 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1984 r. w sprawie zasad, trybu i organów właściwych do udzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym urlopu dla poratowania zdrowia.
Dz.U. 1983 nr 71 poz. 318 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 1983 r. o zmianie niektórych ustaw wprowadzających reformę gospodarczą.
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 309 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych szkół wyższych.
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 272 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 270 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom akademickim.
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym oraz mianowanym pracownikom dydaktycznym urlopów dla celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1983 r. w sprawie praktyk studenckich.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 176 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 187 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1982 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113 uchylony Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1981 nr 23 poz. 118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1980 nr 18 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 1 sierpnia 1980 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych szkół wyższych.
Dz.U. 1978 nr 24 poz. 112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 134 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1976 r. w sprawie podwyższenia emerytur i rent inwalidzkich dla niektórych nauczycieli i nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 150 Rozporządzenie Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Kultury i Sztuki, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Zdrowia i Opieki Społecznej, Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 18 czerwca 1974 r. w sprawie składania ślubowania przy pierwszym mianowaniu na stanowisko nauczyciela akademickiego.
Dz.U. 1973 nr 36 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 42 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie przeprowadzania przewodu kwalifikacyjnego na stanowisko docenta w wyższych szkołach artystycznych.
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 217 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników naukowo-dydaktycznych szkół wyższych oraz postępowania przed tymi komisjami.
Dz.U. 1960 nr 22 poz. 131 uchylony Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 marca 1960 r. w sprawie brzmienia i trybu składania ślubowania przez osoby powołane na stanowiska pracowników nauki w szkołach wyższych.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 277 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o kwalifikacjach zawodowych do nauczania w państwowych przemysłowych szkołach wyższych nieakademickich.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 137 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 marca 1935 r. o zniesieniu i utworzeniu niektórych katedr na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 551 uchylony Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 lipca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół.
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 534 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 sierpnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, ustalające wysokość dodatkowych wynagrodzeń rektorów, prorektorów, dziekanów i kierowników oddziałów i studjów w państwowych szkołach akademickich.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 819 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół.
Dz.U. 1928 nr 86 poz. 758 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonania art. 7 i 98 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 609 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. o podwyższeniu dodatku za wysługę lat cywilnych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1920 nr 65 poz. 432 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu profesorów, innych wykładających i pomocników naukowych w państwowych szkołach akademickich.
Dz.U. 1920 nr 5 poz. 25 uchylony Ustawa z dnia 13 stycznia 1920 r. w sprawie zmian w dekrecie z dnia 8 stycznia 1919 r. o mianowaniu pierwszego składu profesorów w politechnice warszawskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 95 Dekret w przedmiocie mianowania pierwszego składu profesorów w Politechnice Warszawskiej.
M.P. 1995 nr 55 poz. 610 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1995 r. w sprawie określenia specjalności, w których na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić osobę nie posiadającą tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
M.P. 1995 nr 54 poz. 586 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 1995 r. w sprawie założeń polityki edukacyjnej państwa oraz finansowania szkolnictwa wyższego i nauki.
M.P. 1995 nr 31 poz. 366 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1994 nr 58 poz. 493 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1994 nr 29 poz. 239 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1994 nr 10 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1992 nr 19 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie określenia zasad zatrudniania w wyższych szkołach wojskowych osób nie będących obywatelami polskimi.
M.P. 1991 nr 21 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 1991 r. w sprawie zasad przydzielania nauczycielom akademickim dodatkowej powierzchni mieszkalnej.
M.P. 1991 nr 20 poz. 142 uchylony Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1991 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków komisji Komitetu Badań Naukowych pochodzących z wyboru.
M.P. 1991 nr 18 poz. 122 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 1991 r. w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej nauczycielowi akademickiemu podejmującemu studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia zawodowego.
M.P. 1991 nr 18 poz. 121 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" oraz ustalenia jego wzoru i sposobu noszenia.
M.P. 1991 nr 17 poz. 112 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 1991 r. w sprawie określenia specjalności, w których na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić osobę nie posiadającą tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
M.P. 1991 nr 15 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1991 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.
M.P. 1991 nr 10 poz. 72 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1991 r. w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć.
M.P. 1990 nr 49 poz. 378 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego w uczelni osób nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
M.P. 1989 nr 31 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad podejmowania przez pracowników naukowo-dydaktycznych akademii medycznych dodatkowego zatrudnienia w spółdzielczych zakładach służby zdrowia i wykonywania prywatnej praktyki w zawodach medycznych.
M.P. 1989 nr 19 poz. 130 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pracownikom szkół wyższych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz wykazu tych prac.
M.P. 1989 nr 5 poz. 51 uchylony Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1987 nr 21 poz. 181 obowiązujący Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych.
M.P. 1987 nr 14 poz. 130 uznany za uchylony Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym, podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego.
M.P. 1986 nr 11 poz. 74 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 1986 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz zakresu egzaminów doktorskich i kolokwiów habilitacyjnych.
M.P. 1985 nr 37 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1985 r. w sprawie określenia zasad podejmowania przez pracowników naukowo-dydaktycznych akademii medycznych dodatkowego zatrudnienia w spółdzielczych zakładach służby zdrowia i wykonywania prywatnej praktyki w zawodach medycznych.
M.P. 1985 nr 30 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 września 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pracownikom szkół wyższych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz wykazu tych prac.
M.P. 1984 nr 29 poz. 201 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Społecznej, Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie zasad wliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe do wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich.
M.P. 1984 nr 29 poz. 198 obowiązujący Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów aktów prawnych w zakresie oprocentowania kredytów bankowych w razie postawienia ich w stan natychmiastowej wymagalności.
M.P. 1984 nr 6 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1984 r. w sprawie zasad, trybu i organów właściwych do wydawania orzeczeń o trwałej niezdolności do pracy nauczycieli akademickich spowodowanej chorobą oraz orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby przekraczającej 1 rok.
M.P. 1984 nr 2 poz. 14 uchylony wykazem Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kierowania za granicę obywateli polskich w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych.
M.P. 1983 nr 39 poz. 228 uznany za uchylony Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego.
M.P. 1983 nr 30 poz. 164 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym dodatkowej powierzchni mieszkalnej.
M.P. 1983 nr 13 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom szkół wyższych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz wykazu tych prac.
M.P. 1982 nr 32 poz. 278 uchylony Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej".
M.P. 1982 nr 24 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1982 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1981 nr 15 poz. 122 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 1 czerwca 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu określania godzin obliczeniowych nauczycieli akademickich i zarządzenie w sprawie zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych oraz w sprawie liczebności grup studenckich w szkołach wyższych podległych Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
M.P. 1979 nr 20 poz. 116 obowiązujący Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1979 r. w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych.
M.P. 1976 nr 28 poz. 125 uchylony wykazem Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kierowania za granicę obywateli polskich w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych.
M.P. 1976 nr 13 poz. 64 uchylony wykazem Uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie kierowania za granicę obywateli polskich w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych.
M.P. 1972 nr 45 poz. 246 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 sierpnia 1972 r. w sprawie zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych oraz w sprawie liczebności grup studenckich w szkołach wyższych podległych Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
M.P. 1972 nr 45 poz. 245 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 sierpnia 1972 r. w sprawie sposobu określania godzin obliczeniowych nauczycieli akademickich.