Wyszukiwanie

normy

Liczba znalezionych aktów: 147.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 369 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania
Dz.U. 2024 poz. 196 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika
Dz.U. 2023 poz. 1820 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych
Dz.U. 2023 poz. 1007 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych
Dz.U. 2023 poz. 478 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania
Dz.U. 2021 poz. 514 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz.U. 2021 poz. 57 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
Dz.U. 2020 poz. 868 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
Dz.U. 2019 poz. 2243 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika
Dz.U. 2019 poz. 2149 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Dz.U. 2019 poz. 955 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyposażeniu morskim
Dz.U. 2019 poz. 544 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz.U. 2018 poz. 351 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych
Dz.U. 2017 poz. 1398 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz.U. 2017 poz. 32 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim
Dz.U. 2016 poz. 1187 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Dz.U. 2016 poz. 542 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz.U. 2015 poz. 1342 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2015 poz. 1005 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych
Dz.U. 2014 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm
Dz.U. 2013 poz. 1086 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2013 poz. 166 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2012 poz. 746 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm
Dz.U. 2012 poz. 463 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1679 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1402 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 529 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze
Dz.U. 2010 nr 39 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm
Dz.U. 2010 nr 22 poz. 111 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika
Dz.U. 2009 nr 40 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 242 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2008 nr 44 poz. 266 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1433 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 781 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów
Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 306 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm
Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1397 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1302 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1301 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 551 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Dz.U. 2004 nr 65 poz. 597 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
Dz.U. 2004 nr 63 poz. 585 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1982 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1820 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1409 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1371 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1318 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie metod analiz alkoholu etylowego rolniczego oraz metod pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 848 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 524 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 414 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater oraz normy powierzchni mieszkalnej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2041 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2039 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1948 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1946 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1944 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1941 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1940 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek.
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1820 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1444 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 września 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.
Dz.U. 2002 nr 168 poz. 1382 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.
Dz.U. 2002 nr 152 poz. 1263 uchylony Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1132 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1008 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury.
Dz.U. 2002 nr 99 poz. 898 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych.
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 657 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.
Dz.U. 2002 nr 20 poz. 200 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności.
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1617 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1496 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie trybu postępowania, szczegółowych zasad przydzielania i opróżniania, norm zaludnienia i gospodarowania lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowymi kwaterami przeznaczonymi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1379 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1297 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1112 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 5 września 2001 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru i kontroli realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków ustalanych w budżecie państwa na naukę.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1104 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 792 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1166 uchylony Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o normalizacji.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1005 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 149 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1078 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 911 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.
Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 373 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za wyżywienie żołnierzom pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przypadków i zasad ich otrzymywania.
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 372 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania wyżywienia przez żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz norm tego wyżywienia.
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.
Dz.U. 1999 nr 15 poz. 140 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 1998 nr 154 poz. 1012 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Dz.U. 1998 nr 139 poz. 902 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1998 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.
Dz.U. 1998 nr 139 poz. 901 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
Dz.U. 1998 nr 3 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 74 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1939 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1939 nr 3 poz. 9 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 grudnia 1938 r. w sprawie ustalenia norm obszarowych gospodarstw samodzielnych na obszarze województw: tarnopolskiego, stanisławowskiego, lwowskiego i krakowskiego.
M.P. 2023 poz. 902 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2023 poz. 276 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2022 poz. 912 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2022 poz. 421 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2021 poz. 1075 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2021 poz. 339 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2020 poz. 913 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2020 poz. 407 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2019 poz. 940 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2019 poz. 219 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2019 poz. 217 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2018 poz. 870 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2018 poz. 805 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)
M.P. 2018 poz. 288 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2017 poz. 818 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2016 poz. 786 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2016 poz. 193 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2015 poz. 1102 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)
M.P. 2015 poz. 194 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2014 poz. 1052 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2014 poz. 141 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2013 poz. 1009 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2013 poz. 548 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2012 poz. 612 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2012 poz. 58 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2011 nr 76 poz. 746 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2011 nr 17 poz. 182 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2011 nr 14 poz. 146 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2011 r. zawierająca uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych (KOM(2010) 738 wersja ostateczna)
M.P. 2010 nr 67 poz. 852 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2009 nr 47 poz. 699 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów
M.P. 2009 nr 47 poz. 698 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2009 nr 11 poz. 139 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2008 nr 57 poz. 520 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2007 nr 20 poz. 238 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2007 nr 20 poz. 237 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2006 nr 78 poz. 782 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 października 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2006 nr 53 poz. 576 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2006 nr 38 poz. 424 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2006 nr 17 poz. 201 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2006 nr 16 poz. 200 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2005 nr 75 poz. 1053 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2005 nr 47 poz. 643 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2005 nr 20 poz. 309 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2005 nr 2 poz. 19 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych
M.P. 2004 nr 43 poz. 758 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych
M.P. 2004 nr 17 poz. 297 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2004 nr 7 poz. 117 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych
M.P. 2003 nr 46 poz. 693 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2000 nr 15 poz. 343 obowiązujący Uchwała Nr 33 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Systemu Notyfikacji przepisów technicznych, norm oraz procedur oceny zgodności.